Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Prídavok na dieťa 2021

 Kristína Kováčiková   11.01.2021   35

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Shutterstock

 

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Výška dávky: 25,50 eur mesačne (od januára 2021)

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa v zmysle zákona považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.



» » Stiahnite si tlačivo žiadosť o prídavok na dieťa - Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa)

» » Od 1.2.2014 platí nová oznamovacia povinnosť - "Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa.

Kto má nárok na prídavok na dieťa?

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je:

a) rodič nezaopatreného dieťaťa,

b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

c) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

d) plnoleté nezaopatrené dieťa,
1. ak niet rodičov (podľa písmen a) a b),
2. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3. ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
4. ktoré uzavrelo manželstvo
5. ktorého manželstvo zaniklo alebo

e) maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Viac oprávnených osôb

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na prídavok, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich.

Situácie, keď rodičia dieťaťa nežijú spolu

Nárok na prídavok má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku, môže si nárok na prídavok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Aké sú podmienky nároku na prídavok?

Oprávnená osoba má nárok na prídavok,

- ak sa stará o nezaopatrené dieťa,

- má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR alebo

- je osobou podľa osobitného predpisu.

Nárok na prídavok nevzniká,

a) ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, alebo

b) je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Nárok na prídavok nevzniká,

- ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná

a) preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie nároku na prídavok a na jeho výplatu,

b) do ôsmich dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom,

c) zabezpečiť použitie prídavku na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Povinnosť rodičov detí od 3 rokov do začiatku plnenia školskej dochádzky (platná od 1.2.2014)

Oprávnená osoba je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok.

Toto neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Koho požiadať o prídavok?

Prídavok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (platiteľ) podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.  

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a nezaopatreného dieťaťa.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie údaje o svojej osobe, o druhej oprávnenej osobe alebo o nezaopatrenom dieťati, ktoré sú nevhnutné na konanie o prídavku.

Platiteľ vyplatí prídavok oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok v súlade so zákonom a ktorá spĺňa podmienky nároku podľa zákona. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

Vyplácanie prídavku

Platiteľ poukazuje prídavok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca prídavok v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku alebo žiadosť o túto zmenu podá elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom, platiteľ je povinný žiadosti vyhovieť. Prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ. Ak oprávnená osoba je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu, spôsob výplaty prídavku a príplatku k prídavku určí platiteľ.

Požiadala som o prídavok na dieťa, ešte som ho nedostala.

Úrad práce vypláca prídavok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok a splnila podmienky nároku na prídavok.

Som tehotná. Kedy najskôr si môžem požiadať o prídavok?

Až keď sa dieťa narodí.

Kedy najneskôr si môžem uplatniť nárok na prídavok?

Nárok na prídavok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.

Nezaopatrené dieťa

Za nezaopatrené dieťa sa považuje každé dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, sa dieťa považuje za nezaopatrené, ak

a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré
a) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Ktoré dieťa nie je nezaopatrené?

Za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa sa nepovažuje dieťa

a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo
b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Sústavná príprava na povolanie

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium, ktoré sa

a) organizuje na strednej škole dennou formou alebo

b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Štúdium na strednej škole sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy, študentovi vysokej školy začína sústavná príprava na povolanie odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia (ukončenie vys. štúdia = zloženie záverečnej štátnej skúšky, nie promócie!).

Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie

  • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
  • od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
  • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
  • po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj

a) iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách podľa zákona,

b) opakované ročníky štúdia.

Prerušenie štúdia

Za sústavnú prípravu sa nepovažuje obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo. V takomto prípade oprávnenej osobe za dané obdobie nepatrí prídavok na dieťa.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení,

- ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

- alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.

Kto rozhoduje o dlhodobo nepriaznivo zdravotnom stave?

Príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj "platiteľ") podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá platiteľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou.

Platiteľ opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu.

Môže úrad rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku?

Áno. Úrad práce rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe,

1. ak si oprávnená osoba nesplnila svoje povinnosti. Povinnosťou oprávnenej osoby je preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok a na jeho výplatu, a tiež do ôsmich dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu.

2. ak z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo z podnetu fyzickej osoby vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu.

3. ak na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

Úrad práce obnoví výplatu prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená. O obnovení výplaty prídavku Úrad práce vydá rozhodnutie. Úrad práce doplatí prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.

Môže úrad vyplatiť prídavok inej osobe?

Áno. Povinnosťou oprávnenej osoby je použiť prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Ak oprávnená osoba nevyužíva takto prídavok a platiteľ neurčil osobitného príjemcu prídavku, rozhodne o zastavení ich výplaty oprávnenej osobe a rozhodne o výplate prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené. Ak zaniknú tieto dôvody, rozhodne platiteľ o obnovení výplaty prídavku.

Osobitný príjemca

Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak

a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,

b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel podľa zákona,

c) podľa oznámenia orgánu maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok, spáchalo priestupok;

d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie alebo

e) prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.

Odňatie prídavku

Ak oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok alebo ak platiteľ vyplácal prídavok oprávnenej osobe neprávom, Úrad práce rozhodne o odňatí prídavku.

Ak Úrad práce vyplácal prídavok neprávom, prídavok odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý prídavok neprávom vyplatil.

Vrátenie prídavku

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že Úrad práce jej prídavok vyplatil neprávom, je povinná vrátiť prídavok.

Nárok na vrátenie prídavku vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď Úrad práce zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty prídavku.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.0 z 5. Celkom 32 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Milan napísané 28.11.2019 18:20

Dobrý deň,

Trvalý pobyt aj občianstvo máme celá rodina na Slovenku. Celá rodina žijeme na Malte. Pracujem na Malte. Syn studuje na univerzite na Malte. Úrad práce mi pozastavil vyplácanie prídavkov na syna. Chcem sa opýtať, či úrad práce postupuje správne. Ďakujem za odpoveď. Milan

Ewka napísané 16.07.2018 20:36

Dobrý deň, môj syn žije s priateľkou v spoločnej domácnosti. Môže on poberať od štátu príspevok na deti (2 ročné a 1/2 roč.dieťa)a tým aj úľavu na dani ak nie sú zosobášení? Majú jeho priezvisko. Priateľka dostáva z ÚP príspevok.

Ďakujem

janko427 napísané 23.06.2018 12:06

Rad by som sa len spytat, ci v pripade ze student brigaduje a prekroci napriklad nejaku financnu hranicu zarobku(za rok), tak ci je moznost ze pridavky rodicom zoberu.

Dakujem za odpoved.

Gaba napísané 12.07.2017 18:53

Dobrý večer, prosím o info ako postupovať ak syn zanechal oficiálne štúdium na Univerzite - nemá skončené ani Bc.Musím bezodkladne ísť na UPSVAR zaniesť doklad o zanechaní štúdia aby mi zastavili príspevok 23,.. eur? alebo stačí do 7 dní? dakujem

Jana napísané 15.03.2017 07:41

Dobrý deň, od 6.11.2016 som na materskej dovolenke, 16.12.2016 sa mi narodil syn. Chcem sa opýtať teda či rodinné prídavky sú pripočítané v materskej alebo by mali chodiť zvlášť? Lebo mi chodí len materská zatial. Ďakujem za odpoveď.

TPP napísané 22.01.2017 23:21

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či rodičia vysokoškolského študenta denného štúdia majú právo poberať RP, aj keď má študent uzavretý trvalý pracovný pomer. Vďaka za odpoveď.

Eva napísané 27.10.2016 07:49

Dobrý deň.

Syn je žiakom denného štúdia na strednej škole. Vzhľadom na zdravotné problémy, mu škola umožnila individuálny študijný plán.

Synov otec pracuje v SRN. Prídavky na syna poberám na Slovensku + doplatok zo SRN. Mám na prídavky na syna stále nárok?

Ďakujem vopred za odpoveď.

katarina napísané 05.09.2016 12:59

Dobry den chcela bysom zistit ak moja dcera prerusila na rok studium a chybal jej posledny rok a nenastupila do skoly zas mame narok na pridavky ? ona pracuje na dohodu bere minimum 20e a vraj je riesena snami do 25 rokov .

Janina napísané 16.08.2016 13:17

Dobrý deň môj neplnoletý syn spáchal priestupok. A rodičovský príspevok má poberať obec. Ako môžem požiadať o vrátenie príspevku? Ďakujem za odpoveď

Alexandra napísané 11.08.2016 09:14

Dobry den,chcela by som sa spytat,vznikol mi taky problem,poberam rodinne pridavky niekolko rokov malej otec sa nestara o malu ,nenavstavuje ju ,neplati nenu alimenty je to uz 2roky na sude,teraz mne doslo,ze ja mam vratit rodinne pridavky,lebo on uz niekolko rokov pobera pridavky na nu v Irsku,je toto vobec mozne on,ktory sa onu vobec nezaujima na nej este zaraba a ja co sa onu staram odomna chcu vratit peniaze spatne.

Stevo napísané 21.08.2017 20:38

Dobry den chcem sa opytat ako je to z narokom na pridavky po skonceni strednej skoly. Narok zanika hned na konci skolskeho roka teda v juny alebo sa vyplaca az do augusta. A ako je to ked dieta nastupuje na iny odbor na strednej skole. Za odpoved vam dakujem.

andrea schwandtnerova napísané 18.07.2016 16:31

dobry den chcela by som sa vas spytat ako si zmenim prijem pridavku na dieta ktory dostavam pomocou seku ale chcela by som ho dostavat na ucet a chcela bys om to vybavit cez internet ... Vie my tu niekto pomoct nejakym linkom alebo cislom na ktore staci zavolat? Za rady vopred dakujem

Gabriela napísané 16.07.2016 15:44

Váš komentárDobry den chcem sa opyt , ked som na neplatenej rodicovskej dovolenke ma moj manzel narok na danovy bonus ked je zivnostnik?

Ladislav Tóth napísané 07.07.2016 14:28

Dobrý deń, chcel by som Vás pýtať, že dcéra je 20 ročná a, študuje na 1. LF UK v Prahe , a nemáme nárok na prídavku dieťa _/celá rodina má trv,pobyt na Slovensku, občianstvo každí máme slovenské/

Ďakujem za odpoveď.

Ladislav Tóth

Katka napísané 24.06.2016 12:55

Dobry den ,moja otazka je : od kolkeho mesiaca po narodeni dietata plati urad prace pridavok na dieta. Vo februari som porodila a prve peniaze mi prisli az v maji.Doplacaju sa predosle dva mesiace ? Dakujem

Monika N napísané 03.03.2016 11:38

Dobrý deň,

 

Chcela by som opýtať že čo je v prípade ak rodič poberá prídavok na dieťa ( dieťa má 23 rokov a chodí na vysokú šklou-na denné štúdium), ale pritom dieta dostane príjem 300 Eur mesačne (na DOBš).

 

Aj vtedy má nárok rodič na prídavok na dieta ked dieta dostane príjem?

 

Dakujem za odpoved.

Jarka napísané 20.01.2016 00:12

Dobry den prosim o radu ja a dcera mame trvaly pobyt na SK ,otec dcery je Rakusan ktory zije a pracuje vo Svajciarsku , na URPSV mi povedali, ze mam narok na pridavky len zo Svajciarska kde otec dietata pracuje,poslala som vyplneny formular E411 ze nepoberam pridavky len rodic.prispevok a odpoved bola zamietnuta .Prosim vas ako riesit a postupovat ?Ďakujem

LUBOMIR TADIAL napísané 03.08.2016 10:19

Váš komentárDobry Den moze urad pozastavit rodinne pridavky ked otec pracuje v cechah a manzelka je na materskej

Jaroslav napísané 29.11.2015 09:03

Dobrý deň.

Nežijem s partnerkou, deti po dohode žijú u mňa, avšak prídavky na ne stále poberá expartnerka.

Ako mám postupovať, aby prídavky chodili mne, aj bez sudneho rozhodnutia?

Ďakujem

Jana napísané 21.10.2015 20:14

Chcem sa iba opytat Tohto mesiaca mi nedošli pridavky .Dcera ma 12 rokov to potrebujem aj od nej potvrdenie o navšteve školy? dakujem

Luba napísané 29.09.2015 16:57

Dobrý deň, chcem sa opýtať, moja dcéra minulý rok začala študovať na VŠ na dennom štúdiu, tento rok študuje na tej istej škole ale na kombinovanom štúdiu. Mám nárok na rodinné prídavky ? Ďakujem za odpoveď

Lenka napísané 02.09.2015 00:06

Dobry den, prosim, chcela by som sa opytat, ci mam aj nadalej narok na pridavok na dieta, ked moja dcera bude od novembra maminou, ale aj nadalej je studentka (ma schvaleny individualny studijny plan na strednej skole). Je este neplnoleta. Rada by som predisla problemom so socialkou, teda rada by som vedela, ci to treba oznamit na prislusnom urade, alebo nie.

Dakujem za pomoc a odpoved

Natália napísané 04.08.2015 20:46

Dobrý deň,

 

ako postupovať v prípade, keď momentálne ešte študujem na vysokej škole, mám menej ako 25 rokov a budem sa vydávať za občana Českej republiky? Môže si môj manžel nárokovať na tieto prídavky do konca môjho štúdia? A je problém, že nie je štátnym príslušníkom SR?

 

Ďakujem za odpoveď.

Monika Červenáková napísané 02.08.2015 18:51

Som matkou 3 maloletych deti s partnerom nie sme zosobaseny. Po narodeni 1.dietata ,kym so bola v porodnici, si vybavil poberanie pridavku na dieta na svoju osobu. Ja som z tych penazi nevidela doteraz /skoro 6 rokov/ nic. Po narodeni dvojiciek , urobil toto iste a pridavky teraz pobera na vsetky 3 deti. Hned po mojom navrate z nemocnice som isla na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som ziadala , aby bol pridavok na dvojicky, pripadne aj 1. dieta vyplacani na moje meno. Tam mi vsak povedali, ze partner musi podpisat suhlas, ze sa vzdava pridavkov na 3 deti, co on radikalne odmieta. Nas vztah uz davno nefunguje , neviem si predstavit, ze to takto bude az do 25.roku deti.

kika, redakcia napísané 03.08.2015 14:05

Dobrý deň,

podľa zákona je oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok - rodič nezaopatreného dieťaťa, nešpecifikuje pritom, či matka/otec,

- a v prípade, že je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na prídavok, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich - buď matke alebo otcovi, predpokladá sa, že sa na tom rodičia dieťaťa dohodnú.

Ďalej je tu možnosť, kedy môže Úrad práce rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a rozhodne o výplate prídavku ďalšej oprávnenej osobe (teda zastaví vyplácanie napríklad otcovi a rozhodne o vyplácaní prídavku matke), ak oprávnená osoba nepoužíva prídavok na dieťa na účel daný zákonom, to znamená nepoužíva ho na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

V prípade, že rodičia dieťaťa nežijú spolu, nárok na prídavok má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

kika napísané 18.10.2016 07:07

Dobry den, upsvar mi zrusil pridavky na deti.Som na materskej, rozvedena. EX je v zahranici. Vraj ma on poziadat o rodinne tam,ja vraj nemam narok lebo nepracujem.To uz neplati ze ak mam deti zverene sudom ze pridavok na dieta patri nam?

kika/redakcia napísané 18.10.2016 09:31

Dobrý deň, obrátime sa s Vašou otázkou na ústredie práce.

Miro napísané 26.04.2015 09:37

Dobry den.Žijem na Slovenku,syn v Nemecku študuje na VŠ. Trvaly pobyt mame na Slovensku.V oktobri by sa mal tam oženit.Zanikne mi narok na pridavok a bonus?

Helena napísané 09.04.2015 10:13

Dobrý deň, mám nárok na prídavky na dieťa, ak mám trvaly pobyt na slovensku, syn ma trvaly pobyt na slovensku. Obaja máme slovenské občianstvo. Ale aktuálne žijeme v ČR, ja som tu zamestnaná a syn chodí do školky tiež v ČR. ďakujem za odpoveď.

Alexandra napísané 09.03.2017 21:46

Dobry den,chcem sa opytat ci moze otec deti poberat pridavky na deti aj ked sme rozvedeny a deti su zverene do mojej starostlivosti.Ja s detmi zijeme v CR,som tu zamestnana a deti chodia do skoly,ale narok na pridavky nemam z dovodu prekrocenia ziv.minima.Trvaly pobyt mame na Slovensku.Otec deti zije a pracuje na Slovensku.Dakujem za odpoved.

viera napísané 05.03.2015 10:23

Dobry den prosim vas o radu dcerka ma 4 roky po dovrseni 3 rokov som ziadala o predlzenie rodicovskej dovolenky lebo je stale chora neschvalili my to dala som v praci vypoved. od septembra nastupila do skoy a ja do novej prace. v skolk bola len dva tyzdne a ja stale na odcerke z cim uz maju v praci problem tento rok bola v skolke len prvy tyzden odvtedy je stale na antb. lekarka aj imunolog nam napisali ze ma byt vylucena z kolektyvu v maji ideme do kupelov,poziadala som znova o predlzenie a zase mi to zamietli prosi vas kam mam dat dieta ked 2 lekari mi ju nedovolia dat do skolky a ja snou nemozem byt doma ked sme dvva krat do tyzdna u lekara. ju dam napriek tomu do skolky ja budem chodit do roboty ak ma nevyhodia dcere sa daco stane a ze som neposluchla lekara a zoburu mi ju lebo som ju zanedbla.... dakujem ale uz neviem ako dalej..

ktls napísané 14.12.2014 22:12

Dobrý den mám nárok na detské prídavky na deti ak sa narodili v ČR a aj tu žijeme ale trvaly pobyt mám v SR? v ČR bohužial nárok nemáme, daju sa vyplatit aj spetne ďakujem

kika, redakcia napísané 15.12.2014 08:30

Nie, nárok vám nevznikne z titulu trvalého pobytu na SK, musia byť splnené aj iné podmienky - taká je legislatíva EU.

Viac si môžete prečítať tu: tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/davky-zakony-slovenky-v-zahranic/mam-narok-na-rodicovsky-prispevok-ak-som-v-zahranici-najcastejsie-otazky/

Jana Antalová napísané 17.02.2014 11:50

Takže vek 25 rokov je úplné obmedzenie pre prídavky, aj keď dcéra ešte študuje v dennom štúdiu do konca tohto šk.roka. Kto to presadil, nepozná zákony ohľadom školopovinných detí. A podobne je to už obmedzené aj v roku 2014 pre daňový bonus, proste smola, ak dieťa chodilo do školy 9 rokov, potom na hotelovú školu ďalších 5 rokov a teraz študuje na VŠ ďalších 5 rokov, bez akéhokoľvek prerušenia. Hlavne, že cigáni ani poriadne nechodia do školy ale tí majú na všetko nárok.

Branislav Mečár napísané 03.01.2019 07:16

Dobrý deň.

 

Nežijem s partnerom, deti po dohode žijú u mňa, avšak prídavky na ne stále poberá expartner.

 

Ako mám postupovať, aby prídavky chodili mne, aj bez súdneho rozhodnutia? Alebo sa stačí dohodnúť s expartnerom, vyplniť žiadosť a odovzdať ju na ÚPSVaR?

Ďakujem za odpoveď.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised





Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Milan napísané 28.11.2019 18:20

Dobrý deň,

Trvalý pobyt aj občianstvo máme celá rodina na Slovenku. Celá rodina žijeme na Malte. Pracujem na Malte. Syn studuje na univerzite na Malte. Úrad práce mi pozastavil vyplácanie prídavkov na syna. Chcem sa opýtať, či úrad práce postupuje správne. Ďakujem za odpoveď. Milan

Ewka napísané 16.07.2018 20:36

Dobrý deň, môj syn žije s priateľkou v spoločnej domácnosti. Môže on poberať od štátu príspevok na deti (2 ročné a 1/2 roč.dieťa)a tým aj úľavu na dani ak nie sú zosobášení? Majú jeho priezvisko. Priateľka dostáva z ÚP príspevok.

Ďakujem

janko427 napísané 23.06.2018 12:06

Rad by som sa len spytat, ci v pripade ze student brigaduje a prekroci napriklad nejaku financnu hranicu zarobku(za rok), tak ci je moznost ze pridavky rodicom zoberu.

Dakujem za odpoved.

Gaba napísané 12.07.2017 18:53

Dobrý večer, prosím o info ako postupovať ak syn zanechal oficiálne štúdium na Univerzite - nemá skončené ani Bc.Musím bezodkladne ísť na UPSVAR zaniesť doklad o zanechaní štúdia aby mi zastavili príspevok 23,.. eur? alebo stačí do 7 dní? dakujem

Jana napísané 15.03.2017 07:41

Dobrý deň, od 6.11.2016 som na materskej dovolenke, 16.12.2016 sa mi narodil syn. Chcem sa opýtať teda či rodinné prídavky sú pripočítané v materskej alebo by mali chodiť zvlášť? Lebo mi chodí len materská zatial. Ďakujem za odpoveď.

TPP napísané 22.01.2017 23:21

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či rodičia vysokoškolského študenta denného štúdia majú právo poberať RP, aj keď má študent uzavretý trvalý pracovný pomer. Vďaka za odpoveď.

Eva napísané 27.10.2016 07:49

Dobrý deň.

Syn je žiakom denného štúdia na strednej škole. Vzhľadom na zdravotné problémy, mu škola umožnila individuálny študijný plán.

Synov otec pracuje v SRN. Prídavky na syna poberám na Slovensku + doplatok zo SRN. Mám na prídavky na syna stále nárok?

Ďakujem vopred za odpoveď.

katarina napísané 05.09.2016 12:59

Dobry den chcela bysom zistit ak moja dcera prerusila na rok studium a chybal jej posledny rok a nenastupila do skoly zas mame narok na pridavky ? ona pracuje na dohodu bere minimum 20e a vraj je riesena snami do 25 rokov .

Janina napísané 16.08.2016 13:17

Dobrý deň môj neplnoletý syn spáchal priestupok. A rodičovský príspevok má poberať obec. Ako môžem požiadať o vrátenie príspevku? Ďakujem za odpoveď

Alexandra napísané 11.08.2016 09:14

Dobry den,chcela by som sa spytat,vznikol mi taky problem,poberam rodinne pridavky niekolko rokov malej otec sa nestara o malu ,nenavstavuje ju ,neplati nenu alimenty je to uz 2roky na sude,teraz mne doslo,ze ja mam vratit rodinne pridavky,lebo on uz niekolko rokov pobera pridavky na nu v Irsku,je toto vobec mozne on,ktory sa onu vobec nezaujima na nej este zaraba a ja co sa onu staram odomna chcu vratit peniaze spatne.

Stevo napísané 21.08.2017 20:38

Dobry den chcem sa opytat ako je to z narokom na pridavky po skonceni strednej skoly. Narok zanika hned na konci skolskeho roka teda v juny alebo sa vyplaca az do augusta. A ako je to ked dieta nastupuje na iny odbor na strednej skole. Za odpoved vam dakujem.

andrea schwandtnerova napísané 18.07.2016 16:31

dobry den chcela by som sa vas spytat ako si zmenim prijem pridavku na dieta ktory dostavam pomocou seku ale chcela by som ho dostavat na ucet a chcela bys om to vybavit cez internet ... Vie my tu niekto pomoct nejakym linkom alebo cislom na ktore staci zavolat? Za rady vopred dakujem

Gabriela napísané 16.07.2016 15:44

Váš komentárDobry den chcem sa opyt , ked som na neplatenej rodicovskej dovolenke ma moj manzel narok na danovy bonus ked je zivnostnik?

Ladislav Tóth napísané 07.07.2016 14:28

Dobrý deń, chcel by som Vás pýtať, že dcéra je 20 ročná a, študuje na 1. LF UK v Prahe , a nemáme nárok na prídavku dieťa _/celá rodina má trv,pobyt na Slovensku, občianstvo každí máme slovenské/

Ďakujem za odpoveď.

Ladislav Tóth

Katka napísané 24.06.2016 12:55

Dobry den ,moja otazka je : od kolkeho mesiaca po narodeni dietata plati urad prace pridavok na dieta. Vo februari som porodila a prve peniaze mi prisli az v maji.Doplacaju sa predosle dva mesiace ? Dakujem

Monika N napísané 03.03.2016 11:38

Dobrý deň,

 

Chcela by som opýtať že čo je v prípade ak rodič poberá prídavok na dieťa ( dieťa má 23 rokov a chodí na vysokú šklou-na denné štúdium), ale pritom dieta dostane príjem 300 Eur mesačne (na DOBš).

 

Aj vtedy má nárok rodič na prídavok na dieta ked dieta dostane príjem?

 

Dakujem za odpoved.

Jarka napísané 20.01.2016 00:12

Dobry den prosim o radu ja a dcera mame trvaly pobyt na SK ,otec dcery je Rakusan ktory zije a pracuje vo Svajciarsku , na URPSV mi povedali, ze mam narok na pridavky len zo Svajciarska kde otec dietata pracuje,poslala som vyplneny formular E411 ze nepoberam pridavky len rodic.prispevok a odpoved bola zamietnuta .Prosim vas ako riesit a postupovat ?Ďakujem

LUBOMIR TADIAL napísané 03.08.2016 10:19

Váš komentárDobry Den moze urad pozastavit rodinne pridavky ked otec pracuje v cechah a manzelka je na materskej

Jaroslav napísané 29.11.2015 09:03

Dobrý deň.

Nežijem s partnerkou, deti po dohode žijú u mňa, avšak prídavky na ne stále poberá expartnerka.

Ako mám postupovať, aby prídavky chodili mne, aj bez sudneho rozhodnutia?

Ďakujem

Jana napísané 21.10.2015 20:14

Chcem sa iba opytat Tohto mesiaca mi nedošli pridavky .Dcera ma 12 rokov to potrebujem aj od nej potvrdenie o navšteve školy? dakujem

Luba napísané 29.09.2015 16:57

Dobrý deň, chcem sa opýtať, moja dcéra minulý rok začala študovať na VŠ na dennom štúdiu, tento rok študuje na tej istej škole ale na kombinovanom štúdiu. Mám nárok na rodinné prídavky ? Ďakujem za odpoveď

Lenka napísané 02.09.2015 00:06

Dobry den, prosim, chcela by som sa opytat, ci mam aj nadalej narok na pridavok na dieta, ked moja dcera bude od novembra maminou, ale aj nadalej je studentka (ma schvaleny individualny studijny plan na strednej skole). Je este neplnoleta. Rada by som predisla problemom so socialkou, teda rada by som vedela, ci to treba oznamit na prislusnom urade, alebo nie.

Dakujem za pomoc a odpoved

Natália napísané 04.08.2015 20:46

Dobrý deň,

 

ako postupovať v prípade, keď momentálne ešte študujem na vysokej škole, mám menej ako 25 rokov a budem sa vydávať za občana Českej republiky? Môže si môj manžel nárokovať na tieto prídavky do konca môjho štúdia? A je problém, že nie je štátnym príslušníkom SR?

 

Ďakujem za odpoveď.

Monika Červenáková napísané 02.08.2015 18:51

Som matkou 3 maloletych deti s partnerom nie sme zosobaseny. Po narodeni 1.dietata ,kym so bola v porodnici, si vybavil poberanie pridavku na dieta na svoju osobu. Ja som z tych penazi nevidela doteraz /skoro 6 rokov/ nic. Po narodeni dvojiciek , urobil toto iste a pridavky teraz pobera na vsetky 3 deti. Hned po mojom navrate z nemocnice som isla na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som ziadala , aby bol pridavok na dvojicky, pripadne aj 1. dieta vyplacani na moje meno. Tam mi vsak povedali, ze partner musi podpisat suhlas, ze sa vzdava pridavkov na 3 deti, co on radikalne odmieta. Nas vztah uz davno nefunguje , neviem si predstavit, ze to takto bude az do 25.roku deti.

kika, redakcia napísané 03.08.2015 14:05

Dobrý deň,

podľa zákona je oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok - rodič nezaopatreného dieťaťa, nešpecifikuje pritom, či matka/otec,

- a v prípade, že je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na prídavok, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich - buď matke alebo otcovi, predpokladá sa, že sa na tom rodičia dieťaťa dohodnú.

Ďalej je tu možnosť, kedy môže Úrad práce rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a rozhodne o výplate prídavku ďalšej oprávnenej osobe (teda zastaví vyplácanie napríklad otcovi a rozhodne o vyplácaní prídavku matke), ak oprávnená osoba nepoužíva prídavok na dieťa na účel daný zákonom, to znamená nepoužíva ho na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

V prípade, že rodičia dieťaťa nežijú spolu, nárok na prídavok má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

kika napísané 18.10.2016 07:07

Dobry den, upsvar mi zrusil pridavky na deti.Som na materskej, rozvedena. EX je v zahranici. Vraj ma on poziadat o rodinne tam,ja vraj nemam narok lebo nepracujem.To uz neplati ze ak mam deti zverene sudom ze pridavok na dieta patri nam?

kika/redakcia napísané 18.10.2016 09:31

Dobrý deň, obrátime sa s Vašou otázkou na ústredie práce.

Miro napísané 26.04.2015 09:37

Dobry den.Žijem na Slovenku,syn v Nemecku študuje na VŠ. Trvaly pobyt mame na Slovensku.V oktobri by sa mal tam oženit.Zanikne mi narok na pridavok a bonus?

Helena napísané 09.04.2015 10:13

Dobrý deň, mám nárok na prídavky na dieťa, ak mám trvaly pobyt na slovensku, syn ma trvaly pobyt na slovensku. Obaja máme slovenské občianstvo. Ale aktuálne žijeme v ČR, ja som tu zamestnaná a syn chodí do školky tiež v ČR. ďakujem za odpoveď.

Alexandra napísané 09.03.2017 21:46

Dobry den,chcem sa opytat ci moze otec deti poberat pridavky na deti aj ked sme rozvedeny a deti su zverene do mojej starostlivosti.Ja s detmi zijeme v CR,som tu zamestnana a deti chodia do skoly,ale narok na pridavky nemam z dovodu prekrocenia ziv.minima.Trvaly pobyt mame na Slovensku.Otec deti zije a pracuje na Slovensku.Dakujem za odpoved.

viera napísané 05.03.2015 10:23

Dobry den prosim vas o radu dcerka ma 4 roky po dovrseni 3 rokov som ziadala o predlzenie rodicovskej dovolenky lebo je stale chora neschvalili my to dala som v praci vypoved. od septembra nastupila do skoy a ja do novej prace. v skolk bola len dva tyzdne a ja stale na odcerke z cim uz maju v praci problem tento rok bola v skolke len prvy tyzden odvtedy je stale na antb. lekarka aj imunolog nam napisali ze ma byt vylucena z kolektyvu v maji ideme do kupelov,poziadala som znova o predlzenie a zase mi to zamietli prosi vas kam mam dat dieta ked 2 lekari mi ju nedovolia dat do skolky a ja snou nemozem byt doma ked sme dvva krat do tyzdna u lekara. ju dam napriek tomu do skolky ja budem chodit do roboty ak ma nevyhodia dcere sa daco stane a ze som neposluchla lekara a zoburu mi ju lebo som ju zanedbla.... dakujem ale uz neviem ako dalej..

ktls napísané 14.12.2014 22:12

Dobrý den mám nárok na detské prídavky na deti ak sa narodili v ČR a aj tu žijeme ale trvaly pobyt mám v SR? v ČR bohužial nárok nemáme, daju sa vyplatit aj spetne ďakujem

kika, redakcia napísané 15.12.2014 08:30

Nie, nárok vám nevznikne z titulu trvalého pobytu na SK, musia byť splnené aj iné podmienky - taká je legislatíva EU.

Viac si môžete prečítať tu: tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/davky-zakony-slovenky-v-zahranic/mam-narok-na-rodicovsky-prispevok-ak-som-v-zahranici-najcastejsie-otazky/

Jana Antalová napísané 17.02.2014 11:50

Takže vek 25 rokov je úplné obmedzenie pre prídavky, aj keď dcéra ešte študuje v dennom štúdiu do konca tohto šk.roka. Kto to presadil, nepozná zákony ohľadom školopovinných detí. A podobne je to už obmedzené aj v roku 2014 pre daňový bonus, proste smola, ak dieťa chodilo do školy 9 rokov, potom na hotelovú školu ďalších 5 rokov a teraz študuje na VŠ ďalších 5 rokov, bez akéhokoľvek prerušenia. Hlavne, že cigáni ani poriadne nechodia do školy ale tí majú na všetko nárok.

Branislav Mečár napísané 03.01.2019 07:16

Dobrý deň.

 

Nežijem s partnerom, deti po dohode žijú u mňa, avšak prídavky na ne stále poberá expartner.

 

Ako mám postupovať, aby prídavky chodili mne, aj bez súdneho rozhodnutia? Alebo sa stačí dohodnúť s expartnerom, vyplniť žiadosť a odovzdať ju na ÚPSVaR?

Ďakujem za odpoveď.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised