Tehotenské štipendium

Kristína Kováčiková 3

Od 1. apríla 2021 si môže tehotná študentka vysokej školy a tehotná plnoletá žiačka strednej školy požiadať o tehotenské štipendium. 

Shutterstock

Tehotné vysokoškoláčky – nárok na štipendium

Kto si môže požiadať o tehotenské štipendium?

 • tehotná študentka VŠ,
 • ktorá má trvalý pobyt v SR
 • a nemá nárok na výplatu tehotenského

Štipendium sa priznáva v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom – od 13. týždňa tehotenstva.

Účelom štipendia je pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Výška štipendia pre tehotné

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia.

Ako si požiadať o štipendium

Študentka musí podať písomnú žiadosť o tehotenské štipendium.

 • Prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 • Takisto musí predložiť potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Poskytovanie štipendia

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Zánik štipendia

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

a) vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,

b) vznikom nároku na výplatu tehotenského,

c) skončením tehotenstva alebo

d) skončením štúdia.

Študentka oznámi vysokej škole uvedenú skutočnosť do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Shutterstock

Tehotné stredoškoláčky – nárok na štipendium

Na štipendium má právny nárok:

 • plnoletá tehotná žiačka strednej školy,
 • ktorá má trvalý pobyt v SR
 • a nemá nárok na výplatu tehotenského.

Štipendium sa priznáva v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (od 13. týždňa tehotenstva).

Slúži na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom žiačky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Na tehotenské štipendium má žiačka právny nárok.

Výška štipendia

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia.

Žiadosť o štipendium

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti žiačky podanej riaditeľovi školy, ktorej prílohou je

 • lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac.

Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie žiačka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Zánik štipendia

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

a) vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium,

b) vznikom nároku na výplatu tehotenského,

c) skončením tehotenstva,

d) podmienečným vylúčením alebo

e) dňom, kedy prestala byť žiačkou školy.

Žiačka oznámi strednej škole túto skutočnosť podľa písm. a), b) alebo písm. c) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť strednej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň chcela by som sa opýtať , som študentka 4 ročníka na strednej škole, a dozvedela som sa teraz o tehotenskom štipendium že sa dá požiadať od 13. Týždňa tehotenstva, lenže už som v 25.tyzdni tak či mi to vyplatia spätne. Ďakujem za odpoveď

 2. Dobrý deň chcela by som sa spýtať, dcéra je študent na strednej škole, končí 4rocnik čiže jd maturantkou a požiadala školu o tehotenské štipendium nakoľko je tehotná. Prosím vás má nárok na toto tehotenské aj ta mesiace jún, júl a august, alebo nie?

  Riaditeľka školy povedala že iba za apríl a máj.

  Ďakujem za odpoveď

Pridaj komentár