SZČO a materská | Peniaze pre rodičov | Príručka pre rodiča | Tehotenstvo.Rodinka.sk
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
utorok 26.09.2017 | meniny má Edita  
Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

SZČO a materská

 Kristína Kováčiková   14.03.2014   1

Matky-podnikateľky alebo matky-SZČO, na rozdiel od zamestnaných mám, nemajú nárok na materskú dovolenku. Prečo? Materská či rodičovská dovolenka je ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ako vyplýva zo Zákonníka práce. Nakoľko SZČO nemá zamestnávateľa, nemá jej kto toto pracovné voľno poskytnúť. Musí si ho dať sama :-)

 

A čo materské (peniaze)?

Materskú dovolenku (voľno z práce) si však netreba zamieňať s pojmom materské (peňažná dávka v materstve). Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Nárok na materské má nielen zamestnankyňa, ale každá poistenkyňa, teda aj SZČO, ak splní podmienky nároku na vznik materského, podmienky na výplatu materského a uplatní si nárok na materské podaním žiadosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne: Povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri narodení bábätka.

Podmienky nároku na materské

- nemocenské poistenie SZČO (1)

osoba, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Alebo jej musí v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského trvať ochranná lehota, ak nemocenské poistenie zaniklo.

Pozn.: obdobie vzniku dôvodu na poskytnutie materského je spravidla 34. týždeň tehotenstva (resp. 32. týždeň, ak pôrod nenastal skôr).

- absencia dlhov na poistnom (2)

V prípade SZČO je ďalšou podmienkou, ktorá sa skúma vrámci nároku na materské, absencia jej dlhov na poistnom voči Sociálnej poisťovni. Sociálnu poisťovňu bude zaujímať obdobie posledných 5 rokov. Toleruje sa iba nedoplatok, ktorý nepresiahne výšku 5 eur.

(Pozn.: do 31.12.2013 platili prísnejšie pravidlá, posudzovalo sa obdobie posledných 10 rokov, za ktoré nesmela mať SZČO ani dobrovoľne nemocensky poistená osoba dlhy na poistnom vyššie ako 5 eur).

Prerušenie živnosti nie je podmienkou!

SZČO nemá žiadne obmedzenia podnikania/výšky príjmu počas nároku na materské. Môže poberať materské a zároveň podnikať rovnako ako doteraz, bez toho, aby musela prerušiť alebo pozastaviť živnosť. Platí pritom, že v období, počas ktorého sa povinne nemocensky poistenej osobe poskytuje materské, jej nevzniká povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie.

Takisto povinne dôchodkovo poistenej osobe nevzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie - v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity štát, a to do posledného dňa poskytovania materského. Všetky podrobnosti, ktoré by vás mohli zaujímať k tejto téme, vrátane toho, ako sa prihlásiť ako poistenec štátu, rozoberáme v článku Môžem mať príjem na materskej?

Kedy SZČO nemá nárok na materské?

Bez existencie nemocenského poistenia, či už povinného alebo dobrovoľného (alebo uplatnenia nároku na materské v ochrannej lehote, ak nemocenské poistenie zaniklo) - SZČO nesplní jednu z podmienok nárok na materské.

Matka-podnikateľka, ktorá neplatí poistné na nemocenské poistenie, či už povinné alebo dobrovoľné, nebude mať nárok na materské.

Nárok na materské nevznikne SZČO, ktorá má voči Sociálnej poisťovni dlhy na poistnom za posledných 5 rokov vyššie ako 5 eur.

Ak SZČO nemá nárok na materské, môže si požiadať o rodičovský príspevok.

Povinne nemocensky poistená SZČO

O tom, či je SZČO povinne nemocensky poistená, rozhoduje výška jej príjmov z podnikania. Zo zákona je povinne nemocensky poistená SZČO, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok tzv. minimálneho vymeriavaceho základu.

Pokiaľ príjem SZČO z podnikania (bez odpočítania výdavkov) za predchádzajúci kalendárny rok uvedený v daňovom priznaní presiahne zákonom stanovenú hranicu, vznikne SZČO povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné. Každý rok je určený iný minimálny vymeriavací základ - hraničný príjem:

- k 1.7.2013 (resp. 1.10.2013) vznikla povinnosť registrovať sa a platiť odvody do Sociálnej poisťovne tej SZČO, ktorej príjem (bez odpočítania výdavkov) presiahol sumu 4.716 eur (12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu za daný rok sa vypočíta ako 12 x 393 eur),

- k 1.7.2014 (resp. 1.10.2014) vznikne povinnosť registrovať sa a platiť odvody do Sociálnej poisťovne tej SZČO, ktorej príjem (bez odpočítania výdavkov) presiahne sumu 4.830 eur (12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu za daný rok sa vypočíta ako 12 x 402,50 eur).

Ak je príjem SZČO nižší ako minimálny vymeriavací základ, resp. hraničný príjem, nie je zo zákona povinne nemocensky poistenou osobou, nevznikne jej povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie. V takom prípade však má SZČO možnosť podať prihlášku na dobrovoľné poistenie. Nárok na materské jej môže vzniknúť za splnenia všetkých podmienok nároku z tohto poistenia.

Koho SZČO požiada o materské?

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, nie však automaticky, musíte si o materské požiadať. Tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské” vystaví lekár (gynekológ) na tehotenskej poradni, a to spravidla v 32. týždni tehotenstva (prípadne skôr). Uvedie v ňom aj dátum očakávaného dňa pôrodu. Túto žiadosť SZČO predloží osobne/poštou pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jej nemocenské poistenie. Viac informačného svetla môže priniesť článok: Povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri narodení bábätka.

Ako sa vypočíta materské SZČO?

Materské sa vypočíta ako 65 % denného vymeriavacieho základu (denného – lebo sa materské počíta na dni) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

U SZČO je vymeriavacím základom veľmi zjednodušene jej príjem z podnikania. Denný vymeriavací základ dostaneme, ak sčítame vymeriavacie základy (príjmy) v rozhodujúcom období (z ktorého vylúčime obdobia, za ktoré neplatíme poistné, napríklad pre práceneschopnosť alebo ošetrovanie člena rodiny) a vydelíme ich počtom dní z rozhodujúceho obdobia. Z neho 65 % = výška materského na deň.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa týka SZČO, ktorá nemala v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, alebo tú, ktorej vznikol nárok na materské v deň vzniku nemocenského poistenia. Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina tzv. minimálneho vymeriavaceho základu, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Vymeriavací základ SZČO

Od 1.7.2013 sa zmenil výpočet vymeriavacieho základu, a to tak, že k čiastkovému základu dane z podnikania sa pripočítajú aj sociálne a zdravotné odvody. Toto číslo sa nedelí dvomi, ale koeficientom, ktorý sa každý rok znižuje:

- za obdobie od 1. júla 2013 (resp. 1. októbra 2013), sa určuje vymeriavací základ SZČO ako: čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie : koeficient 1,9 : počet mesiacov podnikania v roku 2012 (t.j. počet mesiacov registrácie na daňovom úrade v roku 2012).

- za obdobie od 1. júla 2014 sa určuje vymeriavací základ SZČO ako: čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO : koeficient 1,6 : 12.

Pozn.:

Podľa novely zákona o sociálnom poistení (od 1.7.2014) do vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby už nebudú patriť príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou, napr. poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie.

Na účely určenia vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby sa už nebude zohľadňovať pomerná časť základu dane pripadajúca na mesiace, kedy mala fyzická osoba postavenie SZČO, ale sa zohľadnia všetky mesiace kalendárneho roka, z ktorého sa príjem zisťuje – čiže 12. Taktiež sa mení koeficient pre určenie vymeriavacieho základu z 1,9 na 1,6 (od 1.7.2015 je koeficient 1,486).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Rozhodujúce obdobie SZČO

Spravidla je rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu predchádzajúci kalendárny rok (kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské), ale zákon pozná aj iné (kratšie) rozhodujúce obdobia.

 - ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie bude obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka;

- ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie bude obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol nárok na materské, 

- ak vznikol nárok na materské v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia.

- ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie.

Chcete vedieť viac na tému materské?

 

 

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.9 z 5. Celkom 11 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Komentáre k článku
Martina Filipova napísané 29.04.2017 10:59

Dobry den...chcela by som sa opitat ako to vlastne je ked pracujem v rakusku na zivnost ako opatrovatelka a cakam babo...ako to vlastne je s narokom na matersku dovolenku a co musim spravit aby som vobec na nu mala narok...a v buducnosti aj na rodicovsky prispevok...dakujem s pozdravom Filipova

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Martina Filipova napísané 29.04.2017 10:59

Dobry den...chcela by som sa opitat ako to vlastne je ked pracujem v rakusku na zivnost ako opatrovatelka a cakam babo...ako to vlastne je s narokom na matersku dovolenku a co musim spravit aby som vobec na nu mala narok...a v buducnosti aj na rodicovsky prispevok...dakujem s pozdravom Filipova

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised