Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Materské

 Kristína Turnerová Kováčiková   02.11.2022   34

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Ešte pred materským môže vzniknúť tehotnej žene nárok na tzv. tehotenské, ktoré taktiež vypláca Sociálna poisťovňa. Ak žena poberá materské, má neskôr nárok na vyšší rodičovský príspevok.

Nárok na materské môže vzniknúť aj inému poistencovi ako je matka - otcovi dieťaťa, adoptívnemu rodičovi, pestúnom a ďalším.

Materská dávka

Materská dávka
Shutterstock

 

Aký je rozdiel medzi materským a rodičovským príspevkom

Na rozdiel od rodičovského príspevku, na ktorý má nárok v zásade každý rodič, bez ohľadu na to, či pred pôrodom pracoval alebo nie, materské nedostane každý rodič automaticky, nie je "zadarmo."

Pri každej žiadosti o materské Sociálna poisťovňa skúma, či žiadateľ spĺňa podmienky nároku na materské; najmä to, či je poistencom, ktorý platí poistné na nemocenské poistenie.

Pri rodičovskom príspevku je výška nastavená podľa toho, či mama/otec poberali materské;

 • ak mali nárok na materské, dostanú vyšší rodičovský príspevok (v roku 2023 je to suma 412,60 eur),
 • ak nemali nárok na materské, dostanú nižší rodičovský príspevok (v roku 2023 je to suma 301 eur).

Pri materskom neexistuje jednotná suma všeobecne platná pre všetkých poberateľov dávky. Výška materského je u každej poistenkyne/poistenca individuálna a závisí v prvom rade od dosiahnutých príjmov v zamestnaní alebo podnikaní. Materské sa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu (v prípade zamestnanca z hrubej mzdy, u SZČO príjmy z podnikania).


Podmienky nároku na materské

U osoby, ktorá si požiada o materské, sa najprv skúma, či je poistencom, či je nemocensky poistená, resp. či jej trvá ochranná lehota, ak nemocenské poistenie zaniklo.

Ďalšie podmienky sú dané podľa toho, či ide o zamestnaného poistenca, resp. poistenkyňu alebo či je to osoba, ktorá má status SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

Nemocenské poistenie, ochranná lehota

Osoba, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie* materského

 • nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.
 • alebo jej musí trvať ochranná lehota, ak nemocenské poistenie zaniklo.


* Obdobie vzniku dôvodu na poskytnutie materského je spravidla 34. týždeň tehotenstva, resp. 32. týždeň tehotenstva, ak žena neporodí skôr.

Shutterstock

 

Tehotenstvo trvá + - 280 dní

270 dní poistenia? Pre lepšiu predstavu, ako dlho je treba byť nemocensky poistená - ideálne tehotenstvo, ak žena neporodí predčasne, trvá plus mínus 280 dní.

Ak bola žena v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená menej ako 270 dní, nárok na materské nevznikne - chýbajúce dni nie je možné doplatiť spätne po pôrode.

Ak žena zistí, že je tehotná a nebola dovtedy nemocensky poistená, materské nezíska, ani keby si začala platiť dobrovoľné nemocenské poistenie.

270 dní nemocenského poistenia v priebehu 2 rokov pred pôrodom

Nie je podmienkou, aby osoba platila poistné na nemocenské poistenie 270 dní nepretržite, bez prestávky. Stačí, ak tých 270 dní nemocenského poistenia "nazbiera" kedykoľvek v priebehu 2 rokov pred pôrodom.

Počíta sa každý deň nemocenského poistenia, či povinného alebo dobrovoľného, ktorý osoba získa v priebehu posledných dvoch rokov pred pôrodom (počítajú sa kalendárne dni, nielen pracovné).

Ochranná lehota a materské

Poistenkyni, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, vznikne nárok na materské v prípade, ak jej ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu trvala ochranná lehota (ochranná lehota je v prípade tehotnej ženy osem mesiacov od zániku nemocenského poistenia).

Môžem mať príjem počas materskej?

Odpoveď na túto otázku zaujíma asi každú ženu, bez ohľadu na to, či je v pracovnom pomere alebo či podniká.

Všetky podrobnosti, ktoré by vás mohli zaujímať k tejto téme, rozoberáme v článku Môžem mať príjem na materskej?

Podlžnosti na poistnom

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

Táto podmienka sa skúma v prípade poistenkyne, ktorá je SZČO alebo ak ide o dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, netýka sa zamestnancov.

Žiadosť o materské

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, nie však automaticky, musíte si o materské požiadať.

Ak je žena tehotná,

 • tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské” vystaví lekár (gynekológ) na tehotenskej poradni, a to spravidla 8 - 6 týždňov pred pôrodom (v 32. týždni tehotenstva, prípadne skôr).
 • lekár uvedie v žiadosti aj dátum očakávaného dňa pôrodu.
 • matka - nie gynekológ, vyznačí v žiadosti dátum, odkedy si uplatňuje nárok na materské a takisto spôsob výplaty materského (napríklad č. účtu).
 • matka vyplňuje a podpisuje na žiadosti Vyhlásenie poistenca (druhá strana žiadosti)
 • ak má žena zamestnávateľa, musí mu žiadosť predložiť, aby ju vyplnil a podpísal Potvrdenie zamestnávateľa

V prípade, že si chce poistenkyňa uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení (napríklad má dve zamestnania, alebo je zamestnaná a zároveň dobrovoľne nemocensky poistená), lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich.

Žiadosť o materské je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou príslušnej pobočke - nie je to povinnosťou zamestnávateľa, ale môžu sa dohodnúť, že potvrdenie podá za zamestnankyňu.

Príslušnou je v prípade zamestnanej ženy pobočka podľa sídla zamestnávateľa. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba sa obracajú na pobočku podľa svojho trvalého pobytu.

 

Kedy požiadať o materské?

Nárok na materské vzniká tehotnej žene

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (v 34. týždni tehotenstva),
 • najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom (v 32. týždni tehotenstva)
 • ak poistenkyňa porodí skôr, nárok na materské vzniká odo dňa pôrodu.

Na čo dať pozor pri žiadosti o materské

Dátum nástupu na materskú dovolenku, resp. dátum, od ktorého si žena žiada o materské, si tehotná poistenkyňa určuje sama (gynekológ len vyznačí dátum očakávaného dňa pôrodu).

Pokiaľ by si však poistenkyňa požiadala o materské neskôr (po 34. týždni tehotenstva), napríklad preto, že by chcela až do pôrodu pracovať a materskú si "ušetriť" na obdobie po pôrode, doba poberania materského sa jej skráti a Sociálna poisťovňa jej vyplatí materské len za obdobie 28 týždňov po narodení dieťaťa.

Ak si poistenkyňa požiada o materské skôr ako v 34. týždni tehotenstva - môže od 32. týždňa tehotenstva, je možné, že tak získa o jeden rodičovský príspevok naviac - prečítajte si v článku Kedy sa oplatí nastúpiť na materskú dovolenku.

Materska dovolenka, termin porodu
Shutterstock

 

Rozhoduje termín pôrodu

Ak pôrod nastal skôr, ako určil lekár a poistenkyni sa z tohto dôvodu materské vyplácalo menej ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu alebo sa jej materské vôbec nevyplácalo, má nárok na materské do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské (osamelá matka do konca 37. týždňa a matka dvojičiek a viacerčiat do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské).

Ak sa z iného dôvodu poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo sa jej vôbec nevyplácalo, má nárok na materské do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do 34. týždňa od vzniku nároku na materské.

Osamelá poistenkyňa má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Materské: ako dlho trvá nárok?

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské.

Dlhšie podporné obdobie poberania materského má osamelá poistenkyňa a matka dvojičiek, resp. viacerčiat.

»»»»»»»» Prečítajte si aj: Aké peniaze dostanete na dvojičky?

Osamelej poistenkyni zanikne nárok na materské uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské.

Poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

V akej výške bude vaše materské?

 

Nárok na materské má aj žena, ktorej dieťa zomrelo

Materské môže poberať aj žena, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, alebo ktorej dieťa zomrelo.

Poistenkyňa, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské.

Osamelá poistenkyňa má nárok na materské najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Otec dieťaťa a materské

Otec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý bol v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, nemocensky poistený najmenej 270 dní, si takisto môže požiadať o materské.

Základný nárok otcov na materské trvá:

 • 28 týždňov od priznania materského,*
 • 31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý,* alebo
 • 37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.*

* Nárok na materské otca v týchto prípadoch vzniká najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Podmienka uplynutia 6 týždňov od pôrodu neplatí, ak matka dieťaťa zomrela alebo ak sa podľa lekárskeho posudku nemôže/nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac (zároveň nesmie poberať materské alebo rodičovský príspevok), s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu.

Nárok na materské otca dieťaťa zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa.

Otcovské a materské

Od 1.11.2022 si otec môže rozdeliť svoj nárok na materské (28 týždňov) na dve obdobia - na otcovské a materské - a môže poberať:

 • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (bez ohľadu, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok)
 • 26 týždňov materské (matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok)

Čerpanie otcovského je dobrovoľné. Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské, keď sa narodí bábätko, ostane mu 28 týždňov materského v celku, ktoré môže (nemusí) vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

»»»»»»»»» Prečítajte si viac v článku Otcovské a materské.

 

Adoptívni rodičia, pestúni a materské

Iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý bol pred podaním žiadosti o materské nemocensky poistený najmenej 270 dní, má nárok na materské v období

a) 28 týždňov od priznania materského,

b) 31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý, alebo

c) 37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.

Nárok na materské iného poistenca zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa.

Kto je "iný" poistenec?

Iný poistenec je

 • otec dieťaťa v období od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa (kedy má nárok na otcovské v trvaní 14 dní)
 • otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Môžu materské poberať obidvaja rodičia?

Ak matka poberá materské, resp. rodičovský príspevok, otec si môže požiadať o "otcovské" na to isté dieťa v období od narodenia dieťaťa do 6 týždňov od pôrodu - otcovské môže poberať 14 dní.

Neskôr si môže požiadať o materské (zostane mu ešte 26 týždňov podporného obdobia) až vtedy, ak matke skončí nárok na jej materské, resp. nebude poberať rodičovský príspevok na to isté dieťa.

Obidvaja naraz môžu rodičia poberať materské na dve rôzne deti, matka na mladšie, otec na staršie dieťa. Vždy však platí, že ani jeden z rodičov nemôže v tom čase poberať rodičovský príspevok.

Prečítajte si viac v článkoch:

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 33 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Sima napísané 03.09.2020 05:23

Dobrý deň,

mňa by zaujímalo, že ak by som napr. porodila v septembri 2021 z akých rokov sa mi bude počítať materská? Z roku 2020 a 2021 alebo 2019 a 2020?

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Anka napísané 25.08.2020 21:35

V roku 2019 som odpracovala 290dní.Pracovala som do 31.1.2020.Od 1.2.2020 som bola na úrade práce.Od 1.9.2020 mám možnosť sa ešte zamestnať.Termín pôrodu je 27.11.2020.Budem mať v tom prípade nárok na materskú.Ďakujem

Anka napísané 25.08.2020 21:35

V roku 2019 som odpracovala 290dní.Pracovala som do 31.1.2020.Od 1.2.2020 som bola na úrade práce.Od 1.9.2020 mám možnosť sa ešte zamestnať.Termín pôrodu je 27.11.2020.Budem mať v tom prípade nárok na materskú.Ďakujem

Jana napísané 26.04.2020 14:59

Dobrý deň rok 2019 som pracovala na polovičný úväzok 300eur mesacne 9 mesiacov a od 1.1. Mám novú prácu na plny úväzok 800 eur mam narok na materské? a z akej sumy by sa mi rátalo? Rodiť by som mala začiatkom júla

Jana napísané 26.04.2020 14:59

Dobrý deň rok 2019 som pracovala na polovičný úväzok 300eur mesacne 9 mesiacov a od 1.1. Mám novú prácu na plny úväzok 800 eur mam narok na materské? a z akej sumy by sa mi rátalo? Rodiť by som mala začiatkom júla

evelyn napísané 06.03.2020 21:02

Dobrý deň, prosím Vás viete mi poradiť ako si privyrobiť popri materskej z domu ? Je niečo užitočné a uspokojujúce ?

sheryl napísané 06.03.2020 23:08

Ja pracujem z domu už viac než pol rok počas materskej a táto práca online lektorky cez chattyclass.sk ma napĺňa a bráni tomu aby som upadla do stereotypu a jednoducho popri materskej pomáham ďalším mamičkám s dojčením nakoľko s tým mám skúsenosti ako laktačná poradkyňa a tak svojim dielom pomáham spoločnosti

Anna napísané 04.03.2020 10:10

Dobry den, momentalne som na rodicovskej s 2rocnou dcerou a v 6tt, pracovny pomer som mala ukonceny v auguste 2018, chcem sa informovat, ci by malo vyznam teraz si zacat platit dobrovolne nemocenske poistenie, koli materskej. Dakujem

Jana napísané 20.01.2020 11:26

Dobrý deň,

v marci 2020 mam termín pôrodu. Na materskú mam nastúpiť na začiatku druhého februárivého týždňa. Som dobrovolne nemocensky poistená od 10.12.2019 do nastupu na matersku a zaroven som PN od 30.1.2019 a potom od 1.2.2019 mi rozviazali pracovny pomer vzhladom na to ze som musela na dlhodobu PN pocas ktorej som otehotnela. Bola som zamestanana nepretrzite od Novembra 2017 do 31.1.2019 len som vymenila zamestnanie ale ani deň úrad prace. Mam teda narok na materske, spravne sim pochopila? Kedze v poslednych dvoch rokov mam daleko viac ako 270 dni poistenia skrz praca a dobrovolne platenie poistneho.

A druha otazka z coho mi bud evyratana materska? Z tych dni co som bola zamestnana alebo tam zauraduje aj ta PN?

 

Dakujem za odpoved

Patrícia napísané 09.01.2020 09:47

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ako mi bude vypočítaná materská keby mňa už teraz lekár vypísal na PN? Som v 5 týždni tehotenstva. Zamestnaná som 5 rokov v Tescu. Ďakujem

Mishelka napísané 17.12.2019 22:41

Dobry den chcem sa opytat mam jedno dietatko , som na materskej uz 2, 5 roka.v auguste bude mat maly 3 roky.pracovny pomer mi skoncil pocas materskej , teraz poberam rodicovsky 220, chcem sa opytat mam narok v roku 2020 na vyssi rodicovky ? Chceme druhe babatko, mozem si pocas rodicovskeho priplacat nemocenske aby som mala vyssiu matersku pri druhom dietatku ?a narok na vyysii rodicovsky pri druhom dietatku ? Kolko dni musim platit nemocenske 270 dni pred porodom? V akej sume mesacne aby som nebola na tej minimalnej hranici ? Dakujem za vsetky rady .pekny den prajem .

Jana napísané 25.11.2019 22:38

Dobrí. Deň chcela by som sa opytat ci mam narok na matersku keď v tej istej firme som zamestnana uz 6 rokov ale ostala som po 4 mesuaci tehotenstva pn

Terézia napísané 23.07.2019 23:07

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadom materskej dovolenky. Pracujem od decembra 2015 a môj pracovný pomer sa končí 31.07.2019 potom plánujem poberať dávku v nezamestnanosti ale s priateľom plánujeme mať bábätko. Chcela by som sa informovať že keď otehotniem po skončení pracovného pomeru a vlastne počas poberania dávky v nezamestnanosti či budem mať nárok na materské aj keď nesplním tú osemmesačnú ochrannú lehotu a ak áno tak z čoho by sa mi vypočítala materská.

Zuzana napísané 15.05.2019 21:13

Dobrý deň

Chcela by som sa opýtať ako to je s nárokom na materské v prípade, že mám v predchádzajúcej zdrav. poisťovni dlh, ktorý je ale už splácaný formou splátkového kalendára?

Prípadne ak naň nebudem mať nárok ako riešiť svoju situáciu keďže rodičovský môžem žiadať až po narodení dieťatka, čím ostanem bez financií a teda poruším aj podmienku splátkového kalendára kde nesmiem vynechať jedinú splátku inak vznikne situácia, že musím zvyšok dlhu uhradiť jednorázovo bezodkladne a teda vznikne začarovaný kruh kedy nebudem túto sumu schopná uhradiť a dlh začne opäť narastať?

Ďalší problém je, že som ostala tehotná počas zmluvy na dobu určitú, ktorá končí 19.5.2019 no kvôli rizikovému teh. som PN ale sestrička u gyn. lekára hovorila, že na ďalšej poradni 5.6. ma vypíše z PN na materskú...takže neviem čo mám podniknúť, ako to funguje keď počas PN zanikne pracovná zmluva a ako to ovplyvní moje postavenie v rámci akýchkoľvek nárokov na nejaké príspevky ak vôbec na nejaké možem mať vôbec nárok, aby som sa nedostala práve do situácie, že ostanem bez centa a zbytočne začne opäť narastať starý dlh.

Manžel je momentálne odcestovaný a vráti sa až začiatkom júla takže ak aj hneď nastúpi do práce ostaneme minimálne 1-2 mesiace bez príjmov.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Nikkinka28 napísané 22.01.2019 13:07

Dobry den. Prosim vas o radu.

27.10.2016 som nastupila na matersku. Nasledne po materskej som poberala rodicovsky prispevok.

Od 1.12.2018 som sa vratila na povodne zamestnanie a teda pracujem. Avsak 24.8.2019 nastupujem na dalsiu matersku.

Prosim vas budem mat narok na maximalnu vysku materskeho? (zmluvu mam uzatvorenu na neurcito). Ako to bude socialna poistovna ratat prosim?

Dakujem pekne

Magdalena napísané 15.05.2018 16:08

Dobry den,

 

chcem sa s Vami poradit, mam stresujucu pracu a planujem dat vypoved s vypovednou lehotou do konca jula 2018. Po tomto case planujem byt evidovana na urade prace. S manzelom planujeme otehotnenie v novembri 2018, to znamena termin porodu by mal byt okolo jula 2019. Budem mat narok na prispevok na matersku dovolenku? Ako sa bude v tomto pripade pocitat dany prispevok? Plati aj tu vzorec 75% z hrubej mzdy? (aj ked vlastne uz od augusta 2018 budem bez prace evidovana na urade prace?)

Katka45 napísané 16.05.2018 14:06

Dobry deň. V case otehotnenia som uz bola nezamestnana,takze som uz nebola v ochrannej lehote.Pred tym som vsak bola zamestana a teda mam odpracovanych viac ako 270dni v období 2rokov do porodu.Chcela by som sa opytat,ci je postacujuce,ak bude v case ked som tehotná zamestnaná na dohodu po dobu jedneho mesiaca?Pocita sa sa to aktivne poistenie v case tehotenstva a budem mať narok na matersku vypocitanu z predchadzajuceho zamestania ? Alebo je potrebene sa aj dobrovolne poistit a byt takto poistena az do pôrodu?

Mária napísané 11.03.2018 17:09

Dobry den,chcem sa opytat,ci je mozne sa dobrovolne pripoistit,ked som zamestnana a dostavat potom dve materske.

Bea napísané 11.02.2018 17:57

Ahojte, chcem sa spýtať z akého zamestnania sa mi vypočíta materská keďže od januára 2018 mam novu prácu min. Rok 2017 od marca do októbra som pracovala len na skrátený úväzok. Predošlé roky som mala normálne zmluvy na plný úväzok. Ďakujem

Emilia napísané 08.11.2017 21:56

Chcem sa opýtať, som tehotná a mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá mi končí cca mesiac pred pôrodom. Po uplynutí doby trvania pracovnej zmluvy, budem nezamestnaná alebo sa po materskej môžem vrátiť do zamestnania? Je zamestnávateľ povinný predĺžiť mi pracovnú zmluvu?držať mi miesto? Existuje nejaká právna ochana pre mňa? Čo môžem robiť?

Ďakujem

Emilia napísané 08.11.2017 21:55

Chcem sa opýtať, som tehotná a mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá mi končí cca mesiac pred pôrodom. Po uplynutí doby trvania pracovnej zmluvy, budem nezamestnaná alebo sa po materskej môžem vrátiť do zamestnania? Je zamestnávateľ povinný predĺžiť mi pracovnú zmluvu?držať mi miesto? Existuje nejaká právna ochana pre mňa? Čo môžem robiť?

Ďakujem

Silva napísané 21.04.2017 19:06

Chcem sa opytat ked nemam 18 a narodilo sa mi dieta a sud ustanovil porucnika potrebujem ho aj k vybaveniu materskej? Musi tam byt aj porucnik?ci staci rozsudok ze mi urcili rodicovske prava

Zuzana napísané 08.03.2017 21:25

Dobry den poberam matersku dovolenku som slobodna mamicka no zial partner sa odstahoval od nas tak ci mam narok na tie 3 tyzdne dlhdiu matersku ako slobodna mamicka aj ked som nastupovala este s partnerom na trvalej adrese ale pocas nej som uz sama. Komu mam zaniest potvrdenie. O trvalom bydlisku ze som opat sama dakujem

Kristina napísané 08.11.2016 22:20

Chcem sa opyatat som studentka kolko budem musiet v skole prejst na individualny študijný plan do sieteho mesiaca som brigadovala na dohodu nakolko zdravotne komplikacie mi viac nedovolili no dohodu mam napisanu az do konca tohto roka termin porodu mam.3.2017 mam narok na aspon nejaku materskú

Mirka napísané 31.10.2016 12:48

Dobry den. Chcem sa spytat ci budem poberat matersku. Termin porodu mam stanoveny na marec 2017. Od 1.1.2015 som bola zamestnana a pracovny pomerskončil 17.6.2016. Teraz som nezamestnana.

Radka napísané 04.10.2016 01:34

Dobrý deň aj mňa by zaujímalo že do kedy presne budem poberať materskú keď som nastúpila 5.6.2016 a porodila som 22.7.2016?ďakujem za skorú odpoveď

Katka napísané 22.08.2016 11:00

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či budem mať nárok na matersku, koncom apríla 2017 čakám druhé bábo, od septembra 2015 do apríla 2016 som bola na materskej, od mája som na rodičovskej dovolenke.. prípadne čo musím urobiť, aby som na ňu nárok mala.. zamestnaná som bola, az do začiatku materskej .. Ďakujem

Babulka napísané 31.07.2016 16:38

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to s materským príspevok. Od apríla som nezamestnaná,teraz som zistila že som tehotná 6 týždeň.Čo som pozerala tak materskú môžem dostať len v prípade že som posledných 270 dní pred pôrodom bola nemocensky poistná za posledné 2 roky.Ak by som si teraz začala platiť dobrovoľne nemocenské poistenie tak by som mala nárok na materskú (termín pôrodu cca koniec marca 2017 ).Ďakujem za odpoveď

Zdenka napísané 26.10.2015 12:26

Dobry den,chcela by som sa opytat,ci mam narok na dalsiu matersku keby som mala dieta do konca roka 2016 ak som teraz na materskej a pracovny pomer mi bol ukonceny k 31.12.2014. Alebo ak chcem znova mat matersku nie len rodicovsky prispevok sa musim zamestnat a odrobit minimalne 270 dni. Dakujem

Martina napísané 21.07.2015 17:07

Dobry den vznikne mi narok na matersku ak som nezamestnana od polovice januara,pred tym som bola 2,5 roka zamestnana a termin mam na 15.novembra dakujem

Adriána napísané 27.10.2014 21:10

Dobrý den,

chcem sa spýtať. 28.2.15 mi končí tretí mesiac výpovednej lehoty.

1 - ak ostanem tehotná 20.2.14 - nemusím sa pripoistiť aby som mala plný nárok na materské ?

2 - ak ostanem tehotná 10.3.14 - mám si platiť materské poistenie?

Po skole som nastupila do práce kde mam odpracovaných vyse 7 rokov - v kuse a koncím až teraz 28.2.14.

Vopred dakujem za odpoved.

Tany napísané 12.08.2016 07:37

Chcela by som sa spýtať, či mám nárok na matersku- mam trvalý pracovný pomer, 20.11.2013 sa mi narodilo prvé dieťa, čiže do 20.11.2016 som na rodičovskej dovolenke, termin dalšieho porodu mam 15. decembra, teda nastupujem na matersku začiatkom novembra 2016. Termin porodu však nie je pred 3. narodeninami prveho dieťaťa, budem mať narok na matersku?

Gabriela napísané 14.09.2016 12:21

Dobrý deň. Koľko týždňov môžem poberať materskú, resp. do kedy(mesiac) materská mi začala 3.mája a porodila som 16.júna. Ďakujem

Lucia2806 napísané 10.11.2019 11:41

Dobry den, chcem sa opytat ci sa ma mna bude vztahovat ovhranna lehota naroku na matersku dovolenku ak,...

syn bude mat 3 roky 21.5. 2020.

predpokladany termin porodu je druha polovica jula 2020.

mam pracovny pomer na dobu neurcitu.

 

dakujem za odpoved.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Sima napísané 03.09.2020 05:23

Dobrý deň,

mňa by zaujímalo, že ak by som napr. porodila v septembri 2021 z akých rokov sa mi bude počítať materská? Z roku 2020 a 2021 alebo 2019 a 2020?

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Anka napísané 25.08.2020 21:35

V roku 2019 som odpracovala 290dní.Pracovala som do 31.1.2020.Od 1.2.2020 som bola na úrade práce.Od 1.9.2020 mám možnosť sa ešte zamestnať.Termín pôrodu je 27.11.2020.Budem mať v tom prípade nárok na materskú.Ďakujem

Anka napísané 25.08.2020 21:35

V roku 2019 som odpracovala 290dní.Pracovala som do 31.1.2020.Od 1.2.2020 som bola na úrade práce.Od 1.9.2020 mám možnosť sa ešte zamestnať.Termín pôrodu je 27.11.2020.Budem mať v tom prípade nárok na materskú.Ďakujem

Jana napísané 26.04.2020 14:59

Dobrý deň rok 2019 som pracovala na polovičný úväzok 300eur mesacne 9 mesiacov a od 1.1. Mám novú prácu na plny úväzok 800 eur mam narok na materské? a z akej sumy by sa mi rátalo? Rodiť by som mala začiatkom júla

Jana napísané 26.04.2020 14:59

Dobrý deň rok 2019 som pracovala na polovičný úväzok 300eur mesacne 9 mesiacov a od 1.1. Mám novú prácu na plny úväzok 800 eur mam narok na materské? a z akej sumy by sa mi rátalo? Rodiť by som mala začiatkom júla

evelyn napísané 06.03.2020 21:02

Dobrý deň, prosím Vás viete mi poradiť ako si privyrobiť popri materskej z domu ? Je niečo užitočné a uspokojujúce ?

sheryl napísané 06.03.2020 23:08

Ja pracujem z domu už viac než pol rok počas materskej a táto práca online lektorky cez chattyclass.sk ma napĺňa a bráni tomu aby som upadla do stereotypu a jednoducho popri materskej pomáham ďalším mamičkám s dojčením nakoľko s tým mám skúsenosti ako laktačná poradkyňa a tak svojim dielom pomáham spoločnosti

Anna napísané 04.03.2020 10:10

Dobry den, momentalne som na rodicovskej s 2rocnou dcerou a v 6tt, pracovny pomer som mala ukonceny v auguste 2018, chcem sa informovat, ci by malo vyznam teraz si zacat platit dobrovolne nemocenske poistenie, koli materskej. Dakujem

Jana napísané 20.01.2020 11:26

Dobrý deň,

v marci 2020 mam termín pôrodu. Na materskú mam nastúpiť na začiatku druhého februárivého týždňa. Som dobrovolne nemocensky poistená od 10.12.2019 do nastupu na matersku a zaroven som PN od 30.1.2019 a potom od 1.2.2019 mi rozviazali pracovny pomer vzhladom na to ze som musela na dlhodobu PN pocas ktorej som otehotnela. Bola som zamestanana nepretrzite od Novembra 2017 do 31.1.2019 len som vymenila zamestnanie ale ani deň úrad prace. Mam teda narok na materske, spravne sim pochopila? Kedze v poslednych dvoch rokov mam daleko viac ako 270 dni poistenia skrz praca a dobrovolne platenie poistneho.

A druha otazka z coho mi bud evyratana materska? Z tych dni co som bola zamestnana alebo tam zauraduje aj ta PN?

 

Dakujem za odpoved

Patrícia napísané 09.01.2020 09:47

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ako mi bude vypočítaná materská keby mňa už teraz lekár vypísal na PN? Som v 5 týždni tehotenstva. Zamestnaná som 5 rokov v Tescu. Ďakujem

Mishelka napísané 17.12.2019 22:41

Dobry den chcem sa opytat mam jedno dietatko , som na materskej uz 2, 5 roka.v auguste bude mat maly 3 roky.pracovny pomer mi skoncil pocas materskej , teraz poberam rodicovsky 220, chcem sa opytat mam narok v roku 2020 na vyssi rodicovky ? Chceme druhe babatko, mozem si pocas rodicovskeho priplacat nemocenske aby som mala vyssiu matersku pri druhom dietatku ?a narok na vyysii rodicovsky pri druhom dietatku ? Kolko dni musim platit nemocenske 270 dni pred porodom? V akej sume mesacne aby som nebola na tej minimalnej hranici ? Dakujem za vsetky rady .pekny den prajem .

Jana napísané 25.11.2019 22:38

Dobrí. Deň chcela by som sa opytat ci mam narok na matersku keď v tej istej firme som zamestnana uz 6 rokov ale ostala som po 4 mesuaci tehotenstva pn

Terézia napísané 23.07.2019 23:07

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadom materskej dovolenky. Pracujem od decembra 2015 a môj pracovný pomer sa končí 31.07.2019 potom plánujem poberať dávku v nezamestnanosti ale s priateľom plánujeme mať bábätko. Chcela by som sa informovať že keď otehotniem po skončení pracovného pomeru a vlastne počas poberania dávky v nezamestnanosti či budem mať nárok na materské aj keď nesplním tú osemmesačnú ochrannú lehotu a ak áno tak z čoho by sa mi vypočítala materská.

Zuzana napísané 15.05.2019 21:13

Dobrý deň

Chcela by som sa opýtať ako to je s nárokom na materské v prípade, že mám v predchádzajúcej zdrav. poisťovni dlh, ktorý je ale už splácaný formou splátkového kalendára?

Prípadne ak naň nebudem mať nárok ako riešiť svoju situáciu keďže rodičovský môžem žiadať až po narodení dieťatka, čím ostanem bez financií a teda poruším aj podmienku splátkového kalendára kde nesmiem vynechať jedinú splátku inak vznikne situácia, že musím zvyšok dlhu uhradiť jednorázovo bezodkladne a teda vznikne začarovaný kruh kedy nebudem túto sumu schopná uhradiť a dlh začne opäť narastať?

Ďalší problém je, že som ostala tehotná počas zmluvy na dobu určitú, ktorá končí 19.5.2019 no kvôli rizikovému teh. som PN ale sestrička u gyn. lekára hovorila, že na ďalšej poradni 5.6. ma vypíše z PN na materskú...takže neviem čo mám podniknúť, ako to funguje keď počas PN zanikne pracovná zmluva a ako to ovplyvní moje postavenie v rámci akýchkoľvek nárokov na nejaké príspevky ak vôbec na nejaké možem mať vôbec nárok, aby som sa nedostala práve do situácie, že ostanem bez centa a zbytočne začne opäť narastať starý dlh.

Manžel je momentálne odcestovaný a vráti sa až začiatkom júla takže ak aj hneď nastúpi do práce ostaneme minimálne 1-2 mesiace bez príjmov.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Nikkinka28 napísané 22.01.2019 13:07

Dobry den. Prosim vas o radu.

27.10.2016 som nastupila na matersku. Nasledne po materskej som poberala rodicovsky prispevok.

Od 1.12.2018 som sa vratila na povodne zamestnanie a teda pracujem. Avsak 24.8.2019 nastupujem na dalsiu matersku.

Prosim vas budem mat narok na maximalnu vysku materskeho? (zmluvu mam uzatvorenu na neurcito). Ako to bude socialna poistovna ratat prosim?

Dakujem pekne

Magdalena napísané 15.05.2018 16:08

Dobry den,

 

chcem sa s Vami poradit, mam stresujucu pracu a planujem dat vypoved s vypovednou lehotou do konca jula 2018. Po tomto case planujem byt evidovana na urade prace. S manzelom planujeme otehotnenie v novembri 2018, to znamena termin porodu by mal byt okolo jula 2019. Budem mat narok na prispevok na matersku dovolenku? Ako sa bude v tomto pripade pocitat dany prispevok? Plati aj tu vzorec 75% z hrubej mzdy? (aj ked vlastne uz od augusta 2018 budem bez prace evidovana na urade prace?)

Katka45 napísané 16.05.2018 14:06

Dobry deň. V case otehotnenia som uz bola nezamestnana,takze som uz nebola v ochrannej lehote.Pred tym som vsak bola zamestana a teda mam odpracovanych viac ako 270dni v období 2rokov do porodu.Chcela by som sa opytat,ci je postacujuce,ak bude v case ked som tehotná zamestnaná na dohodu po dobu jedneho mesiaca?Pocita sa sa to aktivne poistenie v case tehotenstva a budem mať narok na matersku vypocitanu z predchadzajuceho zamestania ? Alebo je potrebene sa aj dobrovolne poistit a byt takto poistena az do pôrodu?

Mária napísané 11.03.2018 17:09

Dobry den,chcem sa opytat,ci je mozne sa dobrovolne pripoistit,ked som zamestnana a dostavat potom dve materske.

Bea napísané 11.02.2018 17:57

Ahojte, chcem sa spýtať z akého zamestnania sa mi vypočíta materská keďže od januára 2018 mam novu prácu min. Rok 2017 od marca do októbra som pracovala len na skrátený úväzok. Predošlé roky som mala normálne zmluvy na plný úväzok. Ďakujem

Emilia napísané 08.11.2017 21:56

Chcem sa opýtať, som tehotná a mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá mi končí cca mesiac pred pôrodom. Po uplynutí doby trvania pracovnej zmluvy, budem nezamestnaná alebo sa po materskej môžem vrátiť do zamestnania? Je zamestnávateľ povinný predĺžiť mi pracovnú zmluvu?držať mi miesto? Existuje nejaká právna ochana pre mňa? Čo môžem robiť?

Ďakujem

Emilia napísané 08.11.2017 21:55

Chcem sa opýtať, som tehotná a mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá mi končí cca mesiac pred pôrodom. Po uplynutí doby trvania pracovnej zmluvy, budem nezamestnaná alebo sa po materskej môžem vrátiť do zamestnania? Je zamestnávateľ povinný predĺžiť mi pracovnú zmluvu?držať mi miesto? Existuje nejaká právna ochana pre mňa? Čo môžem robiť?

Ďakujem

Silva napísané 21.04.2017 19:06

Chcem sa opytat ked nemam 18 a narodilo sa mi dieta a sud ustanovil porucnika potrebujem ho aj k vybaveniu materskej? Musi tam byt aj porucnik?ci staci rozsudok ze mi urcili rodicovske prava

Zuzana napísané 08.03.2017 21:25

Dobry den poberam matersku dovolenku som slobodna mamicka no zial partner sa odstahoval od nas tak ci mam narok na tie 3 tyzdne dlhdiu matersku ako slobodna mamicka aj ked som nastupovala este s partnerom na trvalej adrese ale pocas nej som uz sama. Komu mam zaniest potvrdenie. O trvalom bydlisku ze som opat sama dakujem

Kristina napísané 08.11.2016 22:20

Chcem sa opyatat som studentka kolko budem musiet v skole prejst na individualny študijný plan do sieteho mesiaca som brigadovala na dohodu nakolko zdravotne komplikacie mi viac nedovolili no dohodu mam napisanu az do konca tohto roka termin porodu mam.3.2017 mam narok na aspon nejaku materskú

Mirka napísané 31.10.2016 12:48

Dobry den. Chcem sa spytat ci budem poberat matersku. Termin porodu mam stanoveny na marec 2017. Od 1.1.2015 som bola zamestnana a pracovny pomerskončil 17.6.2016. Teraz som nezamestnana.

Radka napísané 04.10.2016 01:34

Dobrý deň aj mňa by zaujímalo že do kedy presne budem poberať materskú keď som nastúpila 5.6.2016 a porodila som 22.7.2016?ďakujem za skorú odpoveď

Katka napísané 22.08.2016 11:00

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či budem mať nárok na matersku, koncom apríla 2017 čakám druhé bábo, od septembra 2015 do apríla 2016 som bola na materskej, od mája som na rodičovskej dovolenke.. prípadne čo musím urobiť, aby som na ňu nárok mala.. zamestnaná som bola, az do začiatku materskej .. Ďakujem

Babulka napísané 31.07.2016 16:38

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to s materským príspevok. Od apríla som nezamestnaná,teraz som zistila že som tehotná 6 týždeň.Čo som pozerala tak materskú môžem dostať len v prípade že som posledných 270 dní pred pôrodom bola nemocensky poistná za posledné 2 roky.Ak by som si teraz začala platiť dobrovoľne nemocenské poistenie tak by som mala nárok na materskú (termín pôrodu cca koniec marca 2017 ).Ďakujem za odpoveď

Zdenka napísané 26.10.2015 12:26

Dobry den,chcela by som sa opytat,ci mam narok na dalsiu matersku keby som mala dieta do konca roka 2016 ak som teraz na materskej a pracovny pomer mi bol ukonceny k 31.12.2014. Alebo ak chcem znova mat matersku nie len rodicovsky prispevok sa musim zamestnat a odrobit minimalne 270 dni. Dakujem

Martina napísané 21.07.2015 17:07

Dobry den vznikne mi narok na matersku ak som nezamestnana od polovice januara,pred tym som bola 2,5 roka zamestnana a termin mam na 15.novembra dakujem

Adriána napísané 27.10.2014 21:10

Dobrý den,

chcem sa spýtať. 28.2.15 mi končí tretí mesiac výpovednej lehoty.

1 - ak ostanem tehotná 20.2.14 - nemusím sa pripoistiť aby som mala plný nárok na materské ?

2 - ak ostanem tehotná 10.3.14 - mám si platiť materské poistenie?

Po skole som nastupila do práce kde mam odpracovaných vyse 7 rokov - v kuse a koncím až teraz 28.2.14.

Vopred dakujem za odpoved.

Tany napísané 12.08.2016 07:37

Chcela by som sa spýtať, či mám nárok na matersku- mam trvalý pracovný pomer, 20.11.2013 sa mi narodilo prvé dieťa, čiže do 20.11.2016 som na rodičovskej dovolenke, termin dalšieho porodu mam 15. decembra, teda nastupujem na matersku začiatkom novembra 2016. Termin porodu však nie je pred 3. narodeninami prveho dieťaťa, budem mať narok na matersku?

Gabriela napísané 14.09.2016 12:21

Dobrý deň. Koľko týždňov môžem poberať materskú, resp. do kedy(mesiac) materská mi začala 3.mája a porodila som 16.júna. Ďakujem

Lucia2806 napísané 10.11.2019 11:41

Dobry den, chcem sa opytat ci sa ma mna bude vztahovat ovhranna lehota naroku na matersku dovolenku ak,...

syn bude mat 3 roky 21.5. 2020.

predpokladany termin porodu je druha polovica jula 2020.

mam pracovny pomer na dobu neurcitu.

 

dakujem za odpoved.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised