Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Daňový bonus 2022, zvýšenie od júla

 Kristína Kováčiková   09.05.2022   0

Daňový bonus upravuje zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ďalej iba „zákon“).

V § 33 zákona nájdeme vymedzené podmienky, pri splnení ktorých si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti.

Danovy bonus
Shutterstock

 

Čo je daňový bonus?

Daňový bonus možno chápať ako daňovú úľavu alebo daňové zvýhodnenie.

Poskytuje sa daňovníkovi na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat. 

Daňový bonus môže dokonca znížiť daň na nulu a daňovník môže mať na výplatnej páske viac peňazí - a to o sumu daňového bonusu, ktorý prevyšuje daň. Túto plusovú hodnotu mu doplatí štát.

Výška daňového bonusu

Od 1.1.2022 do 30.06.2022 je suma daňového bonusu:

a) 47,14 eur pre deti do 6 rokov (dvojnásobok daňového bonusu)

b) 43,60 eur pre deti od 6 do 15 rokov (1,7 násobok daňového bonusu)

c) 23,57 eur pre nezaopatrené deti od 15 do 25 rokov

Kedy sa zvyšuje daňový bonus

Podľa § 52 ods. 48 zákona sa daňový bonus zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

Suma životného minima sa upravuje každoročne s účinnosťou k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

Mimoriadne zvýšenie daňového bonusu

Od 1. júla 2022 sa navrhuje zvýšenie daňového bonusu až na sumu

 • 70 eur pre rodičov detí do 15 rokov veku 
 • 40 eur pre rodičov detí od 15 rokov veku max 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom

Od 1. januára 2023 sa navrhuje zvýšenie daňového bonusu až na sumu

 • 100 eur pre rodičov detí do 15 rokov veku 
 • 50 eur pre rodičov detí od 15 rokov veku

»»»»»» Prečítajte si aj: Rodiny dostanú 100 eur na dieťa, prídavky aj daňový bonus sa zvýšia.

Shutterstock

 

Kto si môže uplatniť daňový bonus?

Daňovník, ktorý

 • vyživuje dieťa žijúce s ním v domácnosti - vlastné, osvojené, dieťa manžela/manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
 • mal ako zamestnanec v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (6x646 eur, teda aspoň 3876 eur)
 • alebo ako SZČO dosiahol príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (6x646 eur, teda aspoň 3876 eur); okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.

- pozn.: Ak SZČO prekročí hranicu minimálnych príjmov, ale výdavky bude mať vyššie ako príjmy a vykáže stratu, nemôže si uplatniť daňový bonus.

Nárok musí preukázať tiež príslušnými dokladmi, ako je napríklad kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom,....)

Daňový bonus možno uplatniť na dieťa:

ktoré je nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, a to:

 • vlastné dieťa,
 • osvojené dieťa,
 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
 • alebo dieťa druhého z manželov.

Trvalý/prechodný pobyt dieťaťa

Na účely daňového bonusu dieťa nemusí mať rovnaký trvalý pobyt ako daňovník.

Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti (napríklad dieťa študuje v inom meste a býva na internáte) nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Zákon nevyžaduje totožný pobyt daňovníka a dieťaťa, ale aby daňovník a dieťa žili v jednej domácnosti.

V súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Shutterstock

 


Kto má nárok na daňový bonus - situácie

Manželia, druh/družka

 • zákon nerozlišuje, či rodičia dieťaťa sú alebo nie sú manželia, takže nárok na daňový bonus má manželský, aj nezosobášený pár, ktorý má spolu deti.

Dieťa môjho partnera

 • daňovník môže bonus dostať aj na dieťa manžela či manželky z predchádzajúceho manželstva, teda na dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom.
 • Na dieťa druha alebo družky daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus.

Starí rodičia

 • nárok na daňový bonus nemôže uplatniť starý rodič dieťaťa, hoci by žili v jednej domácnosti. Iná situácia by však bola, keby dieťa bolo zverené starému rodičovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Vtedy by si mohol uplatniť daňový bonus aj starý rodič

Náhradní rodičia

 • V prípade tzv. náhradnej starostlivosti, napríklad pestúnskej starostlivosti, treba vychádzať z toho, že táto zaniká aj dosiahnutím plnoletosti. Po dovŕšení plnoletosti už pestún nemá nárok na daňový bonus.
 • Ak maloletému dieťa zomreli rodičia a bol mu súdom určený poručník, ktorý sa osobne stará o výchovu dieťaťa, môže si uplatniť nárok na daňový bonus aj on. Avšak súdom určený opatrovník, ktorý dieťa nevyživuje, iba sa stará o jeho majetok, nemá nárok na daňový bonus.

Môžu mať daňový bonus obidvaja rodičia?

Ak vyživované dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich.

To znamená, ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka.

Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí

 1. matka,
 2. otec,
 3. iná oprávnená osoba.

Pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.

Pokiaľ sú rodičia rozvedení, daňový bonus si môže uplatniť ten daňovník, ktorý žije s deťmi v domácnosti:

v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Pokiaľ žijú deti v jednej domácnosti s matkou, daňový bonus si uplatní matka detí.

Shutterstock

 

 

Kedy si možno uplatniť daňový bonus?

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Príklad: Ak sa dieťa narodí 22. mája, daňový bonus je možné uplatniť už za mesiac máj.

Nárok na daňový bonus trvá, najdlhšie do 25 roku veku dieťaťa, ak sa nezaopatrené dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

»»»»»»» Ak Vás zaujíma táto téma, máme pre vás prehľadný článok, kde nájdete informácie a rôzne životné situácie, kedy končí nárok na daňový bonus. Prečítajte si Kedy si môžem uplatniť daňový bonus a do akého veku dieťaťa.

Ako a dokedy je potrebné uplatniť si nárok na daňový bonus?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi alebo daňovému úradu (ak podáva daňové priznanie).

Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na daňový bonus, ak daňovník vyplní tzv. Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

 • Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Ide o vyhlásenie zamestnanca, že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie (kalednárny mesiac, resp. kalendárny rok) si neuplatňuje nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a tiež, že nárok na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie si neuplatňuje iný daňovník.

Vo vyhlásení sa zamestnanec zaväzuje oznámiť zmenu rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, ak by k takej došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukázať ich platiteľovi dane písomne najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Aké doklady je treba preukázať?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,

a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,

b) potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Je preto potrebné ho predložiť každý školský, resp. akademický rok od nástupu dieťaťa na strednú školu do jej ukončenia a od nástuu na denné štúdium vysokej školy do jej ukončenia, resp. do dovŕšenia 25 rokov veku.

 

Kedy mi zamestnávateľ vyplatí daňový bonus?

Zamestnávateľ zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu zamestnancovi, ktorý u neho podal (podpísal) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vyplatených zamestnancovi v tomto mesiaci je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamestnávateľ odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Mám nárok na daňový bonus za celý rok, ak som si daňový bonus uplatnil/a až v priebehu roka?

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období požadovanú výšku zdaniteľných príjmov a v priebehu roka mu bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch, môže si zostávajúcu časť daňového bonusu (prípadne plného daňového bonusu, ak mu nebol priznaný vôbec, lebo si ho dovtedy neuplatňoval) uplatniť pri podaní daňového priznania alebo u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie.

Môžem si uplatniť daňový bonus, ak mám daň nižšiu ako bonus?

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je daň za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Splnil som nárok na daňový bonus iba v niektorých mesiacoch. Musím daňový bonus vrátiť?

Ak zamestnanec v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, nemusí ho vrátiť.

Ako je to v prípade zamestnanca, ktorý je zároveň SZČO?

Daňový bonus si môže uplatniť aj zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy ako SZČO vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov.

Ak zamestnanec v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

Máte otázku?

Desať otázok našich čitateľov k téme Daňový bonus sme posunuli Finančnej správe SR - prinášame Vám desať odborných odpovedí - v článku 10 otázok na tému Daňový bonus.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 112 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP