Pohreb potrateného dieťaťa

Saša/redakcia 0

Tehotenstvo je zázrak, ktorý vo veľkej väčšine prípadov ukončí pôrod zdravého bábätka.

Približne 10-11 percent tehotenstiev ale končí samovoľným úmrtím dieťatka – potratom. Často ani lekári nevedia odpovedať na otázku prečo sa to stalo.

Foto: Ingimage.com

Smútok matky pri strate dieťaťa v tehotenstve je porovnateľný so smútkom pri akomkoľvek inom úmrtí. Je to trauma, ktorú treba presmútiť.

Potratené dieťa vnímajú ženy ako plnohodnotného človeka, nie „plod v rannom štádiu tehotenstva“. Maminky takýchto detí majú možnosť rozlúčiť sa s nimi aj prostredníctvom pohrebných obradov.

Mnoho rodičov o možnosti pochovať dieťa po potrate nevie a hoci to zákon umožňuje, zdravotnícky personál nie je povinný rodičov o tejto možnosti informovať. 

Pohreb a zákon

Rozdiel je pri potrate a pri dieťati, ktoré sa narodí v poslednom trimestri tehotenstva mŕtve, respektíve prežije len niekoľko hodín.

Presnejšie to upravuje vyhláška, kde sa za potratený plod považuje dieťa bez známok života a s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 1000 gramov a „ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov“.

Rovnako sa za potrat považuje ukončenie tehotenstva v prípade, že „plod prejavuje niektorý znak života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g, ale neprežije 24 hodín po pôrode.

Ak sa ostatky dieťaťa po potrate nepochovajú, alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, musia sa spopolniť v spaľovni – hovorí Zákon o pohrebníctve.  

Zákon č.131/2010

Požiadať o vydanie ostatkov možno na základe Zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z, konkrétne v časti Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami“

§ 3

(5) Potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, časti tela alebo orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.

(8) Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie.

§ 5

(2) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný:

f) vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie

 

Žiadosť a oficiálny postup – Ako, kto, kde?

Rodič (matka, alebo otec) požiada gynekologicko-pôrodnícke pracovisko o pochovanie dieťaťa. Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko následne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie.

Žiadosť pozostáva z originálu a troch kópií. Originál zostáva na gynekológii a kópie sú spolu s pozostatkami zaslané na patológiu.

Jedna kópia zostáva na patológii, druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. S kópiou žiadosti rodič obstará pohreb v pohrebnom ústave.

Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie vtedy, keď pohrebná služba predloží doklad o obstarávaní pohrebu a ak sú splnené všetky ostatné podmienky podľa zákona.

Potratené plody nie sú evidované v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo.

Pozostalí nemajú nárok na pohrebný príspevok (pretože v tomto prípade nejde o oficiálneho občana mesta, obce).

Foto: Ingimage.com

 

Ako to funguje v praxi v našich nemocniciach?

Opýtali sme sa Zuzany Eliášovej, hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava a Tomáša Kráľa, hovorcu siete nemocníc Svet zdravia.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa UNB:

„Ide o veľmi citlivú a etickú problematiku. V prípade, že sa rodič o tému zaujíma, nemocnica ho, samozrejme, o možnosti pochovať plod informuje.

Rodič následne musí písomne požiadať o pochovanie plodu. Tlačivo sa nachádza na každom oddelení, vypĺňa sa v 4 kópiách a v prípade potreby asistuje pacientke pri vypĺňaní tlačiva zdravotník.

Jedna kópia zostáva v chorobopise a tri kópie sú odoslané s plodom na príslušné pracovisko. Potratený plod je biologický materiál a následne je odovzdaný patológií, ktoré patria pod Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Požiadavka pochovania potrateného plodu je zriedkavá, možno však skonštatovať, že v poslednom čase narástol záujem o tento úkon.“

Tomáš Kráľ, hovorca nemocníc Svet zdravia:

„V sieti nemocníc Svet zdravia máme vydané metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri plnení zákonnej povinnosti vydať bezodkladne na požiadanie rodiča alebo ním poverenej pohrebnej službe potratený alebo predčasne odňatý plod za účelom jeho pochovania.

Zodpovední zamestnanci gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sú povinní zabezpečiť informovanie rodiča (matky alebo otca) o legislatívnej možnosti vydať potratený plod na pochovanie.

Rodiča informuje vždy ošetrujúci lekár aj so záznamom o poskytnutej informácií do zdravotnej dokumentácie, v znení, že rodič bol oboznámený so všetkými legislatívnymi možnosťami a súvisiacimi nariadeniami, ktoré rodič potvrdí svojim podpisom.

Do zdravotnej dokumentácie je potrebné zaznamenať rozhodnutie rodiča (aspoň jedného), ktoré potvrdí svojím podpisom a to aj prípade, že sa rodičia rozhodnú svoje právo na vydanie plodu za účelom jeho pochovania nevyužiť.“

Zdroj: MZ SR

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár