Nezaopatrené dieťa

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Ktoré dieťa sa považuje za nezaopatrené?

Túto otázku riešia rôzne predpisy inak. Zákony spravidla odkazujú v texte na „osobitný predpis“ a musíme si potom dobre všímať, ako sa tento predpis volá.

V praxi sa stretávame s inou definíciou nezaopatreného dieťaťa napríklad:

 • na účely zdravotného poistenia
 • na účely dôchodkového poistenia
Nezaopatrene dieta, pridavok na dieta, danovy bonus, zivotne minimum
Shutterstock

 

Nezaopatrené dieťa – prídavok na dieťa, daňový bonus

Táto definícia nezaopatreného dieťa platí v prípade, že vás zaujíma dokedy trvá nárok na prídavok na dieťa a daňový bonus.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje každé dieťa – od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, sa dieťa považuje za nezaopatrené, ak

a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré

a) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,

b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo

c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Ktoré dieťa nie je nezaopatrené?

Za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa sa nepovažuje dieťa

a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo

b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Nezaopatrene dieta, pridavok na dieta, danovy bonus, zivotne minimum
Shutterstock

 

»»»»»»»»»» Prečítajte si aj: Kto má nárok na zvýšený prídavok na dieťa?

Sústavná príprava na povolanie (prídavok na dieťa, daňový bonus)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium, ktoré sa

a) organizuje na strednej škole dennou formou alebo

b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách podľa zákona.

Nezaopatrené dieťa na strednej škole

Štúdium na strednej škole sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie

 • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.

Nezaopatrené dieťa na vysokej škole

Študentovi vysokej školy začína sústavná príprava na povolanie odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia (ukončenie vys. štúdia = zloženie záverečnej štátnej skúšky, nie promócie!).

Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium.

Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie

 • po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

»»»»»»»»»» Prečítajte si aj: Kedy si môžem uplatniť daňový bonus a do akého veku?

Opakovanie ročníka

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa na účely prídavku na dieťa považujú aj opakované ročníky štúdia.

Prerušenie štúdia

Za sústavnú prípravu sa nepovažuje obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo. V takomto prípade oprávnenej osobe za dané obdobie nepatrí prídavok na dieťa.

»»»»»» Prečítajte si aj: Aké povinnosti majú absolventi po ukončení štúdia?

Základné informácie nájdete v článku: Daňový bonus.

Nezaopatrene dieta, zivotne minimum, danovy bonus, dlhodobo nepriaznivy zdravotny stav
Shutterstock

 

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení,

– ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

– alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.

Kto rozhoduje o dlhodobo nepriaznivo zdravotnom stave?

Príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „platiteľ“) podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá platiteľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou.

Platiteľ opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu.

Nezaopatrené dieťa na účely zdravotného poistenia

Za nezaopatrené dieťa – a teda za poistenca štátu, za ktorého platí poistenie na zdravotné poistenie štát, sa považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia.

Poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Shutterstock

Nezaopatrené dieťa na účely dôchodkového poistenia

Podľa zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa na účely dôchodkového poistenia za nezaopatrené považuje dieťa

 • do skončenia povinnej školskej dochádzky (povinná školská dochádzka končí uplynutím školského roku, v ktorom dieťa absolvovalo desiaty rok školskej dochádzky, najneskôr však uplynutím školského roku, v ktorom dovŕšilo 16 rokov veku),
 • v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 26. roku veku, ak
  • sa sústavne pripravuje na povolanie,
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie ani vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu choroby alebo stavu, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa zákona,
  • je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (zdravotný stav dieťaťa na uvedený účel posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne).
 • sa sústavne pripravuje na povolanie,
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie ani vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu choroby alebo stavu, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa zákona,
 • je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (zdravotný stav dieťaťa na uvedený účel posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne).
 • sa sústavne pripravuje na povolanie,
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie ani vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu choroby alebo stavu, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa zákona,
 • je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (zdravotný stav dieťaťa na uvedený účel posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne).

Na účely dôchodkového poistenia sa za nezaopatrené nepovažuje dieťa, ktoré

 • sa síce štúdiom sústavne pripravuje na povolanie, ale už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul, alebo
 • je poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár