Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Príplatok k prídavku na dieťa

 Kristína Kováčiková   27.05.2022   0

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

»»»»»»» Prečítajte si viac: Kto má nárok na daňový bonus.

Shutterstock

 

Výška dávky: 12,14 eur mesačne / suma platná od januára 2022.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. , ktorý je vo výške 25,88 eur mesačne (od januára 2022).

Rodič nezaopatreného dieťaťa, na ktoré si nemôže uplatniť daňový bonus, tak dostane do júla 2022 mesačne 38,02 eur.

Zvýšenie prídavku a príplatku k prídavku na dieťa

Od 1. júla 2022 sa prídavok na dieťa zvýši zo sumy 25,88 na 30 eur. Od 1. januára 2023 by mal byť prídavok na dieťa vo výške 40 eur. Zároveň sa zvýši aj príplatok k prídavku na dieťa, a to na 30 eur mesačne.

Od 1. januára 2023 tak rodič nezaopatreného dieťaťa, na ktoré si nemôže uplatniť daňový bonus, dostane spolu 70 eur mesačne.

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené (podľa zákona o prídavku na dieťa), najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

 

Kto má nárok na príplatok?

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je

a) rodič nezaopatreného dieťaťa,

b) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky nároku, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí aj prídavok na dieťa.

Situácie, keď rodičia dieťaťa nežijú spolu

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príplatok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa príplatok vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní príplatku, môže si nárok na príplatok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Aké sú podmienky nároku na príplatok?

Oprávnená osoba má nárok na príplatok k prídavku na dieťa, ak:

a) má nárok na prídavok na dieťa,

b) je poberateľ

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,
  • výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu
  • po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
  • poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a  ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),

c) nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,

d) nebol priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na prídavok.

Splnenie podmienok nároku na príplatok k prídavku sa sleduje u oprávnenej osoby a súčasne aj u  ďalšej fyzickej osoby, ktorá si môže uplatniť daňový bonus, t. j. u druhého rodiča, druhého náhradného rodiča alebo u manžela rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti.

Kto vypláca príplatok k prídavku

Príplatok k prídavku na dieťa vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Žiadosť o príplatok k prídavku

Oprávnená osoba si musí uplatniť nárok na príplatok podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a nezaopatreného dieťaťa.

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

Kedy najneskôr si môžem uplatniť nárok na príplatok?

Nárok na príplatok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý príplatok patril.

Žiadateľ si teda môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

O príplatku k prídavku na dieťa platia primerane ustanovenia pojednávajúce o prídavku na dieťa.

A to vrátane oznamovacej povinnosti pre rodičov, ktorých dieťa dovŕši vek 3 rokov: stiahnite si nové tlačivo k tejto povinnosti.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 10 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised