SZČO a materská

Kristína Kováčiková 3

V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať podmienkam nároku na materskú dávku v prípade žien, ktoré podnikajú (živnostníčky, SZČO).

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Nárok na materské má každá poistenkyňa – nielen zamestnankyňa, ale aj SZČO, ak splní podmienky nároku na vznik materského, podmienky na výplatu materského a uplatní si nárok na materské podaním žiadosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku na materské

(1) nemocenské poistenie SZČO

Osoba, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Alebo jej musí v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského trvať ochranná lehota, ak nemocenské poistenie zaniklo.

Pozn.: obdobie vzniku dôvodu na poskytnutie materského je spravidla 34. týždeň tehotenstva (resp. 32. týždeň, ak pôrod nenastal skôr).

(2) absencia dlhov na poistnom

V prípade SZČO je ďalšou podmienkou, ktorá sa skúma vrámci nároku na materské, absencia jej dlhov na poistnom voči Sociálnej poisťovni. Sociálnu poisťovňu bude zaujímať obdobie posledných 5 rokov. Toleruje sa iba nedoplatok, ktorý nepresiahne výšku 5 eur.

Prerušenie živnosti nie je podmienkou!

SZČO nemá žiadne obmedzenia podnikania/výšky príjmu počas nároku na materské. Môže poberať materské a zároveň podnikať rovnako ako doteraz, bez toho, aby musela prerušiť alebo pozastaviť živnosť.

Platí pritom, že v období, počas ktorého sa povinne nemocensky poistenej osobe poskytuje materské, jej nevzniká povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie.

Takisto povinne dôchodkovo poistenej osobe nevzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie – v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity štát, a to do posledného dňa poskytovania materského.

Všetky podrobnosti, ktoré by vás mohli zaujímať k tejto téme, nájdete v článku Môžem mať príjem na materskej?

Kedy SZČO nemá nárok na materské?

Bez existencie nemocenského poistenia, či už povinného alebo dobrovoľného (alebo uplatnenia nároku na materské v ochrannej lehote, ak nemocenské poistenie zaniklo) – SZČO nesplní jednu z podmienok nárok na materské.

Matka-podnikateľka, ktorá neplatí poistné na nemocenské poistenie, či už povinné alebo dobrovoľné, nebude mať nárok na materské.

Nárok na materské nevznikne SZČO, ktorá má voči Sociálnej poisťovni dlhy na poistnom za posledných 5 rokov vyššie ako 5 eur.

Ak SZČO nemá nárok na materské, môže si požiadať o rodičovský príspevok.

Povinne nemocensky poistená SZČO

O tom, či je SZČO povinne nemocensky poistená, rozhoduje výška jej príjmov z podnikania.

Zo zákona je povinne nemocensky poistená SZČO, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok tzv. minimálneho vymeriavaceho základu.

Pokiaľ príjem SZČO z podnikania (bez odpočítania výdavkov) za predchádzajúci kalendárny rok uvedený v daňovom priznaní presiahne zákonom stanovenú hranicu, vznikne SZČO povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné.

Každý rok je určený iný minimálny vymeriavací základ – hraničný príjem:

Od 1. júla 2020 (resp. od 1. februára 2021 alebo dňom opätovného oprávnenia SZČO na výkon alebo prevádzkovanie činnosti resp. dňom opätovného vykonávania tejto činnosti podľa jej čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2021 resp. do 30. septembra 2021), vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2019 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2020 (12 x 506,50 eur = 6 078,00 eur), teda vyšší ako 6 078,00 eur.

Od 1. júla 2021, resp. od 1. októbra 2021 alebo dňom opätovného oprávnenia SZČO na výkon alebo prevádzkovanie činnosti resp. dňom opätovného vykonávania tejto činnosti podľa jej čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2022 resp. do 30. septembra 2022), vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2020 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2021 (12 x 546,00 eur = 6 552,00 eur), teda vyšší ako 6 552,00 eur.

Ak je príjem SZČO nižší ako minimálny vymeriavací základ, resp. hraničný príjem,

nevznikne jej povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie. V takom prípade však má SZČO možnosť podať prihlášku na dobrovoľné poistenie. Nárok na materské jej môže vzniknúť za splnenia všetkých podmienok nároku z tohto poistenia.

 

Koho SZČO požiada o materské?

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, nie však automaticky, musíte si o materské požiadať.

Tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské” vystaví lekár (gynekológ) na tehotenskej poradni, a to spravidla v 32. týždni tehotenstva (prípadne skôr). Uvedie v ňom aj dátum očakávaného dňa pôrodu.

Túto žiadosť SZČO predloží osobne/poštou pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jej nemocenské poistenie.

Ako sa vypočíta materské SZČO?

Materské sa vypočíta ako 75 % denného vymeriavacieho základu (denného – lebo sa materské počíta na dni) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

U SZČO je vymeriavacím základom veľmi zjednodušene jej príjem z podnikania.

Denný vymeriavací základ dostaneme, ak sčítame vymeriavacie základy (príjmy) v rozhodujúcom období (z ktorého vylúčime obdobia, za ktoré neplatíme poistné, napríklad pre práceneschopnosť alebo ošetrovanie člena rodiny) a vydelíme ich počtom dní z rozhodujúceho obdobia. Z neho 75 % = výška materského na deň.

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (62,7288 eur pre rok 2019).

Maximálne materské 2021

Maximálna denná výška materského pre rok 2021 je 53,8521 eur eur. Pri 30-dňovom mesiaci je maximálne materské v sume 1 615,60 eur alebo 1 669,50 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Na maximálne materské má nárok tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla v roku 2020), bol mesačne vo výške aspoň 2184 eur /ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2019, t. j. 2 x 1 092 eur/.

Ak povinne nemocensky poistenej SZČO vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku tohto nemocenského poistenia (neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia), materské sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (nie z denného vymeriavacieho základu).

Pravdepodobný vymeriavací základ

Pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ) je jedna tridsatina tzv. minimálneho vymeriavaceho základu, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný vymeriavací základ). PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Vymeriavací základ SZČO

Vymeriavací základ SZČO sa určuje nasledovne: Čiastkový základ dane : koeficient 1,486 : 12

Čiastkový základ dane je pri tomto výpočte neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO.

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO možno použiť Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.

Rozhodujúce obdobie SZČO

Spravidla je rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu predchádzajúci kalendárny rok (kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské), ale zákon pozná aj iné (kratšie) rozhodujúce obdobia.

Ak nemocenské poistenie SZČO trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

Ak nemocenské poistenie SZČO vzniklo

 • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
 • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
 • v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Chcete vedieť viac na tému materské?

 

 

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (17 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň,

   

  prosím vás , toto všetko sa vzťahuje aj na otca dieťaťa, ktorý je szčo ? hlavne o tom, že si nemusí pozastaviť živnosť alebo môže pracovať rovnako aj počas poberania materskej.

  Ďakujem

 2. Dobrý deň,

  ak SZČO nemá nárok na materskú dávku (nebola nemocenky poistená), je povinná platiť počas materskej odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne?

   

  Ďakujem, Hromádková

 3. Dobry den pani Kovacikova,

  prosim, chcela by som sa opytat, ci je mozne sa nemocensky a dochodkovo dobrovolne pripoistit, ked som povinne poistena SZCO.

  Vopred velmi pekne dakujem za odpoved. Dari

Pridaj komentár