Rodičovský príspevok 2024

Kristína Turnerová Kováčiková 87

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štát prispieva oprávnenej osobe, najčastejšie rodičovi dieťaťa, na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do veku 3 rokov. Najdlhšie prispieva štát rodičovi na dieťa do veku 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Od roku 2023 je možné poberať rodičovský príspevok aj vtedy, ak sa dieťa nepodarilo umiestniť do spádovej škôlky.*

Výška rodičovského príspevku

rodicovsky prispevok davky pre rodica
Shutterstock

Suma rodičovského príspevku je upravená rozdielne. Sú dve výšky rodičovského príspevku. A to podľa toho, či sa v období pred nárokom na rodičovský príspevok rodičovi vyplácalo alebo nevyplácalo materské. Ak rodičovi vznikol nárok na materské, jeho rodičovský príspevok bude vyšší. Ak rodič nepoberal materské, ale žiada si o rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa, dávka sa vyplatí v nižšej sume.

Nižší rodičovský príspevok

(ak sa nevyplácalo materské) je vo výške

 • 345,20 eur (suma platná aj v roku 2024)

Vyšší rodičovský príspevok

(ak sa vyplácalo materské) je vo výške:

 • 473,30 eur (suma platná aj v roku 2024)

Suma vyššieho rodičovského príspevku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá sa pred vznikom nároku na dávku vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte EÚ.

Výška rodičovského príspevku pri dvojičkách

Sumy platné pre rok 2024 (od 1.8.2023)

 • 591,60 eur (ak matka poberala materské)
 • 431,50 eur (ak matka nepoberala materské)

 

Kedy požiadať o rodičovský príspevok

O rodičovský príspevok je možné najskôr požiadať, až keď sa dieťa narodí, nie skôr.

Ak rodič poberá materské, môže si o RP požiadať až po zániku nároku na dávku materské. Nie je totiž možné poberať obe dávky naraz.

Jedinou výnimkou je situácia, kedy je materské nižšie ako suma rodičovského príspevku. V takomto prípade si oprávnená osoba môže požiadať o dorovnanie dávky do sumy rodičovského príspevku.

Dokedy trvá nárok na rodičovský príspevok:

 • do troch rokov veku dieťaťa,
 • do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku dieťaťa, ak bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Nárok na RP trvá najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
 • alebo do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie*
Suma rodičovského príspevku
Shutterstock

 

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa
 • a zároveň má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR
 • alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Oprávnená osoba je

a) rodič dieťaťa (matka alebo otec)

b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia ÚPSVaR alebo

c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Ktorý z rodičov má nárok na rodičovský príspevok?

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na rodičovský príspevok, dávka patrí len jednému z nich. V zásade podľa toho, ako sa mama s otcom dohodnú.

Rodičia sa však nemôžu dohodnúť na tom, že jeden bude poberať rodičovský príspevok na staršie dieťa a druhý na mladšie dieťa. Ak je v rodine viac detí do 3 rokov, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok.

Takisto sa nemôžu dohodnúť na tom, že jeden bude poberať materské na mladšie dieťa a druhý rodičovský príspevok na staršie dieťa.

Prečítajte si aj:

Ako štát šetrí, keď sa vám narodí druhé dieťa.

Rodičovský príspevok, ak rodičia dieťaťa nežijú spolu

Rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe určenej podľa dohody oprávnených osôb.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov.

Ak nedôjde k písomnej dohode rodičov:

a) pri striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov

 • sa RP vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť
 • RP sa začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na rodičovský príspevok len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti.

b) pri spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa rodičovský príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Ak sa chcú rodičia dohodnúť inak, právne účinky novej písomnej dohody nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa RP začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti.

Kto nemá nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok nemá každý rodič.

 • Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.
 • Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je
  • zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča,
  • do náhradnej osobnej starostlivosti,
  • do pestúnskej starostlivosti
  • alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov
  • alebo je v osobnej starostlivosti poručníka,
  • a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

 

Mám nárok na RP, ak som v zahraničí?

Rodičov, ktorí pracujú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú na Slovensku, zaujíma otázka, či môžu poberať rodičovský príspevok zo Slovenska. A to najmä vtedy, pokiaľ v krajine, kde pracujú, takýto príspevok neexistuje, prípadne je nižší ako na Slovensku.

V zásade platí, že nárok na RP nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je:

 • členským štátom EÚ,
 • zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
 • alebo Švajčiarskou konfederáciou
 • a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v SR.

Ak sa rodič a dieťa zdržiava v inom členskom štáte EÚ, v tomto článku nájdete najčastejšie otázky na túto tému. Rôzne modelové situácie a ich riešenia, t.j. ktorý štát v prípade kolízie je príslušný vyplácať rodičovský príspevok.

Do akého veku dieťaťa mám nárok na rodičovský príspevok?

Oprávnená osoba môže poberať rodičovský príspevok na dieťa

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo

c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

d) do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Musí byť však splnená podmienka riadnej starostlivosti o dieťa:

 • v zmysle zákona o rodičovskom príspevku je to starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Môžem poberať rodičovský príspevok, keď neprijali dieťa do škôlky?

Rodič si môže uplatniť nárok na RP na dieťa do 6 rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Podmienkou je, že sa rodič preukáže rozhodnutím spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Prečítajte si viac v článku: Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky – príklady.

Mám nárok na rodičovský príspevok, ak je dieťa v škôlke/jasliach?

Rodičov často zaujíma, či môžu poberať rodičovský príspevok, ak sa o dieťa bude starať niekto iný. Toto rozhodnutie je len na rodičovi. Môže sa o dieťa starať osobne, alebo sa postará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka, jasle.

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak rodič zabezpečí riadnu starostlivosť inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Žiadosť o rodičovský príspevok

O rodičovskom príspevku rozhoduje ÚPSVaR príslušný podľa miesta pobytu oprávnenej osoby. Ten dávku aj vypláca.

Konanie o RP sa začína na základe:

 • písomnej žiadosti, alebo
 • žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom,

Žiadosť obsahuje:

 • meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo, ak je pridelené,
 • a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Na výzvu Úradu práce oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na dávku.

Narodilo sa vám dieťa v zahraničí?

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o RP dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o RP alebo k žiadosti o RP podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Ako vybaviť slovenský rodný list? Nápomocný vám môže byť článok venovaný téme:

Osobitná matrika.

 

Výplata rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

 • ak vznikne v priebehu mesiaca nárok na materské, oprávnená osoba bude mať nárok na RP za tento mesiac, lebo splnila podmienky nároku len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

 • dieťa dovŕši v máji 3 roky. Posledný rodičovský príspevok bude vyplatený mesačne pozadu, najneskôr do konca júna.
 • od januára sa zvýši rodičovský príspevok. Vyplatený vo vyššej sume však bude až vo februári.

Dávka sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike. Alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania RP, Úrad práce je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ.

Zánik RP

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na dávku zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom určený vek. Ak dieťa dovŕši vek 3 roky 15. mája, nárok na rodičovský príspevok zanikne 1. júna.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká inak smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

 

Povinnosti oprávnenej osoby

Informačná povinnosť.

 • oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na RP, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť ÚPSVaR zmeny týchto skutočností.
 • to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Povinnosť vrátiť rodičovský príspevok.

 • ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela alebo musela z okolností predpokladať, že sa RP vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť dávku alebo vrátiť jej časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril.
 • právo na vrátenie dávky vyplatenej neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil,
 • najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku.

Zastavenie výplaty RP

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil,

 • ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa
  • podmienky nároku na rodičovský príspevok,
  • na jeho výplatu alebo
  • či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume,
  • alebo na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky,
  • alebo na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

Krátenie RP (dieťa nechodí do školy)

Ak rodič poberá RP a zároveň má doma aj staršie školopovinné dieťa alebo viac detí, môže prísť o časť príspevku. A to vtedy, ak školopovinné dieťa vymešká 15 a viac neospravedlnených hodín v období troch mesiacov po sebe. Vtedy sa dávka kráti o 50 %.

Rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila ÚPSVaR, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Odňatie RP

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil,

 • ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na rodičovský príspevok,
 • ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
 • ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako je ustanovené v zákone,
 • ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok, alebo
 • na žiadosť oprávnenej osoby.

»»»»»»» Možno vás bude zaujímať tiež, dokedy trvá nárok na prídavok na dieťa a daňový bonus.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (111 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň,chcem sa spýtať či v prípade narodenia druhého dieťaťa,(ak prvé dieťa má 1 rok)sa rodičovský príspevok vypláca za každé dieťa osobitne, alebo rodičovský príspevok za prvé dieťa prepadne a vypláca sa len za druhé. Som študentkou a ešte nikdy som nepracovala takže materskú nemám.

  Ďakujem

 2. Stali ste sa niekedy obeťou podvodu? Stratili ste peňaženku alebo peniaze kvôli falošným hackerom alebo poskytovateľom pôžičiek online? Žiadam vás, aby ste kontaktovali tohto dôveryhodného hackera a experta na obnovu GENUINE HACKER. Stal som sa obeťou falošných ľudí vydávajúcich sa za binárne opcie a bitcoinových investorov, prišiel som o sumu 10 000 $ a 2 BTC z mojej bitcoinovej peňaženky v prospech týchto podvodníkov. Chvíľu trvalo, kým som si uvedomil, že sú falošné a cítil som sa naozaj zranený. Potom sa o tom dozvedel môj priateľ a odporučil ma GENUINE HACKEROVI, ktorý mi pomohol získať späť všetko, čo som stratil. Pre viac informácií pošlite e-mail na GENUINEHACKERS000@GMAIL.COM alebo cez WhatsApp +1 (260) 218-3592.

 3. Dobry den. Je narok pre osamelu matku s dietatom na predlzenie na cas od kedy ma 3 roky az do nastupu? Dieta narodene v maji a nastupuje do skolky az v septembri. Dakujem.

 4. Dobrý deň,ak moja dcéra sa narodila 1.septembra tak aj za september mám nárok na rodičovský príspevok?Lebo ste písali,že zaniká od 1 dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom určený vek. No a ona dovŕši 3 roky 1.septembra.ďakujem za odpoveď

 5. Dobry den,

  chcela by som sa poradit, ci moze otec poberat rodicovsky prispevok, ak by som ho ja prerusila a poberala by som davky v nezamestnanosti? nasledne by som mohla opat poberat rodicak ja, a bol by v povodnej sume 370€?

   

  Dakujem za odpoved!

 6. dobrý den chcel bi som sa opitat mam priatelku s ktorou sa nam narodili dieta,sucastnosti je v rozvodovom konani a na rodnom liste dietata je ako otec manzel priatelky a chcel bi som poberat rodicovsky prispevok

  mozem to poberat ak niesom v rodnom liste zapisani otcom ja

 7. dobrý den chcel bi som sa opitat mam priatelku s ktorou sa nam narodili dieta,sucastnosti je v rozvodovom konani a na rodnom liste dietata je ako otec manzel priatelky a chcel bi som poberat rodicovsky prispevok

  mozem to poberat ak niesom v rodnom liste zapisani otcom ja

 8. dobrý den chcel bi som sa opitat mam priatelku s ktorou sa nam narodili dieta,sucastnosti je v rozvodovom konani a na rodnom liste dietata je ako otec manzel priatelky a chcel bi som poberat rodicovsky prispevok

  mozem to poberat ak niesom v rodnom liste zapisani otcom ja

 9. dobrý den chcel bi som sa opitat mam priatelku s ktorou sa nam narodili dieta,sucastnosti je v rozvodovom konani a na rodnom liste dietata je ako otec manzel priatelky a chcel bi som poberat rodicovsky prispevok

  mozem to poberat ak niesom v rodnom liste zapisani otcom ja

 10. dobrý den chcel bi som sa opitat mam priatelku s ktorou sa nam narodili dieta,sucastnosti je v rozvodovom konani a na rodnom liste dietata je ako otec manzel priatelky a chcel bi som poberat rodicovsky prispevok

  mozem to poberat ak niesom v rodnom liste zapisani otcom ja

 11. dobrý den chcel bi som sa opitat mam priatelku s ktorou sa nam narodili dieta,sucastnosti je v rozvodovom konani a na rodnom liste dietata je ako otec manzel priatelky a chcel bi som poberat rodicovsky prispevok

  mozem to poberat ak niesom v rodnom liste zapisani otcom ja

 12. Dobry den, chcem sa opytat..kamaratka chce poziadat o rod.prispevok,dieta ma 2.5 roka a chodi do skolky, ona smanzelom nezije ale nie su rozvedeny, dieta je radsej u otca, je takato moznost aby ho vybrala zo skolky a poberala rod.prispevok??

  1. Požiadajte o rýchlu a pohodlnú osobnú pôžičku na zaplatenie účtov a začatie nového podnikania alebo refinancovanie vašich projektov za lacnejšiu úrokovú sadzbu 3%. Ak máte záujem nás kontaktovať dnes pomocou nižšie uvedených informácií, prostredníctvom e-mailu spoločnosti alebo telefónneho čísla spoločnosti uvedeného nižšie, aby ste mohli pokračovať v láskavom kontakte s nami dnes na tomto e-maile: (lendingtreegroupinc@gmail.com) pre viac informácií.

 13. Dobry den, v minulom roku mi bolo subezne v jednom mesiaci vyplacany aj rodicovsky prispevok aj davka v nezamestnanosti (soc.poistovna). Prislo mi ze mam vratit do socialnej poistovne davku cca 800,00 eur, ja by som vsak radsej vratila rodicovsky prispevok (pretoze je ovela nizsi). Na UPSVaR mi vsak povedali ze rodicovsky prispevok sa neda vratit… myslim ze mi nehovoria pravdu… je zakon alebo nieco naco sa odvolat a trvat na tom ze chcem vratit za dany mesiac rodicovsky prispevok??? dakujem za odpoved

 14. Dobry den podala som.si ziadost na urade prace o prispevok ale oni odomna ziadaju potvrdenie od lekara Pre dieta.chcem sa opytat ci sa zato plati u.lekara? Dakujem

 15. Dobrý deň.. chcem sa opýtať mám TPP a momentálne som na rodičovskej dovolenke. Dieťa ma 2,5 roka môžem sa teraz zamestnať na dohodu 4 hodiny denne pokiaľ dieťa nedovŕši 3 roky? Potom pôjdem už do svojho TPP. Ďakujem za odpoveď

 16. Dobrý deň.. chcem sa opýtať mám TPP a momentálne som na rodičovskej dovolenke. Dieťa ma 2,5 roka môžem sa teraz zamestnať na dohodu 4 hodiny denne pokiaľ dieťa nedovŕši 3 roky? Potom pôjdem už do svojho TPP. Ďakujem za odpoveď

 17. Dobrý deň chcela by som sa opýtať som na rodičovskom príspevku treba nahlásit na úrad sociálnych vecí a rodiny zmenu keď som menila škôlku malej ďakujem za odpoveď

 18. Dobrý deň!

   

  Chcela by som sa opýtať, že keby sa mi skončila materská ku dňu 22.8.2018 dostanem už ten mesiac aj prvý rodičovský príspevok?Keď sa mi skonči materská 29.8.2018 tiež platí,že by som dostala aj prvý rodičovský príspevok na august?

  Ako je je to,keď končí materská ku dňu 5.9.2018?Ktorý dátum z troch je pre mňa finančne najlepšia verzia?

  Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

  1. Dobry den prajem, chcela by som sa opýtať, ako postupovať. Moja dcerka bude mať 3 roky v novembri 2018. Rodičovské mi končí 22 september.Chcela by som nastupiť do práce v septembri, aspon na pol roka, kedže som opäť tehotná, termín mám v januári 2019. Od apríla 2017 som SZČO, ale mám aj trvalý pracovny pomer.Ako dalej? Kde čo nahlasiť? Dakujem pekne za odpoveď.

 19. Dobry den, chcem sa opytat, kedy presne si mam ist vybavit rodicovsky, materska mi konci 20.5 to je sobota, cize mam ist 22 maja to je pondelok, alebo mozem si to vybavit aj skor? Lebo pani v socialnej poistovni mi povedala, ze sa mozem zastavit tak v strede maja, no ale chcem to vybavit naraz, kedze nechcem s malym chodit po uradoch. Dakujem

 20. dobrý den chcem sa opýtat som na rodicovskej dovolenke v juli mi konci rodicovská dovolenka vratila som sa do prace v januari skoncila som tam vo februari z dovodu ze zamestnavatel nevyplatil to co mal tak som opet na doma vyskusala som aby som vedala ci sa tam mam po rodicovskom vratit ak sa mi pritrafi lepsia praca skor este ako skonci rodicovský ako mam postupovat aby mi zamestnavatel dal vypoved? lebo ma este eviduje ked som na rodicovskom ci si mozem v klude nastupit do novej prace?

 21. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať,keď som na rodičovskom príspevku a zamestnávateľ ma vedie ako zamestnanú.synček bude mať vo februári 2018, 3 ročky a keď druhé bábätko sa nám narodí apríl až máj čo budem poberať do vtedy a ešte ma zaujíma či budem mať nárok na rodičovský príspevok v tom apríli máji? Ďakujem.

 22. Ak som vibavovala rodičovski prispevok na dieta

  V 2,12 ,2016 tak dostanem v decembri peniažki a ktomu aj tu sumu lebo moja malička sa dožila 28 dni narodenia a tam ta suma je cez 800 euro tak hadam dostanem v decembri

 23. Dobrý deň, chcem sa spýtať: som slobodná mamička s 9 mesačnou dcerkou, otec je čech pracuje tam a má tam trvalé bydlisko, je aj uvedený v rodnom liste. Ja bývam na slovensku a poberám rodičovský príspevok zo slovenska, počula som že mám nárok aj na poberanie z čiech k rodičovskému príspevku. Je to prosím možné a čo na to potrebujem, moc ďakujem za odpoved

 24. Dobrý den

  Mala by som takú otázku ze ked mam 10 mesacnu dcerku a chem ho dat do madarska do jasle ( na slovensku sa narodila tu ma aj travalý pobyt, aj ja aj otec aj mala,jasle pítá iba prechodný pobyt na madarsku) ci v takomto pripade stratim rodicovský prispevok?

  Vopred dakujem Vas odpoved.

 25. Dobrý deň,

  chcela by som sa informovať, ako mám postupovať:

  – včera som si elektronicky (prostredníctvom slovensko.sk a použitím elektronického podpisu) podávala žiadosť o rodičovský príspevok od 30.10.2016 (keďže sa mi materská ukončila 29.10.2016)

  – od 1.11.2016 nastúpil na materskú otec dieťaťa, teda by som potrebovala ukončiť rodičovský príspevok k 1.11.2016.

  Na portáli slovensko.sk som však nenašla žiadne tlačivo na ukončenie rodičovského príspevku.

  Viete mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať, keďže otec dieťaťa potrebuje k žiadosti o materskú priložiť potvrdenie, že od 1.11. nepoberám rodičovský príspevok?

  Vopred ďakujem.

  m.

 26. Dobrý deň,

  som poistenec Dôvery a starám sa o dcérku, ktorá má 8 mesiacov, mal by som byť teda na materskej ale nie som. Na materskej je priateľka, ktorá dostáva prídavky a zároveň pracuje. Čo máme spraviť, aby som prídavky dostával ja, teda by som bol oficiálne na materskej? Aby som si nemusel platiť odvody poisťovni?

  Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

  S pozdravom

 27. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či mám nárok na poberanie rodičovského príspevku od narodenia dieťaťa po dobu 6 týždňov a následne potom by nastúpil na materskú otec dieťaťa, od sociálnej poisťovne nežiadam a ani nebudem poberať materskú aj keď viem, že mám na ňu nárok. Za skoré odpovede vopred ďakujem.

 28. Dobrý deň…chcem sa opýtať…poberám predĺžený rodičovský príspevok do 6 rokov z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťa…môžem ho dať do škôlky? Môže tam byť na celý deň?? Ďakujem za odpoved

 29. Dobry den, chcem sa opytat ci mi zanika narok na rodicovsky pridpevok, pokial mi mala nastupy do skolky od septembra, a vek troch rokov dovrsi 9 oktobra. Dalsia otazka sa tyka evidencii na urade prace, kedy sa mam ist evidovat hnet po jej dovrseni troch rokov alebo az nasledujuci mesiac, cize 1. novembra. Dakujem

 30. Dobrý deň chcela by som sa opýtať alebo poradiť. Malá mi nastupuje do škôlky pri bude mať 2,7 mes. Tri roky bude mať až vo februári. Chcem sa opýtať budem dostávať rodičovský príspevok do toho februára,alebo mi zanikne keď nastúpi do školy? Ďakujem

 31. Váš komentár

  Dobry den.Chcem sa spytat mam narok na rodicovsky prispevok ked mi syn nastupi od septembra 2016 do skolky celodenne a ma 2roky 8 mes.Tri roky dovrsi 6.januara 2017.? Budem dostavat rodicak do toho januara? A mozem vykonavat popri rodicovskom pracu na dohodu? dakujem

 32. Dobry den.mam jeden dotaz,ci je standardny postup ak som si chcela vybavit RP,no na socialnej poistovni mi bolo povedane ze kedze nemam narok na materske(nepracovala som),musim cakat mesiac na vyjadrenie zo Soc.poistovne a s tym mam ist na UP a ziadat o RP.

 33. Dobrý deň. Chcem sa opýtať, teraz som ukončila MD a prešla som na RP. Mám nejakú povinnosť nahlásiť tieto skutočnosti aj v mojom zamestnaní? Ďakujem.

  1. Zamestnavatelovi sa obvykle (obratte sa na personalne oddelenie, osobu zodpovednu, ci „musite“) pisomne oznami ukoncenie MD a nastup na RD ku konkretnemu terminu, pripadne sa medzi MD a RP docerpa dovolenka.

 34. Zdravím.

  Chcel by som sa spýtať, či moja manželka, ktorá má na Sk trvalý pobyt tak ako i ja a náš 14 mes.syn, no manželka so synom sú cezomňa poistení v Rakúsku, keďže ja tu mám prac.pomer. Manželka so synom je striedavo na Sk i tiež so mnou v At.

  Manželka nepozerá už materskú, takže nemá žiadny iný príjem a v Rakúsku niečo ako rodičovský príspevok nieje. Na nášho syna pozeráme z At iba Prídavok na dieťa.

 35. Som mamickou dvojiciek. Od buduceho mesiaca budem dostavat na obe dvojicky rodicak vo vyske 254 eur. Nikdy som nebola nezamestnana. Na prvej materskej som bola 2 roky, ked som vtedy nastupovala na matersku prisiel do platnosti zakon, zakon, ze moj rodicak bude rovnaky ako pre mamicku, ktora nidky nepracovala. Teraz je to rovnako, ked chcem zostat s dvojickami, jedno dostane 203 a druhe 51, to je vysmech. Naco som vlastne cele roky platila dane, ked dostanem rovnako, ako niekto kto ich neplatil. Podla najnovsieho by statu vyhovovalo, keby som deti strcila do jasiel a zase isla platit dane a ked nieco ja budem potrebovat? No ked ja budem potrebovat, tak figa drevena, na moj dochodok uz nebude nic. Proste vysmech.

 36. Chcela by som sa informovat ako treba postupovat ked mam predlzeny rodicovsky prispevok, popri tom chodim do prace na TPP a potrebujem prestat chodit do prace z dovodu zhorsenia zdravotneho stavu dietata s ktorym musim zostat doma,dakujem za skoru odpoved

 37. Dobrý deň chcela by som sa opýtať či mám nárok na príspevok na dieťa ak je otec rakúsky obcan. Bývame spolu V Rakúsku. Na Slovensku som odhlásena so zdravotnej poisťovne A trvaly pobyt tam mam už len akoze. Na občianskom mám len dedinu V ktorej som naposledy bývalA nič viac. Nikde sa neviem dočítať či mám na kočíkove nárok alebo nie. Ja mám pocit že nie ale sestra mi tvrdí že by som mala nárok keďže som občan slovenskej republiky. Ďakujem za odpovede.

 38. Dobrý deň!

  POžiadala som o predĺženie poberania rodičovsekého príspevku, vzhľadom na to,že moje dieťa má zdravotné problémy, chcela som sa ale opýtať, v prípade, ak by nám to schválili, či môžem popritom aj pracovať, na dohodu,alebo TPP? a či môže dieťa počas tohto obdobia navštevovať aj MŠ, ak to zdravotný stav dovolí,Za odpoveď vám ďakujem!

 39. Dobrý deň prajem,

  rada by som sa informovala, či je možné požiadať o vyplatenie rodičovského príspevku aj dopredu.

  Ďakujem za odpoveď.

 40. Dobrý deń, chcela by som sa spýtať, ak dieťa nastúpi do škôlky – štátnej, skôr ako dosiahne 3 roky, a ja nejdem pracovať, či mi ostane RP, alebo nemám už na neho nárok. ´dakujem.

  1. Dobrý deň chcela by som sa opýtať.Podaly sme žiadosť na predľženú materskú,ale nám ju neschválili no na úrade mi poradili že môžem ostať doma a nemusím sa zaregistrovať na úrade no malý môže navštevovať škôlku len na 4 hod.,ale počula som že nie len na 4 hod.,ale môže tam byť celý deň čo je pravda?Ja som nezamestnaná a malý mal včera 3 roky.

  2. Dobry den, chcem sa opytat. Malu chcem dat od septembra do skolky bude mat len 2 roky a sedem mesiacov, ja nepojdem pracovat mam narok na RP?

 41. chcela bysom sa opitat ci pocas rodicovskeho mam narok na zlavu na obed pre deti v skole,sme teraz v hmotnej nudzi,popripade ak manzelovy sa nepodari najst pracu tak po narodeni dietata kolko bude on dostavat alebo da sa ostat v hmotnej nudzi.

 42. Poprosím o radu….od 1 . júla nastupujem na MD, no chcem aj naďalej pracovať na inú pracovnú zmluvu, nakoľko z terajšej mi bude vyplácaná MD….moja otázka, čo je lepšie dohoda, či normálne TPP na dobu určitú…aké budem platiť odvody ? Myslím sociálnu, zdravotnú..môžem sa prihlásiť na materskú a zároveň nahlásiť nový pracovný pomer ? Po skončení MD sa môžem vrátiť na svoju pôvodnú pracovnú zmluvu ?

  1. Dobrý deň,mám otázku.Som zamestnaná a mám dobrý príjem.Od februára mám nastúpiť na materskú.Moja otázka je:Keď nastúpim na materskú dovolenku,môžem aj pracovať?Budem poberať materské a môžem poberať aj plat?Ako to vyriešiť,aby som mohla pracovať?
   Môžem na stúpiť na materskú až v deň pôrodu?Ďakujem za odpoveď.

 43. Dobrý deň

  vo februári 2016 čakáme s manželom dieťatko. Chcem sa ale spýtať, ako je to s materským príspevkom, ak by šiel na materskú manžel. Zarába totiž krásny plat vo firme, kde bol 3 roky. Od júna 2015 ale z práce odchádza a pol roka bude poberať dávku v nezamestnanosti. Ak by chcel ist potom na matersku on, bude mať este právo na nejaký materský príspevok a ak ano, z čoho bude sa vypočítavať? Dakujem

 44. Dobrý den, chcela by som sa opytat 28.11 som nastupila na MD,kedy by som mala potom požiadať o rodičovský príspevok

 45. Dobrý deň, chcem sa opýtať, či strácam nárok na rodičovský príspevok v prípade, že som nedávno odišla aj s manželom a dieťaťom do zahraničia (UK) a manžel chce požiadať o child benefit tam, ale na slovenskej rodičovskej dovolenke chcem ja ostať až do Júla aj tak. Strácam tým nárok na rodičovský príspevok, aj keď na rodičovskej dovolenke idem byť naďalej, alebo mám naň nárok až do 3 rokov dieťaťa teda Júla v mojom prípade? ďakujem!

 46. Dobrý deň, chcem sa opýtať:

  1) mám 1 ročného synčeka, poberám príspevok na jasle a plánujeme druhé dieťatko, je možné poberať príspevok na jasle (resp. manžel) a súčasne poberať aj materskú ?

  2) ako je to s podmienkami aby som dostávala opäť plnú výšku materskej ako aj pri prvom dieťatku ? Ďakujem

 47. Dobry den.chcem sa spytat ci uz schvalili ten zakon ze sa ma zvysit rodicovsky prispevok na cca 280€.neviem kedy to ma byt a velmi by ma to zaujimalo kedze mi konci materska a nastupujem na rodicovsku…dakujem pekne

 48. Dobrý deň,

   

  ja by som poprosil o radu. Pradujem v Rakúsku na zmluvu. Ako je to v prípade, ked priatelka caka dieta, nebudeme manželia, ja priznám otcovstvo. Je v takomto prípade možné požiadať a poberať rodičovský príspevok, rodinné prídavky, popr. iné platby? Na čo mám nárok?

 49. Dobry den mohla by som sa opytat ci mam narok na matetsku ak som studentka sice teraz mam odlozene studium a som vedena na urade prace

 50. Dobry den, poprosila by som Vas o odpoved na moju otazku, ktorej som sa nedopatrala ani po poriadnom googlovani. Momentalne som v sluzobnom pomere profesionalnej vojacky. Zvazujem odchod do zalohy a tym padom by som mala byt poberatelom vysluhoveho dochodku. Chceli by sme dalsie dieta. V pripade, ze by som bola poberatelom vysluhoveho dochodku, budem mat narok na materske a nasledne na rodicovsky prispevok? Vraj je rozdiel ci by som isla na matersku do 6 mesiacov odo dna zacatia poberania vysluhoveho dochodku, alebo neskor?

  Dakujem velmi pekne.

 51. Dobrý deň, ak som SZČO a nie som 270 dní pred pôrodom nemocensky poistená, teda nemám nárok na materské, mám od narodenia dieťaťa až do troch rokov nárok na rodičovský príspevok?Ďakujem

  1. potrebovala by som poradiť: dcérai bola evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, bola tehotná, ale nemala nárok na materské a čom dostala aj rozhodnutie zo soc. poisťovne a toto bolo odovzdané na úrad práce po narodení dieťaťa spolu s rodným listom /tak požadovali/ a so žiadosťou o poberanie rodičovského príspevku /keďže nemá nárok na materské – aby aspoň niečo dostala/. Dieťa sa narodilo 10.12.2014 a úrad práce jej zaslal dňa 05.02.2015 oznámenie o tom, že je vyradená z evidencie uchádzačov dňom narodenia dieťaťa. Veď nepoberá ani dávku nezamestnanej a pri rodičovskom by sa mohla aj zamestnať /mala vo výhľade prácu, ale keď ju vyradili, tak ju ten zamestnávateľ nechce/ Len by ma zaujímalo, či je to takto správne? Predsa popri rodičovskom môže byť aj zamestnaná, tak celkom nechápem takému postupu a keď som sa informovala, tak mi pracovníčka povedala, že ona ešte ani nepočula aby niekto nepoberal materskú … Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  2. potrebovala by som poradiť: dcérai bola evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, bola tehotná, ale nemala nárok na materské a čom dostala aj rozhodnutie zo soc. poisťovne a toto bolo odovzdané na úrad práce po narodení dieťaťa spolu s rodným listom /tak požadovali/ a so žiadosťou o poberanie rodičovského príspevku /keďže nemá nárok na materské – aby aspoň niečo dostala/. Dieťa sa narodilo 10.12.2014 a úrad práce jej zaslal dňa 05.02.2015 oznámenie o tom, že je vyradená z evidencie uchádzačov dňom narodenia dieťaťa. Veď nepoberá ani dávku nezamestnanej a pri rodičovskom by sa mohla aj zamestnať /mala vo výhľade prácu, ale keď ju vyradili, tak ju ten zamestnávateľ nechce/ Len by ma zaujímalo, či je to takto správne? Predsa popri rodičovskom môže byť aj zamestnaná, tak celkom nechápem takému postupu a keď som sa informovala, tak mi pracovníčka povedala, že ona ešte ani nepočula aby niekto nepoberal materskú … Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

 52. Dobrý deň,chcem sa spýtať či môžem poberať rodičovský príspevok

  keď malá má tri roky až v máji a ja by som ju dala do škôlky už v marci na také zaučenie a ja by som bola doma a išla by som do roboty až v máji.Mám nárok na rodičovský tie tri mesiace?Ďakujem

 53. Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať či mám nárok poberať rodičovský príspevok na Slovensku keď som ho predtým poberala v ČR z dôvodu že tam pracuje exmanžel . Trvalý pobyt máme na Slovensku a syn má 2 roky.

  Vopred ďakujem.

 54. Zdravim, chcem sa spytat: momentalne som na rodicovskej dovolenke s prvym synom, v marci nastupujem opat na matersku. Tym padom mi RP stopnu a budeem poberat matersku. Po skonceni MD budem dostavat opat RP na druhe dieta len? A co treba komu oznamovat, ak budem z RP prechadzat na matersku? Dakujem

 55. Dobrý deň.

  Chcela by som sa opýtať od kedy je nárok na ten rod.príspevok hned od kedy sa narodí alebo až od 6.mesiacov?Dakujem veľmi pekne vopred.

 56. Dobrý deň chcela by som sa pýtať, či treba ísť na mestský úrad s potvrdením zo sociálnej poisťovne ohľadom rodičovského príspevku už pred narodením dieťaťa, alebo až následne s rodným listom novorodenca. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

 57. Dobrý večer, chcem sa opýtať na moju situáciu. V decembri mi končí rodičovský príspevok. Od januára by som mala ísť na úrad práce a ten by mi platil zdravotné poistenie a na sociálke by som si nahlásila riadnu starostlivosť o dieťa do 6 rokov bez nároku na financie. Platil by mi sociálne poistenie štát? Môže byť dieťa v škôlke na celý deň? Mohol by manžel, ktorý je SZČO požiadať o riadnu starostlivosť o dieťa do 6 rokov bez nároku na financie a platil by mu štát sociálne poistenie?

  Ďakujem za odpoveď

 58. Dobrý deň, máme dieťa, ktoré má 1 rok ja by som chcela ukončiť rodičovský príspevok, nakoľko manžel chce nastúpiť na materskú dovolenku a ja nastúpim naspäť do práce. Rodičovský príspevok však chcem ukončiť v priebehu mesiaca okolo 15-teho. Na sociálke mi však povedali, že rodičovský príspevok nemôžem zrušiť v priebehu mesiaca, ale len posledným dňom v mesiaci. Chcem sa opýtať či je to pravda nakoľko som sa pýtala troch zamestnankýn a každá mi povedala niečo iné.

  ĎAKUJEM

  1. Dobrý deň,
   neviem o tom, že by zo zákona vyplývala povinnosť ukončiť RP k poslednému dňu v mesiaci, opýtajte sa preto na úrade, na základe akého ustanovenia zákona o RP majú taký pocit.
   Vychádzala by som z toho, že podľa zákona o RP „Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.“ To znamená, ak vznikne mužovi nárok na materské 15., za tento mesiac by ste ešte mali mať nárok aj na RP.

 59. Dobry den,poprosila by som o radu.som na predlzenej rodicovskej dovolenke,ktora mi konci 4.4.2014 zaroven budem ziadat o opatrovatelsky prispevok na opatrovanie mojho syna. Chcem sa opytat ako postupovat v case od ukoncenia RD a rozhodnutia o priznani alebo nepriznani opatrovatelskeho prispevku, kedze som zamestnanec. Do prace nastupit nemozem,kedze syn, sice chodi do specialnej materskej skoly, ae len na dva hodiny denne. Dakujem.

 60. Dobry den ! Prosim vas o radu . Som slobodna termin porodu je august .Uz tri roky som nezamestnana . pracovala som len na dohodu Mam narok na matersku dovolenku. popripade rodicovsky ????? napiste mi o tom viac. dakujem!

 61. Váš komentár

  Dobrý DEŇ.Moje dieťa sa narodilo v júli 2011.materský príspevok som dostávala na účet 6 mesiacov.zistila som však,že moja ekonómka nepodala žiadosť o rodičovský príspevok,teda od apríla 2012 som nedostávala žiaden rodičovský príspevok.som SZČO od roku 2001,ani raz som nebola PN.Na Úrade práce mi dnes bolo oznámené,že po podaní žiadosti mi vrátia spatne sumu len za 6 mesiacov.je to správne?už sa k ostatným peniazom nedostanem?ide totižto o sumu za zhruba 18 mesiacov.nedá sa táto suma vrátiť,nepomože ani právnik?ako to,že ma no nikto z uradu neupozornil,že nemám podanú žiadosť o rodičovský príspevok?je v dnešnej dobe také bežné ,aby sa o tento príspevok nežiadalo?

  viem,že som to mala preverovať skor,ale teraz je to aj tak druhoradé.ja by som len potrebovala vedieť,či už s tým fakt nepohnem.ďakujem za pochopenie a odpoveď.

 62. Dobrý deň,

  chcela by som sa spýtať, nakoľko som študentka vysokej školy a z dôvodu tehotenstva som musela prerušiť štúdium. No po pôrode by som chcela znovu nastúpiť a dokončiť si školu, prosím vás po opätovnom nástupe na vysokú školu budem aj naďalej môcť poberať rodičovský príspevok ?

  Za skorú odpoveď vopred ďakujem,

  s pozdravom Jana

  1. Dobrý deň. Chcem dať dieťa na pol roka do jaslí a potom od septembra do škôlky. Požiadam o príspevok na starostlivosť o dieťa (230 eur), čo je poplatok za jasle. Ale keď mi nastúpi do štátnej škôlky, kde už sa toľko neplatí, tak mi príspevok na starostlivosť o dieťa vezmú, ale vrátia mi rodičovský príspevok, až kým nebude mať dieťatko 3 roky? Ďakujem za odpoveď.

  2. Jana napísané 19.02.2014 17:57ntár vaša ekonomka nieje povinná za vás žiadať o rodičovsky príspevok nakolko to je štatna socialna dávka o neho ste povinná žiadať bud vi osobne alebo manžel nikto iný on nemôže za vás žiadať bohužial na peniaze máte nárok len za posledných 6 mesiacov tak ako je uvedené v žiadosti a v zákone nepomôže vám žiaden právnik bohužial je to vaša chyba,že ste si to neustriehli predpokladám že ked nemáte r.p tým pádom ste sa nezaevidovali v soc.poistovni aby štat za vás dôchodkové poistenie teda sa vám doba dokým sa neprihlásite neráta do dôchodku a popracujete si o tú dobu dlhšie,ak ste tak neurobili urobte tak čo najskôr vypíše tel tlačivo FO a odovzdade na prislušnej pobočke,pozor pokial by ste pracovali na dohodu zanika to treba po skončení opätovne podávať žiadosť.

 63. Dobry den chcem sa opitat ket sa mi dieta narodilo 30 januara tak mam narok na rodicovsky prispevok aj za januar ci uz nie?

 64. Dobrý deň,

   

   

   

  som na rodičovskej dovolenke, malý ma 1 rok a sedem mesiacov, v apríli mám nastúpiť do pracovného pomeru, chcem sa opýtať,či mám nárok na vyplácanie rodičovského príspevku do 3 rokov dieťaťa, keď nastúpim do pracovného pomeru na zmluvu.A ako je to s čerpaním dovolenku, ktorá mi vzníkla počas materskej a následne rodičovskej dovolenky. A na aké úrady treba nahlásiť násstup do zamestnania. Ďakujem

 65. Dobry den, ja by som sa chcela informovat, ako postupovat ked RP pobera manzel (je zamestnany) a ja som evidovana na urade prace ako nezamestnana. Od februara by som mala nastupit do prace a zaujimalo by ma ci by sme mali narok na prispevok na starostlivost o dieta 230eur, ked uz budeme obaja zamestani… ak ano, co je potrebne nahlasit na urad prace? Moju pracovnu zmluvu ked rodicak pobera manzel?? Dakujem velmi pekne za odpoved, Lubica

 66. Dobri den chcem Vas poprosit o radu,8.1 2014 som sa zamestnala a medzi tym mi schvalili rodicovsky do 6 rokov z dovodu nepriazniveho zdrav. stavu chcem sa spitat ci mozem pracovat a ci mozem dacat do skolky ked bude zdravy dakujem

 67. Váš komentárDobry deň chcem sa opýtať či mam nárok na rodičovsky príspevok ak žijeme v UK kde taky príspevok neexistuje.Aj ja a aj manžel pracujeme v Uk .Ďakujem

 68. Dobrý deň! Vybavujem si rodičovský príspevok z dôvodu dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa. V zdravotnej poisťovni som sa pýtala, či môže dieťa navštevovať škôlku, ak mi tento príspevok priznajú. Pracovníčka poisťovne mi povedala, že len na 4 hodiny denne. Teraz som v pomykove. Niekde čítam, že môže na celý deň a niekde je písané len na 4 hodiny. Vedeli by ste mi poradiť?

 69. Dobry den, poprosila by som o radu ohladne RP.Pocas poberanie RP som nastupila na TPP, poziadala som o prispevok na jasle. Po 2mesiacoch som rozviazala TPP dohodou, zrusila prispevok na jasle a isla poziadat o RP. Pani na UPSVAR mi nepriznala narok na RP, lebo som nezamestnana a muz pracuje v AT. Prosim ako mam postupovat dalej, ked mam podla zakona narok na RP. Dakujem.

  1. Dobrý deň, chcem sa opýtať či mám nárok na materké, ak som teraz na rodičovskej dovolenke. malý má 2 roky a v júli sa nám má narodiť druhé dieťa. na materskú by som mala nastúpiť 13.6. Pred nástupom na prvú rodičovskú dovolenku som bola študentkou, čiže pred prvým pôrodom som nikde nepracovala. ďakujem

Pridaj komentár