Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Vyrovnávacia dávka

 Kristína Kováčiková   01.01.2017   0

Vyrovnávacia dávka veľmi úzko súvisí s témou prác, ktoré sú zakázané alebo predstavujú špecifické riziko počas tehotenstva a dojčenia.

Aktuálna je v tom prípade, keď zamestnávateľ preradil zamestnankyňu bez jej zavinenia na inú prácu, kde dosahuje nižší zárobok ako pri doterajšej práci. Na vyrovnanie tohto rozdielu sa potom tehotnej žene, resp. matke do 9. mesiaca života dieťaťa poskytuje vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve podľa zákona o sociálnom poistení.

Čo je vyrovnávacia dávka?

Shutterstock

 

Vyrovnávacia dávka je dávka nemocenského poistenia (podobne ako materské, nemocenské, či ošetrovné).

Vypláca ju Sociálna poisťovňa, za predpokladu, že oprávnená osoba (zamestnankyňa) spĺňa podmienky nároku na dávku a uplatní si nárok na príslušnom tlačive Sociálnej poisťovne.

Uvedené tlačivo sa nedá stiahnuť na internete, nie je voľne dostupné, má ho k dispozícii lekár zdravotníckeho zariadenia, ktorý ho vystaví v prípade potreby preradenia na inú prácu.

Žiadosť o vyrovnávaciu dávku musí pred odovzdaním tlačiva miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podpísať a potvrdiť aj zamestnávateľ.

Rozhodnúť o nároku na vyrovnávaciu dávku je Sociálna poisťovňa povinná rozhodnúť v zásade do 60 dní od doručenia žiadosti o vyrovnávaciu dávku.

Kto má nárok na vyrovnávaciu dávku?

Tehotná zamestnankyňa:

- ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitného predpisu* zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem alebo náhradu príjmu podľa osobitného predpisu ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Zamestnankyňa do 9. mesiaca po pôrode:

- ak počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode je preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitného predpisu* zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

* Týmto osobitným predpisom je Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z.z. v aktuálnom znení. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú pre tehotné ženy a matky do 9. mesiaca po pôrode zakázané alebo predstavujú pre ne špecifické riziko, uvádzame v osobitnom článku.

Aké sú podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku?

Tehotná zamestnankyňa alebo zamestnankyňa-matka v období do 9 mesiacov po pôrode, aby získala nárok na vyrovnávaciu dávku, musí byť v súvislosti s jej tehotenstvom alebo materstvom preradená na inú prácu, v dôsledku čoho sa jej zníži príjem.  

Shutterstock

 

Preradenie na inú prácu

Za preradenie na inú prácu v tehotenstve a materstve sa podľa zákona o sociálnom poistení považuje aj situácia, kedy nedochádza k zmene druhu práce, a to: 

a) zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je také vykonávanie práce zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo, s výnimkou kratšieho pracovného času, 

b) oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, zdravie alebo materstvo, s výnimkou oslobodenia tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode od vykonávania uvedených pracovných činností v kratšom pracovnom čase, 

c) preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné pracovisko alebo pracovné miesto, ak jej doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo ak dochádzanie na doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo, 

d) oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode.

Kedy sa poskytne vyrovnávacia dávka? 

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení (vymeriavací základ zamestnankyne). 

Nárok na vyrovnávaciu dávku vzniká odo dňa preradenia na inú prácu. Dňom skončenia preradenia na inú prácu nárok zase zanikne.

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku (v zásade 34. týždeň tehotenstva, resp. 32. týždeň tehotenstva) – dňom nástupu na materskú dovolenku nárok na vyrovnaciu dávku zanikne.

Po skončení materskej dovolenky (minimálne 14 týždňov) sa vyrovnávacia dávka najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode – uplynutím deviateho mesiace po pôrode nárok na vyrovnávaciu dávku zanikne. 

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca.

Výška vyrovnávacej dávky

Pri určení výšky vyrovnávacej dávky rezonujú pojmy zákona o sociálnom poistení, a to mesačný vymeriavací základ, denný vymeriavací základ, pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu a rozhodujúce obdobie.

  • Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30, 4167-násobok denného vymeriavacieho základu.
  • Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia, pričom nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 1, 5-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
  • Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30, 4167-násobok denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 zákona o sociálnom poistení (pozri denný vymeriavací základ) pripadajúci na počet kalendárnych dní, v ktorom mala zamestnankyňa po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Ako sa vypočíta vyrovnávacia dávka?

Výška vyrovnávacej dávky sa vypočíta ako 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom (určeným podľa § 56 ods. 1 zákona o sociálnom poistení) a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou mesačného vymeriavacieho základu (určeného podľa § 56 ods. 2 zákona o sociálnom poistenía vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu, ak zamestnankyňa v kalendárnom mesiaci, za ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku, nevykonávala počas celého kalendárneho mesiaca prácu, za ktorú má príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ (podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

Rozhodujúce obdobie na určenie vyrovnávacej dávky

Téme rozhodujúceho obdobia sa venujeme osobitne v článku Výška materského: zamestnankyňa.

Materské po vyrovnávacej dávke?

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku (v zásade 34. týždeň tehotenstva, resp. 32. týždeň tehotenstva).

Ak zamestnankyňa, ktorá bola preradená na inú prácu, v dôsledku čoho sa jej poskytovala vyrovnávacia dávka, má nárok na materské, pokiaľ ide o výšku materského, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského sa zisťuje ku dňu tohto preradenia.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised