Príručka pre rodičaRodič a práca

Materská dovolenka

 Kristína Kováčiková   22.04.2021   0

Materská dovolenka je ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania, ktoré podľa Zákonníka práce poskytuje zamestnávateľ zamestnankyni v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa.

Shutterstock

 

Kto má nárok na materskú?

O materskej dovolenke môžeme hovoriť iba v prípade žien, ktoré sú v pracovnom pomere, prípadne v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. 

Dohodárky, študentky, podnikateľky, ani nezamestnané ženy nemajú nárok na materskú dovolenku. Viac si môžete prečítať v článku Kto nemôže ísť na materskú?

Materské

Materskú dovolenku (voľno z práce) si netreba zamieňať s pojmom materské - dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Nárok na materské má každá poistenkyňa (nielen zamestnaná, ale aj SZČO, študentka, aj nezamestnaná), ak splní podmienky nároku na vznik materského, podmienky na výplatu materského a uplatní si nárok na materské podaním žiadosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne: Povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri narodení bábätka.

Muž na "materskej"

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Aká je dĺžka materskej dovolenky?

Zákonník práce priznáva žene materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov.

Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve a viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť, ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Musím o materskú dovolenku požiadať?

Shutterstock

 

Na materskú dovolenku má síce žena právny nárok, ktorý jej vyplýva zo Zákonníka práce, a preto o ňu nemusí zamestnávateľa osobitne žiadať - na rozdiel od rodičovskej dovolenky za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa, ktorú zamestnávateľ poskytne, iba ak ho zamestnanec vyslovene požiada.

Avšak Zákonník práce počíta s oznamovacou povinnosťou v súvislosti s nástupom na materskú dovolenku:

"Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."

Zamestnankyňa tiež svojmu zamestnávateľovi predloží tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské.”

Toto tlačivo vystavuje lekár (gynekológ) na tehotenskej poradni (spravidla v 32. týždni tehotenstva), preto ho nenájdete na pobočke Sociálnej poisťovne, ani nie je na stiahnutie na webe.

Gynekológ uvedie na tlačive aj dátum očakávaného dňa pôrodu. Zamestnávateľ po potvrdení potrebných údajov žiadosť o materské následne doručí pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho sídla. 

Nástup na materskú dovolenku

Shutterstock

 

Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (v 34. týždni tehotenstva), najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

Táto informácia je podstatná pre ženy s rizikovým tehotenstvom, ktoré z titulu dočasnej práceneschopnosti poberajú nemocenské. Na materskú dovolenku môžu nastúpiť najskôr v 32. týždni tehotenstva (a požiadať si o materské).

V prípade predčasného pôrodu - ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia času ustanoveného v § 166 ods 1 Zákonníka práce (t.j. 34 týždňov, osamelá žena 37 týždňov, matka dvojičiek a viacerčiat 43 týždňov).

Pracovať až do pôrodu?

Pokiaľ by ste chceli pracovať podľa možností čo najdlhšie do pôrodu a ušetriť si čas materskej dovolenky až na obdobie, keď sa bábätko narodí, môže to byť problém. Zákonník práce počíta s tým, že čas nástupu na materskú dovolenku stanoví lekár - gynekológ tým, že určí termín pôrodu. Ak si nástup na materskú dovolenku určí žena sama, materská dovolenka sa jej skráti.

Ak ale žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu (lebo chce napríklad ešte chodiť do práce), skráti si tak materskú dovolenku, ktorá sa jej poskytne odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.

Shutterstock

 

Prerušenie materskej dovolenky

Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.

Žene a mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene a mužovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.

Materská dovolenka v prípade úmrtia dieťaťa

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov. Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

Materská dovolenka pre adoptívneho rodiča

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Poskytuje sa odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Shutterstock

 

Môžem si materskú dovolenku predĺžiť?

Nie. Po uplynutí materskej dovolenky môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o ďalšie ospravedlnené voľno z práce za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa - rodičovskú dovolenku.

Musím čerpať po materskej dovolenke rodičovskú dovolenku?

Je na uvážení každého zamestnanca, či vôbec bude čerpať rodičovskú dovolenku a kedy o ňu požiada. Zamestnanec nemusí nastúpiť na rodičovskú dovolenku ihneď po materskej dovolenke. Môže nastúpiť do práce a o rodičovskú dovolenku požiadať neskôr (alebo o ňu nepožiadať).

Z časového hľadiska, dokedy požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, obmedzuje rodiča iba zákonný limit upravujúci dĺžku trvania rodičovskej dovolenky: zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (resp. 6 rokov veku, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Viac o rodičovskej dovolenke si prečítajte v článku: Rodičovská dovolenka.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.7 z 5. Celkom 25 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP