Príručka pre rodičaRodič a práca

Rodičovská dovolenka

 Kristína Kováčiková   04.06.2021   0

Po uplynutí materskej dovolenky (v prípade muža rodičovskej dovolenky) môže rodič (matka aj otec dieťaťa) požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.

Rodičovská dovolenka je ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi – rodičovi - za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa, ak ho o to zamestnanec požiada.

Rodičovská dovolenka
Shutterstock

 

Materská dovolenka "v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o dieťa"

Materskú dovolenku poskytuje zamestnávateľ zamestnankyni v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa, a to v trvaní 34 týždňov (osamelej žene patrí 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve a viac detí, 43 týždňov).

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Rodičovská dovolenka "na prehĺbenie starostlivosti o dieťa"

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku" (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce).

Aká je dĺžka rodičovskej dovolenky? 

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac (minimálna dĺžka rodičovskej dovolenky), najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (resp. 6 rokov veku, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Rodičovská dovolenka po materskej
Shutterstock

 

Musím nastúpiť na rodičovskú dovolenku ihneď po materskej?

Zamestnanec nemusí nastúpiť na rodičovskú dovolenku ihneď po materskej dovolenke. Je na jeho rozhodnutí, či vôbec bude čerpať rodičovskú dovolenku a kedy o ňu požiada. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (resp. 6 rokov veku, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

O rodičovskú dovolenku treba požiadať

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičovskú dovolenku, ak ho o to muž a žena požiada...

O rodičovskú dovolenku je treba požiadať. Až vtedy, keď zamestnanec požiada o rodičovskú dovolenku, je zamestnávateľ povinný mu ju poskytnúť.

Podľa § 166 ods. 3 Zákonníka práce žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Môžem rodičovskú dovolenku prerušiť?

Zamestnanec môže svoju rodičovskú dovolenku aj prerušiť. Kedykoľvek v priebehu trvania rodičovskej dovolenky môže nastúpiť späť do zamestnania a v prípade potreby môže zamestnávateľa opäť požiadať o ďalšie čerpanie rodičovskej dovolenky – v rozsahu minimálne jedného mesiaca.

Ak sa zamestnanec počas rodičovskej dovolenky rozhodne, že sa chce vrátiť do práce, zamestnávateľ musí jeho požiadavku akceptovať: podmienkou však je, že zamestnanec najmenej mesiac vopred písomne oznámi zamestnávateľovi dátum nástupu do práce.

Po návrate do práce už žena, resp. muž nie sú chránení pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, aj keď dieťa, o ktoré sa starajú ešte nedovŕšilo tri roky. Akonáhle však zamestnanec znovu požiada o rodičovskú dovolenku, v čase jej čerpania bude platiť pre zamestnávateľa zákaz výpovede v ochrannej dobe.

rodičovská dovolenka 2021
Shutterstock

 

Nevyčerpaná rodičovská dovolenka

Podľa § 166 ods. 4 Zákonníka práce zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala v období podľa § 166 ods 2 ZP

(teda v rozsahu, v ktorom sa nečerpala do dňa, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky, resp. 6 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom).

Inštitút platný od 1.9.2011 umožňuje rodičovskú dovolenku presunúť na neskoršie obdobie, ak sa nevyčerpala do dňa, v ktorom dieťa dovŕšilo 3, resp. 6 rokov veku. Samotná dĺžka rodičovskej dovolenky pritom ostáva zachovaná.

Len ak si rodič nevyčerpá rodičovskú dovolenku celú v priebehu trojročného, resp. šesťročného obdobia, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť o presunutí nevyčerpanej časti na neskoršie obdobie (do piatich rokov veku dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do ôsmich rokov veku dieťaťa).

Cieľom presunutia rodičovskej dovolenky na neskôr mala byť možnosť stráviť viac času s dieťaťom, keď to najviac potrebuje a kedy to rodičom vyhovuje, napríklad počas letných prázdnin.

Predĺžená rodičovská dovolenka. Ako ju môžem vybaviť?

Častá otázka pri príležitosti dovŕšenia 3 rokov dieťaťa, kedy sa končí rodičovi rodičovská dovolenka - ako ju predĺžiť, najmä ak je dieťa chorľavé a nástup do práce nie je preto možný? 

V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, ktorý vyžaduje osobitnú starostlivosť, je možné požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, v ktorého kompetencii je vydať posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave. Podrobnosti si môžete prečítať v článku: Predĺžená rodičovská dovolenka, ako ju vybaviť.

Shutterstock

 

Mám nárok na neplatené voľno po rodičovskej dovolenke?

Pomerne časté sú situácie, kedy dieťa dovŕši 3 roky, je zdravé, avšak nie je prijaté do škôlky v čase svojich tretích narodenín. Ak rodič nenájde inú možnosť, môže požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, avšak toto voľno nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť. Je to len na dobrej vôli zamestnávateľa, inak prichádza do úvahy skončenie pracovného pomeru.

Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas rodičovskej dovolenky?

Prečítajte si v článku: Môžem dostať výpoveď, keď som tehotná alebo na materskej/rodičovskej dovolenke?

Chceme si dieťa osvojiť. Budeme mať nárok na rodičovskú dovolenku?

Podľa § 169 ods. 1 Zákonníka práce nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Prečítajte si viac v článku Rodičovská dovolenka pre adoptívneho rodiča a pestúna

Rodičovská dovolenka a nemocenské poistenie

Shutterstock

 

V čase rodičovskej dovolenky má zamestnanec prerušené povinné nemocenské poistenie, s čím sa spájajú určité právne následky.

Ak ste na rodičovskej dovolenke a uvažujete o ďalšom dieťati, prečítajte si články venované téme tzv. reťazového pôrodu. Dozviete sa v nich, či budete mať nárok na materské, ako sa vypočíta materské, o tom, či je možné poberať zároveň materské a rodičovský príspevok na staršie dieťa.

 

Dôchodkové poistenie počas rodičovskej dovolenky

Ak ste zamestnaná a chcete, aby počas rodičovskej dovolenky platil poistné na dôchodkové poistenie za vás štát, musíte podať prihlášku v Sociálnej poisťovni. Ako na to?

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 39 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP