Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Materské po rodičovskej dovolenke

 Mgr. Kristína Kováčiková   18.10.2011   12

Počas rodičovskej dovolenky má žena prerušené nemocenské poistenie. V prípade, že znovu otehotnie, nárok na materské sa bude v zásade odvíjať od toho, či jej pracovný pomer ešte trvá alebo naopak, či pracovný pomer zanikol. 

Problematiku tzv. reťazových pôrodov, kedy žena porodí dieťa pred ukončením rodičovskej dovolenky a pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky trvá, rozoberáme v tomto článku.

Prípady, kedy zamestnankyni zanikne pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky, spomíname v článku Rodičovská dovolenka a prerušenie povinného nemocenského poistenia.

Uvedenú problematiku dopĺňame tentokrát praktickými príkladmi. Odpovede na naše otázky pripravili odborníci zo Sociálnej poisťovne.

Otázka - Budem mať nárok na materské, ak po rodičovskej dovolenke nenastúpim do práce z titulu rizikového tehotenstva? Môžem poberať nemocenské?

Anne sa skončí rodičovská dovolenka v septembri 2011. Termín druhého pôrodu má v januári 2012. Anna má od začiatku rizikové tehotenstvo, do pôrodu preto nenastúpi do práce.

Má Anna nárok na nemocenské počas trvania rodičovskej dovolenky alebo po skončení rodičovskej dovolenky?

Ak by Anna ukončila rodičovskú dovolenku už v auguste 2011, mohla by súčasne poberať nemocenské aj rodičovský príspevok? Ak áno, v akej výške? Poslednú hrubú mzdu mala vo výške 500 EUR. Bude mať v takom prípade nárok na materské? Ak áno, v akej výške?

Odpoveď Sociálna poisťovňa:

Všeobecne platí, že nástupom na rodičovskú dovolenku sa zamestnankyni prerušuje nemocenské poistenie (vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného nemocenského poistenia). V prípade uplatnenia si nároku na nemocenské počas poberania rodičovského príspevku nárok na nemocenské nevznikne z dôvodu prerušenia nemocenského poistenia.

Pri ukončení rodičovskej dovolenky (za predpokladu trvania pracovného pomeru) dôjde k obnoveniu prerušeného povinného nemocenského poistenia zamestnankyne, a teda aj k opätovnému vzniku povinného nemocenského poistenia zamestnankyne, čím sa splní jeden zo základných predpokladov nároku na nemocenskú dávku z nemocenského poistenia zamestnankyne a nárok na nemocenskú dávku pri splnení zákonom stanovených podmienok poistenkyni vznikne.

V prípade, ak nastúpi Anna počas rodičovskej dovolenky do zamestnania, obnoví sa jej nemocenské poistenie zamestnanca a nárok na nemocenskú dávku jej vznikne pri splnení zákonom stanovených podmienok nároku. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne skončenie čerpania rodičovskej dovolenky a ukončenie prerušenia nemocenského poistenia z uvedeného dôvodu. Ak následne poistencovi vznikne dočasná pracovná neschopnosť, nárok na nemocenské v takomto prípade vzniká od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, nakoľko došlo k obnoveniu povinného nemocenského poistenia. Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnávateľ vyplatí náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenskej dávky (nemocenského v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a materského) je spravidla predchádzajúci kalendárny rok, tzn. rozhodujúce obdobie v prípade nároku na nemocenské dávky, ktorý si Anna uplatní z nemocenského poistenia zamestnanca, bude rok 2010 (nakoľko dočasná pracovná neschopnosť I nárok na materské, ktoré vzniká šesť až osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom vzniknú v roku 2011).

Keďže bola poistenkyňa po celý rok 2010 na rodičovskej dovolenke, t. j. zo zamestnania nemala žiadny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, výška nemocenskej dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Ak by zamestnávateľ určil predpokladaný príjem 500 EUR, výška nemocenskej dávky nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti by bola okolo 270 EUR (55% z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu). V prípade nemocenskej dávky materské by výška nemocenskej dávky bola okolo 300 EUR (60% z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).

Čo sa týka poberania rodičovského príspevku počas nároku na nemocenskú dávku, s touto otázkou odporúčame obrátiť sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože rodičovský príspevok je štátna dávka, ktorú vypláca táto inštitúcia.

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Otázka - Ako sa mi vypočíta materské, ak nastúpim do práce po skončení rodičovskej dovolenky a budem pracovať až do nástupu na ďalšiu materskú dovolenku?

Monike sa skončí rodičovská dovolenka v auguste 2011, po ktorej nastúpi do práce. Posledná hrubá mzda pred nástupom na prvú materskú dovolenku bola vo výške 500 EUR. Po návrate z rodičovskej dovolenky bude jej hrubá mzda 600 EUR.

Ako sa Monike vypočíta materské v prípade, že do vzniku dôvodu na poskytnutie materského (k šiestemu, resp. ôsmemu týždňu pred očakávaným dňom pôrodu) nezíska u zamestnávateľa 90 dní nemocenského poistenia? Nástup na materskú dovolenku by bol v októbri 2011.

Ako sa Monike vypočíta materské v prípade, že do vzniku dôvodu na poskytnutie materského získa u zamestnávateľa 90 dní nemocenského poistenia? Nástup na materskú dovolenku by bol v januári 2012.

Odpoveď Sociálna poisťovňa:

Podmienka trvania nemocenského poistenia najmenej 90 dní je v týchto prípadoch nepotrebná a nemá vplyv na výšku materského, nakoľko pracovný pomer vznikol ešte pred rodičovskou dovolenkou. Podmienka trvania nemocenského poistenia aspoň 90 dní pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky sa sleduje iba v prípadoch vzniku nového pracovného pomeru.

Ak Monika v auguste 2011 nastúpi do práce po rodičovskej dovolenke, následne nastúpi na materskú dovolenku a začne poberať materské v októbri 2011 a v predchádzajúcom kalendárnom roku (r. 2010) nemala vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu rodičovskej dovolenky, výška materského sa jej určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa určí v tomto prípade z predpokladaného hrubého príjmu, ktorý by dosiahla v zamestnaní za mesiac, v ktorom by jej vznikol dôvod na poskytnutie materského. To znamená, že výška materskej sa v tomto prípade určí z aktuálnej hrubej mzdy v zamestnaní 600 €.

V prípade, že Monika nastúpi do zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky v auguste 2011 a v januári 2012 jej vznikne nárok na materské, rozhodujúce obdobie na určenie výšky materského bude predchádzajúci kalendárny rok, t. j. rok 2011. Keďže v predchádzajúcom kalendárnom roku bude mať vymeriavací základ, z ktorého sa platilo poistné na nemocenské poistenie, výška materského sa určí z týchto vymeriavacích základov. Pri určovaní výšky materského sa teda bude vychádzať z hrubých príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku (r. 2011), a to v období od nástupu do zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky až do konca tohto kalendárneho roku (august – december 2011).

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Otázka - Budem mať nárok na materské, ak počas rodičovskej dovolenky zmením zamestnávateľa?

Lenka je na rodičovskej dovolenke a je znova tehotná. Termín druhého pôrodu má ešte pred skončením rodičovskej dovolenky, čiže ide o klasický “reťazový” pôrod, nakoľko pracovný pomer stále trvá, bude mať nárok na materské (270 dní poistenia získa čerpaním rodičovskej dovolenky). Lenka však má počas trvania rodičovskej dovolenky možnosť zmeniť zamestnávateľa. Ukončí pracovný pomer s pôvodným zamestnávateľom k 30. augustu 2011 a od 1. septembra 2011 nastúpi k novému zamestnávateľovi, u ktorého bude pracovať až do nástupu na druhú materskú dovolenku. Hrubú mzdu bude mať 800 eur.

Bude mať Lenka nárok na materské - započítajú sa jej k novému poisteniu, ktoré získa u nového zamestnávateľa, aj dni čerpania rodičovskej dovolenky u prvého zamestnávateľa do 270 dní nemocenského poistenia? Ak áno, v akej výške bude mať Lenka materské, ak

a) nezíska u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia? Nárok na materské by vznikol v októbri 2011.

b) získa u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia? Nárok na materské by vznikol v decembri 2011.

Odpoveď Sociálna poisťovňa:

Nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní pred pôrodom. Do obdobia 270 dní sa započítava v prípade zamestnankyne obdobie rodičovskej dovolenky, ak spadá do obdobia dvoch rokov pred pôrodom. Nárok na materské Lenke vznikne aj v prvom, aj v druhom prípade (teda aj keď zamestnávateľa zmení, aj keď ho nezmení).

Ak zmení zamestnanie počas rodičovskej dovolenky, do obdobia povinných 270 dní sa jej pripočíta obdobie rodičovskej dovolenky u predchádzajúceho zamestnávateľa.

V prípade, že Lenka nezíska u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia:

Ak nemocenské poistenie trvalo pred nástupom na materskú dovolenku menej ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu bude kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol nárok na materské. Ak v tomto prípade nebude splnená podmienka trvania nemocenského poistenia 90 dní pred nárokom na materské, materské sa vypočíta z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, keďže v predchádzajúcom kalendárnom roku nebol vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (celý rok bola na rodičovskej dovolenke). Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa v tomto prípade určí ako jedna tridsatina predpokladaného hrubého príjmu dosiahnutého za mesiac, v ktorom vznikol nárok na materské. Predpokladaný príjem potvrdí aktuálny zamestnávateľ.

V prípade, že Lenka získa u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia:

Ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 90 dní pred vznikom nároku na materské (najneskôr ku dňu, ktorý zodpovedá 6. týždňu pred očakávaným dňom pôrodu), výška materského sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období. Ak bude splnená podmienka 90 dní trvania nemocenského poistenia pred nástupom na materské, materská dávka sa vypočíta z hrubého príjmu dosiahnutého v rozhodujúcom období v novom zamestnaní (obdobie september – november 2011).

To znamená, že v prvom prípade sa výška materského určí z predpokladaného príjmu dosiahnutého za mesiac, v ktorom Lenke vznikne nárok na materské, pričom tento príjem potvrdí nový zamestnávateľ. V druhom prípade sa výška materského určí z hrubých príjmov dosiahnutých pred nárokom na materské u nového zamestnávateľa v rozhodujúcom období. Výška materského by bola približne rovnaká v oboch prípadoch, a to zhruba 480 € (60 % z 800 €).

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Otázka - Po skončení rodičovskej dovolenky nenastúpim do práce. Na aké dávky budem mať nárok?

Kataríne skončí rodičovská dovolenka v októbri 2011. Nakoľko sa do termínu ďalšieho pôrodu (február 2012) nechce vrátiť do práce, rozhodne sa ukončiť pracovný pomer, a to ku dňu skončenia rodičovskej dovolenky.

Na aké dávky má Katarína nárok (nemocenské, materské, dávku v nezamestnanosti), ak skončí pracovný pomer ku dňu skončenia rodičovskej dovolenky? Vzťahujú sa na Katarínu ustanovenia o ochrannej lehote v takomto prípade? Zmenilo by sa niečo na tejto situácii, ak by Katarína po skončení rodičovskej dovolenky nastúpila do zamestnania napr. na jeden deň ?

Odpoveď:

Zamestnankyni sa prerušuje povinné nemocenské poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku. Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného nemocenského poistenia. Ochranná lehota je spravidla 7 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je ochranná lehota osem mesiacov.

Keďže predpokladáme, že Katarína začala čerpať rodičovskú dovolenku v roku 2008, v tomto roku jej zaniklo i povinné nemocenské poistenie zamestnanca. Za predpokladu, že zamestnankyňa rozviaže so zamestnávateľom pracovný pomer počas čerpania rodičovskej dovolenky (napr. v roku 2010) alebo hneď po ukončení rodičovskej dovolenky, ochranná lehota by sa na ňu nevzťahovala a nárok na nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné) by jej nevznikol, pretože povinné nemocenské poistenie zamestnanca zaniklo z dôvodu prerušenia (čerpanie rodičovskej dovolenky) ešte v roku 2008 a opätovne sa neobnovilo.

V prípade, že by Katarína po ukončení rodičovskej dovolenky so zamestnávateľom neukončila pracovný pomer, ale nastúpila by na jeden deň do zamestnania (obnovilo by sa jej nemocenské poistenie zamestnanca), nárok na nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné) by jej za splnenia podmienok nároku na tieto dávky v rámci ochrannej lehoty po zániku povinného nemocenského poistenia vznikol. Na účely splnenia podmienky 270 dní sa poistenkyni započítava i obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má poistenec, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t.j. 730 dní. Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje šesť mesiacov. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu.

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 11 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Klaudia napísané 28.02.2020 12:58

Dobrý deň.

Mám skoro 5 ročnú dcérku, má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Som tehotná. Môže môj manžel (otec oboch detí) dostať rodičovský príspevok na dcérku kým budem na materskej so súrodencom?

Lucia napísané 03.05.2019 10:35

Dobry den

Som SZCO a 1.4.2018 som nastupila na matersku ktora sa mi skoncila 24.11.2018. Od 25.11.2018 je na materskej moj manzel. Ked skonci manzelovi materska bud ja alebo on budeme poberat rodicovsky prispevok. Planujeme druhe dieta a chcela by som vediet aka bude vyska mojho materskeho. Dakujem

Lucia napísané 03.05.2019 10:35

Dobry den

Som SZCO a 1.4.2018 som nastupila na matersku ktora sa mi skoncila 24.11.2018. Od 25.11.2018 je na materskej moj manzel. Ked skonci manzelovi materska bud ja alebo on budeme poberat rodicovsky prispevok. Planujeme druhe dieta a chcela by som vediet aka bude vyska mojho materskeho. Dakujem

Martina napísané 05.01.2019 23:05

Dobry den, poprosim Vas o radu.

 

1.7.2018 som nastupila na matersku, ale v tom mesiaci som aj ukoncila zmluvu u zamestnavatela. Ako mi prosim vyrataju druhu matersku?

Dakujem

Denisa napísané 23.08.2015 13:29

Dobry den, zaujimalo by ma ci mam narok na matersku ak poberam rodicovskz prispevok- predlzeny a aj pracujem - mam zmluvu na neurcito. Rozmyslam nad druhym dietatkom ale vobec neviem ako to je. Pri dcerke som na matersku narok nemala. Dcerka ide mat 5 rokov a ked bude mat 6 chceli by sme druhe. dakujem

Andrea napísané 27.02.2015 12:45

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to , keď som na rodičovskej dovolenke (dieťa ma 1,5 roka) a našla by som si brigádu. Je vyčlenené, koľko hodín môžem max. mesačne odpracovať, alebo aký max. zárobok môžem mať ? A ešte ak by som chcela mať hneď aj druhé dieťa, či sa mi bude materské vypočítavať z platu na brigáde alebo z predchádzajúceho zamestnania, ako pri prvom dieťati. Zamestnaná stále som , pracovný pomer mi neskončil.

Ďakujem

Majka H napísané 02.04.2013 22:16

dobrý deň

poprosim vás o radu .. 26.12.2010 som nastupila na PN rizikove tehotenstvo pracovala som na zmluvu a priplácala som si dobrovolne pripoistenie od 1.1.2010.. ked som bola na PN poberala som marodku z prace a potom aj z dobrovloneho..17.Januara 2012mi skončila rodičovska dovolenka 17. januara 2012 som aj ukončila aj dobrovolne pripoistenie... teraz som na matrérskej dovolenke ale aj pracujem od 1.1.2013. Som tehotná a mám rizikove tehotenstvo keby som si znova začala priplácať dobrovolne pripoistenie musím znova platiť 270 dni ? ved 2 roky neprešli .. od zrušienia dobrovloneho pripoistenia . alebo stači sa znova dobrovolne pripoistiť ? dakujem

Maria Mackinova napísané 14.11.2012 12:58

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu.

 

Momentalne som na RD, na ktoru som nastupila v auguste 2010 a konci mi 1.3.2013. Cakam 2.dieta a na matersku by som mala nastupit v juni 2013.

1) Ak by som sa na tie 4 mesiace od marca 2013 do juna 2013 vratila spat do prace, ale pracovala by som len na polovicny uvazok (pred prvou materskou som pracovala na plny uvazok), pocitalo by sa mi materske z pravdepodobneho denneho vymeriavacieho zakladu z príjmu, ktorý by som dosiahla v mesiaci vzniku nároku

na materske. Mysli sa tym narok na 1.materske alebo uz toto 2.materske? Teda bolo by to z mojho plneho platu pred nastupom na 1.matersku alebo z mojho polovicneho platu pred nastupom na 2.matersku?

2) Da sa urobit nieco ine pocas tych 4 mesiacov (PN,....), aby som mala narok na plnu vysku materskeho (podobne ako pri prvom materskom), ale nemusela sa vracat do prace na plny uvazok?

Dakujem.

Martina napísané 08.10.2012 12:41

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, čo ďalej.

V roku 2008 som nastúpila na 1. materskú dovolenku, pokračovala som rodičovskou a v roku 2009 (8/2009) som nastúpila na 2.materskú. 23.9.2012 som ukončila riadnu rodičovskú dovolenku a zároveň aj pracovný pomer u zamestnávateľa, u ktorého som bola od roku 2000. Keďže mi ešte bežal za mesiac 9/2012 posledný rodičovský príspevok, na Úrad práce som sa mohla prihlásiť až od 1.10.2012, čo som urobila. Ešte som ani nedostala z úradu papiere a zistila som (8.10.), že som tehotná. Ako mám ďalej postupovať, aby mi vznikol nárok na materskú a rodičovský príspevok? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď. Martina

Lucia napísané 08.06.2012 14:52

dobry den prajem,

 

chcel aby som Vas poprosit o informaciu, 1.7.2009 som nastupila prvy raz na TPP, v polovici augusta 2010 som isla na MD. v septembri tohto roku by som sa chcela vratit do prace a ukoncit MD (cca po dvoch rokoch). ale taktiez planujeme dalsie babatko... chcela by som sa spytat, co musim splnat aby som pri druhom dietatku mala narok na matersku po dobu cca 7 mes. zo zamestnavatelskeho platu... potrebujem odpracovat nejaky cas, alebo mam narok automaticky...

vopred Vam dakujem za informacie...

Lucia

Lenka Cvancigerova napísané 19.01.2012 16:06

Dobry deň, chcela by som Vas poprosit o radu.

Na prvu matersku som nastupovala 8.marca 2009. Pred MD som bola zamestnana 3roky. RD mi skonci 22.aprila 2012 a na novu by som mala nastupit v polovici juna 2012. Ako by som mala vyriesit ten 2mesacny rozdiel medzi RD a MD. Mam sa dat na marodku? do prace ma asi na 2 mesiace nezoberu! Budem mat narok na nemocenske aj na matersku, ci nie?

Dakujem

Erika Vrzonova napísané 14.10.2011 13:59

Dobry den,

vedel by mi niekto poradit, ako je to v pripade dobrovolneho nemoc. poistenia? Planujeme dalsie babo a chcela by som si zvysit vysku materskeho. Viem, ze je to potrebne platit min. 270 dni pred nastupom na matersku, ale neviem, ako mam vypocitat vysku priopojistenia. V sucasnosti som na rodicovskej dovolenke, pracovny pomer mi stale trva. Chcela by som sa pripoistit tak, aby som dostavala maximalnu vysku materskeho. Bude k tomu potrebne aj nejake potvrdenie o vyske platu od mojho zamestnavatela? Dakujem pekne.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku
Klaudia napísané 28.02.2020 12:58

Dobrý deň.

Mám skoro 5 ročnú dcérku, má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Som tehotná. Môže môj manžel (otec oboch detí) dostať rodičovský príspevok na dcérku kým budem na materskej so súrodencom?

Lucia napísané 03.05.2019 10:35

Dobry den

Som SZCO a 1.4.2018 som nastupila na matersku ktora sa mi skoncila 24.11.2018. Od 25.11.2018 je na materskej moj manzel. Ked skonci manzelovi materska bud ja alebo on budeme poberat rodicovsky prispevok. Planujeme druhe dieta a chcela by som vediet aka bude vyska mojho materskeho. Dakujem

Lucia napísané 03.05.2019 10:35

Dobry den

Som SZCO a 1.4.2018 som nastupila na matersku ktora sa mi skoncila 24.11.2018. Od 25.11.2018 je na materskej moj manzel. Ked skonci manzelovi materska bud ja alebo on budeme poberat rodicovsky prispevok. Planujeme druhe dieta a chcela by som vediet aka bude vyska mojho materskeho. Dakujem

Martina napísané 05.01.2019 23:05

Dobry den, poprosim Vas o radu.

 

1.7.2018 som nastupila na matersku, ale v tom mesiaci som aj ukoncila zmluvu u zamestnavatela. Ako mi prosim vyrataju druhu matersku?

Dakujem

Denisa napísané 23.08.2015 13:29

Dobry den, zaujimalo by ma ci mam narok na matersku ak poberam rodicovskz prispevok- predlzeny a aj pracujem - mam zmluvu na neurcito. Rozmyslam nad druhym dietatkom ale vobec neviem ako to je. Pri dcerke som na matersku narok nemala. Dcerka ide mat 5 rokov a ked bude mat 6 chceli by sme druhe. dakujem

Andrea napísané 27.02.2015 12:45

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to , keď som na rodičovskej dovolenke (dieťa ma 1,5 roka) a našla by som si brigádu. Je vyčlenené, koľko hodín môžem max. mesačne odpracovať, alebo aký max. zárobok môžem mať ? A ešte ak by som chcela mať hneď aj druhé dieťa, či sa mi bude materské vypočítavať z platu na brigáde alebo z predchádzajúceho zamestnania, ako pri prvom dieťati. Zamestnaná stále som , pracovný pomer mi neskončil.

Ďakujem

Majka H napísané 02.04.2013 22:16

dobrý deň

poprosim vás o radu .. 26.12.2010 som nastupila na PN rizikove tehotenstvo pracovala som na zmluvu a priplácala som si dobrovolne pripoistenie od 1.1.2010.. ked som bola na PN poberala som marodku z prace a potom aj z dobrovloneho..17.Januara 2012mi skončila rodičovska dovolenka 17. januara 2012 som aj ukončila aj dobrovolne pripoistenie... teraz som na matrérskej dovolenke ale aj pracujem od 1.1.2013. Som tehotná a mám rizikove tehotenstvo keby som si znova začala priplácať dobrovolne pripoistenie musím znova platiť 270 dni ? ved 2 roky neprešli .. od zrušienia dobrovloneho pripoistenia . alebo stači sa znova dobrovolne pripoistiť ? dakujem

Maria Mackinova napísané 14.11.2012 12:58

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu.

 

Momentalne som na RD, na ktoru som nastupila v auguste 2010 a konci mi 1.3.2013. Cakam 2.dieta a na matersku by som mala nastupit v juni 2013.

1) Ak by som sa na tie 4 mesiace od marca 2013 do juna 2013 vratila spat do prace, ale pracovala by som len na polovicny uvazok (pred prvou materskou som pracovala na plny uvazok), pocitalo by sa mi materske z pravdepodobneho denneho vymeriavacieho zakladu z príjmu, ktorý by som dosiahla v mesiaci vzniku nároku

na materske. Mysli sa tym narok na 1.materske alebo uz toto 2.materske? Teda bolo by to z mojho plneho platu pred nastupom na 1.matersku alebo z mojho polovicneho platu pred nastupom na 2.matersku?

2) Da sa urobit nieco ine pocas tych 4 mesiacov (PN,....), aby som mala narok na plnu vysku materskeho (podobne ako pri prvom materskom), ale nemusela sa vracat do prace na plny uvazok?

Dakujem.

Martina napísané 08.10.2012 12:41

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, čo ďalej.

V roku 2008 som nastúpila na 1. materskú dovolenku, pokračovala som rodičovskou a v roku 2009 (8/2009) som nastúpila na 2.materskú. 23.9.2012 som ukončila riadnu rodičovskú dovolenku a zároveň aj pracovný pomer u zamestnávateľa, u ktorého som bola od roku 2000. Keďže mi ešte bežal za mesiac 9/2012 posledný rodičovský príspevok, na Úrad práce som sa mohla prihlásiť až od 1.10.2012, čo som urobila. Ešte som ani nedostala z úradu papiere a zistila som (8.10.), že som tehotná. Ako mám ďalej postupovať, aby mi vznikol nárok na materskú a rodičovský príspevok? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď. Martina

Lucia napísané 08.06.2012 14:52

dobry den prajem,

 

chcel aby som Vas poprosit o informaciu, 1.7.2009 som nastupila prvy raz na TPP, v polovici augusta 2010 som isla na MD. v septembri tohto roku by som sa chcela vratit do prace a ukoncit MD (cca po dvoch rokoch). ale taktiez planujeme dalsie babatko... chcela by som sa spytat, co musim splnat aby som pri druhom dietatku mala narok na matersku po dobu cca 7 mes. zo zamestnavatelskeho platu... potrebujem odpracovat nejaky cas, alebo mam narok automaticky...

vopred Vam dakujem za informacie...

Lucia

Lenka Cvancigerova napísané 19.01.2012 16:06

Dobry deň, chcela by som Vas poprosit o radu.

Na prvu matersku som nastupovala 8.marca 2009. Pred MD som bola zamestnana 3roky. RD mi skonci 22.aprila 2012 a na novu by som mala nastupit v polovici juna 2012. Ako by som mala vyriesit ten 2mesacny rozdiel medzi RD a MD. Mam sa dat na marodku? do prace ma asi na 2 mesiace nezoberu! Budem mat narok na nemocenske aj na matersku, ci nie?

Dakujem

Erika Vrzonova napísané 14.10.2011 13:59

Dobry den,

vedel by mi niekto poradit, ako je to v pripade dobrovolneho nemoc. poistenia? Planujeme dalsie babo a chcela by som si zvysit vysku materskeho. Viem, ze je to potrebne platit min. 270 dni pred nastupom na matersku, ale neviem, ako mam vypocitat vysku priopojistenia. V sucasnosti som na rodicovskej dovolenke, pracovny pomer mi stale trva. Chcela by som sa pripoistit tak, aby som dostavala maximalnu vysku materskeho. Bude k tomu potrebne aj nejake potvrdenie o vyske platu od mojho zamestnavatela? Dakujem pekne.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised