Príručka pre rodičaRodič a práca

Materská dovolenka

 Kristína Kováčiková   01.11.2022   0

Materská dovolenka je ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania, ktoré podľa Zákonníka práce poskytuje zamestnávateľ zamestnankyni v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa.

V zásade trvá 34 týždňov; osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.

Žena nastupuje na materskú dovolenku 6 týždňov pred pôrodom.
Shutterstock

 

Nárok na materskú dovolenku

O materskej dovolenke môžeme hovoriť iba v prípade žien, ktoré sú v pracovnom pomere, prípadne v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. 

Dohodárky, študentky, podnikateľky, ani nezamestnané ženy nemajú nárok na materskú dovolenku. Viac si môžete prečítať v článku Kto nemôže ísť na materskú?

Mužovi nepatrí materská dovolenka, ale otcovská dovolenka, ak sa stará o narodené dieťa.

Nárok na materské

Materskú dovolenku (voľno z práce) si netreba zamieňať s pojmom materské - dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Nárok na materské má každá poistenkyňa - nielen zamestnaná, ale aj SZČO, študentka, aj nezamestnaná, ak splní

  • podmienky nároku na vznik materského,
  • podmienky na výplatu materského,
  • a uplatní si nárok na materské podaním žiadosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Nárok na materské môže vzniknúť aj otcovi dieťaťa.

 

Aká je dĺžka materskej dovolenky?

Zákonník práce priznáva žene materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov.

Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve a viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť, ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

 

Musím o materskú dovolenku požiadať?

Shutterstock

 

Na materskú dovolenku má síce žena právny nárok, ktorý jej vyplýva zo Zákonníka práce, a preto o ňu nemusí zamestnávateľa osobitne žiadať.

Avšak Zákonník práce počíta s oznamovacou povinnosťou v súvislosti s nástupom na materskú, otcovskú, aj rodičovskú dovolenku:

"Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."

Zamestnávateľ a materské

Na tehotenskej poradni - spravidla v 32. týždni tehotenstva (prípadne skôr) - vystaví žene gynekológ tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské.” Tlačivo nie je dostupné online, ani na pobočke Sociálnej poisťovne. Gynekológ uvedie na tlačive aj dátum očakávaného dňa pôrodu.

Žiadosť o materské predloží zamestnankyňa svojmu zamestnávateľovi na potvrdenie a následne ju doručí pobočke Sociálnej poisťovne - nie však podľa svojho bydliska, ale podľa sídla zamestnávateľa!

Zamestnávateľ po potvrdení potrebných údajov Žiadosť o materské môže doručiť pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho sídla, ak sa na tom so zamestnankyňou dohodne, avšak primárne je doručenie žiadosti povinnosťou poistenky (v minulosti to bola povinnosť zamestnávateľa).

Ostatné ženy, ktoré nie sú zamestnané, teda SZČO a dobrovoľne poistené osoby, doručujú Žiadosť o materské pobočke v mieste svojho trvalého pobytu.

 

Nástup na materskú dovolenku

Shutterstock

 

Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (v 34. týždni tehotenstva), najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

Táto informácia je podstatná pre ženy s rizikovým tehotenstvom, ktoré z titulu dočasnej práceneschopnosti poberajú nemocenské. Na materskú dovolenku môžu nastúpiť najskôr v 32. týždni tehotenstva (a požiadať si o materské).

V prípade predčasného pôrodu - ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia času ustanoveného v § 166 ods 1 Zákonníka práce (t.j. 34 týždňov, osamelá žena 37 týždňov, matka dvojičiek a viacerčiat 43 týždňov).

Pracovať až do pôrodu - materská dovolenka sa skráti

Pokiaľ by ste chceli pracovať podľa možností čo najdlhšie do pôrodu a ušetriť si čas materskej dovolenky až na obdobie, keď sa bábätko narodí, môže to byť problém.

Zákonník práce počíta s tým, že čas nástupu na materskú dovolenku stanoví lekár - gynekológ tým, že určí termín pôrodu. Ak si nástup na materskú dovolenku určí žena sama, materská dovolenka sa jej skráti.

Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu ako je predčasný pôrod - lebo chce napríklad ešte chodiť do práce, skráti si tak materskú dovolenku, ktorá sa jej poskytne odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov.

Obdobne sa v takomto prípade osamelej žene sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.

Shutterstock

 

Prerušenie materskej dovolenky

Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzalo do starostlivosti zdravotnícke zariadenie a žena alebo muž nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom do práce materská dovolenka alebo otcovská dovolenka.

Nevyčerpaná časť materskej dovolenky alebo otcovskej dovolenky sa žene alebo mužovi poskytne odo dňa, keď prevzali dieťa zo zdravotníckeho zariadenia do svojej starostlivosti a prestali preto pracovať, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Žene alebo mužovi, ktorým súd rozhodnutím odňal dieťa z osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, nepatrí materská dovolenka alebo otcovská dovolenka za dobu, počas ktorej sa o dieťa nestarajú.

Materská dovolenka v prípade úmrtia dieťaťa

Ak sa dieťa narodí mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov. Otcovi však v prípade mŕtvonarodeného dieťaťa otcovská dovolenka nepatrí.

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena alebo muž na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

Materská dovolenka pre adoptívneho rodiča (pestúnov, atď.)

Materská dovolenka a otcovská dovolenka (aj rodičovská dovolenka) patrí aj žene a mužovi, ktorí prevzali dieťa na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa osobitného predpisu.

Materská dovolenka sa v takomto prípade poskytuje žene (otcovská dovolenka  mužovi) odo dňa prvého rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa osobitného predpisu v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene alebo mužovi, ktorí prevzali dve deti alebo viac detí, v trvaní 37 týždňov, najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Shutterstock

 

Môžem si materskú dovolenku predĺžiť?

Nie. Po uplynutí materskej dovolenky môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o ďalšie ospravedlnené voľno z práce za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa - rodičovskú dovolenku.

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Prepadne mi riadna dovolenka kvôli materskej dovolenke?

Ak si zamestnankyňa alebo zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku im zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, počas ktorého je zamestnankyňa alebo zamestnanec na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke.

Musím čerpať po materskej dovolenke rodičovskú dovolenku?

Je na uvážení každého zamestnanca, či vôbec bude čerpať rodičovskú dovolenku a kedy o ňu požiada.

Zamestnanec nemusí nastúpiť na rodičovskú dovolenku ihneď po materskej dovolenke. Môže nastúpiť do práce a o rodičovskú dovolenku požiadať neskôr alebo o ňu nepožiadať.

Z časového hľadiska, dokedy požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, obmedzuje rodiča iba zákonný limit upravujúci dĺžku trvania rodičovskej dovolenky: zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (resp. 6 rokov veku, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Avšak zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka do veku 3 rokov dieťaťa nečerpala (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ešte dlhšie).

Viac o rodičovskej dovolenke si prečítajte v článku: Rodičovská dovolenka.

Môžem byť po materskej dovolenke preradená na inú prácu?

Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu za podmienok, ktoré pre ňu nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mala v čase nástupu na materskú dovolenku, a zamestnankyňa má právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mala právo, ak by táto dôležitá osobná prekážka v práci (materská dovolenka) nenastala.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.7 z 5. Celkom 25 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP