Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Príspevok na starostlivosť o dieťa

 Kristína Kováčiková   01.01.2020   36

Príspevok na starostlivosť o dieťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Shutterstock

 

Minimálna výška príspevku na starostlivosť o dieťa je 41,10 eur v prípade, že oprávnená osoba nepreukazuje výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa.

Maximálna výška príspevku na starostlivosť o dieťa môže dosiahnuť strop 280 eur podľa preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Pracujúci rodič má na výber

Rodič, ktorý pracuje alebo študuje, má na výber 2 možnosti - môže si vybrať medzi poberaním rodičovského príspevku alebo príspevku na starostlivosť o dieťa, podľa toho, ktorý príspevok mu viac vyhovuje.

 • pri rodičovskom príspevku oprávnená osoba nemusí preukazovať náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa; výška rodičovského príspevku je 270 eur (ak rodič nepoberal materské) alebo 370 eur (ak rodič poberal materské)
 • ak je dieťa v starostlivosti svojej babky alebo druhého rodiča, príspevok na starostlivosť o dieťa je iba vo výške 41,10 eur bez preukazovania nákladov na starostlivosť o dieťa (výhodnejší je rodičovský príspevok)
 • ak je dieťa v štátnej materskej škole, rodič dostane príspevok na starostlivosť najviac vo výške 80 eur (výhodnejší je rodičovský príspevok)
 • ak je dieťa v súkromných jasliach, za ktoré rodič platí viac ako je výška rodičovského príspevku, oplatí sa mu príspevok na starostlivosť o dieťa, pri ktorom sa mu preplatia náklady na starostlivosť v jasliach až do 280 eur mesačne
 • príspevok na starostlivosť sa oplatí rodičom, ak majú dve, resp. viac detí do 3 rokov, nakoľko rodičovský príspevok vo výške 370 eur (resp. 270 eur) sa poskytuje len na jedno dieťa do 3 rokov veku.

Prečítajte si viac v článku Rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť 2020, čo sa oplatí viac.

Mohlo by vás zaujímať aj: Rodičovský príspevok 2020

 

Dieťa

Dieťa na účely príspevku je dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Kto si môže požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa?

Oprávnená osoba (rodič) má nárok na príspevok, ak

a) vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,

b) sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,

c) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a

d) dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

 • Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.
 • Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa príspevok vyplácal pred zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sa rodičia dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.
 • Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní príspevku, môže si nárok na príspevok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Čo sa považuje za vykonávanie zárobkovej činnosti

Na účely zákona o príspevku sa za zárobkovú činnosť považuje činnosť osoby, ktorá

a) je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona o sociálnom poistení,

b) z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo

c) z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Za zárobkovú činnosť na účely tohto zákona sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

 

Starostlivosť o dieťa na účely príspevku

Starostlivosť o dieťa je podľa zákona poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva v rodinnom prostredí dieťaťa, v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.

Kto môže poskytovať starostlivosť o dieťa?

Poskytovateľ na území SR, ktorým je:

a) zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov (napríklad školský zákon, zákon o sociálnych službách, živnostenský zákon)

b) iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu (zákon o neziskových organizáciách, zákon o združovaní občanov, zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností)

c) fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa živnostenského zákona,

d) iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok (napríklad starý rodič dieťaťa), alebo

e) rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).

 

Konanie o príspevku na starostlivosť o dieťa

O príspevku rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (ďalej len "platiteľ").

Konanie o príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

Vzor žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa môžete nájsť aj na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o príspevok obsahuje

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa,
 • miesto poskytovania starostlivosti,
 • výšku dohodnutej úhrady alebo určených príspevkov podľa osobitného predpisu a identifikačné údaje o poskytovateľovi, a to jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu pobytu, ak poskytovateľ je fyzická osoba, alebo osobné údaje poskytovateľa, a to meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje. Platiteľ na účel rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje.

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a písomne oznámiť platiteľovi zmeny v týchto skutočnostiach do ôsmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa o nich dozvedela alebo do ôsmich dní podať o týchto zmenách platiteľovi oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Oprávnená osoba je povinná pri uplatnení nároku na príspevok preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok.

Výplata príspevku

 • Ak je úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu určený dennou sadzbou, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu určený dennou sadzbou vynásobia dvadsiatimi.
 • Ak je starostlivosť o dieťa dohodnutá v rozsahu menšom ako päť pracovných dní za týždeň, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu vypočítajú ako súčin štvornásobku počtu dní starostlivosti o dieťa v rozsahu dohodnutom za týždeň a úhrady alebo príspevku podľa osobitného predpisu určených dennou sadzbou.
 • Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.
 • Príspevok sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
 • Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.
 • Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
 • Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.
 • Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.
 • Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.

Zánik nároku

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 23 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Hana napísané 06.06.2017 11:30

Dobry den, od septembra 2017 bude dcerka navstevovat sukromne jasle. Kedze si este len hladam robotu, da sa tento prispevok na starostlivost o dieta vybavit aj na otca? Ak si nenajdem hned od septembra pracu, ale ak nastupim o nieco neskor. A nechcem stratit to miesto v jasliach, kedze je to tazke najst.

dakujem

Daniela napísané 31.03.2017 13:47

Dobry den, pracujem a moja dcera (2,5 roka) chodi do sukromnych jasli. Stat mi mesacne posiela 280eur, ktore ja posielam jasliam.

Mam 3 otazky:

1. od septembra 2017 bude dcera navstevovat uz statnu skolku, kde poplatok za nu je uz len 50eur. Musim tuto zmenu hlasit?

2. prispevok zanika automaticky dovrsenim tretieho roku zivota dietata? T.j. dcera dovrsi 3 roky 23.10.2017. Musim hlasit na UPSVaR, ze dovrsila 3 roky?

3. Pokial je nutne hlasit zmenu poskytovatela (teda hlavne zmenu vysky sumy), mozem poziadat o rodicovsky prispevok na mesiac september a oktober, kedze statna skolka berie za dieta mesacne 50eur a teda rodicovsky prispevok je pre mna yhodnejsi?

Velmi pekne dakujem smile

Daniela.

Števka napísané 02.03.2017 15:32

Dobrý deň ja aj manžel sme nezamestnaní práve sa nám narodilo druhé dieťatko na čo všetko máme nárok si žiadať. ďakujem

Števka napísané 02.03.2017 15:31

Dobrý deň ja aj manžel sme nezamestnaní práve sa nám narodilo druhé dieťatko na čo všetko máme nárok si žiadať. ďakujem

Suzi napísané 19.01.2017 15:47

Dobry den,

Chcela by som sa opytat ci mi vznika narok na matersku, ak uz pracujem od februara 2016, na syna poberam prispevok na starostlivost o dieta. Syn budem mat v auguste 3 roky. V auguste mam aj termin dalsieho porodu. Pracovat budem dokial mi to zdravotny stav dovoli. Ako sa mi v tomto pripade vyrata materska? Bude sa brat do uvahy kalendarny rok 2016, alebo to bude inak?

Dakujem,

Suzi

Suzi napísané 19.01.2017 15:51

Na doplnenie, do prace som sa vratila po 1,5roku materskej. Pracujem v tej istej firme od roku 2012.

Haláková Zuzana napísané 28.11.2016 18:22

Dobrý deň.

Som nezamestnaná od 1.9.2014 a po tomto termíne som si neplatila odvody na nemocenské poistenie. Mám dieťa, nar. 23.3.2014, na ktorého poberám rodičovský príspevok (poberala som naňho aj materské dávky) a druhé dieťa sa mi narodilo dňa 21.11.2016.

Mám nárok na poberanie rodičovského príspevku na druhé dieťa a zároveň na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa na prvé dieťa do veku jeho 3 rokov?

Prípadne, na aké dávky mám nárok.

Ďakujem za odpoveď.

Haláková Zuzana napísané 28.11.2016 18:11

Dobrý deň.

Som nezamestnaná od 1.9.2014 a po tomto termíne som si neplatila odvody na nemocenské poistenie. Mám dieťa, nar. 23.3.2014, na ktorého poberám rodičovský príspevok (poberala som naňho aj materské dávky) a druhé dieťa sa mi narodilo dňa 21.11.2016.

Mám nárok na poberanie rodičovského príspevku na druhé dieťa a zároveň na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa na prvé dieťa do veku jeho 3 rokov?

Prípadne, na aké dávky mám nárok.

Ďakujem za odpoveď.

Lucia napísané 08.07.2016 22:43

Dobrý večer.

Prosím o radu. Prechádzam z rodičovského na materskú, po narodení syna bude mať dcéra 15 mesiacov a chcela by som si zaziadat o príspevok na starostlivosť o dieťa bez preukázania výdavkov. Ale mam zmätok v tom tlačive. Mam ho vypísať ja a uviesť tam že som na materskej, alebo tam vypísať manžela? A dieťa tam ma byt to staršie alebo to čerstvo narodené? Moc ďakujem za pomoc. Lucia

erika napísané 07.07.2016 12:21

Dobry den.

Chcela som sa spytat ci pocas mojej MD s druhym dietatom moze manzel poberat prispevok na starostlivost o dieta.

Dakujem

Slávka napísané 26.01.2016 09:03

Dobrý deň,

 

počas materskej som sa stala SZČO, nakoľko mi nevznikla povinnosť počas prvého roka platiť dôchodkové poistenie ( ale pred tým som pracovala a odvody platil zamestnávateľ) nemám nárok na tento príspevok. Prečo sa pri tomto nemyslelo aj na matky, ktoré môžu podnikať?

ďakujem za odpoveď

Maros napísané 14.07.2015 21:43

Chcel by som sa opytat aky je rozdiel medzi rodinnym prostredim dietata a rodinnym prostredim fyzickej osoby? Mame zriadenu zivnost na poskytovanie kratkodobej pomoci pri opatere deti a starsich osob zriadili sme ju za ucelom poskytovania starostlivosti u nas doma v rodinnom dome s vyuzitim tohto prispevku (230 eur). Na zivnostenskom urade nam povedali ze musime nahlasit prevadzku kde starostlivost poskytujeme a ta prevadzka musi byt schvalena hygienou. Na hygiene od nas vyzaduju zmenu uzivania stavby tym padom moje rodinne prostredie uz nebude rodinnym prostredim ale ucelovo vytvorenom zariadenim. Avsak ak by som poskytoval starostlivost v rodinnom prostredi dietata prevadzku nepotrebujem. Vie mi niekto poradit? Dakujem...

gabi targos napísané 28.05.2015 14:17

chcem sa spytat ci je mozne prerusit vyplacanie prispevku na starostlivost o dieta ked dieta nebude chcodit do skolky v dosledku prazdnin a nasledne pokracovanie od septembra. Treba si o prispevok znova poziadat? dakujem

evka napísané 20.02.2015 14:18

Dobrý deň

čakám druhé dieťa a prvé ešte nedovršilo 3 roky, viem ze po narodeni druhého dietata stracam narok na rodicovsky príspevok na prve dieta a ostava mi len prídavok na dieta.

Možem dostavat na druhe dieta rodicovsky príspevok cca 203 + 23 prídavok na dieta a na to prve si poziadat príspevok na starostlivost o dieta ak nedovrsilo este 3 roky a ja ostavam doma s oboma detmi ? vopred dakujem

eva napísané 17.01.2015 22:26

Dobrý večer ja by som sa vás chcela opýtat.Vo februári ideme s malý 2,5 ročným synom na zápis do škôlky a ak nám dovolia potroške by som ho tam nehala si zvykat na 4 hod..Budem nadalej poberat materskú alebo mi ju zastavia.Zamestnaná niesom.Dakujem za odpoved a radu.

jana napísané 03.01.2015 13:26

Váš komentárdobry den, mam narok na pprispevok na starostlivost o dieta aj v tom pripade ak chcem 3 rocneho syna dat do statnej skolky kde su masacne naklady cca 50eur a zaroven som na rodicovskej dovolenke s druhym dietatom? popripade v akej vyseke by mi bol uznany prispevok. Dakujem

magdus napísané 10.12.2014 13:52

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na aký príspevok budem mať nárok ak nastúpim do práce a dcerka, ktorá bude mať vtedy 1 rok a 3 mesiace zostane so starou mamou.

kika, redakcia napísané 12.12.2014 09:07

Môžete buď pokračovať v rodičovskom príspevku do 3 rokov veku dieťaťa alebo - požiadať si o príspevok na starostlivosť o dieťa. Ale to by bolo nevýhodné, nakoľko ak sa o dieťa stará jeho starý rodič, príspevok je v sume 41,10 eur, bez povinnosti preukazovať výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa.

Petra Kincelová napísané 13.01.2014 16:41

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Mám 2 deti, jedno má 1,5 roka,a druhé 3 roky. bola by možná takáto vec?: Chcela by som dat to 3 ročné dieta do súkromnej školky,ale mala by som záujem o príspevok na starostlivosť,len chcem vedieť či mi zostane rodičovský príspevok na to 1,5 ročné dieta.Lebo o takom niečom sa tu nepíše. ďakujem

kika/redakcia napísané 13.01.2014 16:55

Príspevok (rodičovský/na strarostlivosť) sa poskytuje len do času, kým dieťa nedovŕši 3 roky. Nie je možné poberať na jedno dieťa rodičovský príspevok a na druhé príspevok na starostlivosť. Tak ako nie je možné poberať dva rodičovské príspevky na staršie aj na mladšie dieťa. Možné je iba poberať dva príspevky na starostlivosť, ak máte dve deti do 3 rokov. Toto všetko v článku nájdete, len je to príliš veľa informácií na jednej kope.

Michala napísané 21.06.2013 14:47

Dobry den, kde sa mozem dozvediet ohladom zmien v poskytovani prispevkov pre rodicov planovanych od noveho roka?

Vlada avizovala odnatie prispevku na starostlovost pre dieta pracujucim rodicom. Ako to bude,vie niekto?

Dakujem

Gabika napísané 18.06.2013 16:50

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na aký príspevok budem mať nárok ak nastúpim do práce a syn, ktorý bude mať vtedy 1 rok a 5 mesiacov ostane so starou mamou.

eva napísané 12.09.2013 15:24

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať na "príspevok na služby pre rodinu s deťmi". Mám 14 mesačného synčeka, a nastupujem do práce, čiže mi bude naďalej vyplácaný rodičovský príspevok. Je možný súbeh týchto dvoch dávok, alebo nie? Alebo je to "obdoba" príspevku na starostlivosť o dieťa?

Ďakujem za info.

Darcy napísané 20.05.2013 17:43

Podľa § 10 ods. 2 zákona je oprávnená osoba v tomto prípade povinná preukázať najmä príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa.

 

Preukazovanie o zaplateni jasli, mile mamicky, nie je zadarmo. uradnickam nestaci vytlaceny vypis z uctu, ako doklad o zaplateni. Tak to potom mamicky riesia kazdy mesiac uhradou na poste, pricom sa takisto nevyhnu zbytocnym bankovym poplatkom. Samotny doklad o zaplateni od jasli v nasom meste na socialke nestaci

Ivana napísané 04.02.2013 20:45

Dobry den.Ja bi som sa chcela informovat,ci bi sme mali narok na nejake prispevki ci rodicovski alebo materski,kedze ja nemam pracovnu zmluvu a manzel ma a pracuje na polovicny uvezok.Nemame trvaly pobyt na SK ale prechodny..No dieta bi sa narodilo na slovensku! Dakujem

D.Kostolanska napísané 03.10.2012 17:38

Dobry den-prosim o odpoved na otazku,ked som 2mesiace neprebrala rodic.prispevok z dovodu pobytu v zahranici,akou formou mam vyziadat opatovne zaslanie na postu Ba1,kde mi prispevok pravidelne chodil?cize nestihla som termin prebratia prispevku..dakujem za odpoved..byva cca v sume:45eur. dakujem.

Ali Kamenicka napísané 24.09.2012 12:10

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci mame narok na prispevok na jasle pre nasho 2 rocneho syna, ked ostavam doma, resp. budem pracovat len na ciastocny uvazok na dohodu a potom idem na druhu MD.

 

Dakujem.

 

Ali

K.Horvathova napísané 12.07.2012 15:26

Dobry den, pracujem a poberam prispevok na starostlivost podla preukazanych blockov 230 Eur, moj syn navstevuje sukromne jasle (do 31/07.)

Od Augusta bude mat "prazdniny" a od Septembra nastupuje do skolky.10.Septembra bude mat 3 roky.

Mozem si este za August a September uplatnit narok na rodicovsky prispevok (194 Eur), kedze naklady za jasle a skolku v tychto mesiacoch uz nebudem moct preukazat?

Dakujem za odpoved.

Katka

Evka napísané 18.06.2012 12:38

Dobry deň

Mám dvojičky a poberám materskú zo zahraničia. Deti majú slovenskú štátnu príslušnosť. Stará mama detí je doma a pomáha mi s nimi, inak by som to nezvládla. Neviem, či ona by mohla dostávať nejaky príspevok od štátu alebo či sa dá nejak vybaviť, aby ona dostávala rodičovsky príspevok aspoň na jedno dieťa? Čo potrebujeme k tomu?

Ďakujem za odpoveď!!!

tinka napísané 29.05.2012 23:02

Váš komentár Mám dcéru ktorá má 4 roky a má DMO chcem ju dat do školky len dopoludnia.Budem mat ešte nárok na rodičovský príspevok alebo mi ho zrušia?

mirka2505 napísané 01.03.2012 21:22

ak to správne chápem,tak prídem o rodičovský príspevok,ale mam nárok na príspevok v hodnote 230eur. ak to zdokladujem??????

J. Čechovičová napísané 22.02.2012 21:01

super, zrozumiteľné, ľahko čitateľné a prehľadné informácie - len jedna vec mi pri nich chýba - informácia, ako sa tieto príspevky "správajú" pri uplatňovaní "vlastného príjmu manželky" pri podávaní DP...

... podľa mojich doterajších zistení - možno sa to niekomu hodí - tento príspevok je síce sociálna dávka, ale pre vyživovanú osobu /manželku-manžela/ je to zdaniteľný príjem!!!!

Andrea Solcianska napísané 26.08.2011 20:25

Dobry vecer,

chem sa spytat: Ak dam svoje dieta vo veku 6 mesiacov do statnych jasli a ja pojdem do prace, budem poberat normalnu mzdu aj rodiscovsky prispevok ako pracujuca matka a mozem poziadat aj o prispevok na starostlivost.

dakujem

Andrea

Zdenka Uhlíková napísané 22.04.2012 16:57

Dobry,

po roku sa z materskej vraciam do práce. O dieťa sa bude starať moja mama, tým pádom by som chcela požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Pokiaľ mi ho schvália v sume 41eur, prídem o rodičovský príspevok? Alebo prídem o nejakú časť toho príspevku.

Dakujem

J. Čechovičová napísané 25.04.2012 09:53

Kočky, odpoveď máte v texte:

 

Môžem poberať rodičovský príspevok aj príspevok na starostlivosť o dieťa?

 

Nie. Podľa § 4 ods. 4 zákona nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine. Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené pre vznik nároku na príspevok na starostlivosť a spĺňa aj podmienky nároku na rodičovský príspevok, môže si vybrať, ktorá sociálna dávka jej bude vyhovovať viac. Ak sa rozhodne pre príspevok, pri prechode z rodičovského príspevku na príspevok platí, že príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.

 

A pre Zdenku - ty máš nárok na rodičovský príspevok do troch (resp. šiestich) rokov dieťaťa, napriek tomu, že sa oňho bude starať mama. Ak požiadaš o príspevok na starostlivosť, prídeš o rodičovský - a podľa môjho názoru je 194,70 viac ako 41,10 -takže ja by som si nechala radšej rodičovský...

tu som našla pekne spracované čerstvé info: www.upsvrnr.sk/statne_socialne_davky_1.html

jana karasova napísané 04.08.2011 10:26

som na materskej,dostavam 190e.moj priatel pracuje v zamestnani kde nema trvaly pracovny pomer.mame narok na nejake financne zlepsenie.ak ano na ake a co na to potrebujeme.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Hana napísané 06.06.2017 11:30

Dobry den, od septembra 2017 bude dcerka navstevovat sukromne jasle. Kedze si este len hladam robotu, da sa tento prispevok na starostlivost o dieta vybavit aj na otca? Ak si nenajdem hned od septembra pracu, ale ak nastupim o nieco neskor. A nechcem stratit to miesto v jasliach, kedze je to tazke najst.

dakujem

Daniela napísané 31.03.2017 13:47

Dobry den, pracujem a moja dcera (2,5 roka) chodi do sukromnych jasli. Stat mi mesacne posiela 280eur, ktore ja posielam jasliam.

Mam 3 otazky:

1. od septembra 2017 bude dcera navstevovat uz statnu skolku, kde poplatok za nu je uz len 50eur. Musim tuto zmenu hlasit?

2. prispevok zanika automaticky dovrsenim tretieho roku zivota dietata? T.j. dcera dovrsi 3 roky 23.10.2017. Musim hlasit na UPSVaR, ze dovrsila 3 roky?

3. Pokial je nutne hlasit zmenu poskytovatela (teda hlavne zmenu vysky sumy), mozem poziadat o rodicovsky prispevok na mesiac september a oktober, kedze statna skolka berie za dieta mesacne 50eur a teda rodicovsky prispevok je pre mna yhodnejsi?

Velmi pekne dakujem smile

Daniela.

Števka napísané 02.03.2017 15:32

Dobrý deň ja aj manžel sme nezamestnaní práve sa nám narodilo druhé dieťatko na čo všetko máme nárok si žiadať. ďakujem

Števka napísané 02.03.2017 15:31

Dobrý deň ja aj manžel sme nezamestnaní práve sa nám narodilo druhé dieťatko na čo všetko máme nárok si žiadať. ďakujem

Suzi napísané 19.01.2017 15:47

Dobry den,

Chcela by som sa opytat ci mi vznika narok na matersku, ak uz pracujem od februara 2016, na syna poberam prispevok na starostlivost o dieta. Syn budem mat v auguste 3 roky. V auguste mam aj termin dalsieho porodu. Pracovat budem dokial mi to zdravotny stav dovoli. Ako sa mi v tomto pripade vyrata materska? Bude sa brat do uvahy kalendarny rok 2016, alebo to bude inak?

Dakujem,

Suzi

Suzi napísané 19.01.2017 15:51

Na doplnenie, do prace som sa vratila po 1,5roku materskej. Pracujem v tej istej firme od roku 2012.

Haláková Zuzana napísané 28.11.2016 18:22

Dobrý deň.

Som nezamestnaná od 1.9.2014 a po tomto termíne som si neplatila odvody na nemocenské poistenie. Mám dieťa, nar. 23.3.2014, na ktorého poberám rodičovský príspevok (poberala som naňho aj materské dávky) a druhé dieťa sa mi narodilo dňa 21.11.2016.

Mám nárok na poberanie rodičovského príspevku na druhé dieťa a zároveň na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa na prvé dieťa do veku jeho 3 rokov?

Prípadne, na aké dávky mám nárok.

Ďakujem za odpoveď.

Haláková Zuzana napísané 28.11.2016 18:11

Dobrý deň.

Som nezamestnaná od 1.9.2014 a po tomto termíne som si neplatila odvody na nemocenské poistenie. Mám dieťa, nar. 23.3.2014, na ktorého poberám rodičovský príspevok (poberala som naňho aj materské dávky) a druhé dieťa sa mi narodilo dňa 21.11.2016.

Mám nárok na poberanie rodičovského príspevku na druhé dieťa a zároveň na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa na prvé dieťa do veku jeho 3 rokov?

Prípadne, na aké dávky mám nárok.

Ďakujem za odpoveď.

Lucia napísané 08.07.2016 22:43

Dobrý večer.

Prosím o radu. Prechádzam z rodičovského na materskú, po narodení syna bude mať dcéra 15 mesiacov a chcela by som si zaziadat o príspevok na starostlivosť o dieťa bez preukázania výdavkov. Ale mam zmätok v tom tlačive. Mam ho vypísať ja a uviesť tam že som na materskej, alebo tam vypísať manžela? A dieťa tam ma byt to staršie alebo to čerstvo narodené? Moc ďakujem za pomoc. Lucia

erika napísané 07.07.2016 12:21

Dobry den.

Chcela som sa spytat ci pocas mojej MD s druhym dietatom moze manzel poberat prispevok na starostlivost o dieta.

Dakujem

Slávka napísané 26.01.2016 09:03

Dobrý deň,

 

počas materskej som sa stala SZČO, nakoľko mi nevznikla povinnosť počas prvého roka platiť dôchodkové poistenie ( ale pred tým som pracovala a odvody platil zamestnávateľ) nemám nárok na tento príspevok. Prečo sa pri tomto nemyslelo aj na matky, ktoré môžu podnikať?

ďakujem za odpoveď

Maros napísané 14.07.2015 21:43

Chcel by som sa opytat aky je rozdiel medzi rodinnym prostredim dietata a rodinnym prostredim fyzickej osoby? Mame zriadenu zivnost na poskytovanie kratkodobej pomoci pri opatere deti a starsich osob zriadili sme ju za ucelom poskytovania starostlivosti u nas doma v rodinnom dome s vyuzitim tohto prispevku (230 eur). Na zivnostenskom urade nam povedali ze musime nahlasit prevadzku kde starostlivost poskytujeme a ta prevadzka musi byt schvalena hygienou. Na hygiene od nas vyzaduju zmenu uzivania stavby tym padom moje rodinne prostredie uz nebude rodinnym prostredim ale ucelovo vytvorenom zariadenim. Avsak ak by som poskytoval starostlivost v rodinnom prostredi dietata prevadzku nepotrebujem. Vie mi niekto poradit? Dakujem...

gabi targos napísané 28.05.2015 14:17

chcem sa spytat ci je mozne prerusit vyplacanie prispevku na starostlivost o dieta ked dieta nebude chcodit do skolky v dosledku prazdnin a nasledne pokracovanie od septembra. Treba si o prispevok znova poziadat? dakujem

evka napísané 20.02.2015 14:18

Dobrý deň

čakám druhé dieťa a prvé ešte nedovršilo 3 roky, viem ze po narodeni druhého dietata stracam narok na rodicovsky príspevok na prve dieta a ostava mi len prídavok na dieta.

Možem dostavat na druhe dieta rodicovsky príspevok cca 203 + 23 prídavok na dieta a na to prve si poziadat príspevok na starostlivost o dieta ak nedovrsilo este 3 roky a ja ostavam doma s oboma detmi ? vopred dakujem

eva napísané 17.01.2015 22:26

Dobrý večer ja by som sa vás chcela opýtat.Vo februári ideme s malý 2,5 ročným synom na zápis do škôlky a ak nám dovolia potroške by som ho tam nehala si zvykat na 4 hod..Budem nadalej poberat materskú alebo mi ju zastavia.Zamestnaná niesom.Dakujem za odpoved a radu.

jana napísané 03.01.2015 13:26

Váš komentárdobry den, mam narok na pprispevok na starostlivost o dieta aj v tom pripade ak chcem 3 rocneho syna dat do statnej skolky kde su masacne naklady cca 50eur a zaroven som na rodicovskej dovolenke s druhym dietatom? popripade v akej vyseke by mi bol uznany prispevok. Dakujem

magdus napísané 10.12.2014 13:52

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na aký príspevok budem mať nárok ak nastúpim do práce a dcerka, ktorá bude mať vtedy 1 rok a 3 mesiace zostane so starou mamou.

kika, redakcia napísané 12.12.2014 09:07

Môžete buď pokračovať v rodičovskom príspevku do 3 rokov veku dieťaťa alebo - požiadať si o príspevok na starostlivosť o dieťa. Ale to by bolo nevýhodné, nakoľko ak sa o dieťa stará jeho starý rodič, príspevok je v sume 41,10 eur, bez povinnosti preukazovať výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa.

Petra Kincelová napísané 13.01.2014 16:41

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Mám 2 deti, jedno má 1,5 roka,a druhé 3 roky. bola by možná takáto vec?: Chcela by som dat to 3 ročné dieta do súkromnej školky,ale mala by som záujem o príspevok na starostlivosť,len chcem vedieť či mi zostane rodičovský príspevok na to 1,5 ročné dieta.Lebo o takom niečom sa tu nepíše. ďakujem

kika/redakcia napísané 13.01.2014 16:55

Príspevok (rodičovský/na strarostlivosť) sa poskytuje len do času, kým dieťa nedovŕši 3 roky. Nie je možné poberať na jedno dieťa rodičovský príspevok a na druhé príspevok na starostlivosť. Tak ako nie je možné poberať dva rodičovské príspevky na staršie aj na mladšie dieťa. Možné je iba poberať dva príspevky na starostlivosť, ak máte dve deti do 3 rokov. Toto všetko v článku nájdete, len je to príliš veľa informácií na jednej kope.

Michala napísané 21.06.2013 14:47

Dobry den, kde sa mozem dozvediet ohladom zmien v poskytovani prispevkov pre rodicov planovanych od noveho roka?

Vlada avizovala odnatie prispevku na starostlovost pre dieta pracujucim rodicom. Ako to bude,vie niekto?

Dakujem

Gabika napísané 18.06.2013 16:50

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na aký príspevok budem mať nárok ak nastúpim do práce a syn, ktorý bude mať vtedy 1 rok a 5 mesiacov ostane so starou mamou.

eva napísané 12.09.2013 15:24

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať na "príspevok na služby pre rodinu s deťmi". Mám 14 mesačného synčeka, a nastupujem do práce, čiže mi bude naďalej vyplácaný rodičovský príspevok. Je možný súbeh týchto dvoch dávok, alebo nie? Alebo je to "obdoba" príspevku na starostlivosť o dieťa?

Ďakujem za info.

Darcy napísané 20.05.2013 17:43

Podľa § 10 ods. 2 zákona je oprávnená osoba v tomto prípade povinná preukázať najmä príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa.

 

Preukazovanie o zaplateni jasli, mile mamicky, nie je zadarmo. uradnickam nestaci vytlaceny vypis z uctu, ako doklad o zaplateni. Tak to potom mamicky riesia kazdy mesiac uhradou na poste, pricom sa takisto nevyhnu zbytocnym bankovym poplatkom. Samotny doklad o zaplateni od jasli v nasom meste na socialke nestaci

Ivana napísané 04.02.2013 20:45

Dobry den.Ja bi som sa chcela informovat,ci bi sme mali narok na nejake prispevki ci rodicovski alebo materski,kedze ja nemam pracovnu zmluvu a manzel ma a pracuje na polovicny uvezok.Nemame trvaly pobyt na SK ale prechodny..No dieta bi sa narodilo na slovensku! Dakujem

D.Kostolanska napísané 03.10.2012 17:38

Dobry den-prosim o odpoved na otazku,ked som 2mesiace neprebrala rodic.prispevok z dovodu pobytu v zahranici,akou formou mam vyziadat opatovne zaslanie na postu Ba1,kde mi prispevok pravidelne chodil?cize nestihla som termin prebratia prispevku..dakujem za odpoved..byva cca v sume:45eur. dakujem.

Ali Kamenicka napísané 24.09.2012 12:10

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci mame narok na prispevok na jasle pre nasho 2 rocneho syna, ked ostavam doma, resp. budem pracovat len na ciastocny uvazok na dohodu a potom idem na druhu MD.

 

Dakujem.

 

Ali

K.Horvathova napísané 12.07.2012 15:26

Dobry den, pracujem a poberam prispevok na starostlivost podla preukazanych blockov 230 Eur, moj syn navstevuje sukromne jasle (do 31/07.)

Od Augusta bude mat "prazdniny" a od Septembra nastupuje do skolky.10.Septembra bude mat 3 roky.

Mozem si este za August a September uplatnit narok na rodicovsky prispevok (194 Eur), kedze naklady za jasle a skolku v tychto mesiacoch uz nebudem moct preukazat?

Dakujem za odpoved.

Katka

Evka napísané 18.06.2012 12:38

Dobry deň

Mám dvojičky a poberám materskú zo zahraničia. Deti majú slovenskú štátnu príslušnosť. Stará mama detí je doma a pomáha mi s nimi, inak by som to nezvládla. Neviem, či ona by mohla dostávať nejaky príspevok od štátu alebo či sa dá nejak vybaviť, aby ona dostávala rodičovsky príspevok aspoň na jedno dieťa? Čo potrebujeme k tomu?

Ďakujem za odpoveď!!!

tinka napísané 29.05.2012 23:02

Váš komentár Mám dcéru ktorá má 4 roky a má DMO chcem ju dat do školky len dopoludnia.Budem mat ešte nárok na rodičovský príspevok alebo mi ho zrušia?

mirka2505 napísané 01.03.2012 21:22

ak to správne chápem,tak prídem o rodičovský príspevok,ale mam nárok na príspevok v hodnote 230eur. ak to zdokladujem??????

J. Čechovičová napísané 22.02.2012 21:01

super, zrozumiteľné, ľahko čitateľné a prehľadné informácie - len jedna vec mi pri nich chýba - informácia, ako sa tieto príspevky "správajú" pri uplatňovaní "vlastného príjmu manželky" pri podávaní DP...

... podľa mojich doterajších zistení - možno sa to niekomu hodí - tento príspevok je síce sociálna dávka, ale pre vyživovanú osobu /manželku-manžela/ je to zdaniteľný príjem!!!!

Andrea Solcianska napísané 26.08.2011 20:25

Dobry vecer,

chem sa spytat: Ak dam svoje dieta vo veku 6 mesiacov do statnych jasli a ja pojdem do prace, budem poberat normalnu mzdu aj rodiscovsky prispevok ako pracujuca matka a mozem poziadat aj o prispevok na starostlivost.

dakujem

Andrea

Zdenka Uhlíková napísané 22.04.2012 16:57

Dobry,

po roku sa z materskej vraciam do práce. O dieťa sa bude starať moja mama, tým pádom by som chcela požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Pokiaľ mi ho schvália v sume 41eur, prídem o rodičovský príspevok? Alebo prídem o nejakú časť toho príspevku.

Dakujem

J. Čechovičová napísané 25.04.2012 09:53

Kočky, odpoveď máte v texte:

 

Môžem poberať rodičovský príspevok aj príspevok na starostlivosť o dieťa?

 

Nie. Podľa § 4 ods. 4 zákona nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine. Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené pre vznik nároku na príspevok na starostlivosť a spĺňa aj podmienky nároku na rodičovský príspevok, môže si vybrať, ktorá sociálna dávka jej bude vyhovovať viac. Ak sa rozhodne pre príspevok, pri prechode z rodičovského príspevku na príspevok platí, že príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.

 

A pre Zdenku - ty máš nárok na rodičovský príspevok do troch (resp. šiestich) rokov dieťaťa, napriek tomu, že sa oňho bude starať mama. Ak požiadaš o príspevok na starostlivosť, prídeš o rodičovský - a podľa môjho názoru je 194,70 viac ako 41,10 -takže ja by som si nechala radšej rodičovský...

tu som našla pekne spracované čerstvé info: www.upsvrnr.sk/statne_socialne_davky_1.html

jana karasova napísané 04.08.2011 10:26

som na materskej,dostavam 190e.moj priatel pracuje v zamestnani kde nema trvaly pracovny pomer.mame narok na nejake financne zlepsenie.ak ano na ake a co na to potrebujeme.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised