Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Slovenky v zahraničí

 Martina/redakcia   11.09.2009   7

Po vstupe Slovenska do EU sa ešte prudšie zvýšil počet Sloveniek, ktoré žijú v zahraničí. Keď sa z nich stanú matky, alebo ak vycestujú s malými deťmi, sú na mieste otázky ako:

 • Ktorá krajina a za akých podmienok mi môže vyplácať materské?
 • Rodičovské dávky?
 • Prídavky?
 • Podpory a podobne?
Shutterstock

 

Čo k tejto problematike hovorí všeobecne legislatíva?

Vzťahy medzi Slovenskom a jednotlivými krajinami v tejto oblasti nie sú vždy jasne stanovené a pokiaľ žijete v krajine mimo EU, je potrebné sa informovať o vašich právach na miestnych úradoch, prípadne na Slovensku na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Situácia je jednoduchšia, pokiaľ žena žije v krajine EU, na Islande, v Nórsku alebo Lichtenštajnsku. Vtedy platia koordinačné predpisy Európskeho Spoločenstva -  normy európskeho práva, uplatňovanie ktorých je jednotné a záväzné pre všetky členské krajiny EU. Ich cieľom je dosiahnuť v rámci Únie stav, kedy oprávnené osoby poberajú dávky spravodlivým spôsobom: na jednej strane predchádza duplicitému vyplácaniu dávky, na druhej strane zaručuje, aby sa orgány štátu, ktoré majú povinnosť vyplácať dávky, nezbavovali svojej povinnosti odkazovaním na to, že povinný je iný štát.

Pre matky s deťmi žijúcimi v EU sú v tejto súvislosti dôležité:

 • Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva.
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972 ustanovujúce postup vykonávania Nariadenia EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva.

Tieto nariadenia sa vzťahujú na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby, štátnych zamestnancov, študentov, dôchodcov, pozostalých, utečencov, osoby bez štátneho občianstva a ich rodinných príslušníkov  a aplikujú sa v prípadoch nároku na:

 • nemocenské dávky a dávky v materstve
 • dávky v invalidite (napr. invalidné dôchodky)
 • dávky v starobe  (napr. starobné dôchodky)
 • pozostalostné dávky  (napr.  vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky)
 • dávky vyplácané v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania
 • podpory pri úmrtí
 • dávky v nezamestnanosti
 • rodinné dávky (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a iné).

Pre mamičky a nastávajúce mamičky na Slovensku ide predovšetkým o nárok na:

 • príspevok pri narodení dieťaťa (jednorazový príspevok na jedno dieťa , ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok na každé dieťa sa zvyšuje),
 • príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa - pri prvorodenom, druhorodenom a treťorodenom dieťati,
 • prídavok na dieťa (štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa),
 • rodičovský príspevok (štátna sociálna dávka , ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa).

Pre nárokovanie si dávok je dôležité vedieť, do ktorej z možných kategórií matka žijúca v zahraničí spadá:

 • Zamestnaná osoba a samostatne zárobkovo činná osoba: príslušnou legislatívou je legislatíva štátu, v ktorom je osoba zamestnaná. Migrujúci pracovník má nárok na rovnakú výšku rodinných dávok ako človek, ktorého deti majú trvalé bydlisko v štáte, kde je zamestnaný. Túto sumu možno potom vyplatiť/exportovať do štátu, v ktorom má dieťa/deti migrujúceho pracovníka trvalé bydlisko. Ak je výpočet rodinných dávok nižší v štáte, kde majú trvalé bydlisko rodinní príslušníci migrujúceho pracovníka, suma sa neznižuje.
 • Pracovník z pohraničnej oblasti: pracuje v jednom členskom štáte, býva v inom a do miesta svojho trvalého bydliska sa vracajú denne, resp. minimálne raz za týždeň. Príslušným štátom na vyplácanie rodinných dávok je štát, v ktorom je zamestnaný.
 • Vyslaný pracovník: je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je po určitý čas (nie viac ako jeden rok s možnosťou predĺženia najviac o jeden rok) vyslaná pracovať do iného členského štátu. Keďže jej pobyt v štáte vyslania je len dočasný, zostáva začlenená do systému sociálneho zabezpečenia štátu, kde bežne pracuje. Príslušným štátom na poskytovanie rodinných dávok je štát, v ktorom je obvykle zamestnaná, a nie štát, v ktorom dočasne vykonávajú svoje povolanie.
 • Nezamestnaná osoba: osoba, ktorá dostáva dávky v nezamestnanosti z poistenia pre prípad nezamestnanosti, má nárok na rodinné dávky od toho štátu, ktorý jej vypláca dávky v nezamestnanosti. V zásade je to štát, v ktorom bola naposledy zamestnaná, hoci za niektorých okolností to môže byť aj štát, v ktorom má trvalé bydlisko.

Čo znamenajú tieto predpisy v praxi?

V praxi to znamená, že pre matku žijúcu v zahraničí v krajine EU, ktorá spĺňajú zákonom stanovené podmienky, je platná legislatíva štátu, v ktorom je zamestaná, prípadne v ktorom žije ako rodinný príslušník a tento štát jej aj poskytuje sociálne dávky nárokovateľné z platnej miestnej legislatívy. Osobitné pravidlá platia pre osoby ako napr. vyslaní pracovníci, zamestnanci v nákladnej doprave, leteckej doprave, štátni zamestnanci, pomocný personál Európskych spoločenstiev, členovia a zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych zastupiteľstiev.

Kde o dávky v zahraničí žiadať?

Keď ako Slovenska alebo váš manžel pracujete v členskom štáte, máte povinnosť uplatniť si dávky v členskom štáte, lebo ste považovaná za migrujúceho pracovníka a máte na ne nárok ako žena príslušného členského štátu. Pokiaľ predložíte kompetentným úradom doklady potvrdzujúce váš dlhodobý pobyt a štatút v danej krajine, máte nárok na dávky v tom rozsahu ako občania krajiny, kde žijete. Kompetentnými úradmi sú vždy tie, ktoré v danej krajine vyplácajú rodinné dávky. Napr. v ČR sú to úrady práce, v Nemecku spolkový úrad práce, v Rakúsku sú to daňové úrady, tie sú kompetentné pre výplatu prídavku na dieťa a rodičovský príspevok vypláca inštitúcia zdravotného poistenia, v Maďarsku – Maďarská štátna pokladnica, v Írsku je to Ministerstvo sociálnych vecí, v Holandsku banky sociálneho poistenia.

Na aké dávky a v akej výške mám nárok?

Každý členský štát EÚ vypláca dávky podľa vlastnej legislatívy. Najčastejšie ide o prídavok na dieťa. Niektoré štáty majú aj dávku podobnú nášmu rodičovskému príspevku. Rodičovský príspevok sa nevypláca v Taliansku, Veľkej Británii, Holandsku, Portugalsku a Španielsku. V tom prípade majú naše matky nárok na slovenské rodičovské príspevky za splnenia ostatných zákonných podmienok. Keď žijú dočasne v zahraničí, môžu požiadať o dávku na Slovensku na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný vyplácať túto dávku podľa trvalého pobytu rodiča, zväčša matky. Je to tak aj s príspevkom pri narodení.

Ak by ste dostali v zahraničí priznanú dávku v nižšej výške, než ju stanovuje slovenská legislatíva, môžete si v SR nárokovať jej vyrovnanie. Dĺžka poberania dávok môže byť rôzna v jednotlivých krajinách EU. Preto, pokiaľ by ste v zahraničí mali nárok na dávku kratšie ako v SR, môžete si ju  po ukončení vyplácania v zahraničí nárokovať na Slovensku.
Otázky súvisiace s nárokom na príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri prvorodenom dieťati, prídavok na dieťa a rodičovský príspevok môžete konzultovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny: www.upsvr.sk

Kedy mám nárok na materské?

Na materské v SR vám vznikne nárok vtedy, ak ste boli nemocensky poistená v posledných dvoch rokoch pred pôrodom najmenej 270 dní. Podmienkou je, že ste zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky za obdobie nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Nárok na materské vám vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak tento zákon neustanovuje inak.

Pre konkrétnejšie informácie sa obráťte na Sociálnu poisťovňu, prípadne konzultujte ich poradňu cez internet na https://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1084

Na akých tlačivách prebieha komunikácia medzi úradmi krajín EU?

Pre potreby komunikácie medzi úradmi krajín EU boli vypracované E-formuláre tak, aby boli identické a porovnateľné v tých jazykoch, v ktorých sa predkladajú príslušnej inštitúcii na potvrdenie. Tieto formuláre obsahujú všetky potrebné informácie pre určenie dávok a na preukázanie nároku, ako aj názvy a adresy inštitúcií v  členských štátoch. Na rodinné dávky sa vzťahujú E-formuláre série E 400. Súčasťou každého E formulára sú podrobné pokyny a poznámky potrebné na jeho vyplnenie. Základnou úlohou výmeny informácií prostredníctvom E-formulárov medzi príslušnými inštitúciami je určiť príslušný štát pre výplatu rodinných dávok, prípadne, určiť výšku vyrovnávacích dávok.

Čo v prípade, že mi krajina v ktorej žijem nechce priznať dávky?

Ak vám krajina v ktorej žijete neuzná nárok na prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa alebo na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, môžete si ich uplatniť v SR.  Pokiaľ vám však dávka nie je priznaná napriek tomu, že na ňu zjavne máte nárok, môžete situáciu riešiť súdnou cestou. To je však až posledná z možností. Skôr než ju podstúpite skúste sa obrátiť na SOLVIT centrum. Sieť SOLVIT bola vytvorená za účelom hľadania efektívnych a neformálnych riešení problémov pri aplikovaní európskej legislatívy. Podrobné informácie o presnom postupe nájdete na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm

Druhou možnosťou pre prípad, že by ste sa domáhali ochrany základného práva (napr. práva rodičov starajúcich sa o deti na pomoc štátu, ktoré sa vykonáva v medziach zákona) voči slovenskému orgánu verejnej správy (t.j. úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ) je obrátiť sa na slovenského verejného ochrancu práv. Bližšie informácie o jeho pôsobnosti a postupe ako podať podnet získate na stránke: www.vop.gov.sk.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Martina napísané 04.10.2011 00:04

Mne sa tiez mala narodila v UK.Tu na SR si chcem vybavit rodicovsky prispevok,lenze prislusny organ uradu prace,socialnych veci a rodiny mi ho odmieta vyplatit.Oddovodnenie bolo to ze nezijem s malou na SR ale v UK,ze ak by sme boli na SR tak narok mam,inac nie.Lenze sme v EU,nezalezi na tom v akom clenskom state som a UK nevyplaca rodic.prispevky, takze SR mi je povinne ho vyplatit, ako to je napisane vyssie v clanku...vie mi niekto poradit ako dalej?

kika/redakcia napísané 18.10.2011 08:29
Jessy napísané 26.01.2011 10:35

Dobry den,som Slovenka zijuca v CR.Som zamestnana na dobu neurcitu.Som tehotna a rodit budem tu v CR.Kedze mam uz jedneho syna tak viem,ze mi tu v CR zanika narok na porodne.Matersku budem poberat v CR.Mam narok si ziadat o porodne na Slovensku?.Mam tam stale trvaly pobyt.Ak ano, tak ako mam postupovat,co k tomu potrebujem?,mozem si poziadat aj s ceskym rodnym listom alebo musim pockat na preklad do slovenskeho jazyka?.Ak by som musela cakat na preklad tak by som nemusela stihnut si vibavit porodne ,kedze cez ambasadu je to zdlhave.Za odpoved vopred dakujem.

ivana napísané 04.01.2011 20:47

chcem sa poradiť, žijem v zahraničí, ale dochádzať musím na SR do poradne každý mesiac, viem využívať služby lekára aj v zahraničí každý mesiac aby som potom dostala na SR materskú ? nepracujem v zahraničí, som samoplatca, čo sa poistenia týka,...

Eva napísané 29.12.2009 13:33

Váš komentár

dobry den,pred tromi mesiacmi sa mi narodilo babätko v anglicku.

chcela by som sa opytať ,či mam narok na príspevok ,ktory ma myslim hodnotu 800 eur zo slovenska(príp.čo k tomu potrebujem),kedže som si nenárokovala na takýto príspevok v anglicku? dakujem

natalia napísané 02.01.2010 19:57

mne sa narodila dcerka v anglicku pred rokom ziadala som o prspevok pri narodeni tam bolo mi odmietnute dva razi ten papier budete potrebovat ak chcete ziadat na sr tektiez budete potrebovat papier od midwife ze dietatko sa dozilo 28 dni tektiez ze ho vydela a zaznamenavala pokroky staci ak tam napise ze chodila k vam na prehliadky dietatka...a aj vas ako ginekologicka prehliadka, a mail by ste dostat 700eur...taktiez potrebujete rodny list ale slovensky na ten sa caka 3 mesiace ododna ked ho poslete, ale o prispevok pri narodeni mozete ziadat do 6 mesiacov zivota dietatka, takze ked teraz pridete na slovensko a zacnete vybavovat najprv notarsky prelozit rodny list z anglictiny do slovenciny to vynde asi tak do 35 eur potom si urobte kopiu a ten original prelozeneho poslete cez matriku do BA to trva 3 mesiace ale s kopiou pojdete na urad prace tam si vas zaznamenaju ze ste tam boli este pre ddovrsenim 6 mesiace dietatka ze mate vsetky potrebne papiere len cakate kedy vam poslu slovensky rodny list...je to komplikovane ale stoji to za to ak este nemate vybaveny pas staci ist do londyna na SR ambasabu a poprosit o cestovny preukaz pre dieta plati len jednorazovo ale musite mat overenu pravost aj toho anglickeho rodneho lisku takzvana apostilla a ten cely rodny list lebo v gb mate dva...ten s tou apostilou potom prekladate inac vam neschvalia ani slovensky...ja som sa tak obabrala prvy krat som dala prelozit bez apostilli prisla som o 35 eur..heh ak budete mat eake otazky a budem schopna pomoct napiste...

natalia napísané 02.01.2010 19:58

na shelly8@azet.sk

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Martina napísané 04.10.2011 00:04

Mne sa tiez mala narodila v UK.Tu na SR si chcem vybavit rodicovsky prispevok,lenze prislusny organ uradu prace,socialnych veci a rodiny mi ho odmieta vyplatit.Oddovodnenie bolo to ze nezijem s malou na SR ale v UK,ze ak by sme boli na SR tak narok mam,inac nie.Lenze sme v EU,nezalezi na tom v akom clenskom state som a UK nevyplaca rodic.prispevky, takze SR mi je povinne ho vyplatit, ako to je napisane vyssie v clanku...vie mi niekto poradit ako dalej?

kika/redakcia napísané 18.10.2011 08:29
Jessy napísané 26.01.2011 10:35

Dobry den,som Slovenka zijuca v CR.Som zamestnana na dobu neurcitu.Som tehotna a rodit budem tu v CR.Kedze mam uz jedneho syna tak viem,ze mi tu v CR zanika narok na porodne.Matersku budem poberat v CR.Mam narok si ziadat o porodne na Slovensku?.Mam tam stale trvaly pobyt.Ak ano, tak ako mam postupovat,co k tomu potrebujem?,mozem si poziadat aj s ceskym rodnym listom alebo musim pockat na preklad do slovenskeho jazyka?.Ak by som musela cakat na preklad tak by som nemusela stihnut si vibavit porodne ,kedze cez ambasadu je to zdlhave.Za odpoved vopred dakujem.

ivana napísané 04.01.2011 20:47

chcem sa poradiť, žijem v zahraničí, ale dochádzať musím na SR do poradne každý mesiac, viem využívať služby lekára aj v zahraničí každý mesiac aby som potom dostala na SR materskú ? nepracujem v zahraničí, som samoplatca, čo sa poistenia týka,...

Eva napísané 29.12.2009 13:33

Váš komentár

dobry den,pred tromi mesiacmi sa mi narodilo babätko v anglicku.

chcela by som sa opytať ,či mam narok na príspevok ,ktory ma myslim hodnotu 800 eur zo slovenska(príp.čo k tomu potrebujem),kedže som si nenárokovala na takýto príspevok v anglicku? dakujem

natalia napísané 02.01.2010 19:57

mne sa narodila dcerka v anglicku pred rokom ziadala som o prspevok pri narodeni tam bolo mi odmietnute dva razi ten papier budete potrebovat ak chcete ziadat na sr tektiez budete potrebovat papier od midwife ze dietatko sa dozilo 28 dni tektiez ze ho vydela a zaznamenavala pokroky staci ak tam napise ze chodila k vam na prehliadky dietatka...a aj vas ako ginekologicka prehliadka, a mail by ste dostat 700eur...taktiez potrebujete rodny list ale slovensky na ten sa caka 3 mesiace ododna ked ho poslete, ale o prispevok pri narodeni mozete ziadat do 6 mesiacov zivota dietatka, takze ked teraz pridete na slovensko a zacnete vybavovat najprv notarsky prelozit rodny list z anglictiny do slovenciny to vynde asi tak do 35 eur potom si urobte kopiu a ten original prelozeneho poslete cez matriku do BA to trva 3 mesiace ale s kopiou pojdete na urad prace tam si vas zaznamenaju ze ste tam boli este pre ddovrsenim 6 mesiace dietatka ze mate vsetky potrebne papiere len cakate kedy vam poslu slovensky rodny list...je to komplikovane ale stoji to za to ak este nemate vybaveny pas staci ist do londyna na SR ambasabu a poprosit o cestovny preukaz pre dieta plati len jednorazovo ale musite mat overenu pravost aj toho anglickeho rodneho lisku takzvana apostilla a ten cely rodny list lebo v gb mate dva...ten s tou apostilou potom prekladate inac vam neschvalia ani slovensky...ja som sa tak obabrala prvy krat som dala prelozit bez apostilli prisla som o 35 eur..heh ak budete mat eake otazky a budem schopna pomoct napiste...

natalia napísané 02.01.2010 19:58

na shelly8@azet.sk

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised