Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Ako sa vypočíta výška materského: zamestnankyňa

 Kristína Kováčiková   27.03.2021   127

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

Jeho výška je u každej poistenkyne individuálna - každá žena má iný príjem.

Materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu (v prípade zamestnanca z hrubej mzdy, u SZČO sa berie do úvahy príjem z podnikania) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu.

Kolko je materske?
Shutterstock

 

Pri výpočte materskej potrebujeme vedieť:

- vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie.

» denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

» z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny).

Ktoré podmienky musí spĺňať tehotná žena, aby jej vznikol nárok na materské? Ako dlho trvá nárok na materské? Všetko, čo by vás mohlo zaujímať na túto tému, si môžete prečítať v článku Materské.

Ako sa mi vypočíta materské?

Zamestnankyňa, ktorá pracuje 5 rokov pre toho istého zamestnávateľa, nastúpi v apríli 2021 na materskú dovolenku.

Rozhodujúce obdobie, ktoré sa jej zohľadní pri výpočte materského, bude celý predchádzajúci rok (rok 2020).

Pri mesačnej hrubej mzde 800 eur sa jej vypočíta materské nasledovne: 

»  800 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) / 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 26,30 (denný vymeriavací základ na určenie výšky materského)

»  materské vypočítame ako 75 % z 26,30 (z denného vymeriavaceho základu) = 19,73 eur.

Materské na deň bude vo výške 19,73 eur.

V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto zamestnankyňa materské vo výške 591,90 eur, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 611,63 eur.

»»»»»»»»»»» Ešte pred materským môže vzniknúť tehotnej žene nárok na tzv. tehotenské, ktoré taktiež vypláca Sociálna poisťovňa.

Ktorý rok je rozhodujúci pre výpočet materského?

Spravidla je rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského predchádzajúci rok (kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského), tak ako bolo uvedené v príklade vyššie.

Nie je to však vždy pravidlom, zákon o sociálnom poistení pozná aj iné (kratšie) rozhodujúce obdobia - reflektuje tak na rôzne situácie, keď napríklad žena zmení zamestnávateľa, príde o prácu, ide z jednej materskej na druhú a pod.

Konkrétne sa v zákone o sociálnom poistení stretneme s týmito rozhodujúcimi obdobiami zamestnanca (§ 54):

» Predchádzajúci rok (rok pred nástupom na materskú) - dlhodobé poistenie

(§ 54 ods. 1) Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Pokrýva situácie, keď je žena dlhodobo zamestnaná u toho istého zamestnávateľa. Toto pravidlo v praxi znamená napríklad aj to, že výšku materského neovplyvní, ak by zamestnávateľ zvýšil materské žene tesne pred nástupom na materskú dovolenku, pretože materské sa jej bude rátať z príjmov, ktoré u neho dosiahla minulý, nie tento rok.

 

Zmena zamestnávateľa, výpočet materského, rozhodujúce obdobie

» Podmienka "90 dní nového poistenia" 

(§ 54 ods. 2) Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní predo dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Pokrýva situácie, keď napríklad žena zmení v priebehu roka zamestnávateľa. Keďže sa zvýhodňuje dlhodobé poistenie pred krátkodobým, teda sleduje sa podmienka, či žena u nového zamestnávateľa dosiahne najmenej 90 dní "nového" poistenia. Ak áno, potom sa jej materské vypočíta z príjmov, ktoré dosiahla u nového zamestnávateľa.

Ak by sa žena zamestnala u nového zamestnávateľa krátko pred materskou a nepodarilo by sa jej získať najmenej 90 dní "nového" poistenia, materské sa jej vypočíta z príjmov, ktoré mala v predchádzajúcom zamestnaní, ako o tom hovorí toto ustanovenie zákona o sociálnom poistení:

(§ 54 ods. 3) Ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

» Preradenie na inú prácu a podmienka 90 dní

(§ 54 ods. 4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnankyne, ktorá bola preradená na inú prácu v období, v ktorom obdobie nemocenského poistenia zamestnankyne, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo kratšie ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu.

(§ 54 ods. 5) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu podľa osobitného predpisu, sa zisťuje ku dňu tohto preradenia.

» Aké dni sa nerátajú do "rozhodujúceho obdobia"

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (napríklad práceneschopnosť, OČR), a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (rodičovská dovolenka).

 

Pravdepodobný denný vymeriavací základ

Z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu sa materské vypočíta zamestnancovi,

»  ktorý nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ (napríklad v prípade žien na rodičovskej dovolenke, pri tzv. reťazových pôrodoch),

»  ak zamestnanec v rozhodujúcom období podľa § 54 ods. 3 nedosiahol 90 dní nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ (predpokladaný vymeriavací základ) sa rovná jednej tridsatine vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Ak je predpokladaný vymeriavací základ vyšší ako tzv. minimálny vymeriavací základ, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, pravdepodobný denný vymeriavací základ rovná sa sume zodpovedajúcej jednej tridsatine minimálneho vymeriavacieho základu. 

Výnimkou sú zamestnanci, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ z dôvodu poberania materského alebo prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, poberania materského alebo prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (tzv. predpokladaný vymeriavací základ).

Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie sumy materského, na ktoré vznikne ďalší nárok poistencovi, ktorý po vzniku predchádzajúceho nároku na materské získal obdobie nemocenského poistenia len z dôvodu poberania materského alebo podľa § 49a zákona o soc. poistení, nesmie byť nižší ako najvyšší z denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov, z ktorých boli určené sumy predchádzajúcich materských z toho istého nemocenského poistenia.

Druhá materská výpočet

Téme reťazového pôrodu sa venujeme v článkoch Reťazový pôrod a materskéReťazový pôrod a materské: súbeh dávok.


Zamestnankyňa zmenila zamestnanie k 1.decembru. Termín pôrodu má vo  februári. Príklad výpočtu (1)

 

 

Zamestnankyňa zmenila zamestnanie k 1. januáru. Termín pôrodu má v októbri. Príklad výpočtu (2)

Zamestnankyňa pracovala od skončenia školy u jedného zamestnávateľa. Poberala hrubú mzdu vo výške 800 eur mesačne, od januára vo výške 1000 eur. Termín pôrodu má určený na máj . Príklad výpočtu (3)

 

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 50 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Dominika napísané 08.11.2022 17:15

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Malý bude mať v máji 3 roky a chceli by sme druhé dieťa. Stále som zamestnaná, pracujem vo firme cca 7 rokov. Keby sa podarilo, dieťa by sa narodilo po jeho 3 rokoch. Aká je výška materskej v tomto prípade, keď nejde o reťazovy pôrod. Dakujem

Zuzana napísané 19.01.2022 17:28

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala ako sa mi bude rátať výška materskej dovolenky keď som pracovala do 31.12.2021. Teraz som na úrade práce a kvôli lekárom sa mi nedá nájsť nová práca. Ďakujem

Dominika napísané 18.10.2022 08:34

Dobrý deň prajem,

Chcela by som sa informovať, môžem po materskej dovolenke čerpať dovolenku so zamestnania a popritom byť na rodičovskej dovolenke? Či sa musí rodičovská dovolenka prerušiť, vyčerpať si dovolenku a potom nastúpiť na rodicak?

Ďakujem pekne za odpoveď

Dominika napísané 18.10.2022 08:34

Dobrý deň prajem,

Chcela by som sa informovať, môžem po materskej dovolenke čerpať dovolenku so zamestnania a popritom byť na rodičovskej dovolenke? Či sa musí rodičovská dovolenka prerušiť, vyčerpať si dovolenku a potom nastúpiť na rodicak?

Ďakujem pekne za odpoveď

Dominika napísané 18.10.2022 08:39

Dobrý deň prajem,

Chcem sa opýtať, je možné si po materskej dovolenke čerpať dovolenku so zamestnania? A potom prejsť na rodičovskú dovolenku alebo sa dá čerpať aj popri rodicovkej dovolenke?

Ďakujem za odpoveď.

Lucia napísané 13.11.2021 09:43

Dobrý deň,

Rada by som sa informovala, ako sa vypočíta materská v mojom prípade. V júni 2021 som ukončila štúdium, nastúpila som na úrad práce ako nezamestnaná. V septembri som nastúpila do zamestnania. Termín pôrodu mam v júli 2022.

 

Za odpoveď vopred ďakujem

Petra napísané 03.04.2021 21:39

Dobrý deň,

 

rada by som sa informovala: čakáme druhé dieťa, rodičovská dovolenka mi končí začiatkom novembra tohto roku. Druhé dieťa sa narodí približne vo februári/marci roku 2022. Ako sa bude počítať moja materská, o čo môžem žiadať zamestnávateľa, resp. dohodnúť sa?

 

Ďakujem za odpoveď.

Sona napísané 13.08.2020 09:01

Dobrý deň ak budem pracovať napr od septembra 2020 do septembra 2021 vtedy nastúpim na matersku bude sa brat predchádzajúci rok toto obdobie? Od septembra do septembra? Či v roku 2021 sa bude brat na výpočet od januára po december 2020?

Dominika napísané 11.09.2019 11:46

Chcem sa spýtať prečo my sociálna poisťovňa vyratala materskú z priemerného platu za rok 2018 a vôbec nebrala do úvahy rok 2019, síce som pn od marca tohto roka a zamestnaná som od roku 2015,.. Pani na sociálke mi vravela že keby som kratšie zamestnaná tak sa mi ráta aj rok 2019. Začiatkom minulého roka som zarábala o dosť menej ako tento rok...

TIMI napísané 03.12.2018 13:27

Dobrý deň, prosím Vás mám len jednu krátku otázku . Od 01.01.2018 do 31.10.2018 som pracovala u jedného zamestnávateľa. K 31.10.2018 som bola odhlásená a od 01.11.2018 som nastúpila u toho istého zamestnávateľa a budem tam pokračovať až do materskej (termín pôrodu 5.4.2019) . Rozhodujúce obdobie bude 1-10/2018 alebo celý rok 2018 ? Ďakujem pekne

Viki napísané 24.07.2019 15:43

Dobrý deň. Mám tu istú otázku

TIMI napísané 03.12.2018 13:27

Dobrý deň, prosím Vás mám len jednu krátku otázku . Od 01.01.2018 do 31.10.2018 som pracovala u jedného zamestnávateľa. K 31.10.2018 som bola odhlásená a od 01.11.2018 som nastúpila u toho istého zamestnávateľa a budem tam pokračovať až do materskej (termín pôrodu 5.4.2019) . Rozhodujúce obdobie bude 1-10/2018 alebo celý rok 2018 ? Ďakujem pekne

Lienka napísané 03.12.2018 09:47

Dobry den, ak som momentalne zamestnancom vlastnej jednoosobovej s.r.o., a mam miniuvezok, z ktoreho si odvadzam miniodvody, mozem od 1.1.2019 zacat novy pracovny pomer u ineho zamestnavatela, s hrubou mzdou 1900 EUR, s tym, ze na matersku mam nastupit v rozmedzi od 30.3. - 13.4.2019 (porod je vypocotany na 25.5.2019), a bude mi mozne vyratat matersku z tohoto posledneho zamestnania?

Bea napísané 23.08.2018 19:19

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, 28.8.2018 nastupujemna materskú dovolenku. Šesť týždňov pred pôrodom. Ak som správne pochopila, materská sa mi bude počítať za minulý kalendárny rok. Mám trvalý pracovný pomer na plný úväzok 12 rokov plus som minulý rok od mája do júna pracovala na 0,3 úväzok v ďalšom zariadení a november, december na dohodu. Dame a odvody odvedené podľa zákona. Bude sa mi počítať materská z oboch zamestnaní? Teraz mám už len jeden plný úväzok. Ale za minulý rok som odvody odviedla z dvoch zamestnaní. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň prajem. Bea

Petra napísané 03.07.2018 21:14

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať od 05.2017-04.2017 som bola živnostník (samozrejme som platila len zdravotnu a socialnu nie kedze prvy rok na zivnosti nieje povinná) a teraz od 05.2018 som zamestnana a bude pracovat priblizne do polovice oktobra 2018. Tak sa mi bude ratat materska uz z noveho zamestnania ci ?

 

Ďakujem

Lucia napísané 02.03.2018 08:43

Dobry den,

Prepocitava sa vyska materskeho na prelome rokov? Materske mi bolo priznane v oktobri 2017 a od januara 2018 doslo k zmene vysky max.denneho vymeriavacieho zakladu, teda by som mala dostat materske vyssie a neviem, ci si on poziadat alebo mi pride automaticky alebo vobec..

erika napísané 26.01.2018 11:50

dobry den, som momentalne na rodicovskej. mala ma 9 m. do prace by som chcela nastupit od juna ked bude mat mala 14 mesiacov. manzelovi konci 31.3 firma, ide sa prihlasit na urade prace. Chcem sa spytat, mohol by byt na urade do juna a potom prejst na matersku on? Pracoval 7 rokov vkuse. dakujem erika

Nikola napísané 15.01.2018 17:18

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na výšku materskej od 1.1.2018? Začula som, ž sa zvýši na 80% vymeriavacieho základu a bude sa dostávať po dobu 9 mesiacov je to pravda alebo len fáma ??? Ďakujem

Eva napísané 03.01.2018 16:20

Dobry den. Zapocitava sa do materskej aj ked som pracovala na polovicny uvazok,cez projekt upsavar do 29 rokov? Bolo za mna odvadzane aj nemocenske poistenie...Dakujem

patis napísané 29.12.2017 19:43

Mám otázku. Ak to celé dobre chápem tak ak k 31.1.2018 ukončím pracovný pomer a 1.2.2018 mi vznikne nový pracovný ktorý bude trvať do 28.5.2018 a na materskú nastúpim 29.5.2018 to je 117 dní nemocensky poistená, tak sa mi vypocitavana materská odnového zamestnávateľa z roku 2018?

Renata napísané 29.12.2017 20:32

Výška materskej sa bude počítať z nového zamestnania. Treba tam odrobit min 90 dní a mať odrobené za posledné 2 roky 270 dní- teda uhradené odvody. Do tych 270 dni sa bude pocitat aj posledny prac.Pomef

Gabriela napísané 07.12.2017 10:12

Dobrý deň. Mám 39 rokov. do 30.8. 2017 som bola na materskej resp. poberala som rodičovský príspevok do 6.roku dieťaťa. od 1.9. som zamestnaná.Lekár mi chce vypísať PN z dôvodu hroziaceho predčasného pôrodu.Z čoho sa mi bude vypočítavať materská ak by som išla na PN teraz v decembri 2017?? Do 1.9. 2017 som bola na tz.reťazovej materskej od roku 2002.

Ďakujem za odpoveď.

Kattrin napísané 29.04.2017 20:16

dobry den chcela by som sa spytat ako mi budu vypocitavat matersku ked nastupujem 5.5.2017 .zamestnana som od roku2006 u jedneho zamestnavatela od 1.12.2016 som na rizikovom a marodila som od zaciatku roka 2016 do 1.6.2016 cize som v roku 2016 odrobila len pol roka ...

Zuzana napísané 18.01.2017 14:59

Dobrý deň. Koncom aprila 2017 nastupujem na materskú. Mám 37 rokov. V pracovnej zmluve mam zakotvenych 30 dni dovolenky. Mozem si komplet celu dovolenku, t.j. 30 dni vycerpat pred nastupom na MD, resp. mozem si vycerpat len alikvotnu cast za 4 mesiace, t.j 10 dni (2,5 dna na odrobeny mesiac), a na zyvsok nemam narok, alebo mam narok na plnu dovolenku a nevycerpane dni dovolenky mi preplatia po materskej dovolenke?

Moze ma zamestnavatel nutit vycerpat si dovolenku pred nastupom na MD?

velmi pekne dakujem za odpoved!

Ria napísané 25.04.2017 11:05

Dobry den,

 

Zamestnanec Vas nemoze nutit vybrat si dovolenku, ale vy ani nemozete pozadovat jej preplatenie. Ak v aprili nastupujete na matersku, tak mate v aprili narok na alikvotnu cast 10 dni, ale pozor, aj za obdobie materskej (nie rodicovskej) Vam vznika narok na alikvotnu cast dovolenky.

Priklad zo zivota (konkretne moj osobny):

Na matersku som nastupovala 6t.pred predpokladanym terminom porodu 15.2.2015, a materska mi skoncila okolo 11.10., ak ma pamat neklame. pred 15.2. som necerpala ziadnu dovolenku z toho roku (len docerpala prenesenu z predosleho), a v oktobri pri prechode na rodicovsky ma kontaktoval zamestnavatel, ze mam 18 dni dovolenky z aktualneho roku (alikvotna cast z 25dni), a ze mam 2 moznosti: vybrat si ju hned po skonceni materskej (mala by som mesiac akoze dovolenku = moj plat, a k tomu rodicak) alebo nevybrat a ostala by mi k nastupu do prace = po nastupe by som mala viac volnych dni, coz je vyhoda ak dieta ide napr. v 3r.do skolky a je viac doma chore ako v skolke.

Dufam, ze som Vas nezmiatla, a vysvetlila to zrozumitelne. Nie som na tuto vec ziaden expert, ale ked mi vycislili 18 dni dovolenky, s cim som neratala, tak som sa o to zacala zaujimat a teda takto mi to bolo vysvetlene nasim firemnym uctovnikom.

Ria

Katka napísané 29.11.2016 12:54

Dobrý deň. V júni 2017 nastupujem na materskú. Mám 33 rokov. Rady by som sa spýtala s koľkými dňami dovolenky môžem rátať tento rok? Rada by som si ju vybrala ešte pred materskou. Čítala som niekde, že zamestnanec má nárok na dovolenku za celý kalend. Rok. MD sa považuje za výkon práce a dovolenka sa nektári. Znamená to, že do júna 2017 si môžem vyčerpať 25 nových dní? Ďakujem pekne za odpoveď .

Ria napísané 25.04.2017 11:09

Dobry den,

 

Ako som uz pisala vyssie, vo Vasom pripade ano. Ale to preto, ze nastupujete na matersku az v juni. Aj pocas materskej (pozor, nie rodicovskej) mate narok na alikvotnu cast dovolenky za dany rok. Tzn. ak mne skoncila materska v oktobri (zacala vo februari), tak som mala narok na alikvotnu cast od januara az do oktobra (kedze do nastupu na matersku som necerpala dovolenku z daneho kalendarneho roka).

 

Vy nastupujete v juni, takze matersku ukoncite az po decembri, tzn.mate narok na cely rok (5m odrobite, zvysok pocas materskej plynie dalej).

Alex napísané 15.11.2016 21:30

Dobry den,

Bola som zamestnana od 29.2.2012 do 21.8.2016 v jednej firme.

Po ukonceni PP som na urade prace vedena a DNP som si zacala platit od novembra 2016 cize mam zaplatene za mesiac vopred (oktober)..a mienila som sii platit az kym sa zamestnam.

Tento mesiac som zistila, ze som tehotna a termin porodu mam 29.7.2017. S tym, ze nastupujem na konci novembra do noveho zamestnania aj napriek tehotenstvu, odkial potom nastupim na matersku.

Ako sa mi prosim bude vypocitavat materska?

Dakujem

Števka napísané 07.11.2016 19:31

Dobrý deň,

som zamestnaná od septembra 2015 riadne na TPP a oficiálne v papieroch mám uvedenú minimálnu mzdu(reálne zarábam viac). Keď som žiadala zamestnávatela aby mi od 1.1.2017 uvádzal hrubú mzdu reálne akú zarábam,kvoli plánovanej materskej v roku 2018, tvrdil mi že stačí keď mu poviem hneď ako otehotniem a on mi mzdu hneď zvýši na tú sumu reálnu až do odchodu na materskú. tvrdí mi že pre výpočet denneho vymeriavacieho základu pre moju materskú postačuje 90 dní počas ktorých mi vo výplatnej páske uvedie moju reálnu hrubú mzdu. Som z toho zmatená, pretože sa v tom čo čítam a počúvam od šéfky neviem vyznať a rada by som v tom mala jasno. Snaží sa ma moj zamestnáveteľ oklamať len aby "šetril" na odvodoch alebo má pravdu? Ďakujem

Barbora napísané 06.12.2016 16:56

ahoj, ja to mam tak isto, platia mi odvody z minimalnej mzdy, lenze to sa berie predosly kalendarny rok, neviem odkial zobrali 90 dni.-snad mne nechybaju informacie. najlepsie sa je informovat u firemnej ekonomky. my budeme mat nizku matersku len kvoli nizkym odvodom.

Lin napísané 01.08.2016 10:53

Dobrý deň,

som zamestnana od februara 2016 na 1 mieste a vramci zamestnavatela by som mala koncom augusta prestupit na ine miesto kde budem lepsie financne ohodnotena. Nie som tehotna, ale planujeme dieta, tak ze by som chcela otehotniet pred zimou. Prosim Vas,z coho sa mi vypocita materska?? Z prijmu za rok 2016? ak by som rodila niekedy v 2017. z priemerneho prijmu, alebo ako?

Napr. od februara 2016 som zarobila 400 e a od augusta do decembra 2016 zarobim 800e? Kolko by som mala matersku??

 

Dakujem

Dominika napísané 10.04.2016 11:08

Dobry den chcela by som sa spytat mam odrobene 3a pol roka od 20.1.2016 som bola na pn az do 1.4.2016.so zdravotnych dovodov som priniesla odporucanie od lekara na preradenie inej prace kvoli chrbtici.dostala som vypoved s odstupnym.cize som nezamestnana a dozvedela som sa ze som tehotna.budem mat narok na matersku prveho pol roka viac aebo oba zaklad. alebo ako to bude?prosim poradte mi nemam s tym skusenosti.vopred dakuujem

Zlatica napísané 14.06.2016 17:50

Váš komentárDobrý deň,,,chcela by som sa opýtať 1.10.2015 som dostala výpoveď v práci,,, no v ochrannej dobe som išla na PN s chrbticou doba PN bola do 17.5.2016.A od 1.6. 2016 pracujem pre poisťovňu Allianz čiže ako SZCO A otehotnela som,,mám nárok na materskú a s čoho sa mi vyrata výška??? Ďakujem

Jana napísané 31.01.2016 19:43

Dobry den, ak som bola min. Rok zamestnana az od 5.2.2015 teda nemam.odpracovany cely predchadzajuci rok co bude mojim rozhodujucim obdobim z coho sa mi vypocita materska ak termin porodu bude v septemrbi 2016.Dakujem za odpoved (prac. Pomer trva doteraz)

Monika napísané 13.01.2016 13:04

Dobry den chcem sa opytat momentalne som na marodke a 20.4 2016 mam nastup na matersku.cakame druhe babo takze som poberala rodicovsky a moja otazka je ze z coho mi vyrataju matersku ked som bola 3 roky doma.zamestnana som stale.dakujem

martina napísané 10.01.2016 20:07

Váš komentár

dobry den.chcem sa spytat v roku 2015 som robila na dohodu.6.1.2016 som nastupila na prac.pomer.teraz som zistila ze som tehotna.hrubu mzdu nam teraz 700 eur.z akeho prijmu sa mi bude vypocitavat materska.z terajsieho orijmu alebo z prijmu z dohody co bolo cca 60 eur na mesiac.dakujem za odpoved.

Martina napísané 20.01.2015 15:47

Dobrý deň,

chcela by som sa Vás opýtať:

má vplyv na výpočet materskej v r.2015 aj fakt, že okrem mňa má ešte jeden dospelý človek trvalý pobyt na tom istom mieste ako ja? Bude sa aj jeho situácia posudzovať a brať do úvahy pri tomto výpočte?

Ďakujem za odpoveď.

Jana napísané 20.01.2015 07:08

Dobry den,

Chcela by som sa opytat na vysku vypoctu materskeho. V roku 2012 som bola na PN z dovodu rizikoveho tehotenstva, nasledne som v roku 2013 nastupila na MD, ktora mi bola pocitana z hrubeho prijmu, ktory som mala u zamestnavatela a potom som presla na RD,v sucasnosti som opat od 26.12.2014 na materskej (tzv. retazovy porod), z akeho vymeriavaceho zakladu sa mi bude pocitat vyska materskeho? Dakujem za odpoved. Jana

Anna napísané 17.01.2015 16:35

Chcem sa spytat. Ked otehotniem a budem musiet na pn z dovodu rizika ako mi vyrataju matersku? Z roku pred pn? Alebo aj z tohto roku este? Dakujem

volám sa ja napísané 13.11.2014 20:17

Chcela by som sa opytat kolko je potrebné odpracovať rokov a či sa ráta aj personálna agentúra nejak sa v tom nevyznam... Ďakujem za odpoveď. Rolleyes

Eva napísané 17.01.2015 11:28

Váš komentár :

Dobrý deň! Poprosila by som Vás o pomoc. Od 1.1.2012 som pracovala u jedného zamestnávateľa, od 27.11.2014 som na PN ako rizikovo tehotná. Od 1.1.2012 do 26.11.2014 som bola nemocensky poistená, dovtedy som nemala PN. K 31.12.2014 bol náš zamestnávateľ zlúčený s druhým zamestnávateľom, nový zamestnávateľ ma musel prevziať, lebo som rizikovo tehotná, čiže od 1.1.2015 som evidovaná u nového zamestnávateľa, ale neplatím nemocenské poistenie, pretože som na PN a aj budem aj do začiatku materskej dovolenky, do začiatku mája 2015, odvtedy budem mať nárok na materskú dávku. Poprosila by som Vás, aby ste mi napísali, že do ktorého typu rozhodujúceho obdobia patrím a z čoho mi budú vypočítať materskú dávku. Ďalej či mám pred nástupom na materskú dovolenku pár dní odpracovať u nového zamestnávateľa, alebo to nič neovplyvní, veľmi pekne ďakujem

Zuzana napísané 11.11.2014 12:09

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, ako sa mi bude počítať materská dovolenka, ak pracujem v jednej firme od 2. januára 2014 a zamestnám sa súčasne v druhej firme od 1.decembra 2014 (prípadne 1.januára 2015).

Okrem toho mám prácu na dohodu, ale tam mi neplatia nemocenské poistenie.

Nástup na materskú mám v apríli 2015.

 

ďakujem

Janicka napísané 10.11.2014 15:07

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či budem mať vôbec nárok na materské.

V rokoch 1998-2014 som bola zamestananá na dobu neurčitú u jedného zámestnavateľa.

V roku 2011 som však nastúpila na materskú, potom na rodičovskú do 3 rokov veku dieťaťa, čo bolo do mája 2014. Po ukončení rodičovskej dovolenky som nastúpila do práce - ale iba na pár dní-a dohodli sme sa so zamestnávateľom na výpovedi dohodou. Momentálne som evidovaná ná úrade práce, kde mi plynie nárok na podporné obdobie (do decembra 2014). Avšak som zistila, že som opäť tehotná a pôrod by mal byť cca v máji/júni 2015.

Budem mať vôbec nárok na materské?

Alebo iba v tom prípade, že by sa mi ako tehotnej podarilo nájsť si apon na 3-4 mesiace zamestnanie, aby sa mi z toho mohlo vypočítať materské? Prosím poraďte mi. Ďakujem

Sisa napísané 26.10.2014 23:53

Dobry den,

chcela by som sa spytat na vysku materskeho.Moja hruba mzda na vyplatnej paske je 788,48 eu. Po vypoctoch,ktore boli uvedene na webe by som mala dostat sumu 505,05 za 30 dnovy kalendarny mesiac. Som ucitelka a poberam 12percentny kreditny priplatok a priplatok za vedenie triedy co spolu robi 129.5eur mesacne.

Moja sefka mi prisla ozanamit,ze do vypoctu materskeho prispevku sa tieto bonusy nepocitaju. Na vyplatnej paske mam aj uvedenu kolonku dohodnuta mzda 637eu....tak teraz vyska materskeho sa bude pocitat z dohodnutej mzdy alebo z hrubej mzdy?

Na zaver by som sa chcela spytat este jednu otazku ako je to s platenou dovolenkou pocas materskej dovolenky. S novym kalendarnym rokom by som mala dostat dovolenku. Tu mi zamestnavatel musi zaplatit prvy aj druhy rok?

Dakujem Vam z pomoc, s pozdravom Sisa

anna napísané 05.08.2014 08:44

Dobrý deň,

ako sa mi bude počítať výška materského pri druhom dieťati,

ak nastupujem na materskú v novembri 2014

- do mája 2014 som bola na rodicovskej dovolenke

- nastupila som naspat do firmy, kde som pracovala pred rodicovskou

-popri rodic. dovolenke som pracovala na skrat. prac. uvazok u ineho zamestnavatela (septem.2013-jul2014)

takže za rok 2013 som mala rodičovský príspevok a plat za čiastočný úvazok. Bude sa mi materská pocitat len z tohto?

ďakujem za odpoveď

Zuzana napísané 23.02.2014 17:57

Dobry den ,

 

Chcela by som sa opytat ake bude moje rozhodujuce obdobie, ak som pracovala cely rok 2013, vo februari 2014 som nastupila na matersku dovolenku, ale v odbobi 08-09/2013 som bola 2 mesiace PN - rizikove tehotenstvo.

Sprácen som pochopila ze od 08/2013-12/2013?

 

Dakujem

eňa napísané 12.01.2014 14:23

Dobrý deň, poprosila by som o radu.

moja situácia je takáto: Po VS som pracovala od 5.9.2011 do 31.6.2012. Nasledne som si nenasla pracu, takze az do 25.8.2013 som bola evidovana na urade prace. Znova som sa zamestnala od 26.8.2013 a prac.zmluvu mam az do 31.7.2014. Chcem sa spytat,ci mam narok na pn a matersku, kedze som otehotnela a moj doktor ma chce nechat radsej na rizikovom doma.

Dakujem za odpoved.

eňa napísané 12.01.2014 14:32

Zabudla som termín pôrodu-25.8.2014

lucia napísané 07.01.2014 16:58

Dobry den. Prosim vas, z coho mi bude vyratana materska, ak som od roku 1993 nepretrzite pracovala(u posledneho zamestnavatela 8, 5 roka) ale minuly rok mi sef dal vypoved s tym, ze prac.pomer mi skoncil 09.04.2013. Predchadzal mu 1mesiac na pn(pomer mal skoncit ku 1.3.2013, ale skoncil ukoncenim pn 09.04.2013). Hruby plat bol 1450eur.Nasledne som bola 6mesiacov na urade prace. Po 6-tich mesiacoch, cize presne od 9.10.2013 som opat nastupila k tomu istemu zamestnavatelovi (mal financne problemy, tak nas vsetkych dal na urad prace).Odvtedy u neho pracujem uz za nizsiu mzdu 920eur,ale za rok 2013 po urade prace to vychadza menej ako 90dni. Momentalne som tehotna v 4tt a porod by mal byt v septembri, odchod na matersku koncom jula- zaciatkom augusta. Len pevne dufam, ze po 20-tich tvrdo odrobenych rokoch sa nestane, ze ked som konecne v 39-tich rokoch prvykrat otehotnela, ze mi nevznikne narok na matersky prispevok. Dakujem vam za odpoved.

júlia napísané 31.12.2013 14:29

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať . Zamestnávateľ sa mi chystá znížiť pracovný úväzok aj keď som mu už dávnejšie oznámila , že som tehotná. Zo znížením nesúhlasím , lebo by ma to ovplyvnilo aj na plate( teda aj výške materskej). Vzťahuje sa ochranná doba aj na toto? Zamestnávateľ tvrdí , že nie, vraj mi len nemôže dať výpoveď, ale úväzok znížiť môže.

 

Ďakujem

stanislav košša napísané 17.10.2013 20:47

Dobrý deň, mám veľkú dilemu ohľadom materskej mojej manželky.

...je zamestnaná nepretržite 20 rokov. Od r.2011 je na invalidnom dôchodku, ktorý aj poberá, no zároveň je aj zamestnaná. Teraz nič od zamestnávateľa nepoberá, no stále je zamestnaná (možno konateľ firmy dúfa, že sa nejako uzdraví). Minulý rok prerobila v mesiaci február 2 týždne, nakoľko bolo potrebné urobiť nejaká papiere a za prácu dostala samozrejme aj mzdu okolo 150 eur na účet....teraz nevieme či máme nárok na materskú, na akú výšku a ako postupovať pri vybavení......ďakujem

Katka K napísané 12.10.2013 22:16

20.7.2013 mi skoncila materska a hned som nastupila spat do prace. Momentalne som tehotna, cakam dvojicky v polovici maja 2014. Prosim, z coho sa mi bude ratat materska, ked som predtym pracovala za min. Mzdu a od nastupu mam plat zvyseny na 600Eur?

Katka K napísané 12.10.2013 22:20

Pardon, zhltlo mi uvod,

*oprava

Dobry vecer, potrebovala by som poradit,

Ewa napísané 25.08.2013 21:45

Dobrý deň. Mám otázku. 16.3.2012 som nastúpila po 3-ročnej materskej znova do práce. momentálne som tehotná. termín nástupu na materskú je november 2013. ako som pochopila, na určenie výšky sa berie do úvahy rok 2012. akou sumou sa tam zaratúva obdobie od 1.1.2012-15.3.2012? Výškou akú som vtedy poberala? Myslím, že na záver bol príspevok rodičovský cca 190 eur. od 16.3.2012 do nástupu na terajšiu materskú som neprerušene zamestnaná. Bude sa brať do úvahy splnená podmienka tých 270 dní a výška sa bude rátať naozaj iba podľa mojej hrubej mzdy či mi terajšiu výšku materského ovplyvní ten "smiešny" rodičovský príspevok 190 eur? (dní PN či OČR nemusíte vysvetľovať) Ak áno, nie je to nejako diskriminačné? Ďakujem za odpoveď. Ewa

Anna napísané 20.08.2013 18:48

Dobry, chcela by som sa opytat, som zamestnana vo firme od roku 2009. Ako sa mi bude vypocitavat materska, ked by som od septembra nastupila na pn a moj predpokladany termin porodu ma byt koniec februara 2014. Dakujem za odpoved.

Zuzka v napísané 16.09.2014 21:08

Dobrý deň potrebujem poradiť:

Od 1.1.2005 do 1.9.2014 som si platila povinne min. Odvody zo SZČO

Od 1.9. Som sa zamestnala a živnosť zrušila,

Na materskú nastupujem 1.1.2015

Otázka znie, z čoho sa mi bude rátať materská , zo zrušenej živnosti, alebo len zo zamestnania, alebo prvých 8 mesiacov zo SZČO a zvyšných 4 zo zamestnania a urobí sa priemer

Za skóre odpovede vopred dakujem

Zuzana napísané 27.07.2013 10:52

Dobry den,

 

chcela by som sa Vas prosim opytat jednu otazku: minuly rok 2012 som bola do 15.4.2012 nezamestnana, evidovana na urade prace. Od 16.4.2012 som zamestnana na dobu urcitu. V oktobri 2013 idem na matersku dovolenku. Materska sa mi bude pocitat z prijmu za kalendarny rok 2012?

 

Dakujem velmi pekne za odpoved. S pozdravom Zuzana

Romanaa napísané 12.07.2013 19:44

Dobry den,

Mam fixnu a variabilnu cast na vyplate. Fix mam 305€ a variabilnu ovela vyssiu. Pocita sa materska len z fixu? Alebo z celkovej hrubej mzdy, ktora je na vyplatnej paske?

Marcela napísané 04.07.2013 19:07

Dobry den,

chcela by som sa opytat ako sa mi bude ratat materska, ak od januara 2011 pracujem na trvaly pracovny pomer - neurcita doba u jedneho zamestnavatela a teraz od jula som zamestnana aj u druheho zamestnavatela, oba pracovne pomery trvaju sucasne. termin porodu mam februar 2014. ako sa mi bude ratat materska dovolenka v pripade, ze do porodu budu oba pomery trvat? a co v pripade, ze by druhy zamestnavatel so mnou pomer ukoncil?

dakujem

Ala napísané 17.06.2013 17:07

Dobry den,

 

chcem sa spytat, z ktoreho roku mi bude vypocitana materska, ked robim u jedneho zamestnavatela 4roky...lepsie povedane mam stale na dobu urcitu po pol roku sa mi stale predlzuje, pretoze som zamestnana viac menej v agenture Leganca...termin mam 19.12.2013 ...bude sa mi ratat materska z roku 2012 alebo z 2013?

 

Dakujem za odpoved

Katka napísané 24.05.2013 13:10

Dobry den, prave nastupujem na matersku, mam narok na maximalnu matersku, prisla mi 24,58e na den. vy tu pisete ze maximalna pre rok 2013 je 25,19e na den.

bolo mi to vysvetlene ze rozhodujuce obdobie pre vypocet je rok 2012 ked v maji 2013 idem na matersku, a maximalna denna suma teda je 24,58 ktora plati pre rok 2012.

nie je to potom zavadzajuce odstavec o maximalnej 25.19e pre rok 2013, ked ju vlastne v roku 2013 nemozem dostat?

pripadne ako sa teda moze stat ze niekto dostane 25,19e na den v roku 2013 a ja nie sice mam narok na maximalnu matersku? zamestanana som u tej istej firmy 5 rokov

dakujem

Katka

kika/redakcia napísané 24.05.2013 14:22

máte pravdu, malo by tam byť napísané miesto "v roku 2013" skôr "za rok 2013".

kika/redakcia napísané 24.05.2013 14:27

ale pokiaľ by ste napríklad zmenili tento rok zamestnávateľa, u ktorého by ste pracovali viac ako 90 dní pred vznikom nároku na materské, rozhodujúce obdobie by bol rok 2013, nie 2012, takže tá suma by v tomto prípade nebola zavádzajúca zwinker

Boža napísané 23.05.2013 09:40

Váš komentár Chcem sa spýtať: od marca mám pracovníčku na kratší pracovný úväzok a v júni ide na materskú. Chcem sa spýtať, či môže ďalej pracovať na tú istú zmluvu, alebo treba spraviť dohodu a hlavne koľko môže zarobiť, aby neprišla o materskú. Moc ďakujem.

kika/redakcia napísané 23.05.2013 14:46

môže pracovať, na výške príjmu nezáleží a o materské nepríde, podmienkou však je, aby príjem nebol z tej istej pracovnej zmluvy (z toho poistného vzťahu), z ktorej si uplatňuje nárok na materské. dá sa to riešiť napríklad novou pracovnou zmluvou na dobu určitú (počas doby, kedy bude poberať materské).

tu si môžete prečítať viac:

tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/ii-peniaze-pre-rodicov/mozem-mat-prijem-na-materskej/

Kristián napísané 20.05.2013 09:42

Chcem sa opytat, manzelka bola zamestnana od 1.9.2004, v roku 2007 nastupila na matersku a nasledne na rodicovsku najprv k prvemu dietatu a potom k druhemu. Ta jej skoncila 27.12.2011, okamzite dostala vypoved k 1.1.2012, takze pracovala v roku 2011 4 dni. Minuly rok bola nezamestnana, v septembri si nasla pracu, na dobu neurcitu, no po par tyzdnoch zistila, ze je opat tehotna a musela ist na rizikove tehotenstvo tak, ako pri prvych dvoch detoch. Tym padom nemala odpracovanych ani spominanych 90 dni v minulom roku.

 

Ako je to teda s vypoctom materskeho, zapocita sa jej aj obdobie roku 2011 resp. roky pred nastupom na prvu matersku, alebo jednoducho nie? V Socialnej poistovni nam oznamili, ze napriek tomu, ze v predchadzajucich obdobiach odpracovala dost dni resp. rokov (zamestnana bola od roku 2003), narok jej pravdepodobne nevznikne (u noveho zamestnavatela mala prijem 800€, u predchadzajuceho cca 680€).

 

Je to tak a nedosaneme teda ziadne materske resp. len v minimalnej vyske z tych 13,10€ DVZ 65%?

 

Dakujem za odpoved.

kika/redakcia napísané 20.05.2013 19:07

"musela ísť na rizikové tehotenstvo" - je manželka stále zamestnaná?

Kristián napísané 21.05.2013 09:59

Áno, manželka je stále zamestnaná. Bola na PN (rizikové tehotenstvo) a od 13.3. je opäť na materskej dovolenke. Rozhodnutie by jej malo prísť v najbližších dňoch, ale pravdepodobne to bude na tých cca 65% z 13,10€.

kika/redakcia napísané 21.05.2013 10:53

ak je manželka stále zamestnaná, nárok na materské jej vznikne, lebo splní podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom - do potrebného počtu 270 dní nemocenského poistenia sa započítava aj obdobie poberania nemocenskej dávky. podľa môjho názoru sa jej pri výške materského bude brať do úvahy príjem súčasného zamestnávateľa, podmienku "90 dní" nemocenského poistenia u nového zamestnávateľa by mala mať splnenú.

Kristián napísané 21.05.2013 11:47

No problem je, ze nema tych 90 dni odrobenych u noveho zamestnavatela v minulom roku, ani v predminulom, kedze tam bola na rodicovskej dovolenke (hoci neviem, preco by sa nemal brat ohlad na to, ze bola na rodicovskej dovolenke a nie nezamestnana). Od 1.1.2012 do septembra 2013 bola nezamestnana. Zamestnal ju prave v tom septembri, ale stihla odpracovat asi 4 tyzdne, ked zistila, ze je opat tehotna a musela ist na PN, ako rizikove tehotenstvo. A v tom je vraj problem, ze si neplatila minimalne tych 90 dni nemocenske, hoci podmienku tych 270 dni splna.

kika/redakcia napísané 21.05.2013 13:24

nie je podmienkou, aby mala "odrobených" 90 dní u nového zamestnávateľa, ale aby bola zamestnaná u neho najmenej 90 dní (odo dňa, ako vznikol pracovný pomer, vzniklo jej aj povinné nemocenské poistenie zo zákona, a to trvalo aj v čase, kedy poberala nemocenské).

počkajte si na oficiálne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, majú k dispozícii všetky potrebné údaje. informácie, ktoré Vám niekto zo Sociálnej poisťovne poskytol, neviem, či telefonicky alebo písomne, nemusia vychádzať z relevantných podkladov (pokiaľ sú neúplné, napríklad).

Kristián napísané 16.07.2013 10:20

Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne jej prišlo, a tých 90 dní, čo si neplatila PN je dôvodom, že materské dostáva len z minimálneho vymeriavacieho základu 393€ ( cca vo výške 255€) a nie zo mzdy, ktorú mala u posledného zamestnávateľa, bohužiaľ.

lenka napísané 13.05.2013 15:18

Dobrý deň.

Som zamestnaná od 01.01.2012 a mám hrubú mzdu cca. 540 €. Od 01.05.2013 som sa zamestnala aj u druhého zamestnávateľa, ktorý mi dáva hrubú mzdu cca 560 €. V septembri by som mala nastúpiť na materskú dovolenku. Akú výšku materskej budem mať? Bude sa mi rátať z oboch zamestnaní?

Ďakujem

Maria napísané 05.04.2013 09:47

Dobry den,

chcela by som sa opytat, z coho sa mi bude vypocitavat materska, ak by som nastupila na matersku v roku 2014, pricom v roku 2013 som mala nasledovne: januar - materska, februar-marec - zvysna dovolenka z prace, april-jul - rodicovska dovolenka, august-december - polovicny uvazok v praci.

Bude sa brat do uvahy VZ len od augusta, alebo sa bude pocitat aj s VZ za februar a marec?

Dakujem.

Zuzana napísané 17.03.2013 13:36

Dobrý ďeň,chcem Vás poprosiť o radu,som v štvrtom tyždni tehotenstva,som 5 rokou zamestnana,v novembri by som mala porodiť.chcem sa spytat ze ked by som bola od neakeho 4-5 mesiaca tehotenstva doma na rizikovom tehotenstve,ako by sa mi ratala materska kolko by som približne dostavala.hrubu mzdu mam približne 620 eur.ďakujem za odpoveď.

1zuzka8 napísané 04.04.2013 13:56

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať .. tých 270 dní sa ráta pracovných dní alebo všetkých. Ak všetkých to teda znamená, že ak pracujem od 1.augusta 2012 a predpokladaný termín pôrodu mám 7. júla 2013 tak by mi to malo stačiť? ale čo ak porodím skôr? tým pádom mi nárok na materskú zaniká?

kika/redakcia napísané 04.04.2013 14:14

Ide o kalendárne dni, nie iba pracovné dni.

lea napísané 14.02.2013 02:23

Dobry den,

7.3.2013 mi konci rodicovska dovolena. Nastupujem spat do zamestnania.

 

Prvu matersku som mala maximalnu.

Som znova tehotna s terminom 7.10.2013. V socialnej poistovne mi povedali, ze kedze v rozhodujucom obdobi (1.1.2012-31.12.2012) som bola na rodicovskej dovolenke, tak sa mi bude vypocitavat materska z pravdepodobneho denneho vymeriavacieho zakladu.

 

Co ak skutocny vymeriavaci zaklad v case nastupu na matersku (august 2013) bude ovela nizsii ako tento pravdepodobny?

Je totizto velmi pravdepodobne, ze teraz budem mat nizsi plat (pretoze sa necham dobrovolne preradit na uplne ine oddelenie, ktore nie je tak stresovo narocne)?

 

Dakujem za odpoved.

Lea Simaichlova

kika/redakcia napísané 14.02.2013 15:21

nemyslím si, že sa Vám bude materské počítať z pravdepodobného vymeriavacieho základu, podľa mňa bude Vaše rozhodujúce obdobie určené takto:

ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského;

vychádzam z toho, že počas rodičovskej dovolenky má žena prerušené nemocenské poistenie, koniec prerušenia (nástup do práce) sa posudzuje ako vznik poistenia, takže podľa môjho názoru Vám vznikne nové poistenie od 8.3. a do augusta 2013, čiže nástupu na ďalšiu materskú tam budete poistená viac ako 90 dní. Mám za to, že sa Vám bude materské počítať z vymeriavacích základov, ktoré dosiahnete v tomto období. Ale ak si chcete byť istá, neváhajte napísať e-mail na infolinku Sociálnej poisťovne, majú podľa mňa dobrý servis, mne naposledy odpovedali do 15 minút. Stále potrebujem poradiť :-)

Zuzana napísané 28.02.2013 13:18

Dobry den, chcela by so sa informovat o dobrovolnom poisteni.

Som SZCO a minimalne socialne poistenie si platim od augusta 2012. Kedze by som rada isla na matersku dovolenku a ziskala maximalnu matersku musim si 270 dni pred terminom porodu priplatit minimalne dobrovolne poistenie co je teraz 130,27€? Kedze si platim odvody za SZCO do socialnej poistovne to by som musela priplacat k tym 130,27€ co si musim platit aj 130,27€ aj ako dobrovolne poistena a ziskala by som maximalnu matersku ci nie?

 

Dakujem za odpoved

daniela napísané 13.02.2013 16:54

Váš komentár

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o odpoveď na moju otázku. 5.1.2013 som sa vrátila do práce po 6 ročnej rodičovskej dovolenke . Môj terajší plat je 1000 eur. No koncom marca 2013 však nastupujem na materskú dovolenku. Je to tak, že sa mi bude materská počítať ako jedna tridsatina z 1000 eur t.j. 33 eur a z toho 65% je 21,45 eur. To bude materské na deň?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

kika/redakcia napísané 13.02.2013 21:37

áno, vychádza to tak

lea napísané 15.02.2013 12:19

Dakujem za odpoved.

Zo socialnej mi odpisali:

"Rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej dávky je spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na materské. Vzhľadom na to, že nastupujete na materskú v roku 2013, rozhodujúce obdobie bude kalendárny 2012. Keďže ste mali v celom roku 2012 rodičovskú dovolenku, t.j. nedosiahli ste žiadny príjem v zamestnaní, výška materskej sa určí z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný vymeriavací základ zodpovedá v tomto prípade predpokladanému hrubému príjmu, ktorý by ste dosiahli v zamestnaní za mesiac, v ktorom nastúpite na materskú."

Skoda, ze sa socialnej poistovni neda priamo odpovedat na ten mail. Naozaj by ma zaujimalo, ci PDVZ moze byt aj vyssia ako ten skutocny DVZ v danom mesiaci.

lucia napísané 06.02.2013 22:18

Prosím Vás, kde v zákone by som našla informáciu o pravdepodobnom vymeriavacom základe. Na sociálnej poisťovni mi povedali, že je to predpokladaná hrubá mzda, ktorú by som dostala, keby som nastúpila do práce. Vy tu píšete, že je to posledná hrubá mzda pred nástupom na materskú dovolenku. Tak teraz neviem. ďakujem za odpoveď.

kika/redakcia napísané 08.02.2013 13:55

§ 138 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

posledná hrubá mzda pred nástupom na MD je pravdepodobný vymeriavací základ v tom prípade, že ide o reťazový pôrod, žena nastupuje na druhú materskú dovolenku počas toho, ako jej plynie rodičovská dovolenka s prvým dieťaťom, vtedy jej materské bude vo výške, akú mala poslednú hrubú mzdu pred nástupom na prvú materskú.

Dominika napísané 18.07.2012 17:56

Dobrý deň chcem sa informovať že pokial som pracovala v jednej firme len pocas skusobnej doby cca 2mesiace (hrubá mzda 331) a v apríli som nastupila do inej práce v ktorej pracujem uz viac ako 3mesiace čiže skusobna doba skoncila zistila som smile) že som tehotná v 2hom mesiaci (hrubá mzda 332eur) (zdravotnu poistovnu mam vyplatenu ) v akej výše budem poberať matersku Dakujem za odpoved

Gabriela napísané 07.02.2012 12:03

Dobrý deň, už niekoľko dni sa snažím dopátrať po nete odpovede na moju otázku. Prečítala som aj zákonník prace a nič som tam nenašla alebo som si to nejako nevšimla.

Od septembra 2010 pracujem cez personálnu agentúru v rovnakom zamestnaní. Vždy mi dajú prac. zmluvu na dobu určitú do (31.12.2010,11,12).V septembri 2012 mam termín pôrodu a chcela by som vedieť či mi personálna agentúra bude platiť tých 60% zo základu alebo dostanem len tu základnú materskú od štátu.

Hrubú mzdu mam 660e ale nepotrebujem od Vás výpočet koľko dostanem.Len potrebujem vedieť či mam nárok keď pracujem cez personálnu agentúru na 60% kedže neodvádzam dane a všetky tie poistenia len z min. mzdy.

 

Za trpezlivosť a odpovede na otázky veľmi pekne ďakujem.

lubos napísané 05.12.2011 10:55

Váš komentár dobrý den prosim vás moja družka si platí dobrovolné

už asi rok apol je zamestnana kde poberá iba ninimalnu mzdu .

dobrovolne si plati tiež len minimum. ale ide o to že je v prvom mesiaci tehotná . a dobrovolné sa ma zrušit od januara a z ninimalnej mzdy mi jej materská vychadza 190 € to dobrovolne sa nebude stahovat na matersku vobec ved tam dala najeke peniaze

a teraz nič s toho

marienkat napísané 19.11.2011 12:31

Dobry den, a co je vlastne rozhodujuce obdobie? V clanku som to nenasla vysvetlene? Cize ako viem, co je moje rozhodujuce obdobie? Dakujem.

elienka napísané 29.09.2011 09:01

Dobry den,

 

poprosila by som vas o vypocet materskeho, ked:

- vo firme robim od r.2006

- od 5.6.2009 som cerpala matersku dovolenku a nasledne rodicovsku dovolenku, do zamestnania som sa vratila 20.6.2011

- som opat tehotna, termin porodu mam stanoveny na 30.1.2012

- poberam plat vo vyske 1080 Eur, v auguste som bola PN a mala som plat 560 Eur

 

Dakujem pekne za odpoved.

sissa napísané 31.08.2011 15:05

dobrý den nachadzam sa v 10-tom týždni som po ukoncení strednej skoly(v juny som odmaturovala ) oplati sa mi zamestnat sa alebo sa mám rovno prihlásit na urad prace ? aká materska mi vyjde ked sa prihlásim na urad práce v mojom prípade sa uz asi nedá pripoistit vsak ?

Erika napísané 02.08.2011 09:38

Dobrý deň prajem,

chcela by som sa informovať a vlastne uistiť či som spravne pochopila veci ohladne materskej Cool

platila som si dobrovolné poistenie od 01.12.2010, na MD mam nastúpiť 24.08.2011, rodiť by som mala 05.10.2011.

Týmto my vychadza že 270 dní mam 27.08.2011.

Takze budem dostavat materské aj z dobrovolneho poistenia kedze je rozhodujuci datum porodu ale materske vypočítaju a dostanem len ked donesiem na SP rodny list maleho.

Dakujem velmi pekne za odpoved

Erika

SONA napísané 31.07.2011 14:29

Dobrý den chcela by som vedieť aku budem mať matersku ak som pred nastupom na matersku 3mesiace PN nakolko mam zamestnanie take ktoré mi neumožnuje pracovat , lebo mam tažku fyzicku pracu. Dakujem

timea napísané 23.07.2011 21:02

Dobry vecer, chcem sa opytat, ci mam narok na materske , ked som bola minuly rok dva mesiace na urade prace. Pracujem ako ucitelka 4. rok v sukromnej skole a do minuleho roka (jun 2010) som mala zmluvu na dobu neurcitu a preto ma zamestnavatel na dva mesiace z prace vyhodil, bola som na urade prace a v septembri 2010 som opat nastupila do prace. Od januara 2011 mam na dobu urcitu a termin porodu mam v januari 2012. Dostanem matersku aj napriek tomu, ze som bola tie dva mesiace nezamestnana? Dakujem za odpoved

lucia.hb napísané 18.07.2011 22:09

Dobrý deň, prosím o radu v mojom prípade:

od 1.7. 2010 som povinne platiaca ako SZČO a od 1.6. 2011 som zamestnaná a príjem mám 1120 E. Zamestnanie aj živnosť mám v súbehu. Odvody si teda platím dvakrát. 7.11. 2011 mám termín pôrodu a na materskú nastupujem 26.9. 2011.

Chcela som sa opýtať, keďže u zamestnávateľa budem do materskej 122 dní ako zamestnankyňa, z čoho a aký nárok mám na materský príspevok?

Prečo musím odvody platiť aj zo živnosti aj z práce?

Na sociálnej poisťovni mi povedali, že materská sa mi vypočíta zo SZČO a keďže podľa daňového priznania platím minimum, nebude to bohvie čo. Prosím poraďte mi.

Pomohlo by, keby som zo spätnou platnosťou ku 31.5. 2011 pozastavila živnosť?

Ďakujem

Kika/redakcia napísané 19.07.2011 13:14

Fyzická osoba môže byť poistencom súbežne z dvoch či viacerých poistných vzťahov, pričom povinnosti z týchto súbežných vzťahov sa posudzujú samostatne.

Nárok na materské sa posúdi osobitne z poistenia, ktoré platíte ako zamestnanec, osobitne z poistenia, ktoré platíte ako SZČO.

Nakoľko ste v zamestnaneckom pomere od 1.6.2011, do pôrodu nesplníte podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom.

Podmienku 270 dní splníte iba z poistenia, ktoré si platíte ako SZČO, takže živnosť by ste rozhodne nemali pozastavovať, ak chcete mať vôbec nejaké materské.

Katarina napísané 19.06.2011 14:55

Dobrý deň,

som zamestnaná a zároveň si platím aj dobrovoľné nemocenské poistenie dlhšie ako 270 dní, avšak z minimálneho vymeriavacieho základu. V najbližšej dobe plánujem otehotnieť. Čo mám robiť a kedy si stačí zmeniť výšku vymeriavacieho základu, aby som dostávala maximálnu materskú? Ďakujem.

megy napísané 14.06.2011 19:21

Dobrý deň chcem vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď Ešte stále platí to že žena musí mať odpracované 2 roky aby mala materskú? Ja idem teraz na PN termín mám až v decembri ale moje dva odpracované roky budú až v októbri 2O11 Mám nárok aj tak na materskú?

 

 

Ďakujem

Kika/redakcia napísané 14.06.2011 19:44

je treba získať aspoň 270 dní nemocenského poistenia počas 2 rokov pred pôrodom, nie 2 roky byť nemocensky poistená pred pôrodom (tých 270 dní takmer zodpovedá trvaniu tehotenstva, to je plus mínus 280 dní)

marienka napísané 07.06.2011 21:14

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať pracujem vkuse od ukončenia školy už 4roky z toho 2roky u jedného zamestnávateľa a 2roky u druhého, problém je v tom že som mala zmluvu na dobu určitú, kt.skončila ku dňu 31.5.2011, momentálne som od 3.6.2011 na PN, kedže som sa dozvedela, že som tehotná, budem mať nárok na materský príspevok(hrubá mzda bola 550e)a koľko to bude, alebo načo vobec mám nárok?Ďakujem.

Kika/redakcia napísané 08.06.2011 11:00

Dôležité pre posúdenie nároku na materské je, či ste otehotneli počas pracovného pomeru alebo až po jeho skončení:

- ak pracovný pomer skončil počas tehotenstva, nárok na materské má poistenkyňa, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu (§ 50 zákona). - ochranná lehota je zo zákona 8 mesiacov (začína plynúť ukončením pracovného pomeru)

 

- v prípade, že osoba otehotnie až po skončení pracovného pomeru, nárok na materské nevznikne: osoba už nie je nemocensky poistená, čo je podmienkou, aby vznikol nárok na materské:

- v takomto prípade má význam poistiť sa dobrovoľne: do obdobia 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom potrebného na vznik materského sa započíta aj obdobie ukončeného povinného nemocenského poistenia (zo skončeného pracovného pomeru)

Jana napísané 30.05.2011 11:29

Dobrý deň,

 

odchádzam na materskú dovolenku, chcela by som vedieť aké bude moje materské? môj prípad je nasledovný:

4,5 roky som bola na materskej s dvomi deťmi narodenými rok po sebe (1.1.2006-13.8.2010), od 13.8.2010 do 30.9.2010 som bola na predĺženej materskej dovolenke, od 1.10.2010 do 1.6.2011 som zamestnaná, od 1ého nastupujem na materskú, moja hrubá mzda je 800eur. Aký je môj vymeriavaci základ a je možné si ho zvýšiť?

Ďakujem za odpoveď

Kika/redakcia napísané 05.06.2011 10:32

Vymeriavací základ je vo všeobecnosti hrubá mzda.

Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu bude obdobie od októbra 2010 do konca roka 2010. Vymeriavacie základy v období od januára 2011 do vzniku nároku na materské neovplyvnia výšku materského.

Ak má poistenkyňa záujem poberať maximálne materské, a príjem z povinného poistenia nie je vo výške maximálneho vymeriavacieho základu, môže si platiť dobrovovľné nemocenské poistenie, ale musí sa poistiť ešte pred otehotnením.

Henriett napísané 27.05.2011 18:31

Dobrý deň chcela by som sa spýtať aká je výška materskej ak som bola študentkou na strednej škole a práve som ju ukončila. Na výšku nejdem a nikdy som nepracovala. Ďakujem

Kika napísané 28.05.2011 15:33
Henriett napísané 27.05.2011 18:31

Dobrý deň chcela by som sa spýtať aká je výška materskej ak som bola študentkou na strednej škole a práve som ju ukončila. Na výšku nejdem a nikdy som nepracovala. Ďakujem

andrea napísané 26.05.2011 14:38

Chcela by som sa spýtať: pracujem bez prerušenia 6 rokov a na výpl.páske mám oficiálne hrubú mzdu cca 321 eur . Termín pôrodu mám 18.11.Moje materské z tejto sumy by malo činiť 60%, čo je cca 190 eur. Počula som, že minimálne materské je 256 eur. Je to pravda? ďakujem za odpoveď

Kika/redakcia napísané 26.05.2011 14:50

Výška minimálneho materského v danom roku závisí od toho, v akej výške sa pohybuje zákonná minimálna mzda. Tohto roku je minimálna výška materského je 6,5 eur na deň, mesačne cca 197,4 eur.

V prípade, žeby suma materského nedosahovala 190,10 eur, čo je suma rodičovského príspevku, môže si osoba požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o rodičovský príspevok v sume rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským. Inak povedané, strop bude 190,10 eur.

Kacatko napísané 25.05.2011 17:02

Ja som teraz na rodicovskej, predtym som mala maximalne materske z vymeriavacieho zakladu 1083 eur. Kedze je teraz vym.zaklad vyssi, kolko by som si mala doplacat na dobrovolne poistenie aby som mala vyssiu matersku? rozdiel je 1116-1083= 33 eur a z toho 14%=4,62 eur?

pracovnicka socialnej poistovne mi nebola ochotna poradit.

Dakujem

Kika/redakcia napísané 25.05.2011 21:14

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie v sume 4,4 % z vymeriavacieho základu.

Tak ako je určený maximálny vymeriavací základ - suma 1116,75 eur, je daný aj minimálny vymeriavací základ - suma 329,06 eur.

Minimálna suma poistného mesačne je 14,47 eur a maximálna 49,23 eur.

Janka napísané 17.11.2011 21:22

dobrý deň,

chcela by som sa opýtať akú budem mať výšku materského ak som zamestnaná 5 rokov - porodiť mam 8.4.2012 a môj vymeriavaci zaklad je minimálna mzda., no mam aj druhé zamestnanie ktoré sa mi začalo 15.11.2011 a tu mám vymeriavaci základ 500,- eur, ale navyšše si platím aj dobrovoľné nemocenské poistenie aj to minimálnu hodnotu, no nepokryje mi to 270 dni lebo som si ho začala platiť iba od augusta 2011.

 

Viete mi poradiť akú materskú budem poberať??

sona napísané 25.05.2011 15:21

Som zamestnana vo firme od 01.03.2003 doteraz momentalne na rodicovskej dovolenke.

Na matersku dovolenku som nastupila 22.05.2008.

Na rodicovsku som nastupila 04.12.2008.

Dietata dosiahne 3 roky 26.06.2011 a do tej doby budem na

rodicovskej.

Behom materskej a rodicovskej som nepracovala a nemala

dalsie prijmy.

Na dalsiu matersku by som mala nastupit 1.7.2011.

obdobie 27.6-30.6 to su 4 dni si chcem zobrat neplatene volno ak

by som nemala narok na dovolenku.

Chcela by som sa spytat ci mam narok na matersky prispevok a

z akeho obdobia sa mi bude vypocitavat? Dalej by som sa chcela

spytat na tie 4 dni keby som brala neplatene volno ci si mam

hradit nejake odvody do poistovni a do ktorych?

Dakujem za odpoved.

Kika/redakcia napísané 25.05.2011 21:51

Dôvody na udelenie pracovného voľna, či plateného alebo neplateného, pre ktoré je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci, sú v Zákonníku práce presne vymedzené. Takže to skúste cestou PN.

Nárok na materské a výška materského v podobnom prípade je témou článku tehotenstvo.rodinka.sk/index.php

Janka napísané 24.05.2011 16:38

Dobry den mozem sa opytat ako je to ak som od roku 2007 do 2010 pracovala v UK,v januari 2011 som sa vratila na SK a 2.3.2011 som si zacala platit DNP z maxima z coho sa mi bude pocitat materska ak je termin porodu 10.11.2011?Dakujem.

Kika/redakcia napísané 25.05.2011 15:58

Ak si platíte DNP z maxima, tak aj vaše materské bude maximálne. Samozrejme, musíte byť poistená aspoň 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom.

Zuzu napísané 05.05.2011 15:35

Dobry den,

 

zaujimalo by ma, ktore je rozhodujuce obdobie pre vypocet materskeho, ked:

- vo firme robim od r.2009

- od 1.1.2010 som zmenila poziciu vo firme (lepsie platenú)

- datum odchodu na matersku je 30.8.2011

 

Je rozhodujucim obdobim januar - jul/2011?

 

Dakujem za odpoved.

Zuzu napísané 05.05.2011 15:36

Dobry den,

 

zaujimalo by ma, ktore je rozhodujuce obdobie pre vypocet materskeho, ked:

- vo firme robim od r.2009

- od 1.11.2010 som zmenila poziciu vo firme (lepsie platenú)

- datum odchodu na matersku je 30.8.2011

Je rozhodujucim obdobim januar - jul/2011?

 

Dakujem za odpoved.

Kika napísané 07.05.2011 11:33

Rozhodujúcim obdobím bude celý rok 2010, s výnimkou dní, počas ktorých osoba nebola povinná platiť poistné na nemocenské poistenie.

hana napísané 03.05.2011 18:51

Váš komentár--prosim Vas ,bolo by mozne ozrejmit mi situaciu po porode--planovany na november 2011----nastup na MD planovany na polovicu oktobra--zamestana som v sukromnej firme s.r.o.-- od 1.10.2010---firma udajne konci cinnost k 30.10..--po mojom nastupe na MD---moja hruba mzda 1300 eur---na ake financne krytie mam narok--kto budw vyplacat -ak firma skonci cinnost? moze mi firma dat vypoved ?Dakujem pekne.

kika napísané 05.05.2011 08:16

Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď, aj keď ste na materskej dovolenke, v prípade, že sa zrušuje firma alebo časť firmy.

Materské, ako dávku nemocenského poistenia vypláca Sociálna poisťovňa, pokiaľ spĺňate podmienky nároku na materské, teda byť nemocensky poistená aspoň 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom. Materské teda nevypláca zamestnávateľ.

petronela napísané 16.04.2011 11:37

Ako sa mi bude počítať výška materského a odkial ju budem dostávať ak pracujem od januára v ČR a predtym som pracovala 3mesiace na SR, súvysle som prešla z jedného zamestnania do druhého.Ďakujem za odpoved

Kika napísané 17.04.2011 14:17

Ak pracujete v ČR, podliehate sociálnemu systému v ČR. Treba sa obrátiť na kompetentné úrady v Čechách.

Sisa napísané 04.11.2013 21:21

Dobrý deň,

chcem sa spýtať ako je to ak má zamestnankyňa príjem v hrubom 1750 eur...Je tam nejaká možnosť platiť si dobrovoľné poistenie, aby mala materskú vyššiu ako jej vyjde z hrubej mzdy (aj keď zo mzdy bude mať maximálnu materskú)?

Ak by si platila dobrovoľné poistenie oplatí sa jej to, vie si navýšiť matersku, alebo nie?

Ďakujem

LENKA napísané 02.01.2015 13:39

Váš komentár dobry den chcem sa spytat kolko mi vyjde materska ked pracujem na dohodu, som na rodicovskom prispevku do augusta a male sa narodi v aprili.ako sa to rata?dakujem. hollova

LENKA napísané 02.01.2015 13:50

Váš komentár

Dobry den chcem sa spytat som zamestnana na dohodu dve hodiny denne,a na rodicovskej dovolenke ktora mi konci v auguste a v aprili cakame babatko.ako sa mi vyrata materska,mam narok na matersku?dakujem za odpoved. hollova

Sisa napísané 04.11.2013 21:22

Dobrý deň,

chcem sa spýtať ako je to ak má zamestnankyňa príjem v hrubom 1750 eur...Je tam nejaká možnosť platiť si dobrovoľné poistenie, aby mala materskú vyššiu ako jej vyjde z hrubej mzdy (aj keď zo mzdy bude mať maximálnu materskú)?

Ak by si platila dobrovoľné poistenie oplatí sa jej to, vie si navýšiť matersku, alebo nie?

Ďakujem

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Dominika napísané 08.11.2022 17:15

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Malý bude mať v máji 3 roky a chceli by sme druhé dieťa. Stále som zamestnaná, pracujem vo firme cca 7 rokov. Keby sa podarilo, dieťa by sa narodilo po jeho 3 rokoch. Aká je výška materskej v tomto prípade, keď nejde o reťazovy pôrod. Dakujem

Zuzana napísané 19.01.2022 17:28

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala ako sa mi bude rátať výška materskej dovolenky keď som pracovala do 31.12.2021. Teraz som na úrade práce a kvôli lekárom sa mi nedá nájsť nová práca. Ďakujem

Dominika napísané 18.10.2022 08:34

Dobrý deň prajem,

Chcela by som sa informovať, môžem po materskej dovolenke čerpať dovolenku so zamestnania a popritom byť na rodičovskej dovolenke? Či sa musí rodičovská dovolenka prerušiť, vyčerpať si dovolenku a potom nastúpiť na rodicak?

Ďakujem pekne za odpoveď

Dominika napísané 18.10.2022 08:34

Dobrý deň prajem,

Chcela by som sa informovať, môžem po materskej dovolenke čerpať dovolenku so zamestnania a popritom byť na rodičovskej dovolenke? Či sa musí rodičovská dovolenka prerušiť, vyčerpať si dovolenku a potom nastúpiť na rodicak?

Ďakujem pekne za odpoveď

Dominika napísané 18.10.2022 08:39

Dobrý deň prajem,

Chcem sa opýtať, je možné si po materskej dovolenke čerpať dovolenku so zamestnania? A potom prejsť na rodičovskú dovolenku alebo sa dá čerpať aj popri rodicovkej dovolenke?

Ďakujem za odpoveď.

Lucia napísané 13.11.2021 09:43

Dobrý deň,

Rada by som sa informovala, ako sa vypočíta materská v mojom prípade. V júni 2021 som ukončila štúdium, nastúpila som na úrad práce ako nezamestnaná. V septembri som nastúpila do zamestnania. Termín pôrodu mam v júli 2022.

 

Za odpoveď vopred ďakujem

Petra napísané 03.04.2021 21:39

Dobrý deň,

 

rada by som sa informovala: čakáme druhé dieťa, rodičovská dovolenka mi končí začiatkom novembra tohto roku. Druhé dieťa sa narodí približne vo februári/marci roku 2022. Ako sa bude počítať moja materská, o čo môžem žiadať zamestnávateľa, resp. dohodnúť sa?

 

Ďakujem za odpoveď.

Sona napísané 13.08.2020 09:01

Dobrý deň ak budem pracovať napr od septembra 2020 do septembra 2021 vtedy nastúpim na matersku bude sa brat predchádzajúci rok toto obdobie? Od septembra do septembra? Či v roku 2021 sa bude brat na výpočet od januára po december 2020?

Dominika napísané 11.09.2019 11:46

Chcem sa spýtať prečo my sociálna poisťovňa vyratala materskú z priemerného platu za rok 2018 a vôbec nebrala do úvahy rok 2019, síce som pn od marca tohto roka a zamestnaná som od roku 2015,.. Pani na sociálke mi vravela že keby som kratšie zamestnaná tak sa mi ráta aj rok 2019. Začiatkom minulého roka som zarábala o dosť menej ako tento rok...

TIMI napísané 03.12.2018 13:27

Dobrý deň, prosím Vás mám len jednu krátku otázku . Od 01.01.2018 do 31.10.2018 som pracovala u jedného zamestnávateľa. K 31.10.2018 som bola odhlásená a od 01.11.2018 som nastúpila u toho istého zamestnávateľa a budem tam pokračovať až do materskej (termín pôrodu 5.4.2019) . Rozhodujúce obdobie bude 1-10/2018 alebo celý rok 2018 ? Ďakujem pekne

Viki napísané 24.07.2019 15:43

Dobrý deň. Mám tu istú otázku

TIMI napísané 03.12.2018 13:27

Dobrý deň, prosím Vás mám len jednu krátku otázku . Od 01.01.2018 do 31.10.2018 som pracovala u jedného zamestnávateľa. K 31.10.2018 som bola odhlásená a od 01.11.2018 som nastúpila u toho istého zamestnávateľa a budem tam pokračovať až do materskej (termín pôrodu 5.4.2019) . Rozhodujúce obdobie bude 1-10/2018 alebo celý rok 2018 ? Ďakujem pekne

Lienka napísané 03.12.2018 09:47

Dobry den, ak som momentalne zamestnancom vlastnej jednoosobovej s.r.o., a mam miniuvezok, z ktoreho si odvadzam miniodvody, mozem od 1.1.2019 zacat novy pracovny pomer u ineho zamestnavatela, s hrubou mzdou 1900 EUR, s tym, ze na matersku mam nastupit v rozmedzi od 30.3. - 13.4.2019 (porod je vypocotany na 25.5.2019), a bude mi mozne vyratat matersku z tohoto posledneho zamestnania?

Bea napísané 23.08.2018 19:19

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, 28.8.2018 nastupujemna materskú dovolenku. Šesť týždňov pred pôrodom. Ak som správne pochopila, materská sa mi bude počítať za minulý kalendárny rok. Mám trvalý pracovný pomer na plný úväzok 12 rokov plus som minulý rok od mája do júna pracovala na 0,3 úväzok v ďalšom zariadení a november, december na dohodu. Dame a odvody odvedené podľa zákona. Bude sa mi počítať materská z oboch zamestnaní? Teraz mám už len jeden plný úväzok. Ale za minulý rok som odvody odviedla z dvoch zamestnaní. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň prajem. Bea

Petra napísané 03.07.2018 21:14

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať od 05.2017-04.2017 som bola živnostník (samozrejme som platila len zdravotnu a socialnu nie kedze prvy rok na zivnosti nieje povinná) a teraz od 05.2018 som zamestnana a bude pracovat priblizne do polovice oktobra 2018. Tak sa mi bude ratat materska uz z noveho zamestnania ci ?

 

Ďakujem

Lucia napísané 02.03.2018 08:43

Dobry den,

Prepocitava sa vyska materskeho na prelome rokov? Materske mi bolo priznane v oktobri 2017 a od januara 2018 doslo k zmene vysky max.denneho vymeriavacieho zakladu, teda by som mala dostat materske vyssie a neviem, ci si on poziadat alebo mi pride automaticky alebo vobec..

erika napísané 26.01.2018 11:50

dobry den, som momentalne na rodicovskej. mala ma 9 m. do prace by som chcela nastupit od juna ked bude mat mala 14 mesiacov. manzelovi konci 31.3 firma, ide sa prihlasit na urade prace. Chcem sa spytat, mohol by byt na urade do juna a potom prejst na matersku on? Pracoval 7 rokov vkuse. dakujem erika

Nikola napísané 15.01.2018 17:18

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na výšku materskej od 1.1.2018? Začula som, ž sa zvýši na 80% vymeriavacieho základu a bude sa dostávať po dobu 9 mesiacov je to pravda alebo len fáma ??? Ďakujem

Eva napísané 03.01.2018 16:20

Dobry den. Zapocitava sa do materskej aj ked som pracovala na polovicny uvazok,cez projekt upsavar do 29 rokov? Bolo za mna odvadzane aj nemocenske poistenie...Dakujem

patis napísané 29.12.2017 19:43

Mám otázku. Ak to celé dobre chápem tak ak k 31.1.2018 ukončím pracovný pomer a 1.2.2018 mi vznikne nový pracovný ktorý bude trvať do 28.5.2018 a na materskú nastúpim 29.5.2018 to je 117 dní nemocensky poistená, tak sa mi vypocitavana materská odnového zamestnávateľa z roku 2018?

Renata napísané 29.12.2017 20:32

Výška materskej sa bude počítať z nového zamestnania. Treba tam odrobit min 90 dní a mať odrobené za posledné 2 roky 270 dní- teda uhradené odvody. Do tych 270 dni sa bude pocitat aj posledny prac.Pomef

Gabriela napísané 07.12.2017 10:12

Dobrý deň. Mám 39 rokov. do 30.8. 2017 som bola na materskej resp. poberala som rodičovský príspevok do 6.roku dieťaťa. od 1.9. som zamestnaná.Lekár mi chce vypísať PN z dôvodu hroziaceho predčasného pôrodu.Z čoho sa mi bude vypočítavať materská ak by som išla na PN teraz v decembri 2017?? Do 1.9. 2017 som bola na tz.reťazovej materskej od roku 2002.

Ďakujem za odpoveď.

Kattrin napísané 29.04.2017 20:16

dobry den chcela by som sa spytat ako mi budu vypocitavat matersku ked nastupujem 5.5.2017 .zamestnana som od roku2006 u jedneho zamestnavatela od 1.12.2016 som na rizikovom a marodila som od zaciatku roka 2016 do 1.6.2016 cize som v roku 2016 odrobila len pol roka ...

Zuzana napísané 18.01.2017 14:59

Dobrý deň. Koncom aprila 2017 nastupujem na materskú. Mám 37 rokov. V pracovnej zmluve mam zakotvenych 30 dni dovolenky. Mozem si komplet celu dovolenku, t.j. 30 dni vycerpat pred nastupom na MD, resp. mozem si vycerpat len alikvotnu cast za 4 mesiace, t.j 10 dni (2,5 dna na odrobeny mesiac), a na zyvsok nemam narok, alebo mam narok na plnu dovolenku a nevycerpane dni dovolenky mi preplatia po materskej dovolenke?

Moze ma zamestnavatel nutit vycerpat si dovolenku pred nastupom na MD?

velmi pekne dakujem za odpoved!

Ria napísané 25.04.2017 11:05

Dobry den,

 

Zamestnanec Vas nemoze nutit vybrat si dovolenku, ale vy ani nemozete pozadovat jej preplatenie. Ak v aprili nastupujete na matersku, tak mate v aprili narok na alikvotnu cast 10 dni, ale pozor, aj za obdobie materskej (nie rodicovskej) Vam vznika narok na alikvotnu cast dovolenky.

Priklad zo zivota (konkretne moj osobny):

Na matersku som nastupovala 6t.pred predpokladanym terminom porodu 15.2.2015, a materska mi skoncila okolo 11.10., ak ma pamat neklame. pred 15.2. som necerpala ziadnu dovolenku z toho roku (len docerpala prenesenu z predosleho), a v oktobri pri prechode na rodicovsky ma kontaktoval zamestnavatel, ze mam 18 dni dovolenky z aktualneho roku (alikvotna cast z 25dni), a ze mam 2 moznosti: vybrat si ju hned po skonceni materskej (mala by som mesiac akoze dovolenku = moj plat, a k tomu rodicak) alebo nevybrat a ostala by mi k nastupu do prace = po nastupe by som mala viac volnych dni, coz je vyhoda ak dieta ide napr. v 3r.do skolky a je viac doma chore ako v skolke.

Dufam, ze som Vas nezmiatla, a vysvetlila to zrozumitelne. Nie som na tuto vec ziaden expert, ale ked mi vycislili 18 dni dovolenky, s cim som neratala, tak som sa o to zacala zaujimat a teda takto mi to bolo vysvetlene nasim firemnym uctovnikom.

Ria

Katka napísané 29.11.2016 12:54

Dobrý deň. V júni 2017 nastupujem na materskú. Mám 33 rokov. Rady by som sa spýtala s koľkými dňami dovolenky môžem rátať tento rok? Rada by som si ju vybrala ešte pred materskou. Čítala som niekde, že zamestnanec má nárok na dovolenku za celý kalend. Rok. MD sa považuje za výkon práce a dovolenka sa nektári. Znamená to, že do júna 2017 si môžem vyčerpať 25 nových dní? Ďakujem pekne za odpoveď .

Ria napísané 25.04.2017 11:09

Dobry den,

 

Ako som uz pisala vyssie, vo Vasom pripade ano. Ale to preto, ze nastupujete na matersku az v juni. Aj pocas materskej (pozor, nie rodicovskej) mate narok na alikvotnu cast dovolenky za dany rok. Tzn. ak mne skoncila materska v oktobri (zacala vo februari), tak som mala narok na alikvotnu cast od januara az do oktobra (kedze do nastupu na matersku som necerpala dovolenku z daneho kalendarneho roka).

 

Vy nastupujete v juni, takze matersku ukoncite az po decembri, tzn.mate narok na cely rok (5m odrobite, zvysok pocas materskej plynie dalej).

Alex napísané 15.11.2016 21:30

Dobry den,

Bola som zamestnana od 29.2.2012 do 21.8.2016 v jednej firme.

Po ukonceni PP som na urade prace vedena a DNP som si zacala platit od novembra 2016 cize mam zaplatene za mesiac vopred (oktober)..a mienila som sii platit az kym sa zamestnam.

Tento mesiac som zistila, ze som tehotna a termin porodu mam 29.7.2017. S tym, ze nastupujem na konci novembra do noveho zamestnania aj napriek tehotenstvu, odkial potom nastupim na matersku.

Ako sa mi prosim bude vypocitavat materska?

Dakujem

Števka napísané 07.11.2016 19:31

Dobrý deň,

som zamestnaná od septembra 2015 riadne na TPP a oficiálne v papieroch mám uvedenú minimálnu mzdu(reálne zarábam viac). Keď som žiadala zamestnávatela aby mi od 1.1.2017 uvádzal hrubú mzdu reálne akú zarábam,kvoli plánovanej materskej v roku 2018, tvrdil mi že stačí keď mu poviem hneď ako otehotniem a on mi mzdu hneď zvýši na tú sumu reálnu až do odchodu na materskú. tvrdí mi že pre výpočet denneho vymeriavacieho základu pre moju materskú postačuje 90 dní počas ktorých mi vo výplatnej páske uvedie moju reálnu hrubú mzdu. Som z toho zmatená, pretože sa v tom čo čítam a počúvam od šéfky neviem vyznať a rada by som v tom mala jasno. Snaží sa ma moj zamestnáveteľ oklamať len aby "šetril" na odvodoch alebo má pravdu? Ďakujem

Barbora napísané 06.12.2016 16:56

ahoj, ja to mam tak isto, platia mi odvody z minimalnej mzdy, lenze to sa berie predosly kalendarny rok, neviem odkial zobrali 90 dni.-snad mne nechybaju informacie. najlepsie sa je informovat u firemnej ekonomky. my budeme mat nizku matersku len kvoli nizkym odvodom.

Lin napísané 01.08.2016 10:53

Dobrý deň,

som zamestnana od februara 2016 na 1 mieste a vramci zamestnavatela by som mala koncom augusta prestupit na ine miesto kde budem lepsie financne ohodnotena. Nie som tehotna, ale planujeme dieta, tak ze by som chcela otehotniet pred zimou. Prosim Vas,z coho sa mi vypocita materska?? Z prijmu za rok 2016? ak by som rodila niekedy v 2017. z priemerneho prijmu, alebo ako?

Napr. od februara 2016 som zarobila 400 e a od augusta do decembra 2016 zarobim 800e? Kolko by som mala matersku??

 

Dakujem

Dominika napísané 10.04.2016 11:08

Dobry den chcela by som sa spytat mam odrobene 3a pol roka od 20.1.2016 som bola na pn az do 1.4.2016.so zdravotnych dovodov som priniesla odporucanie od lekara na preradenie inej prace kvoli chrbtici.dostala som vypoved s odstupnym.cize som nezamestnana a dozvedela som sa ze som tehotna.budem mat narok na matersku prveho pol roka viac aebo oba zaklad. alebo ako to bude?prosim poradte mi nemam s tym skusenosti.vopred dakuujem

Zlatica napísané 14.06.2016 17:50

Váš komentárDobrý deň,,,chcela by som sa opýtať 1.10.2015 som dostala výpoveď v práci,,, no v ochrannej dobe som išla na PN s chrbticou doba PN bola do 17.5.2016.A od 1.6. 2016 pracujem pre poisťovňu Allianz čiže ako SZCO A otehotnela som,,mám nárok na materskú a s čoho sa mi vyrata výška??? Ďakujem

Jana napísané 31.01.2016 19:43

Dobry den, ak som bola min. Rok zamestnana az od 5.2.2015 teda nemam.odpracovany cely predchadzajuci rok co bude mojim rozhodujucim obdobim z coho sa mi vypocita materska ak termin porodu bude v septemrbi 2016.Dakujem za odpoved (prac. Pomer trva doteraz)

Monika napísané 13.01.2016 13:04

Dobry den chcem sa opytat momentalne som na marodke a 20.4 2016 mam nastup na matersku.cakame druhe babo takze som poberala rodicovsky a moja otazka je ze z coho mi vyrataju matersku ked som bola 3 roky doma.zamestnana som stale.dakujem

martina napísané 10.01.2016 20:07

Váš komentár

dobry den.chcem sa spytat v roku 2015 som robila na dohodu.6.1.2016 som nastupila na prac.pomer.teraz som zistila ze som tehotna.hrubu mzdu nam teraz 700 eur.z akeho prijmu sa mi bude vypocitavat materska.z terajsieho orijmu alebo z prijmu z dohody co bolo cca 60 eur na mesiac.dakujem za odpoved.

Martina napísané 20.01.2015 15:47

Dobrý deň,

chcela by som sa Vás opýtať:

má vplyv na výpočet materskej v r.2015 aj fakt, že okrem mňa má ešte jeden dospelý človek trvalý pobyt na tom istom mieste ako ja? Bude sa aj jeho situácia posudzovať a brať do úvahy pri tomto výpočte?

Ďakujem za odpoveď.

Jana napísané 20.01.2015 07:08

Dobry den,

Chcela by som sa opytat na vysku vypoctu materskeho. V roku 2012 som bola na PN z dovodu rizikoveho tehotenstva, nasledne som v roku 2013 nastupila na MD, ktora mi bola pocitana z hrubeho prijmu, ktory som mala u zamestnavatela a potom som presla na RD,v sucasnosti som opat od 26.12.2014 na materskej (tzv. retazovy porod), z akeho vymeriavaceho zakladu sa mi bude pocitat vyska materskeho? Dakujem za odpoved. Jana

Anna napísané 17.01.2015 16:35

Chcem sa spytat. Ked otehotniem a budem musiet na pn z dovodu rizika ako mi vyrataju matersku? Z roku pred pn? Alebo aj z tohto roku este? Dakujem

volám sa ja napísané 13.11.2014 20:17

Chcela by som sa opytat kolko je potrebné odpracovať rokov a či sa ráta aj personálna agentúra nejak sa v tom nevyznam... Ďakujem za odpoveď. Rolleyes

Eva napísané 17.01.2015 11:28

Váš komentár :

Dobrý deň! Poprosila by som Vás o pomoc. Od 1.1.2012 som pracovala u jedného zamestnávateľa, od 27.11.2014 som na PN ako rizikovo tehotná. Od 1.1.2012 do 26.11.2014 som bola nemocensky poistená, dovtedy som nemala PN. K 31.12.2014 bol náš zamestnávateľ zlúčený s druhým zamestnávateľom, nový zamestnávateľ ma musel prevziať, lebo som rizikovo tehotná, čiže od 1.1.2015 som evidovaná u nového zamestnávateľa, ale neplatím nemocenské poistenie, pretože som na PN a aj budem aj do začiatku materskej dovolenky, do začiatku mája 2015, odvtedy budem mať nárok na materskú dávku. Poprosila by som Vás, aby ste mi napísali, že do ktorého typu rozhodujúceho obdobia patrím a z čoho mi budú vypočítať materskú dávku. Ďalej či mám pred nástupom na materskú dovolenku pár dní odpracovať u nového zamestnávateľa, alebo to nič neovplyvní, veľmi pekne ďakujem

Zuzana napísané 11.11.2014 12:09

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, ako sa mi bude počítať materská dovolenka, ak pracujem v jednej firme od 2. januára 2014 a zamestnám sa súčasne v druhej firme od 1.decembra 2014 (prípadne 1.januára 2015).

Okrem toho mám prácu na dohodu, ale tam mi neplatia nemocenské poistenie.

Nástup na materskú mám v apríli 2015.

 

ďakujem

Janicka napísané 10.11.2014 15:07

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či budem mať vôbec nárok na materské.

V rokoch 1998-2014 som bola zamestananá na dobu neurčitú u jedného zámestnavateľa.

V roku 2011 som však nastúpila na materskú, potom na rodičovskú do 3 rokov veku dieťaťa, čo bolo do mája 2014. Po ukončení rodičovskej dovolenky som nastúpila do práce - ale iba na pár dní-a dohodli sme sa so zamestnávateľom na výpovedi dohodou. Momentálne som evidovaná ná úrade práce, kde mi plynie nárok na podporné obdobie (do decembra 2014). Avšak som zistila, že som opäť tehotná a pôrod by mal byť cca v máji/júni 2015.

Budem mať vôbec nárok na materské?

Alebo iba v tom prípade, že by sa mi ako tehotnej podarilo nájsť si apon na 3-4 mesiace zamestnanie, aby sa mi z toho mohlo vypočítať materské? Prosím poraďte mi. Ďakujem

Sisa napísané 26.10.2014 23:53

Dobry den,

chcela by som sa spytat na vysku materskeho.Moja hruba mzda na vyplatnej paske je 788,48 eu. Po vypoctoch,ktore boli uvedene na webe by som mala dostat sumu 505,05 za 30 dnovy kalendarny mesiac. Som ucitelka a poberam 12percentny kreditny priplatok a priplatok za vedenie triedy co spolu robi 129.5eur mesacne.

Moja sefka mi prisla ozanamit,ze do vypoctu materskeho prispevku sa tieto bonusy nepocitaju. Na vyplatnej paske mam aj uvedenu kolonku dohodnuta mzda 637eu....tak teraz vyska materskeho sa bude pocitat z dohodnutej mzdy alebo z hrubej mzdy?

Na zaver by som sa chcela spytat este jednu otazku ako je to s platenou dovolenkou pocas materskej dovolenky. S novym kalendarnym rokom by som mala dostat dovolenku. Tu mi zamestnavatel musi zaplatit prvy aj druhy rok?

Dakujem Vam z pomoc, s pozdravom Sisa

anna napísané 05.08.2014 08:44

Dobrý deň,

ako sa mi bude počítať výška materského pri druhom dieťati,

ak nastupujem na materskú v novembri 2014

- do mája 2014 som bola na rodicovskej dovolenke

- nastupila som naspat do firmy, kde som pracovala pred rodicovskou

-popri rodic. dovolenke som pracovala na skrat. prac. uvazok u ineho zamestnavatela (septem.2013-jul2014)

takže za rok 2013 som mala rodičovský príspevok a plat za čiastočný úvazok. Bude sa mi materská pocitat len z tohto?

ďakujem za odpoveď

Zuzana napísané 23.02.2014 17:57

Dobry den ,

 

Chcela by som sa opytat ake bude moje rozhodujuce obdobie, ak som pracovala cely rok 2013, vo februari 2014 som nastupila na matersku dovolenku, ale v odbobi 08-09/2013 som bola 2 mesiace PN - rizikove tehotenstvo.

Sprácen som pochopila ze od 08/2013-12/2013?

 

Dakujem

eňa napísané 12.01.2014 14:23

Dobrý deň, poprosila by som o radu.

moja situácia je takáto: Po VS som pracovala od 5.9.2011 do 31.6.2012. Nasledne som si nenasla pracu, takze az do 25.8.2013 som bola evidovana na urade prace. Znova som sa zamestnala od 26.8.2013 a prac.zmluvu mam az do 31.7.2014. Chcem sa spytat,ci mam narok na pn a matersku, kedze som otehotnela a moj doktor ma chce nechat radsej na rizikovom doma.

Dakujem za odpoved.

eňa napísané 12.01.2014 14:32

Zabudla som termín pôrodu-25.8.2014

lucia napísané 07.01.2014 16:58

Dobry den. Prosim vas, z coho mi bude vyratana materska, ak som od roku 1993 nepretrzite pracovala(u posledneho zamestnavatela 8, 5 roka) ale minuly rok mi sef dal vypoved s tym, ze prac.pomer mi skoncil 09.04.2013. Predchadzal mu 1mesiac na pn(pomer mal skoncit ku 1.3.2013, ale skoncil ukoncenim pn 09.04.2013). Hruby plat bol 1450eur.Nasledne som bola 6mesiacov na urade prace. Po 6-tich mesiacoch, cize presne od 9.10.2013 som opat nastupila k tomu istemu zamestnavatelovi (mal financne problemy, tak nas vsetkych dal na urad prace).Odvtedy u neho pracujem uz za nizsiu mzdu 920eur,ale za rok 2013 po urade prace to vychadza menej ako 90dni. Momentalne som tehotna v 4tt a porod by mal byt v septembri, odchod na matersku koncom jula- zaciatkom augusta. Len pevne dufam, ze po 20-tich tvrdo odrobenych rokoch sa nestane, ze ked som konecne v 39-tich rokoch prvykrat otehotnela, ze mi nevznikne narok na matersky prispevok. Dakujem vam za odpoved.

júlia napísané 31.12.2013 14:29

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať . Zamestnávateľ sa mi chystá znížiť pracovný úväzok aj keď som mu už dávnejšie oznámila , že som tehotná. Zo znížením nesúhlasím , lebo by ma to ovplyvnilo aj na plate( teda aj výške materskej). Vzťahuje sa ochranná doba aj na toto? Zamestnávateľ tvrdí , že nie, vraj mi len nemôže dať výpoveď, ale úväzok znížiť môže.

 

Ďakujem

stanislav košša napísané 17.10.2013 20:47

Dobrý deň, mám veľkú dilemu ohľadom materskej mojej manželky.

...je zamestnaná nepretržite 20 rokov. Od r.2011 je na invalidnom dôchodku, ktorý aj poberá, no zároveň je aj zamestnaná. Teraz nič od zamestnávateľa nepoberá, no stále je zamestnaná (možno konateľ firmy dúfa, že sa nejako uzdraví). Minulý rok prerobila v mesiaci február 2 týždne, nakoľko bolo potrebné urobiť nejaká papiere a za prácu dostala samozrejme aj mzdu okolo 150 eur na účet....teraz nevieme či máme nárok na materskú, na akú výšku a ako postupovať pri vybavení......ďakujem

Katka K napísané 12.10.2013 22:16

20.7.2013 mi skoncila materska a hned som nastupila spat do prace. Momentalne som tehotna, cakam dvojicky v polovici maja 2014. Prosim, z coho sa mi bude ratat materska, ked som predtym pracovala za min. Mzdu a od nastupu mam plat zvyseny na 600Eur?

Katka K napísané 12.10.2013 22:20

Pardon, zhltlo mi uvod,

*oprava

Dobry vecer, potrebovala by som poradit,

Ewa napísané 25.08.2013 21:45

Dobrý deň. Mám otázku. 16.3.2012 som nastúpila po 3-ročnej materskej znova do práce. momentálne som tehotná. termín nástupu na materskú je november 2013. ako som pochopila, na určenie výšky sa berie do úvahy rok 2012. akou sumou sa tam zaratúva obdobie od 1.1.2012-15.3.2012? Výškou akú som vtedy poberala? Myslím, že na záver bol príspevok rodičovský cca 190 eur. od 16.3.2012 do nástupu na terajšiu materskú som neprerušene zamestnaná. Bude sa brať do úvahy splnená podmienka tých 270 dní a výška sa bude rátať naozaj iba podľa mojej hrubej mzdy či mi terajšiu výšku materského ovplyvní ten "smiešny" rodičovský príspevok 190 eur? (dní PN či OČR nemusíte vysvetľovať) Ak áno, nie je to nejako diskriminačné? Ďakujem za odpoveď. Ewa

Anna napísané 20.08.2013 18:48

Dobry, chcela by som sa opytat, som zamestnana vo firme od roku 2009. Ako sa mi bude vypocitavat materska, ked by som od septembra nastupila na pn a moj predpokladany termin porodu ma byt koniec februara 2014. Dakujem za odpoved.

Zuzka v napísané 16.09.2014 21:08

Dobrý deň potrebujem poradiť:

Od 1.1.2005 do 1.9.2014 som si platila povinne min. Odvody zo SZČO

Od 1.9. Som sa zamestnala a živnosť zrušila,

Na materskú nastupujem 1.1.2015

Otázka znie, z čoho sa mi bude rátať materská , zo zrušenej živnosti, alebo len zo zamestnania, alebo prvých 8 mesiacov zo SZČO a zvyšných 4 zo zamestnania a urobí sa priemer

Za skóre odpovede vopred dakujem

Zuzana napísané 27.07.2013 10:52

Dobry den,

 

chcela by som sa Vas prosim opytat jednu otazku: minuly rok 2012 som bola do 15.4.2012 nezamestnana, evidovana na urade prace. Od 16.4.2012 som zamestnana na dobu urcitu. V oktobri 2013 idem na matersku dovolenku. Materska sa mi bude pocitat z prijmu za kalendarny rok 2012?

 

Dakujem velmi pekne za odpoved. S pozdravom Zuzana

Romanaa napísané 12.07.2013 19:44

Dobry den,

Mam fixnu a variabilnu cast na vyplate. Fix mam 305€ a variabilnu ovela vyssiu. Pocita sa materska len z fixu? Alebo z celkovej hrubej mzdy, ktora je na vyplatnej paske?

Marcela napísané 04.07.2013 19:07

Dobry den,

chcela by som sa opytat ako sa mi bude ratat materska, ak od januara 2011 pracujem na trvaly pracovny pomer - neurcita doba u jedneho zamestnavatela a teraz od jula som zamestnana aj u druheho zamestnavatela, oba pracovne pomery trvaju sucasne. termin porodu mam februar 2014. ako sa mi bude ratat materska dovolenka v pripade, ze do porodu budu oba pomery trvat? a co v pripade, ze by druhy zamestnavatel so mnou pomer ukoncil?

dakujem

Ala napísané 17.06.2013 17:07

Dobry den,

 

chcem sa spytat, z ktoreho roku mi bude vypocitana materska, ked robim u jedneho zamestnavatela 4roky...lepsie povedane mam stale na dobu urcitu po pol roku sa mi stale predlzuje, pretoze som zamestnana viac menej v agenture Leganca...termin mam 19.12.2013 ...bude sa mi ratat materska z roku 2012 alebo z 2013?

 

Dakujem za odpoved

Katka napísané 24.05.2013 13:10

Dobry den, prave nastupujem na matersku, mam narok na maximalnu matersku, prisla mi 24,58e na den. vy tu pisete ze maximalna pre rok 2013 je 25,19e na den.

bolo mi to vysvetlene ze rozhodujuce obdobie pre vypocet je rok 2012 ked v maji 2013 idem na matersku, a maximalna denna suma teda je 24,58 ktora plati pre rok 2012.

nie je to potom zavadzajuce odstavec o maximalnej 25.19e pre rok 2013, ked ju vlastne v roku 2013 nemozem dostat?

pripadne ako sa teda moze stat ze niekto dostane 25,19e na den v roku 2013 a ja nie sice mam narok na maximalnu matersku? zamestanana som u tej istej firmy 5 rokov

dakujem

Katka

kika/redakcia napísané 24.05.2013 14:22

máte pravdu, malo by tam byť napísané miesto "v roku 2013" skôr "za rok 2013".

kika/redakcia napísané 24.05.2013 14:27

ale pokiaľ by ste napríklad zmenili tento rok zamestnávateľa, u ktorého by ste pracovali viac ako 90 dní pred vznikom nároku na materské, rozhodujúce obdobie by bol rok 2013, nie 2012, takže tá suma by v tomto prípade nebola zavádzajúca zwinker

Boža napísané 23.05.2013 09:40

Váš komentár Chcem sa spýtať: od marca mám pracovníčku na kratší pracovný úväzok a v júni ide na materskú. Chcem sa spýtať, či môže ďalej pracovať na tú istú zmluvu, alebo treba spraviť dohodu a hlavne koľko môže zarobiť, aby neprišla o materskú. Moc ďakujem.

kika/redakcia napísané 23.05.2013 14:46

môže pracovať, na výške príjmu nezáleží a o materské nepríde, podmienkou však je, aby príjem nebol z tej istej pracovnej zmluvy (z toho poistného vzťahu), z ktorej si uplatňuje nárok na materské. dá sa to riešiť napríklad novou pracovnou zmluvou na dobu určitú (počas doby, kedy bude poberať materské).

tu si môžete prečítať viac:

tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/ii-peniaze-pre-rodicov/mozem-mat-prijem-na-materskej/

Kristián napísané 20.05.2013 09:42

Chcem sa opytat, manzelka bola zamestnana od 1.9.2004, v roku 2007 nastupila na matersku a nasledne na rodicovsku najprv k prvemu dietatu a potom k druhemu. Ta jej skoncila 27.12.2011, okamzite dostala vypoved k 1.1.2012, takze pracovala v roku 2011 4 dni. Minuly rok bola nezamestnana, v septembri si nasla pracu, na dobu neurcitu, no po par tyzdnoch zistila, ze je opat tehotna a musela ist na rizikove tehotenstvo tak, ako pri prvych dvoch detoch. Tym padom nemala odpracovanych ani spominanych 90 dni v minulom roku.

 

Ako je to teda s vypoctom materskeho, zapocita sa jej aj obdobie roku 2011 resp. roky pred nastupom na prvu matersku, alebo jednoducho nie? V Socialnej poistovni nam oznamili, ze napriek tomu, ze v predchadzajucich obdobiach odpracovala dost dni resp. rokov (zamestnana bola od roku 2003), narok jej pravdepodobne nevznikne (u noveho zamestnavatela mala prijem 800€, u predchadzajuceho cca 680€).

 

Je to tak a nedosaneme teda ziadne materske resp. len v minimalnej vyske z tych 13,10€ DVZ 65%?

 

Dakujem za odpoved.

kika/redakcia napísané 20.05.2013 19:07

"musela ísť na rizikové tehotenstvo" - je manželka stále zamestnaná?

Kristián napísané 21.05.2013 09:59

Áno, manželka je stále zamestnaná. Bola na PN (rizikové tehotenstvo) a od 13.3. je opäť na materskej dovolenke. Rozhodnutie by jej malo prísť v najbližších dňoch, ale pravdepodobne to bude na tých cca 65% z 13,10€.

kika/redakcia napísané 21.05.2013 10:53

ak je manželka stále zamestnaná, nárok na materské jej vznikne, lebo splní podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom - do potrebného počtu 270 dní nemocenského poistenia sa započítava aj obdobie poberania nemocenskej dávky. podľa môjho názoru sa jej pri výške materského bude brať do úvahy príjem súčasného zamestnávateľa, podmienku "90 dní" nemocenského poistenia u nového zamestnávateľa by mala mať splnenú.

Kristián napísané 21.05.2013 11:47

No problem je, ze nema tych 90 dni odrobenych u noveho zamestnavatela v minulom roku, ani v predminulom, kedze tam bola na rodicovskej dovolenke (hoci neviem, preco by sa nemal brat ohlad na to, ze bola na rodicovskej dovolenke a nie nezamestnana). Od 1.1.2012 do septembra 2013 bola nezamestnana. Zamestnal ju prave v tom septembri, ale stihla odpracovat asi 4 tyzdne, ked zistila, ze je opat tehotna a musela ist na PN, ako rizikove tehotenstvo. A v tom je vraj problem, ze si neplatila minimalne tych 90 dni nemocenske, hoci podmienku tych 270 dni splna.

kika/redakcia napísané 21.05.2013 13:24

nie je podmienkou, aby mala "odrobených" 90 dní u nového zamestnávateľa, ale aby bola zamestnaná u neho najmenej 90 dní (odo dňa, ako vznikol pracovný pomer, vzniklo jej aj povinné nemocenské poistenie zo zákona, a to trvalo aj v čase, kedy poberala nemocenské).

počkajte si na oficiálne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, majú k dispozícii všetky potrebné údaje. informácie, ktoré Vám niekto zo Sociálnej poisťovne poskytol, neviem, či telefonicky alebo písomne, nemusia vychádzať z relevantných podkladov (pokiaľ sú neúplné, napríklad).

Kristián napísané 16.07.2013 10:20

Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne jej prišlo, a tých 90 dní, čo si neplatila PN je dôvodom, že materské dostáva len z minimálneho vymeriavacieho základu 393€ ( cca vo výške 255€) a nie zo mzdy, ktorú mala u posledného zamestnávateľa, bohužiaľ.

lenka napísané 13.05.2013 15:18

Dobrý deň.

Som zamestnaná od 01.01.2012 a mám hrubú mzdu cca. 540 €. Od 01.05.2013 som sa zamestnala aj u druhého zamestnávateľa, ktorý mi dáva hrubú mzdu cca 560 €. V septembri by som mala nastúpiť na materskú dovolenku. Akú výšku materskej budem mať? Bude sa mi rátať z oboch zamestnaní?

Ďakujem

Maria napísané 05.04.2013 09:47

Dobry den,

chcela by som sa opytat, z coho sa mi bude vypocitavat materska, ak by som nastupila na matersku v roku 2014, pricom v roku 2013 som mala nasledovne: januar - materska, februar-marec - zvysna dovolenka z prace, april-jul - rodicovska dovolenka, august-december - polovicny uvazok v praci.

Bude sa brat do uvahy VZ len od augusta, alebo sa bude pocitat aj s VZ za februar a marec?

Dakujem.

Zuzana napísané 17.03.2013 13:36

Dobrý ďeň,chcem Vás poprosiť o radu,som v štvrtom tyždni tehotenstva,som 5 rokou zamestnana,v novembri by som mala porodiť.chcem sa spytat ze ked by som bola od neakeho 4-5 mesiaca tehotenstva doma na rizikovom tehotenstve,ako by sa mi ratala materska kolko by som približne dostavala.hrubu mzdu mam približne 620 eur.ďakujem za odpoveď.

1zuzka8 napísané 04.04.2013 13:56

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať .. tých 270 dní sa ráta pracovných dní alebo všetkých. Ak všetkých to teda znamená, že ak pracujem od 1.augusta 2012 a predpokladaný termín pôrodu mám 7. júla 2013 tak by mi to malo stačiť? ale čo ak porodím skôr? tým pádom mi nárok na materskú zaniká?

kika/redakcia napísané 04.04.2013 14:14

Ide o kalendárne dni, nie iba pracovné dni.

lea napísané 14.02.2013 02:23

Dobry den,

7.3.2013 mi konci rodicovska dovolena. Nastupujem spat do zamestnania.

 

Prvu matersku som mala maximalnu.

Som znova tehotna s terminom 7.10.2013. V socialnej poistovne mi povedali, ze kedze v rozhodujucom obdobi (1.1.2012-31.12.2012) som bola na rodicovskej dovolenke, tak sa mi bude vypocitavat materska z pravdepodobneho denneho vymeriavacieho zakladu.

 

Co ak skutocny vymeriavaci zaklad v case nastupu na matersku (august 2013) bude ovela nizsii ako tento pravdepodobny?

Je totizto velmi pravdepodobne, ze teraz budem mat nizsi plat (pretoze sa necham dobrovolne preradit na uplne ine oddelenie, ktore nie je tak stresovo narocne)?

 

Dakujem za odpoved.

Lea Simaichlova

kika/redakcia napísané 14.02.2013 15:21

nemyslím si, že sa Vám bude materské počítať z pravdepodobného vymeriavacieho základu, podľa mňa bude Vaše rozhodujúce obdobie určené takto:

ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského;

vychádzam z toho, že počas rodičovskej dovolenky má žena prerušené nemocenské poistenie, koniec prerušenia (nástup do práce) sa posudzuje ako vznik poistenia, takže podľa môjho názoru Vám vznikne nové poistenie od 8.3. a do augusta 2013, čiže nástupu na ďalšiu materskú tam budete poistená viac ako 90 dní. Mám za to, že sa Vám bude materské počítať z vymeriavacích základov, ktoré dosiahnete v tomto období. Ale ak si chcete byť istá, neváhajte napísať e-mail na infolinku Sociálnej poisťovne, majú podľa mňa dobrý servis, mne naposledy odpovedali do 15 minút. Stále potrebujem poradiť :-)

Zuzana napísané 28.02.2013 13:18

Dobry den, chcela by so sa informovat o dobrovolnom poisteni.

Som SZCO a minimalne socialne poistenie si platim od augusta 2012. Kedze by som rada isla na matersku dovolenku a ziskala maximalnu matersku musim si 270 dni pred terminom porodu priplatit minimalne dobrovolne poistenie co je teraz 130,27€? Kedze si platim odvody za SZCO do socialnej poistovne to by som musela priplacat k tym 130,27€ co si musim platit aj 130,27€ aj ako dobrovolne poistena a ziskala by som maximalnu matersku ci nie?

 

Dakujem za odpoved

daniela napísané 13.02.2013 16:54

Váš komentár

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o odpoveď na moju otázku. 5.1.2013 som sa vrátila do práce po 6 ročnej rodičovskej dovolenke . Môj terajší plat je 1000 eur. No koncom marca 2013 však nastupujem na materskú dovolenku. Je to tak, že sa mi bude materská počítať ako jedna tridsatina z 1000 eur t.j. 33 eur a z toho 65% je 21,45 eur. To bude materské na deň?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

kika/redakcia napísané 13.02.2013 21:37

áno, vychádza to tak

lea napísané 15.02.2013 12:19

Dakujem za odpoved.

Zo socialnej mi odpisali:

"Rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej dávky je spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na materské. Vzhľadom na to, že nastupujete na materskú v roku 2013, rozhodujúce obdobie bude kalendárny 2012. Keďže ste mali v celom roku 2012 rodičovskú dovolenku, t.j. nedosiahli ste žiadny príjem v zamestnaní, výška materskej sa určí z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný vymeriavací základ zodpovedá v tomto prípade predpokladanému hrubému príjmu, ktorý by ste dosiahli v zamestnaní za mesiac, v ktorom nastúpite na materskú."

Skoda, ze sa socialnej poistovni neda priamo odpovedat na ten mail. Naozaj by ma zaujimalo, ci PDVZ moze byt aj vyssia ako ten skutocny DVZ v danom mesiaci.

lucia napísané 06.02.2013 22:18

Prosím Vás, kde v zákone by som našla informáciu o pravdepodobnom vymeriavacom základe. Na sociálnej poisťovni mi povedali, že je to predpokladaná hrubá mzda, ktorú by som dostala, keby som nastúpila do práce. Vy tu píšete, že je to posledná hrubá mzda pred nástupom na materskú dovolenku. Tak teraz neviem. ďakujem za odpoveď.

kika/redakcia napísané 08.02.2013 13:55

§ 138 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

posledná hrubá mzda pred nástupom na MD je pravdepodobný vymeriavací základ v tom prípade, že ide o reťazový pôrod, žena nastupuje na druhú materskú dovolenku počas toho, ako jej plynie rodičovská dovolenka s prvým dieťaťom, vtedy jej materské bude vo výške, akú mala poslednú hrubú mzdu pred nástupom na prvú materskú.

Dominika napísané 18.07.2012 17:56

Dobrý deň chcem sa informovať že pokial som pracovala v jednej firme len pocas skusobnej doby cca 2mesiace (hrubá mzda 331) a v apríli som nastupila do inej práce v ktorej pracujem uz viac ako 3mesiace čiže skusobna doba skoncila zistila som smile) že som tehotná v 2hom mesiaci (hrubá mzda 332eur) (zdravotnu poistovnu mam vyplatenu ) v akej výše budem poberať matersku Dakujem za odpoved

Gabriela napísané 07.02.2012 12:03

Dobrý deň, už niekoľko dni sa snažím dopátrať po nete odpovede na moju otázku. Prečítala som aj zákonník prace a nič som tam nenašla alebo som si to nejako nevšimla.

Od septembra 2010 pracujem cez personálnu agentúru v rovnakom zamestnaní. Vždy mi dajú prac. zmluvu na dobu určitú do (31.12.2010,11,12).V septembri 2012 mam termín pôrodu a chcela by som vedieť či mi personálna agentúra bude platiť tých 60% zo základu alebo dostanem len tu základnú materskú od štátu.

Hrubú mzdu mam 660e ale nepotrebujem od Vás výpočet koľko dostanem.Len potrebujem vedieť či mam nárok keď pracujem cez personálnu agentúru na 60% kedže neodvádzam dane a všetky tie poistenia len z min. mzdy.

 

Za trpezlivosť a odpovede na otázky veľmi pekne ďakujem.

lubos napísané 05.12.2011 10:55

Váš komentár dobrý den prosim vás moja družka si platí dobrovolné

už asi rok apol je zamestnana kde poberá iba ninimalnu mzdu .

dobrovolne si plati tiež len minimum. ale ide o to že je v prvom mesiaci tehotná . a dobrovolné sa ma zrušit od januara a z ninimalnej mzdy mi jej materská vychadza 190 € to dobrovolne sa nebude stahovat na matersku vobec ved tam dala najeke peniaze

a teraz nič s toho

marienkat napísané 19.11.2011 12:31

Dobry den, a co je vlastne rozhodujuce obdobie? V clanku som to nenasla vysvetlene? Cize ako viem, co je moje rozhodujuce obdobie? Dakujem.

elienka napísané 29.09.2011 09:01

Dobry den,

 

poprosila by som vas o vypocet materskeho, ked:

- vo firme robim od r.2006

- od 5.6.2009 som cerpala matersku dovolenku a nasledne rodicovsku dovolenku, do zamestnania som sa vratila 20.6.2011

- som opat tehotna, termin porodu mam stanoveny na 30.1.2012

- poberam plat vo vyske 1080 Eur, v auguste som bola PN a mala som plat 560 Eur

 

Dakujem pekne za odpoved.

sissa napísané 31.08.2011 15:05

dobrý den nachadzam sa v 10-tom týždni som po ukoncení strednej skoly(v juny som odmaturovala ) oplati sa mi zamestnat sa alebo sa mám rovno prihlásit na urad prace ? aká materska mi vyjde ked sa prihlásim na urad práce v mojom prípade sa uz asi nedá pripoistit vsak ?

Erika napísané 02.08.2011 09:38

Dobrý deň prajem,

chcela by som sa informovať a vlastne uistiť či som spravne pochopila veci ohladne materskej Cool

platila som si dobrovolné poistenie od 01.12.2010, na MD mam nastúpiť 24.08.2011, rodiť by som mala 05.10.2011.

Týmto my vychadza že 270 dní mam 27.08.2011.

Takze budem dostavat materské aj z dobrovolneho poistenia kedze je rozhodujuci datum porodu ale materske vypočítaju a dostanem len ked donesiem na SP rodny list maleho.

Dakujem velmi pekne za odpoved

Erika

SONA napísané 31.07.2011 14:29

Dobrý den chcela by som vedieť aku budem mať matersku ak som pred nastupom na matersku 3mesiace PN nakolko mam zamestnanie take ktoré mi neumožnuje pracovat , lebo mam tažku fyzicku pracu. Dakujem

timea napísané 23.07.2011 21:02

Dobry vecer, chcem sa opytat, ci mam narok na materske , ked som bola minuly rok dva mesiace na urade prace. Pracujem ako ucitelka 4. rok v sukromnej skole a do minuleho roka (jun 2010) som mala zmluvu na dobu neurcitu a preto ma zamestnavatel na dva mesiace z prace vyhodil, bola som na urade prace a v septembri 2010 som opat nastupila do prace. Od januara 2011 mam na dobu urcitu a termin porodu mam v januari 2012. Dostanem matersku aj napriek tomu, ze som bola tie dva mesiace nezamestnana? Dakujem za odpoved

lucia.hb napísané 18.07.2011 22:09

Dobrý deň, prosím o radu v mojom prípade:

od 1.7. 2010 som povinne platiaca ako SZČO a od 1.6. 2011 som zamestnaná a príjem mám 1120 E. Zamestnanie aj živnosť mám v súbehu. Odvody si teda platím dvakrát. 7.11. 2011 mám termín pôrodu a na materskú nastupujem 26.9. 2011.

Chcela som sa opýtať, keďže u zamestnávateľa budem do materskej 122 dní ako zamestnankyňa, z čoho a aký nárok mám na materský príspevok?

Prečo musím odvody platiť aj zo živnosti aj z práce?

Na sociálnej poisťovni mi povedali, že materská sa mi vypočíta zo SZČO a keďže podľa daňového priznania platím minimum, nebude to bohvie čo. Prosím poraďte mi.

Pomohlo by, keby som zo spätnou platnosťou ku 31.5. 2011 pozastavila živnosť?

Ďakujem

Kika/redakcia napísané 19.07.2011 13:14

Fyzická osoba môže byť poistencom súbežne z dvoch či viacerých poistných vzťahov, pričom povinnosti z týchto súbežných vzťahov sa posudzujú samostatne.

Nárok na materské sa posúdi osobitne z poistenia, ktoré platíte ako zamestnanec, osobitne z poistenia, ktoré platíte ako SZČO.

Nakoľko ste v zamestnaneckom pomere od 1.6.2011, do pôrodu nesplníte podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom.

Podmienku 270 dní splníte iba z poistenia, ktoré si platíte ako SZČO, takže živnosť by ste rozhodne nemali pozastavovať, ak chcete mať vôbec nejaké materské.

Katarina napísané 19.06.2011 14:55

Dobrý deň,

som zamestnaná a zároveň si platím aj dobrovoľné nemocenské poistenie dlhšie ako 270 dní, avšak z minimálneho vymeriavacieho základu. V najbližšej dobe plánujem otehotnieť. Čo mám robiť a kedy si stačí zmeniť výšku vymeriavacieho základu, aby som dostávala maximálnu materskú? Ďakujem.

megy napísané 14.06.2011 19:21

Dobrý deň chcem vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď Ešte stále platí to že žena musí mať odpracované 2 roky aby mala materskú? Ja idem teraz na PN termín mám až v decembri ale moje dva odpracované roky budú až v októbri 2O11 Mám nárok aj tak na materskú?

 

 

Ďakujem

Kika/redakcia napísané 14.06.2011 19:44

je treba získať aspoň 270 dní nemocenského poistenia počas 2 rokov pred pôrodom, nie 2 roky byť nemocensky poistená pred pôrodom (tých 270 dní takmer zodpovedá trvaniu tehotenstva, to je plus mínus 280 dní)

marienka napísané 07.06.2011 21:14

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať pracujem vkuse od ukončenia školy už 4roky z toho 2roky u jedného zamestnávateľa a 2roky u druhého, problém je v tom že som mala zmluvu na dobu určitú, kt.skončila ku dňu 31.5.2011, momentálne som od 3.6.2011 na PN, kedže som sa dozvedela, že som tehotná, budem mať nárok na materský príspevok(hrubá mzda bola 550e)a koľko to bude, alebo načo vobec mám nárok?Ďakujem.

Kika/redakcia napísané 08.06.2011 11:00

Dôležité pre posúdenie nároku na materské je, či ste otehotneli počas pracovného pomeru alebo až po jeho skončení:

- ak pracovný pomer skončil počas tehotenstva, nárok na materské má poistenkyňa, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu (§ 50 zákona). - ochranná lehota je zo zákona 8 mesiacov (začína plynúť ukončením pracovného pomeru)

 

- v prípade, že osoba otehotnie až po skončení pracovného pomeru, nárok na materské nevznikne: osoba už nie je nemocensky poistená, čo je podmienkou, aby vznikol nárok na materské:

- v takomto prípade má význam poistiť sa dobrovoľne: do obdobia 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom potrebného na vznik materského sa započíta aj obdobie ukončeného povinného nemocenského poistenia (zo skončeného pracovného pomeru)

Jana napísané 30.05.2011 11:29

Dobrý deň,

 

odchádzam na materskú dovolenku, chcela by som vedieť aké bude moje materské? môj prípad je nasledovný:

4,5 roky som bola na materskej s dvomi deťmi narodenými rok po sebe (1.1.2006-13.8.2010), od 13.8.2010 do 30.9.2010 som bola na predĺženej materskej dovolenke, od 1.10.2010 do 1.6.2011 som zamestnaná, od 1ého nastupujem na materskú, moja hrubá mzda je 800eur. Aký je môj vymeriavaci základ a je možné si ho zvýšiť?

Ďakujem za odpoveď

Kika/redakcia napísané 05.06.2011 10:32

Vymeriavací základ je vo všeobecnosti hrubá mzda.

Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu bude obdobie od októbra 2010 do konca roka 2010. Vymeriavacie základy v období od januára 2011 do vzniku nároku na materské neovplyvnia výšku materského.

Ak má poistenkyňa záujem poberať maximálne materské, a príjem z povinného poistenia nie je vo výške maximálneho vymeriavacieho základu, môže si platiť dobrovovľné nemocenské poistenie, ale musí sa poistiť ešte pred otehotnením.

Henriett napísané 27.05.2011 18:31

Dobrý deň chcela by som sa spýtať aká je výška materskej ak som bola študentkou na strednej škole a práve som ju ukončila. Na výšku nejdem a nikdy som nepracovala. Ďakujem

Kika napísané 28.05.2011 15:33
Henriett napísané 27.05.2011 18:31

Dobrý deň chcela by som sa spýtať aká je výška materskej ak som bola študentkou na strednej škole a práve som ju ukončila. Na výšku nejdem a nikdy som nepracovala. Ďakujem

andrea napísané 26.05.2011 14:38

Chcela by som sa spýtať: pracujem bez prerušenia 6 rokov a na výpl.páske mám oficiálne hrubú mzdu cca 321 eur . Termín pôrodu mám 18.11.Moje materské z tejto sumy by malo činiť 60%, čo je cca 190 eur. Počula som, že minimálne materské je 256 eur. Je to pravda? ďakujem za odpoveď

Kika/redakcia napísané 26.05.2011 14:50

Výška minimálneho materského v danom roku závisí od toho, v akej výške sa pohybuje zákonná minimálna mzda. Tohto roku je minimálna výška materského je 6,5 eur na deň, mesačne cca 197,4 eur.

V prípade, žeby suma materského nedosahovala 190,10 eur, čo je suma rodičovského príspevku, môže si osoba požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o rodičovský príspevok v sume rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským. Inak povedané, strop bude 190,10 eur.

Kacatko napísané 25.05.2011 17:02

Ja som teraz na rodicovskej, predtym som mala maximalne materske z vymeriavacieho zakladu 1083 eur. Kedze je teraz vym.zaklad vyssi, kolko by som si mala doplacat na dobrovolne poistenie aby som mala vyssiu matersku? rozdiel je 1116-1083= 33 eur a z toho 14%=4,62 eur?

pracovnicka socialnej poistovne mi nebola ochotna poradit.

Dakujem

Kika/redakcia napísané 25.05.2011 21:14

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie v sume 4,4 % z vymeriavacieho základu.

Tak ako je určený maximálny vymeriavací základ - suma 1116,75 eur, je daný aj minimálny vymeriavací základ - suma 329,06 eur.

Minimálna suma poistného mesačne je 14,47 eur a maximálna 49,23 eur.

Janka napísané 17.11.2011 21:22

dobrý deň,

chcela by som sa opýtať akú budem mať výšku materského ak som zamestnaná 5 rokov - porodiť mam 8.4.2012 a môj vymeriavaci zaklad je minimálna mzda., no mam aj druhé zamestnanie ktoré sa mi začalo 15.11.2011 a tu mám vymeriavaci základ 500,- eur, ale navyšše si platím aj dobrovoľné nemocenské poistenie aj to minimálnu hodnotu, no nepokryje mi to 270 dni lebo som si ho začala platiť iba od augusta 2011.

 

Viete mi poradiť akú materskú budem poberať??

sona napísané 25.05.2011 15:21

Som zamestnana vo firme od 01.03.2003 doteraz momentalne na rodicovskej dovolenke.

Na matersku dovolenku som nastupila 22.05.2008.

Na rodicovsku som nastupila 04.12.2008.

Dietata dosiahne 3 roky 26.06.2011 a do tej doby budem na

rodicovskej.

Behom materskej a rodicovskej som nepracovala a nemala

dalsie prijmy.

Na dalsiu matersku by som mala nastupit 1.7.2011.

obdobie 27.6-30.6 to su 4 dni si chcem zobrat neplatene volno ak

by som nemala narok na dovolenku.

Chcela by som sa spytat ci mam narok na matersky prispevok a

z akeho obdobia sa mi bude vypocitavat? Dalej by som sa chcela

spytat na tie 4 dni keby som brala neplatene volno ci si mam

hradit nejake odvody do poistovni a do ktorych?

Dakujem za odpoved.

Kika/redakcia napísané 25.05.2011 21:51

Dôvody na udelenie pracovného voľna, či plateného alebo neplateného, pre ktoré je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci, sú v Zákonníku práce presne vymedzené. Takže to skúste cestou PN.

Nárok na materské a výška materského v podobnom prípade je témou článku tehotenstvo.rodinka.sk/index.php

Janka napísané 24.05.2011 16:38

Dobry den mozem sa opytat ako je to ak som od roku 2007 do 2010 pracovala v UK,v januari 2011 som sa vratila na SK a 2.3.2011 som si zacala platit DNP z maxima z coho sa mi bude pocitat materska ak je termin porodu 10.11.2011?Dakujem.

Kika/redakcia napísané 25.05.2011 15:58

Ak si platíte DNP z maxima, tak aj vaše materské bude maximálne. Samozrejme, musíte byť poistená aspoň 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom.

Zuzu napísané 05.05.2011 15:35

Dobry den,

 

zaujimalo by ma, ktore je rozhodujuce obdobie pre vypocet materskeho, ked:

- vo firme robim od r.2009

- od 1.1.2010 som zmenila poziciu vo firme (lepsie platenú)

- datum odchodu na matersku je 30.8.2011

 

Je rozhodujucim obdobim januar - jul/2011?

 

Dakujem za odpoved.

Zuzu napísané 05.05.2011 15:36

Dobry den,

 

zaujimalo by ma, ktore je rozhodujuce obdobie pre vypocet materskeho, ked:

- vo firme robim od r.2009

- od 1.11.2010 som zmenila poziciu vo firme (lepsie platenú)

- datum odchodu na matersku je 30.8.2011

Je rozhodujucim obdobim januar - jul/2011?

 

Dakujem za odpoved.

Kika napísané 07.05.2011 11:33

Rozhodujúcim obdobím bude celý rok 2010, s výnimkou dní, počas ktorých osoba nebola povinná platiť poistné na nemocenské poistenie.

hana napísané 03.05.2011 18:51

Váš komentár--prosim Vas ,bolo by mozne ozrejmit mi situaciu po porode--planovany na november 2011----nastup na MD planovany na polovicu oktobra--zamestana som v sukromnej firme s.r.o.-- od 1.10.2010---firma udajne konci cinnost k 30.10..--po mojom nastupe na MD---moja hruba mzda 1300 eur---na ake financne krytie mam narok--kto budw vyplacat -ak firma skonci cinnost? moze mi firma dat vypoved ?Dakujem pekne.

kika napísané 05.05.2011 08:16

Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď, aj keď ste na materskej dovolenke, v prípade, že sa zrušuje firma alebo časť firmy.

Materské, ako dávku nemocenského poistenia vypláca Sociálna poisťovňa, pokiaľ spĺňate podmienky nároku na materské, teda byť nemocensky poistená aspoň 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom. Materské teda nevypláca zamestnávateľ.

petronela napísané 16.04.2011 11:37

Ako sa mi bude počítať výška materského a odkial ju budem dostávať ak pracujem od januára v ČR a predtym som pracovala 3mesiace na SR, súvysle som prešla z jedného zamestnania do druhého.Ďakujem za odpoved

Kika napísané 17.04.2011 14:17

Ak pracujete v ČR, podliehate sociálnemu systému v ČR. Treba sa obrátiť na kompetentné úrady v Čechách.

Sisa napísané 04.11.2013 21:21

Dobrý deň,

chcem sa spýtať ako je to ak má zamestnankyňa príjem v hrubom 1750 eur...Je tam nejaká možnosť platiť si dobrovoľné poistenie, aby mala materskú vyššiu ako jej vyjde z hrubej mzdy (aj keď zo mzdy bude mať maximálnu materskú)?

Ak by si platila dobrovoľné poistenie oplatí sa jej to, vie si navýšiť matersku, alebo nie?

Ďakujem

LENKA napísané 02.01.2015 13:39

Váš komentár dobry den chcem sa spytat kolko mi vyjde materska ked pracujem na dohodu, som na rodicovskom prispevku do augusta a male sa narodi v aprili.ako sa to rata?dakujem. hollova

LENKA napísané 02.01.2015 13:50

Váš komentár

Dobry den chcem sa spytat som zamestnana na dohodu dve hodiny denne,a na rodicovskej dovolenke ktora mi konci v auguste a v aprili cakame babatko.ako sa mi vyrata materska,mam narok na matersku?dakujem za odpoved. hollova

Sisa napísané 04.11.2013 21:22

Dobrý deň,

chcem sa spýtať ako je to ak má zamestnankyňa príjem v hrubom 1750 eur...Je tam nejaká možnosť platiť si dobrovoľné poistenie, aby mala materskú vyššiu ako jej vyjde z hrubej mzdy (aj keď zo mzdy bude mať maximálnu materskú)?

Ak by si platila dobrovoľné poistenie oplatí sa jej to, vie si navýšiť matersku, alebo nie?

Ďakujem

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised