Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Príspevok rodičom trojičiek a viacerčiat

 Kristína Kováčiková   01.01.2012   0

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (ďalej v texte aj „príspevok“) upravuje zákon č. 235/1998 Z.z o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, ďalej iba zákon. Tento článok zachytáva právny stav platný k poslednej novele (účinnej k 1. júlu 2011).

Čo je príspevok rodičom viacerčiat?

Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok rodičom alebo iným oprávneným osobám na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o

a) súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo
b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Kto má nárok na príspevok rodičom?

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičom, ak spĺňa podmienky podľa zákona, je
a) rodič detí alebo
b) osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si uplatní nárok na príspevok rodičom, prednostné právo na tento príspevok má matka detí.

Aké sú podmienky nároku na príspevok?

  1. aspoň tri zo súčasne narodených detí (trojičky, viacerčatá) sú vo veku najviac 15 rokov, pri dvojičkách, ktoré sa opakovane narodili v priebehu dvoch rokov, sa sleduje veková hranica dvojičiek, ktoré sa narodili prvé v poradí,
  2. starostlivosť oprávnenej osoby o uvedené deti,
  3. trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí na území Slovenskej republiky.

Nárok na príspevok nevzniká pri starostlivosti o dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne, ak je dôvodom takejto starostlivosti výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ako často sa poskytuje tento príspevok?

Príspevok rodičom sa poskytuje na každé dieťa iba raz v kalendárnom roku.

Aká je výška príspevku?

a) pre dieťa do 6 rokov veku - 81,99 eur,
b) pre dieťa od 6 do 15 rokov veku - 101,25 eur,
c) pre dieťa vo veku 15 rokov 107,55 eur.

Kto vypláca príspevok?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (ďalej iba „úrad práce“), na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Táto žiadosť musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby a dieťaťa.

Stačí mi podať žiadosť o príspevok iba raz?

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok v každom kalendárnom roku.

Kedy najskôr môžem požiadať o príspevok?

Prvýkrát si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na príspevok po dovŕšení jedného roku veku detí. Splnenie podmienok nároku na príspevok sa zisťuje k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí. Úrad práce vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o výplatu príspevku podaná.

Kedy zaniká nárok na príspevok?

Uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania o nároku na príspevok.

Ilustroval: Peter Šimkovič : henlook(at)yahoo.com

Kompetentné úrady, linky na iné zdroje, tlačivá

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP