Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa

 Kristína Turnerová Kováčiková   01.01.2022   18

Rodičovský príspevok je dávka, na ktorú má rodič nárok spravidla do 3 rokov veku dieťaťa. 

Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa je možné poberať rodičovský príspevok aj naďalej v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičia tomu ľudovo hovoria aj "predĺžený" rodičovský príspevok.

Čo je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a za akých podmienok vzniká nárok na

predĺžený rodičovský príspevok?

Predlzeny rodicovsky prispevok
shutterstock

 

 

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Vypláca ho príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokedy trvá nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok (RP) trvá do troch rokov veku dieťaťa.

Najdlhšie do šiestich rokov veku dieťaťa sa poskytuje RP, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (ľudovo predĺžený rodičovský príspevok).

Najdlhšie do 6 rokov sa poskytuje RP aj v prípade, že ide o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Výška predĺženého rodičovského príspevku

Výška RP je rovnaká, či ide o RP do 3 rokov veku dieťaťa alebo RP do 6 rokov veku na dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.

RP sa poskytuje vo výške (suma platná pre rok 2022):

a) 280 eur mesačne,

b) 383,80 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.“

Suma RP pri dvojičkách a trojičkách:

Ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na RP vyplácalo materské, bude mať nárok na RP vo výške 479,80 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 575,80 eur.

Ak sa oprávnenej osobe nevyplácalo materské pred vznikom nároku na RP, bude mať nárok na RP vo výške 350 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 420 eur.

Choré dieťa a predĺžený rodičovský príspevok

Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa je možné poberať rodičovský príspevok aj naďalej v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, čím sa myslí

» » choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy, alebo

» » choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti oprávnenej osoby.

 

Všetky podrobnosti, ktoré by vás mohli zaujímať k tejto téme, si môžete prečítať v článku: Predĺžená rodičovská dovolenka, ako ju vybaviť?

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav - kategórie chorôb a zdravotných stavov

V nasledujúcich tabuľkách nájdete prehľad chorôb a stavov, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, resp. vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 2 k zákonu o sociálnom poistení.

I. KAPITOLA

INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY (A00 - B99)

A15 - A19 Tuberkulóza

A50 Vrodený syfilis

B15 - B19 Zápaly pečene

B20 - B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti

Výnimočne sa posudzujú aj iné infekčné choroby a parazitárne choroby na základe miery anatomického a funkčného postihnutia orgánov, prípadne systémov podľa predchádzajúcich kritérií.

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej presnej aplikácii cielenej liečby, ošetrovanie lokálnych zmien, dozor, prevenciu zápalových ochorení, diétne stravovanie, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, individuálnu rehabilitáciu a liečebnú telesnú výchovu.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Terminálne štádiá infekčných a parazitárnych chorôb

II. KAPITOLA

NÁDORY (C00 - D48)

Výnimočne sa posudzujú aj nezhubné nádory, ktorých lokalizácia a mechanický vplyv vyvolávajú orgánové komplikácie a funkčné komplikácie v prípadoch, ak sa liečbou nedajú odstrániť.

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii cielenej liečby, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, prevenciu infekčných ochorení pri celkovom oslabení zdravotného stavu, lokálne ošetrovanie, prípravu stravy, pomoc pri dennej hygiene a toalete.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Terminálne štádiá neliečiteľných zhubných nádorov

III. KAPITOLA

CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV A NIEKTORÉ PORUCHY IMUNITNÝCH MECHANIZMOV (D50 - D89)

D55 - D64 Nutričné, hemolytické, aplastické a iné málokrvnosti

D65 - D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby

D80 - D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu

Osobitná starostlivosť


Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, pri kontrole priebehu ochorenia a akútnych zmien, prevenciu zápalových ochorení, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, prevenciu a ošetrovanie úrazov, pravidelné kontroly, liečebnú telesnú výchovu a rehabilitáciu

IV. KAPITOLA

CHOROBY ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM, VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK (E00 - E90)

E00 - E07 Choroby štítnej žľazy

E10 - E14 Cukrová úplavica

E20 - E35 Choroby z podvýživy a iných nedostatkov vo výžive

E70 - E90 Metabolické poruchy

Osobitná starostlivosť

 

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť zo strany rodičov pri sledovaní celkového zdravotného stavu, sledovanie merateľných hodnôt, presnú aplikáciu inzulínu v určených dávkach a v určenom čase, denný dozor, prevenciu akútnych zápalových ochorení, prípravu diéty, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, ošetrovanie komplikácií. Táto skupina ochorení vyžaduje osobitnú starostlivosť do 15. roku veku dieťaťa.

V. KAPITOLA

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

F10 - F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20 - F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30 - F39 Afektívne poruchy

F70 - F79 Duševná zaostalosť

F90 - F98 Poruchy správania a emočné poruchy v detstve a počas dospievania

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, dozor pre poruchy správania a asistenciu pri doprave, prípravu stravy a kontrolu pri dennej hygiene a toalete, osobitný prístup pri poruchách správania, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, a najmä náročný individuálny prístup.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Duševná zaostalosť stredného, ťažkého a hlbokého stupňa. Duševné choroby a poruchy správania - liečbou málo ovplyvniteľné (ťažké formy).

VI. KAPITOLA

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

G00 - G09 Zápalové choroby ústredného nervového systému

G10 - G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém

G20 - G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

G35 - G37 Demyelinizačné choroby ústredného nervového systému

G40 - G47 Epizodické a záchvatové poruchy

G50 - G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

G60 - G64 Polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému

G70 - G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu

G80 - G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy

G90 - G99 Iné poruchy nervového systému

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav pri stredne ťažkých a ťažkých formách ochorení vyžaduje osobitnú starostlivosť pri individuálnej liečebnej telesnej výchove, rehabilitácii, dozor, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, sprevádzanie na invalidnom vozíku, nácvik hybnosti a pohyblivosti, poskytovanie laickej prvej pomoci pri náhlych poruchách vedomia, pri prevencii úrazov, stravovaní, dennej hygiene a toalete, kúpaní, obliekaní, pri rehabilitácii.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Ťažké formy chorôb nervového systému so závažným pohybovým a psychickým postihnutím.

VII. KAPITOLA

CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV (H00 - H59)

H53 - H54 Poruchy videnia a slepota

Osobitná starostlivosť

 

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť, najmä sprevádzanie v neznámom prostredí, prevenciu úrazov, pomoc pri komunikácii, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, pomoc pri čítaní, písaní špeciálnym písmom pre nevidiacich, pomoc pri výučbe, zaškolenie v špecializovaných zariadeniach pre nevidiacich a slabozrakých.

VIII. KAPITOLA

CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU (H60 - H95)

H80 - H83 Choroby vnútorného ucha

H90 Praktická alebo úplná hluchota

Osobitná starostlivosť

 

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri komunikácii, nácvik reči, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení a vyučovanie v špecializovaných školských zariadeniach pre nepočujúcich, prevenciu úrazov, tlmočenie pri posunkovej reči, telefonovaní. Osobitná pomoc sa vyžaduje do 15. roku veku dieťaťa.

IX. KAPITOLA

CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (I00 - I99)

I05 - I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca

I10 - I15 Hypertenzné choroby

I30 - I52 Iné choroby srdca

I60 - I69 Cievne choroby mozgu

I70 - I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri presnej aplikácii liekov, sledovanie klinického stavu, prevenciu akútnych zápalových ochorení, individuálnu liečebnú telesnú výchovu, rehabilitáciu, sprevádzanie na invalidnom vozíku, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení. V prípade poruchy reči a vnímania reči si stav vyžaduje pomoc pri komunikácii, pri nácviku čítania a písania.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Choroby obehovej sústavy v štádiu globálnej obehovej nedostatočnosti napriek liečbe.

X. KAPITOLA

CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY (J00 - J99)

J40 - J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest

J80 - J84 Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce interstícium

J95 - J99 Iné choroby dýchacej sústavy

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ošetrovanie záchvatov dýchavice, individuálnu liečebnú telesnú výchovu a dychovú rehabilitáciu, prevenciu sezónneho zhoršenia, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, v prípade tracheostómie pomoc pri komunikácii.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Choroby dýchacej sústavy v štádiu globálnej dychovej nedostatočnosti napriek liečbe.

XI. KAPITOLA

CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY (K00 - K93)

K50 - K52 Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva

K70 - K77 Choroby pečene

K86 Chronický zápal podžalúdkovej žľazy

K90 - K93 Iné choroby tráviacej sústavy

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť najmä pri príprave špeciálnej diétnej stravy, kontrolu stavu výživy, presnú aplikáciu liekov, dodržiavanie životosprávy, tlmenie psychicky nepriaznivých vplyvov, prevenciu akútnych zápalových ochorení, ošetrovanie pri umelých vývodoch hrubého čreva, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Choroby tráviacej sústavy so zhubným typom výživy v štádiu dekompenzácie.

XII. KAPITOLA

CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L00 - L99)

L10 - L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

L20 - L30 Dermatitídy a ekzémy

L40 - L45 Papuloskvamózne choroby

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri lokálnej a celkovej liečbe ochorenia kože, tlmenie nepriaznivých vplyvov, ako je zápach, mokvanie, svrbenie, pálenie a tvorba zohyzďujúcich jaziev, tlmenie psychických komplikácií, liečbu komplikácií zo strany pohybového aparátu, tlmenie bolestí, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, individuálnu rehabilitáciu, prevenciu proti poraneniam a infekciám.

XIII. KAPITOLA

CHOROBY SVALOVEJ SÚSTAVY A KOSTROVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA (M00 - M99)

M05 - M14 Zápalové polyartropatie

M15 - M19 Artrózy

M20 - M25 Iné poruchy kĺbov

M30 - M36 Systémové choroby spojivového tkaniva

M40 - M45 Deformujúce dorzopatie

M45 - M49 Spondylopatie

M50 - M54 Dorzopatie

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii liekov, kontrolu a aplikáciu korekčného aparátu, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, pravidelnú rehabilitáciu a individuálnu liečebnú telesnú výchovu, pomoc pri dennej hygiene a toalete.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Výnimočne choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva s trvalým pripútaním na lôžko

XIV. KAPITOLA

CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY (N00 - N99)

N00 - N08 Glomerulárne choroby

N10 - N16 Tubulointersticiálne choroby

N17 - N19 Zlyhanie obličiek

N30 - N39 Iné choroby močovej sústavy

Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri príprave diéty, aplikáciu liekov, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, ošetrovanie v prípade komplikácií, rehabilitáciu, individuálnu liečebnú telesnú výchovu, tlmenie komplikácií choroby, prevenciu akútnych zápalových ochorení, ošetrovanie na lôžku v terminálnom štádiu.

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

Choroby močovej sústavy v terminálnom štádiu zlyhania obličiek.

XVII. KAPITOLA

VRODENÉ CHYBY, DEFORMÁCIE A CHROMOZÓMOVÉ MALFORMÁCIE (Q00 - Q99)

Q00 - Q07 Vrodené chyby nervového systému

Q10 - Q18 Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku

Q20 - Q28 Vrodené choroby obehovej sústavy

Q30 - Q34 Vrodené chyby dýchacej sústavy

Q35 - Q37 Rázštep pery a rázštep podnebia

Q38 - Q45 Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

Q60 - Q64 Vrodené chyby močovej sústavy

Q65 - Q79 Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí

Q80 - Q89 Iné vrodené chyby

Q90 - Q99 Chromozómové anomálie nezatriedené inde

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

 

Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie so závažným pohybovým postihnutím a psychickým postihnutím, prípadne so závažným postihnutím vnútorných orgánov neovplyvniteľným liečbou.

XIX. KAPITOLA

PORANENIA, OTRAVY A NIEKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)

Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť

 

Trvalé následky poranení, otráv a niektorých iných vonkajších príčin so závažným pohybovým alebo psychickým postihnutím, prípadne so závažným postihnutím vnútorných orgánov neovplyvniteľným liečbou

Osobitná kapitola

Vrodené, funkčné a anatomické chýbanie končatín

Osobitná starostlivosť

Pri úplných stratách končatiny alebo končatín dieťa vyžaduje osobitnú starostlivosť pri rehabilitácii, individuálnej liečebnej telesnej výchove, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, rehabilitačných ústavov a školských zariadení pre telesne postihnuté deti a mládež, ako aj zaškolenie v nich, tlmenie fantómových bolestí, psychických komplikácií, asistenciu pri nosení protéz.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 22 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 20.05.2022 16:38

Koľko dostanú keď si predĺžil rodičovský príspevok do šesť rokov

Stefi napísané 21.01.2022 00:06

Dobrý deň, chcem sa spýtať či môžem požiadať o príspevok keďže moje dieťa má časté zápaly horných dýchacích ciest, upchavaju sa mu dutiny,sústavne kašle. 3 dní v kolektíve 3 týždne liečba a takto dookola.Chodíme aj k alergologicke, ale zmenu zatiaľ nevidím

Lea napísané 22.01.2021 19:32

Dobry den,po RD ma vo firme prepustili a teraz poberam podporu v nezamestnanosti.Dcere diagnostikovali HIT a opat ABKM.V sprave od dr.z gastra ma zakaz jest zohrievanu stravu a eliminacnu dietu.Je sanca,ze by mi predlzili(vratili) rodicovsky prispevok?Dakujem za odpoved.

Martina napísané 06.11.2019 22:02

Dobry vecer.Moj syn sa narodil predcasne bol ako patologicky pacient na boli sme v inkubatore vazil cca 2450 g 42cm ovod hlavy 32cm mal problem s prisatim sanim.Z nemocnice prepusteny po mesiaci.Chodievame od narodenia na neurologiu,chodil aj na rehabilitaciu vojtova metoda,kardiologia,teraz sme navstivili psychologa kvoli zmene spravania a mame ist aj na logopediu kvoli zlej vyrecnosti .Mam narok na predlzenie ked syn uz dovrsil 3roky.Dskujem za odpoved

Dominika napísané 23.01.2019 17:45

Dobrý deň chcem sa opýtať môžem požiadať o predĺžený rodičovský príspevok keď moje dieta6 ma atopicky ekzem , histaminovu intoleranciu, začali sme chodiť na alergologiu v marci dovŕši tri roky, a ja som živnostnícka

Zuzana napísané 22.07.2020 13:54

Dobry den, schvalili Vam predlzeny?

Mamas napísané 24.03.2018 20:11

Pekny den chcela by som sa spytat ci sa da predlzit materska ked ma moje dieta defekt predsienovo komoroveho septa a bude operovane v 10 mesiaci zivota

Monika napísané 25.02.2018 16:14

Dobrý deň, chcem sa spýtať či môžem požiadať o príspevok keďže moje dieťa má časté zápaly horných dýchacích ciest, upchavaju sa jej dutiny,sústavne kašle. Chodíme aj k alergologicke, ale zmenu zatiaľ nevidím

Vaše mtimea gaziovaeno napísané 09.05.2017 22:04

Váš komentdobri s dcerkou chodime ku gasto nerologia psychologická k ortopédov má vrodené viklbenie bedrá moja bi som totiž požiadať o materskú do 6rokov poradí niekto

Scarlet napísané 07.05.2017 01:42

Dobrý deň mám nárok na predlženie rodičovského príspevku ak sa mi dcéra narodila predčasne v 32tt 1280g .?

Chodime 3 krat ročne na Neurologiu,Nefrologiu,Pneumologiu,Rehabilitáciu,Kožne a pojdeme na prve vyšetrenie ku psychologičke mesiac pred dovršenim 3 rokov.

Jana napísané 09.04.2017 13:47

Dobry den. Mozem poziadat o predlzenu MD bez naroku na rodicovsky prispevok?

Hanka napísané 27.02.2017 10:25

Váš komentár Dobrý deň , chcem sa opýtať môžem pracovať ak som na predĺženom rodičovskom príspevku?

Hanka napísané 27.02.2017 10:25

Váš komentár Dobrý deň , chcem sa opýtať môžem pracovať ak som na predĺženom rodičovskom príspevku?

Vaše menoNghi Doan napísané 12.02.2017 20:50

Váš komentárDobry deň, chcem sa opytat, v pripade osoba poberajuca rod. prispevok do šiestich rokov dietata, kvoli hromadej prepustaniu zamestnancov/ ZRUSENIE PREVADZKY/ a musi sa nutene prihlašit na úrad prace,, NESTRATI TENTO RODICOVSKY PRISPEVOK???

Dakujem

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 14.06.2022 06:07

Ahojte neviete koľko dostanú rodičovský príspevok keď som si ho predĺžila

Marcela napísané 20.05.2022 16:38

Koľko dostanú keď si predĺžil rodičovský príspevok do šesť rokov

Stefi napísané 21.01.2022 00:06

Dobrý deň, chcem sa spýtať či môžem požiadať o príspevok keďže moje dieťa má časté zápaly horných dýchacích ciest, upchavaju sa mu dutiny,sústavne kašle. 3 dní v kolektíve 3 týždne liečba a takto dookola.Chodíme aj k alergologicke, ale zmenu zatiaľ nevidím

Lea napísané 22.01.2021 19:32

Dobry den,po RD ma vo firme prepustili a teraz poberam podporu v nezamestnanosti.Dcere diagnostikovali HIT a opat ABKM.V sprave od dr.z gastra ma zakaz jest zohrievanu stravu a eliminacnu dietu.Je sanca,ze by mi predlzili(vratili) rodicovsky prispevok?Dakujem za odpoved.

Martina napísané 06.11.2019 22:02

Dobry vecer.Moj syn sa narodil predcasne bol ako patologicky pacient na boli sme v inkubatore vazil cca 2450 g 42cm ovod hlavy 32cm mal problem s prisatim sanim.Z nemocnice prepusteny po mesiaci.Chodievame od narodenia na neurologiu,chodil aj na rehabilitaciu vojtova metoda,kardiologia,teraz sme navstivili psychologa kvoli zmene spravania a mame ist aj na logopediu kvoli zlej vyrecnosti .Mam narok na predlzenie ked syn uz dovrsil 3roky.Dskujem za odpoved

Dominika napísané 23.01.2019 17:45

Dobrý deň chcem sa opýtať môžem požiadať o predĺžený rodičovský príspevok keď moje dieta6 ma atopicky ekzem , histaminovu intoleranciu, začali sme chodiť na alergologiu v marci dovŕši tri roky, a ja som živnostnícka

Zuzana napísané 22.07.2020 13:54

Dobry den, schvalili Vam predlzeny?

Mamas napísané 24.03.2018 20:11

Pekny den chcela by som sa spytat ci sa da predlzit materska ked ma moje dieta defekt predsienovo komoroveho septa a bude operovane v 10 mesiaci zivota

Monika napísané 25.02.2018 16:14

Dobrý deň, chcem sa spýtať či môžem požiadať o príspevok keďže moje dieťa má časté zápaly horných dýchacích ciest, upchavaju sa jej dutiny,sústavne kašle. Chodíme aj k alergologicke, ale zmenu zatiaľ nevidím

Vaše mtimea gaziovaeno napísané 09.05.2017 22:04

Váš komentdobri s dcerkou chodime ku gasto nerologia psychologická k ortopédov má vrodené viklbenie bedrá moja bi som totiž požiadať o materskú do 6rokov poradí niekto

Scarlet napísané 07.05.2017 01:42

Dobrý deň mám nárok na predlženie rodičovského príspevku ak sa mi dcéra narodila predčasne v 32tt 1280g .?

Chodime 3 krat ročne na Neurologiu,Nefrologiu,Pneumologiu,Rehabilitáciu,Kožne a pojdeme na prve vyšetrenie ku psychologičke mesiac pred dovršenim 3 rokov.

Jana napísané 09.04.2017 13:47

Dobry den. Mozem poziadat o predlzenu MD bez naroku na rodicovsky prispevok?

Hanka napísané 27.02.2017 10:25

Váš komentár Dobrý deň , chcem sa opýtať môžem pracovať ak som na predĺženom rodičovskom príspevku?

Hanka napísané 27.02.2017 10:25

Váš komentár Dobrý deň , chcem sa opýtať môžem pracovať ak som na predĺženom rodičovskom príspevku?

Vaše menoNghi Doan napísané 12.02.2017 20:50

Váš komentárDobry deň, chcem sa opytat, v pripade osoba poberajuca rod. prispevok do šiestich rokov dietata, kvoli hromadej prepustaniu zamestnancov/ ZRUSENIE PREVADZKY/ a musi sa nutene prihlašit na úrad prace,, NESTRATI TENTO RODICOVSKY PRISPEVOK???

Dakujem

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised