Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Rodinné prídavky, materské a rodičovské príspevky, daňový bonus 2023 (prehľad pre rodičov)

 Kristína Turnerová Kováčiková   02.01.2023   3

Rodičia majú nárok na rôzne peňažné dávky, materské a rodičovské príspevky, prídavky na deti, daňový bonus... a to nielen pri narodení dieťaťa, ale už počas tehotenstva. Rodinné prídavky sa vyplácajú až do doby, kým dieťa doštuduje na vysokej škole.

Ktoré peňažné dávky môže rodič získať a za akých podmienok môže za rodiča platiť poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie štát?

rodinne pridavky, materske prispevky, rodicovske prispevky, danovy bonus
Shutterstock

 

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme tieto peňažné dávky pre rodiča

 • »»» Materské (od 32., resp. 34. týždňa tehotenstva)

 

Tehotenská dávka

Čo je tehotenské?

Tehotenské je relatívne nová dávka, poskytuje sa od apríla 2021. Touto dávkou sa zabezpečilo, aby mala tehotná žena aspoň čiastočne kompenzované náklady, ktoré jej vzniknú už počas tehotenstva. Zároveň môže tehotenské poberať súčasne s materskou dávkou.

Odkedy požiadať o tehotenské?

Tehotenské vypláca Sociálna poisťovňa tehotným poistenkám od 13. týždňa tehotenstva.

Dokedy sa vypláca tehotenské?

Nárok na tehotenské zanikne pôrodom, resp. dňom skončenia tehotenstva inak ako pôrodom (napr. umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom).

Aká je výška tehotenskej dávky v roku 2023?

 • mesačne môže tehotná žena získať najviac 358,40 eur (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 370,30 eur (pri 31 kalendárnom mesiaci).
 • minimálne tehotenské je mesačne vo výške 238,90 eur (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo 246,90 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Prečo nemá každá tehotná žena nárok na tehotenskú dávku?

Podobne ako je to pri dávke materské, nárok na tehotenské nemá každá tehotná žena, ale iba tehotná poistenkyňa za podmienok určených zákonom o sociálnom poistení.

Predpokladom nároku na tehotenskú dávku je, že v čase, keď si tehotná žiada o dávku, je nemocensky poistená (napríklad ako zamestnanec, či SZČO) alebo jej musí plynúť ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia (po skončení pracovného pomeru).

»»»»» Prečítajte si viac: Tehotenské. Kto má nárok, v akej výške a kedy požiadať.

Na akú dávku má nárok tehotná študentka?

Dávka tehotenské nie je to isté čo tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám.

 

Materská dávka, materské

Čo je materské?

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa "pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku tehotenstva a materstva."

Kedy žiadať o materské?

Požiadať si o materské môže tehotná žena už v 32. týždni tehotenstva, resp. 34. týždni tehotenstva.

Dokedy trvá nárok na materské?

Dávku môže poberať 34 týždňov. Ak je osamelá, nárok trvá 37 týždňov, matky dvojičiek a viacerčiat môžu poberať materské 43 týždňov. 

Kto má nárok na materské?

Nárok na materskú dávku nemá každá žena (ani každý muž), musí najskôr splniť podmienky nároku na materské.

Prečítajte si viac: Materské (celý článok) »»»

V akej výške je materská dávka?

Výška materského sa vypočíta podľa príjmov tehotnej ženy (podľa jej zárobku v zamestnaní, resp. príjmov v podnikaní). Odvíja sa teda od tzv. "vymeriavacieho základu," ktorý je u každej poistenkyne iný. Materské sa vypočíta ako 75 % vymeriavacieho základu.

Prečítajte si viac: Ako sa vypočíta výška materského zamestnankyni (celý článok) »»» 

Aká je maximálna materská 2023?

Mesačne bude Sociálna poisťovňa vyplácať materské maximálne vo výške 1791,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo vo výške 1851,40 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Otcovské

Čo je otcovské?

"Otcovské" je nová dávka, ktorú môžu čerpať otcovia po dobu 14 dní v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa. Predpokladom je, že splnia podmienku aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred narodením dieťaťa.

Dávku vypláca  Sociálna poisťovňa. Čerpanie otcovského je dobrovoľné. Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské, keď sa narodí bábätko, ostane mu 28 týždňov materského v celku, ktoré môže (nemusí) vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

Kedy čerpá otec otcovské a kedy materské?

Otec môže rozdeliť svoj nárok na materské (28 týždňov) na dve obdobia - na otcovské a materské - a môže poberať:

 • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (bez ohľadu, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok)
 • 26 týždňov materské (matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok)

»»»»»»»» Prečítajte si viac: Otcovské a materské: kto má nárok, v akej výške, ako požiadať.

 

Príspevok pri narodení dieťaťa, kočíkovné

Čo je príspevok pri narodení dieťaťa?

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Príspevok pri narodení dieťaťa (celý článok) »»»

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je upravená nasledovne:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu
 • o 75,69 eura sa zvyšuje suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) pre dvojičky, resp. viacerčatá.

Jednorazový príspevok pri narodení od obce

Ďalší jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa poskytujú aj niektoré obce a mestá. To, či vaša obec poskytuje príspevok pri narodení, si musíte zistiť na stránke obce. Nie všetky totiž vítajú svojich nových obyvateľov peňažným príspevkom.

»»»» Prečítajte si viac: Príspevok pri narodení dieťaťa od obce.

Prídavky na dieťa, rodinné prídavky

Čo je prídavok na dieťa?

Prídavok na dieťa mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, štát touto dávkou prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Aká je výška prídavkov na deti?

Prídavky na deti sú od januára 2023 vo výške 60 eur mesačne na dieťa. 

Kedy požiadať o prídavky na dieťa?

Rodič môže požiadať o prídavok na dieťa už v mesiaci, keď sa dieťa narodí. Prídavky sa vyplácajú mesačne pozadu.

Dokedy sa poskytujú rodinné prídavky?

Nárok na prídavok na dieťa trvá, kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

»»»»» Prečítajte si viac: Prídavok na dieťa (celý článok)»»».

Príplatok k prídavku na dieťa

Čo je príplatok k prídavku na dieťa?

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

V akej výške je príplatok k prídavku na dieťa?

Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 30 eur na dieťa. Suma je platná pre rok 2023. V minulom roku bol príplatok len 12,14 eur mesačne.

Dokedy trvá nárok?

Kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Shutterstock

 

Rodičovský príspevok

Čo je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Štát dávkou prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Prečítajte si viac: Rodičovský príspevok (celý článok) »»»

Aká je výška rodičovského príspevku v roku 2023?

 • nižší rodičovský príspevok (ak sa nevyplácalo materské) je vo výške 301 eur mesačne
 • vyšší rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) je vo výške 412,16 eur mesačne.

Suma rodičovského príspevku pri dvojičkách 

 • vyšší rodičovský príspevok 515,80 eur
 • nižší rodičovský príspevok 376,30 eur

Suma rodičovského príspevku pri trojičkách

 • vyšší rodičovský príspevok 618,90 eur
 • nižší rodičovský príspevok 451,50 eur

Suma rodičovského príspevku pri štvorčatách

 • vyšší rodičovský príspevok 722,10 eur
 • nižší rodičovský príspevok 526,80 eur

Kto má nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Vyšší RP sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Dokedy trvá nárok?

Najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičovský príspevok do 6 rokov veku (celý článok) »»»

 

Daňový bonus

Čo je daňový bonus?

Daňová úľava, ktorá sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

Prečítajte si viac: Daňový bonus (celý článok) »»»

Sumy daňového bonusu od januára 2023:

a) 140 eur pre deti do 18 rokov (pôvodne 100 eur pre deti do 15 rokov)

b) 50 eur pre deti od 18 rokov (pôvodne 50 eur pre deti od 15 rokov)

*** Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur bude možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024.

Zároveň však nárok na daňový bonus bude možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

 • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
 • pri dvoch deťoch 27 %,
 • pri troch deťoch 34 %,
 • pri štyroch deťoch 41 %,
 • pri piatich deťoch 48 %,
 • pri 6 a viac deťoch 55 %.

V praxi to znamená, že nárok na plný daňový bonus pri deťoch do 18 rokov bude mať:

 • rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába aspoň 820 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 eur
 • rodič 2 detí, ktorý zarába aspoň 1200 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 eur
 • rodič 3 detí, ktorý zarába aspoň 1450 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 eur
 • rodič 4 detí, ktorý zarába aspoň 1600 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 eur
 • rodič 5 detí, ktorý zarába aspoň 1700 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 eur
 • rodič 6 a viac detí, ktorý zarába aspoň 1800 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 eur (každé ďalšie dieťa plus 140 eur)

Prečítajte si aj príklady výpočtu: Daňový bonus od januára 2023. Koľko máš detí, koľko zarábaš a koľko dostaneš?

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k rodičovskému príspevku, požiadať oň môže iba pracujúci alebo študujúci rodič.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je diferencovaná:

Najmenej 41,10 eur, bez povinnosti preukázať výdavky na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eur podľa preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa.

Do kedy trvá nárok: do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Shutterstock

 

Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je štátna sociálna dávka, ktorú raz za rok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva rodičom na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o viac súčasne narodených detí.

Výška dávky: 110,36 eur.

 

Poistné na dôchodkové poistenie

Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov a nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená, môže štát platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu v Sociálnej poisťovni.

Obdobie, počas ktorého za vás platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa vám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Poistné na zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie môže štát platiť nielen dieťatku, ale aj osobe, ktorá sa oň stará. Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov, môže štát platiť poistné na zdravotné poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu vo svojej Zdravotnej poisťovni.

Platí tu však určité obmedzenie, pokiaľ ide o umiestnenie dieťaťa do škôlky. Takisto pri dosiahnutí zákonom stanovenej výšky príjmu prestáva byť osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov poistencom štátu.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 61 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Elena napísané 03.01.2023 20:54

Dobrý deň,s manželom sme na UPsvar. Máme 2deti.7 a 4 ročne .Na mladšie manžel berie predĺžený rodičovský príspevok do 6rokov.

Ja poberám podporu.

Máme nárok na príplatok k prídavkám na dieťa?

Ďakujem

Viera napísané 02.01.2023 22:52

Som matka samoživitelka (s15r. synom)a v marci 2023 mám už byť už na starobnom dôchodku.Dostanem ako dôchodca daňový bonus na dieťa alebo musím pracovať ďalej až do synovej 18nástky???Ďakujem vopred za odpoveď.

redakcia napísané 03.01.2023 09:31

Daňový bonus je možné uplatniť len na zdaniteľný príjem. Dôchodok sa nezdaňuje, a teda nie je možné uplatniť si daňovú úľavu. Ak osoba poberá dôchodok a nemá iný príjem, môže si požiadať o príplatok k prídavku na dieťa, na ktoré nie je možné poberať daňový bonus. Príplatok je vo výške 30 eur mesačne.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Elena napísané 03.01.2023 20:54

Dobrý deň,s manželom sme na UPsvar. Máme 2deti.7 a 4 ročne .Na mladšie manžel berie predĺžený rodičovský príspevok do 6rokov.

Ja poberám podporu.

Máme nárok na príplatok k prídavkám na dieťa?

Ďakujem

Viera napísané 02.01.2023 22:52

Som matka samoživitelka (s15r. synom)a v marci 2023 mám už byť už na starobnom dôchodku.Dostanem ako dôchodca daňový bonus na dieťa alebo musím pracovať ďalej až do synovej 18nástky???Ďakujem vopred za odpoveď.

redakcia napísané 03.01.2023 09:31

Daňový bonus je možné uplatniť len na zdaniteľný príjem. Dôchodok sa nezdaňuje, a teda nie je možné uplatniť si daňovú úľavu. Ak osoba poberá dôchodok a nemá iný príjem, môže si požiadať o príplatok k prídavku na dieťa, na ktoré nie je možné poberať daňový bonus. Príplatok je vo výške 30 eur mesačne.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised