Určenie mena

JUDr. Soňa Glezgo 9

Určenie mena dieťaťu, ako aj rozhodovanie sa o tom, aké bude/-me mať priezvisko je téma, ktorá je pre mnohých veľmi dôležitá. S účinnosťou od 1.2.2009 došlo k…

Ako je to pri osvojení

JUDr. Soňa Glezgo 0

Osvojitelia majú právo do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o osvojení súhlasným písomným vyhlásením zmeniť osvojencovi meno, ktoré má zapísané v matrike, alebo mu určiť…

Zmena mena a priezviska

JUDr. Soňa Glezgo 15

Zmenu mena alebo priezviska je možné vykonať dvoma spôsobmi: na základe povolenia vydaného príslušným orgánom, alebo v zákonom presne vymedzených prípadoch na základe písomného vyhlásenia osoby…

Priezvisko

JUDr. Soňa Glezgo 5

Štátny občan po narodení  nadobúda: Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.Ak nie je otec dieťaťa…