Zakázané a rizikové práce v tehotenstve a počas dojčenia

Kristína Kováčiková 0

Tehotné ženy, matky do 9. mesiaca po pôrode a dojčiace ženy požívajú podľa Zákonníka práce zvýšenú ochranu, čo znamená, že sa im zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení.

Tehotná/dojčiaca zamestnankyňa

Na účely Zákonníka práce (ZP) sú pojmy tehotná zamestnankyňa a dojčiaca zamestnankyňa vymedzené nasledovne (§ 40 ods. 6 a 7 ZP):

  • tehotná zamestnankyňa je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.
  • dojčiaca zamestnankyňa je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o tejto skutočnosti.

♥ TIP:

Na Slovensku existuje zákonný nárok na platené prestávka na dojčenie počas práce »»»

Pokiaľ absentuje písomné informovanie zamestnávateľa zo strany tehotnej, či dojčiacej zamestnankyne, v prípade tehotnej ženy naviac predloženie lekárskeho potvrdenia o druhom stave, neplatí pre ňu zvýšená ochrana Zákonníka práce, ale funguje v režime „obyčajného“ zamestnanca.

Čo to znamená? Prečítajte si viac v článku Môžem dostať výpoveď, keď som tehotná?

Máte rizikovú prácu?

Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu.

Zoznam zakázaných prác a pracovísk, vrátne prác a pracovísk so špecifickým rizikom v týchto prípadoch upravuje Nariadenie vlády, na ktoré odkazuje Zákonník práce (samotný Zákonník práce rizikové práce nevymenúva).

Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. Ide o individuálny zákaz, týkajúci sa jednej, konkrétnej tehotnej ženy. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

Tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu nemožno za žiadnych okolností nútiť, aby vykonávala práce, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie jej bezpečnosti a zdravia a možné účinky na jej tehotenstvo alebo dojčenie.

Práce zakázané tehotným a dojčiacim matkám 

Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z. v aktuálnom znení.

Tehotným ženám sú zakázané práce a pracoviská

so škodlivými fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, najmä pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v tlakových komorách a pri potápaní, alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútropľúcneho tlaku,
so škodlivými biologickými faktormi, najmä s toxoplasmou gondii, vírusom rubeoly (rubivírus), vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), okrem prípadov, keď sú tehotné ženy dokázateľne primerane chránené pred pôsobením týchto faktorov očkovaním,
so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.

Dojčiacim ženám sú zakázané

– práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.

Ďalej sú tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zakázané práce

a) s karcinogénmi (uvedené v zákone č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a označené ako R 40, R 45, R 46, R 47 a R 49),
b) pri procesoch s rizikom karcinogenity uvedené v Nariadení vlády SR č. 46/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi,

c) s chemickými látkami, ktoré

1.poškodzujú reprodukciu, ktoré sú uvedené v v zákone č. 163/2001 Z. z. a označené ako R 60, R 62,

2. majú mutagénne účinky a môžu viesť k poškodeniu nenarodeného dieťaťa (sú uvedené v v zákone č. 163/2001 Z. z. a označené ako R 46, R 61 a R 63)

3. môžu mať škodlivé účinky na dojčené dieťa (sú uvedené v v zákone č. 163/2001 Z. z. a označené ako R 64)

4. môžu poškodzovať plodnosť (sú uvedené v v zákone č. 163/2001 Z. z. a označené ako R 60, R 62),

d) určené ako rizikové v kategóriách 3 a 4 podľa osobitného predpisu,
e) pri činnostiach vedúcich k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f) pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a pri zaobchádzaní s nimi,
g) pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi,
h) v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží,
i) s horľavými kvapalinami I. triedy s výnimkou ich bezpečného používania v laboratóriách a pri poskytovaní zdravotnej a veterinárnej starostlivosti,
j) pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania materiálov,
k) vo výškach nad 1, 5 m a nad voľnými hĺbkami,
l) s nebezpečenstvom vysokého napätia,
m) pri porážke zvierat na bitúnkoch,
n)pri starostlivosti o plemenného žrebca, plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním,
o) banské pod zemou a pri razení tunelov a štôlní.

Práce a pracoviská so špecifickým rizikom

Špecifické riziko pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy majú nasledovné práce a pracoviská:

Práce a pracoviská so škodlivými fyzikálnymi faktormi a vplyvmi,

ktoré môžu spôsobiť poškodenie plodu alebo narušiť uchytenie placenty alebo jej časti, najmä

práce s nárazmi, otrasmi alebo pohybmi

a) spojené s tlakom na brucho a podbrušie spôsobeným či už pracovným zariadením, opracúvanými predmetmi, alebo v dôsledku nevhodne riešeného pracovného miesta,
b) pri ktorých dochádza k prenosom nárazov na horné končatiny, napríklad práca s ručnými pneumatickými nástrojmi,
c) pri ktorých dochádza k prenosu vibrácií na ruky, pri ktorom sú prekračované akčné hodnoty expozície vibráciám v závislosti od časového vystavenia, ustanovené Nariadením vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
d) s prenosom vibrácií pôsobiacich na celé telo alebo miestne, pri ktorých sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám ustanovené Nariadením vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami pre tehotné ženy znížené o 10 dB,

práce pri manipulácii s nákladmi spojené s rizikami, najmä v bedernej oblasti chrbtice

a) pri preprave bremien pomocou jednoduchých bezmotorových pojazdných prostriedkov, pri ktorých musí byť sila vynaložená v ťahu väčšia ako 50 N a sila v tlaku väčšia ako 100 N,
b) spojené so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované smerné hmotnostné hodnoty,
c) s prevažujúcou dynamickou zložkou svalovej práce, pri ktorých je celozmenový pracovný energetický výdaj väčší ako 4 MJ,

práce na pracoviskách s hlukom,

– keď sú prekračované horné akčné hodnoty expozície hluku pri fyzickej práci, ustanovené Nariadením vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

práce s ionizujúcim žiarením pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením mimo kontrolovaných pásiem pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak dávka na plod počas celého tehotenstva neprekročí 1 mSv,

práce s neionizujúcim žiarením, keď sú prekročené akčné hodnoty expozície elektromagnetickému žiareniu a elektromagnetickým poliam s frekvenciami 300 GHz a nižšími, ustanovené osobitným predpisom pre obyvateľstvo,

práce na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom alebo teplom
a) keď sa teplota vzduchu udržiava po dobu viac ako 4 hodiny na hodnote 4 °C a nižšej alebo keď sa vykonávajú práce v súhrne za zmenu dlhšie ako 1 hodinu pri teplotách pod -5 °C. Práca v uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie tehotnej ženy, najmä vhodným pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy,
b) keď časovo-vážená celozmenová priemerná výsledná teplota guľového teplomeru prevyšuje 28 °C,
c) s významnými zdrojmi sálavého tepla na zamestnanca, keď nemožno technickými opatreniami znížiť sálanie tak, aby nebolo príčinou nadmernej tepelnej záťaže a porúch termoregulácie a aby pôsobenie sálavého tepla na hlavu neprekračovalo 150 W/m2,
d) s mimoriadnymi nárokmi na termoreguláciu v dôsledku striedania veľkých teplotných rozdielov v intervaloch kratších ako 30 minút, ako aj pri súčasne vysokej teplote a vlhkosti, ak nie sú zabezpečené opatrenia účinne kompenzujúce negatívny vplyv uvedených faktorov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný režim, primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových priestoroch,

práce s nevhodným pohybom a držaním tela a s premiestňovaním sa v rámci pracoviska alebo mimo neho

a) vykonávané vo fyzicky náročných a v nevhodných pracovných polohách, ako je práca v hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, poležiačky, vo vypätom stoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou a s pootočením trupu o viac ako 60°,
b) postojačky u tehotných žien, ak sa vykonávajú súvisle počas prevažnej časti pracovnej zmeny,
c) vykonávané v obmedzenom pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných polôh a uvoľňovanie zaťažovaných častí podpornopohybovej sústavy, a v podmienkach, ktoré neumožňujú upraviť pracovné miesto s ohľadom na antropometrické zmeny tela ženy v priebehu tehotenstva,

práce s psychickou záťažou

a) pri ktorej nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým zariadením,
b) pri ošetrovaní pacientov na uzavretých psychiatrických oddeleniach.

Práce a pracoviská so škodlivými biologickými faktormi,

najmä práce s klasifikovanými faktormi skupiny 2, 3 a 4, ak je známe, že tieto faktory alebo terapeutické opatrenia potrebné vzhľadom na pôsobenie týchto faktorov ohrozujú zdravie tehotných žien a nenarodeného dieťaťa, práce pri výrobe liečiv a prípravkov na humánne a veterinárne účely, pri ktorých môže preukázateľne vo významnej miere dochádzať k prenikaniu v nich obsiahnutých biologických účinných látok do organizmu.

Práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi,

najmä práce s ortuťou a s jej zlúčeninami, látkami spomaľujúcimi mitózu, oxidom uhoľnatým, chemickými látkami, ktoré sú v nebezpečnej miere absorbované cez pokožku a ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 24 a R 27, chemickými látkami, ktoré
1. majú výrazný alergizujúci účinok na dýchacie ústrojenstvo alebo kožu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 42 a R 43,
2. majú žieravý účinok na kožu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 34, R 35,
okrem predaja nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov v uzavretých nerozbitných, originálnych baleniach.

Povinnosti zamestnávateľa

V závislosti od možností toho ktorého zamestnávateľa pripadá do úvahy niekoľko riešení situácie, čo s „ohrozenou“ tehotnou ženou či dojčiacou matkou – od dočasnej úpravy pracovných podmienok, preradenie na inú prácu až po pracovné voľno s náhradou mzdy.

Prečítajte si viac v článku: Rizikové tehotenstvo a povinnosti zamestnávateľa

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (11 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...