Príručka pre rodičaAktuality v legislatíve pre rodičov

10 otázok na tému: Daňový bonus

 redakcia   12.02.2015   41

Podmienky, pri splnení ktorých si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus v sume 21,41 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, podrobnejšie rozoberáme v článku Daňový bonus aj s niektorými príkladmi.

Doplňujúcich otázok však nikdy nie je dosť :) A tak sme desať otázok našich čitateľov k téme Daňový bonus posunuli Finančnej správe SR - prinášame Vám desať odborných odpovedí, autorom ktorých je Ing. Jozef Ďuriš z Finančnej správy SR.

1/ Môžem si uplatniť daňový bonus, keď sme s manželkou rozvedení, deti sú zverené jej a ja platím výživné, ale bývame v jednej domácnosti a ona je nezamestnaná? Ďakujem za odpoveď.

Ak rozvedení rodičia naďalej vedú spoločnú domácnosť (podieľajú sa spoločne na nákladoch) aj napriek skutočnosti, že ich spoločné deti boli zverené do starostlivosti matky si môže si otec dieťaťa uplatniť nárok na daňový bonus. Otec dieťaťa musí spĺňať podmienku spoločnej domácnosti s dieťaťom tak ako to predpokladá a definuje Občiansky zákonník v § 115 zákona.

Pokiaľ by bývalí manželia iba bývali v jednom byte a neviedli by spoločnú domácnosť (neuhrádzali by spoločne náklady na svoje potreby a potreby detí) otec detí nemá nárok na daňový bonus – nie je splnená podmienka spoločnej domácnosti s vyživovanými deťmi a to i v prípade, že bývalá manželka nemá nárok na daňový bonus z dôvodu nesplnenia niektorej podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

2/ Dá sa vybaviť daňový bonus aj spätne, ak môj manžel neodovzdal potvrdenie zo strednej školy za príslušný kalendárny rok? Ďakujem.

Spätne po uplynutí zdaňovacieho obdobia si môže napr. rodič dieťaťa uplatniť nárok na daňový bonus na vyživované dieťa ak sú splnené podmienky na uplatnenie daňového bonusu u zamestnávateľa v „Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania ...“, alebo prostredníctvom podaného daňového priznania.

Doklady preukazujúce nárok na daňový bonus:
- kópia rodného listu, alebo výpis z rodného list, alebo
- potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo
- potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti), alebo
- potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, alebo úraz.

3/ Tento rok v máji moja dcéra dosiahla 18 rokov, stále študuje na gymnáziu. Po dosiahnutí 18. roku jej bol priznaný invalidný dôchodok z mladosti. Od toho dátumu na ňu nepoberám rodinné prídavky. Mám nárok na daňový bonus na dcéru, keď sa ďalej sústavne pripravuje formou štúdia na povolanie, aj keď poberá invalidný dôchodok z mladosti?

Ak bol dieťaťu zamestnanca priznaný invalidný dôchodok tak nárok na uplatnenie daňového bonusu počnúc mesiacom po mesiaci jeho priznania zaniká. Vyplýva to z ustanovenia § 33 ods. 5 ZoDP, podľa ktorého patrí daňovníkovi daňový bonus za každý mesiac na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť iba na vyživované nezaopatrené dieťa, pričom podľa § 3 ods. 3 zákona č. 600/2003 zákona o rodinnom prídavku nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo poberá sociálny dôchodok.

4/ Som rozvedená a mám tri deti. Najstaršie mám z prvého manželstva a dve mám s partnerom. Na spoločné deti si uplatňuje partner daňový bonus a na najstaršiu dcéru som si ho uplatňovala ja. Teraz som sa zamestnala a zamestnávateľ mi povedal, že si musím uplatňovať na všetky tri deti, že sa to nedá deliť. Partnerovi ale v práci zasa povedali, že to nevadí a môže sa to deliť. Prosím o odpoveď alebo nejaký odkaz na zákon ktorý toto rieši. Ďakujem

Partner, ktorí žije v domácnosti s priateľkou ako druh a družka si môže uplatniť nárok na daňový bonus iba na spoločné deti (jedná sa u neho o deti vlastné), na dieťa družky mu nárok nevzniká, nakoľko sa nejedná o dieťa druhého z manželov.

Ak deti (vlastné, osvojené, dieťa zverené do starostlivosti, dieťa druhého z manželov) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

V uvedenom prípade si môže dieťa z prvého manželstva uplatniť iba matka dieťaťa a na obe spoločné deti si uplatní nárok buď matka, alebo otec detí. Môže teda dôjsť i k situácii, že na prvé dieťa si uplatní nárok matka a na ďalšie spoločné deti si uplatní nárok otec detí. Nemôže dôjsť k deleniu nároku spoločných detí - § 33 ods. 4 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5/ Manžel je zamestnaný od 15. januára 2015 a máme 1 dieťa, ktoré sa narodilo 13.9.2014. Má manžel nárok na DB? Pretože v zákone je písané, že zamestnanec si môže uplatniť DB, ak ročne dosiahne min. príjmy vo výške 6 x min. mzda. Tie príjmy sa rátajú za rok 2014, lebo mi to nedáva logiku, ak za rok 2015, lebo nevieme, aké budú jeho príjmy. No rok 2014 bol nezamestnaný. Ďakujem

Nárok na daňový bonus má každý daňovník , ktorý splní nasledovné podmienky:

- dosiahne „aktívne“ zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie r. 2014 aspoň vo výške 2112,00 eur, a to z
- príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z
- príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, okrem dosiahnutia limitu minimálnej výšky týchto príjmov (2026,20 €) musí byť vykázaný aj základ dane z týchto príjmov
- vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa
- preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy,....)

Na uplatnenie daňového bonusu musí byť splnená podmienka, že limit 2 112,00 eur musí byť dosiahnutý buď z príjmov zo závislej činnosti, alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak teda daňovník dosiahol v roku 2014 príjem zo závislej činnosti alebo z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nižší ako 2 112,00 eur nevzniká mu nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Ak otec dieťaťa po jeho narodení v roku 2014 nepoberal príjmy zo závislej činnosti nevznikol mu nárok na poberanie daňového bonusu. Ak v roku 2015 bude poberať príjmy zo závislej činnosti, v bežnom mesiaci aspoň vo výške 176,00 eur vznikne mu v bežnom mesiaci nárok na daňový bonus vo výške 21,41 eura.

6/ Som študentkou prvého ročníka na vysokej škole, poberám sociálne štipendium a obaja rodiča majú súdom určenú vyživovaciu povinnosť a žijeme spolu v jednej domácnosti. Ako to je s daňovým bonusom, ktorý si mama na mňa uplatňuje?

Plnoleté, naďalej študujúce dieťa (nedovŕšilo 25 r.), ktoré si súdnou cestou zabezpečí vyživovaciu povinnosť od rodičov, možno podľa zákona o prídavku na dieťa považovať za nezaopatrené.

Ak takéto dieťa aj naďalej žije s rodičmi v domácnosti, potom jeden z rodičov po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok si môže uplatniť nárok na daňový bonus na toto vyživované dieťa a to aj vtedy, ak rodič má vyživovaciu povinnosť voči tomuto dieťaťu.

7/ Chcela by som sa spýtať, či má na mňa môj manžel nárok na daňový bonus. Som vydatá, žijem v spoločnej domácnosti s manželom, som študentkou denného štúdia VŠ a zároveň poberám rodičovský príspevok z ČR, narodil sa nám syn. Manžel pracuje Českej republike ako zamestnanec. Trvalý pobyt máme všetci na Slovensku, prechodne bývame v Českej republike manžel si podáva daňové priznanie v Čechách i na Slovensku.

Nárok na daňový bonus má otec dieťaťa, ak sa považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, t.j. ak na území SR podáva daňové priznanie z dosiahnutých celosvetových príjmov.

V opačnom prípade ak sa považuje za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (je „českým“ daňovým rezidentom) mu nárok na daňový bonus vznikne, ak jeho úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

8/ Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na daňový bonus, keď syn po 2.ročníku VŠ prestúpil na iný odbor tej istej VŠ? Dva roky študoval jeden odbor, potom si podal riadnu prihlášku na iný odbor, bol prijatý a teraz je v druhom ročníku. Ďakujem za odpoveď.

Vyživované dieťa sa považuje za nezaopatrené. Nezaopatrenosť dieťaťa sa posudzuje podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, konkrétne podľa § 3 ods. 1 príslušného zákona.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ale najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Toto platí i v prípade, ak študent do tejto vekovej hranice prestúpil na iný študijný odbor, alebo začal študovať na inej vysokej škole.

9/ Dobrý deň, čakáme s priateľkou dieťa. Ja som Slovák, ona je Češka, pôrod bude prebiehať na území ČR, čiže dieťa bude mať českú národnosť aj občianstvo. Ja ako budúci otec mám trvalý pobyt na Slovensku a priateľka v Česku. Zamestnaný som na území Slovenska. Chcem sa Vás spýtať, či mám nárok na daňový bonus u svojho zamestnávateľa. Ďakujem za odpoveď.

Pri uplatnení nároku na daňový bonus je rozhodujúce, či posudzované dieťa žije s rodičom v spoločnej domácnosti - podľa ustanovenia § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Rozdielny trvalý pobyt rodiča a dieťaťa nemá na uplatnenie nároku na daňový bonus žiaden vplyv. Podobne tak nemá vplyv rozdielna národnosť, alebo občianstvo rodiča a dieťaťa.

10/ Kedy budú vyplácať daňový bonus? Ev. Od ktorého mája začnú vyplácať živnostníkom daňový bonus? Ďakujem

Daňový preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie vráti správca dane najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania , najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Znamená to, že prípadný preplatok na dani, ale i daňový bonus, bude správcom dane vrátený najskôr po 31.3.2015, najneskôr však do 40 dní od konca lehoty na podanie daňového priznania. Ak lehota na podanie daňového priznania nebola daňovníkom predĺžená najneskôr do 10.5.2015.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Iveta Dunkova napísané 19.11.2019 16:51

Pekny den prajem.Chcela by som sa opytat ci mam narok na danovy bonus na dieta ktore bolo zverene do nahradnej starostlivosti manzelovy v roku 2017.Toho casu sme boli druh a druzka no zili sme spolu v domacnosti aj z uvedenym dietatom.Nakolko sme sa 26.10 2019 zosobasili neviem ci mam narok si uplatnin bonus.Ak ano neviem od kedy mam ziadat.Som zamestnana manzel na rodicovskom do teraz od zverenia na dieta nebol uplatnovany bonus hoci pracujem uz 5 rokov a z toho 3 roky zije s nami v domacnosti zverene dieta.Za odpoved vam vopred dakujem.

Katka napísané 15.11.2019 10:31

Dobry den, som rozvedena a nezamestnana, prve dieta mam s byvalym manzelom a druhe s priatelom s ktorym teraz zijem. Prosim Vas mam narok na danovy bonus na deti? A ak ano ako si ho vyziadam

 

dakujem

Soňa napísané 12.02.2019 11:24

Dobrý deň , som od septembra študentkou VŠ . Má môj otec nárok má DB za celý rok 2018 alebo len za 4 posledné mesiace v roku ?

Ďakujem za odpoveď

Marek Marci napísané 21.03.2018 19:43

Dobry den...chcem sa opytat ci mam narok na danovy bonus ked som szco v zahranici nie na slovensku..(holandsko)..dcera bude mat 4 a este nikdy som neziadal o danovy bonus...vdaka

Zlatica napísané 27.02.2018 21:08

Dobrý večer, chcem sa spítať mám nárok na poberanie daňového bonusu, keď môj mesačný príjem je 300euro? A môžem si ho uplatniť v príbehu roka? Priateľ si ho uplatnil ale chcem si ho uplatniť na seba. Ďakujem

Slávka napísané 02.06.2017 17:38

Dobrý deň.

Ak mi súd zverí dieťa do pestúnskej starostlivosti len mne samej (teda NIE do spoločnej starostlivosti obom manželom), bude mať môj manžel nárok na uplatnenie daň. bonusu na toto dieťa? On bude zamestnaný a ja budem s dieťatkom na materskej a potom na rodičovskej dovolenke. Všetky ďalšie podmienky nároku bude spĺňať: príjem, spoločná domácnosť, spoločné vyživovanie nezaopatreného dieťaťa ...

Andrea napísané 17.03.2017 17:22

Dobrý den, ja som Slovenka otec dietata Čech. DB uplatnuje otec, jeho financný urad chce potvrdenie od mojho slovenskeho zamestnavatela ze DB si neuplatnujem. Mzdove uctovnicky mi ten dokument odmietaju potvrdit, ze staci ak napisem cestne prehlasenie. Napisala som, nestaci. Mozem ist na nas danovy urad a chciet od nich aby mi potvrdenie vystavili tam? dakujem dufam ze odpoviete.

Mariena napísané 06.03.2017 13:39

Dobry den, chcem sa Vas opytat, ci mame narok na danovy bonus za rok 2016 a za predchazajuce roky, ked celou rodinou zijeme a pracujeme v zahranici a deti navstevuju skolu tiez v zahranici.Rodinne pridavky si uplatnujeme tak isto v zahranici. Prosim o odpoved.

Dakujem

Ivana napísané 16.12.2016 14:36

Dobrý deň,

 

chcem sa opýtať: manžel už dlhšiu dobu nežije s nami v domácnosti. No stále poberá daňový bonus na naše dieťa. Odmieta mi ho dať, vraj mu neplatím nájomne za syna, pretože žijem v byte, ktorý je napísaný na neho, ale prerábali sme a zaradzovali spoločne.

Katarína napísané 03.12.2016 19:06

Dobrý deň, mám na Vás dakýto dotaz. Syn s celou rodinou žijú a pracujú v zahranicí a obidve deti tam navštevujú strednú školu. Všetci žijú v spoločnej domácnosti. Majú nárok na daňový bonus tu na Slovensku za rok 2015?

Dakujem

Katarina napísané 07.11.2016 22:35

Dobry den, s expartnerom nezijem v spolocnej domacnosti uz skoro rok. Mame spolu syna, ale nejavi onho zaujem. Sudny rozsudok este nebol stanoveny. Expartner si uplatnoval pocas nasho spolunazivania danovy bonus na syna. Kedze ja sa staram o syna a som pracujuca, rada by som si ten bonus uplatnila ja, ale neviem ako ho zrusit u expartnera kedze so mnou nekomunikuje. Da sa to nejak aj z mojej strany zrusit bez jeho vedomia? Ak ano, aky je prosim postup? Dakujem

Radka napísané 16.10.2016 11:11

Dobry den.

Chcem sa spytat, pre koho z manzelov je vyhodnejsie poberat danovy bonus? Suvisi to s vyskou prijmu - vratenie dani apod. :-)

dakujem pekne...

alexandra napísané 16.09.2016 11:55

Váš komentár

Dobry den chcem sa spytat otec maloletej s ktorym nezijem v spolocnej domacnosti poberal danovy bonus neopravnene a bol mu vyplateny za cely rok tak sa chcem spytat ci sa neda ten danovy bonus mu nejako odobrat kedze maloleta s nim nezije v jednej domacnosti. dakujem

Ruzena napísané 27.08.2016 15:24

Dobry den chcem sa opitat ci mam narok na danovy bonus ak som od aprila tohto roku na PN? A buduci rok mi hrozi ze ostanem na invalidnom dochodku ci aj potom budem mat narok na bonus na deti. Dakujem

Katka napísané 19.07.2016 18:41

Dobry den,mame s priatelom dieta a niesme zobraty,ale zijeme spolu v jednej domacnosti.Ma narok na danovy bonus?Dakujem smile

LukasZ napísané 07.07.2016 10:08

Ak som odložil podanie DP a podal som ho až koncom júna bude mi ešte vyplatený daňový bonus na dieťa a ak áno akú lehotu na to majú? Ďakujem

maria himalova napísané 05.07.2016 19:07

dobry den som zamestnana poberam bonus na deti kazdy mesiac toho casu som stvrty mesiac PN mam narok na bonus aj pocas PN

Katarina napísané 08.04.2016 15:04

Dobry den chcela by som sa spytat mi sme s manzelom rozvedeny 1rok a on si uplatnuje na dieta danovy bonus.Mali je zvereny do mojej opateri.Ked ze ja som nezamestnana tak si ho nemozem uplatnit ja.Ma moj byvali Ex_manzel nato narok aby si uplatnil na dieta donovy bonus?aj ked dieta snim nezije v jednej domacnosti? .Dakujem

jarmila napísané 17.03.2016 21:55

Dobry den. Mam moj manzel narok na DB,na moje dve deti

Ktore mam z prveho vztahu,zijeme na slovensku,deti maju slovensko irske obcianstvo,rodinne pridavky nepoberam,slovenske urady ich vybavuju z irska,doteraz mi ziadne pridavku neprisli.Deti maju 5 a 3 roky.Podla zakona.su vyzivovane osoby,mali by sme mat narok na D B ,len nemozeme predlozit potvrdenie o vyplatenych RP.Na purade mi povedali

Ze ked ich otec -ir pracuje v irsku mam mat RP z irska,i ked splname podmienky na vyplatebie RP na slovensku. Dakujem

Magdi napísané 16.03.2016 17:18

Dobry den prajem...mám otázku...s byv.manzelom sme sa rozviedli v novembri v roku 2015,ale nezili sme v jednej domacnosti ani predtym,deti su zverene mne .....moze si uplatnit na nase 2deti danovy bonus za rok 2015? on je zamestnany....na deti mi prispieva od decembra 2015...

Jalovičárová Dana napísané 14.03.2016 17:47

Manžel pracuje v Čechách, ja som dlhodobo v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚP a nepoberám žiaden príjem. Manžel v českom daňovom priznaní si uplatňuje bonus na 3 deti (aj je mu vyplatený)

Bude mu bonus na deti priznaný a vyplatený v slovenskom dańovom

priznaní ?

 

Ďakujem.

Lýdia napísané 03.03.2016 07:38

Dobrý deň,

po rodičovskej dovolenke som v marci 2015 začala pracovať.

dovtedy otec detí poberal daňový bonus. Pri nástupe do zamestnania daňový bonus som začala brať ja, s tým, že partnerovi mám povedať, aby si odhlásil poberanie DB.

S odstupom času som zistila, že DB si on nezrušil.

Ako postupovať správne ďalej

 

ďakujem za odpoveď

 

Lýdia

Jana napísané 21.02.2016 20:18

Dobry den,rozviedla som sa s manzelom v juli 2015,exmanzel do januara 2016 si uplatnoval danovy bonus na deti aj ked deti boli zverene mne a s exmanzelom od juna 2015 nezdielame spolocnu domacnost.Je mozne si spatne ziadat vyplatenie danoveho bonusu a a exmanzelovi za cas co nezijeme v spolocnej domacnosti,a peniaze na ktore nemal pravo odobrat?dakujem

Martina napísané 13.02.2016 08:15

Dobrý deň, prosím o radu. Som rozvedená s tromi deťmi ktoré sú zverené mne a už nebývame s exmanželom v spoločnej domácnosti 1 rok. On poberal daňový bonus na deti lebo ja som bola na materskej. Ked nastupim do zamestnania po ukončení materskej si chcem požiadať o danový bonus, len neviem či ho exmanžel stále nepoberá. Môžem to nejako zistiť alebo mu automaticky zanikne.

Za odpoved ďakujem

makova napísané 08.02.2016 17:39

DOBRY DEN.mozem poziadat o danove bonusy na deti ak pracujem v zahranici dlhsiu dobu.a deti ziju so mnou. studuju v zahranicnich skolach.

Otto Rapčak napísané 04.02.2016 15:20

Dobrý deň. Som zamestnaný ako štátny zamestnanec. Manželka do 14.10.2015 bola nezamestnaná a daňový bonus na deti som bral ja. Od 15. 10.2015 manželka nastúpila do zamestnania a daňový bonus poď. § 33 zákona poberala aj manželka. Aký je ďalší postup?

Mirka napísané 01.02.2016 12:32

dobrý den,chcem sa opýtat .

Mam syna z predchadzajuceho manželstva a žijeme teraz v spoločnej domacnosti s terajším manželom už 4 roky,som na Materskej dovolenke a dozvedela som sa že daňový bonus može na syna poberat aj moj terajšie manžel aj napriek tomu že nieje otec.ale zaujma ma či sa to da aj spatne doplatit za rok 2015 kde ja som počas PN dostala ukončenie zmluvy v zamestnani a bola som na PN v ochranej dobe a v novembri som nastupila na matersku ?zamestnanie mi bolo ukončene v juni minuleho roku.dakujem

katarina napísané 01.02.2016 10:16

Dobrý deň,chcem sa opýtať ,či mám nárok na výplatu daňového bonusu,ak som poberala nemocenské dávky.Som vdova a poberám vdovský a sirotský dôchodok,deti sú stredoškoláčka a žiačka základnej školy,ďakujem.

katka napísané 26.01.2016 13:28

Dobrý deň, prosím o radu vsade čítam a neviem sa dočítat či ma moj manzel narok na danovy bonus na deti v roku 2015 bol na urade a robil na dohodu od 1.10 sa zamestnal normalne a ja poberam rod.príspevok.Ďakujem za radu ak niekto vie poradit peký deŃ

Klára dubnica napísané 11.12.2015 19:41

Dobrý večer, ako a kde zistím, či bol manželovi vyplacany danovy bonus? A ak by nebol, dá sa to vybaviť spätne? Dajme tomu aj cca 4 roky dozadu? Ďakujem

andrea napísané 26.11.2015 12:33

Dobrý deň, prosím radu.

Syn má dva roky s jeho otcom nežijeme v jednej domácnosti. Napriek tomu on poberá daňový bonus. Môže si daňový bonus uplatniť stará mama dieťaťa pokiaľ bývame spolu?

Daniela napísané 07.10.2015 13:45

Dobrý deň

 

chcela by som sa opýtať. Som zamestnaná a v decembri sa mi narodí dieťa. Mám nárok na daňový bonus iba za mesiac december?

 

Ďakujem

Renáta napísané 05.10.2015 20:04

Dobrý deň,z prvého manželstva mám dve deti na ktoré si uplatňujem daňový bonus,keďže som pracujúca.Po rokoch som sa vydala,s terajším manželom žijeme v spoločnej domácnosti a stará sa o moje deti z prvého manželstva.O mesiac idem na materskú dovolenku,takže nebudem môcť poberať daňový bonus.Môže si na moje deti uplatniť daňový bonus môj terajší manžel,keďže žije s nami v spoločnej domácnosti a riadne sa stará o deti ? Ďakujem za odpoveď.

Maria, napisane 05.09.2015 napísané 06.09.2015 22:30

Dobry den, prosim Vas , mam nárok na danovy onus,ked nan zverene dieťa,ktorý navstevuje SoU a ja som uz poberatelkou predcasneho starobneho dochodku. Od marca 2016 budem uz na sarobnom dôchodku a dalsie dieta mam v nehradnej starostlivosti a je ziackou 2 rocnika na ZS.

 

Dakujem.

Maria, napisane 05.09.2015 napísané 06.09.2015 22:30

Dobry den, prosim Vas , mam nárok na danovy onus,ked nan zverene dieťa,ktorý navstevuje SoU a ja som uz poberatelkou predcasneho starobneho dochodku. Od marca 2016 budem uz na sarobnom dôchodku a dalsie dieta mam v nehradnej starostlivosti a je ziackou 2 rocnika na ZS.

 

Dakujem.

Marta Sahajová napísané 19.08.2015 10:33

DB poberá otec. Teraz chce DB poberať matka. Môže dôjsť k zmene poberateľa DB aj bez súhlasu otca?

Rodičia sú manželia, vedú spoločnú domácnosť.

Ďakujem!

JANKA napísané 17.08.2015 21:31

Váš komentár

Prosim o radu ,kde si uplatniť danovy bonus kedˇ manžel ma firmu v ktorej je zamestnaný na Cechách,ja pracujem ako opatrovatelka v Rakusku.trvaly pobyt mame na Slovensku,taktiež syn.Aj školu navštevuje tuna ?

Dakujem

Marta napísané 13.07.2015 11:07

Dobrý deň, prosím o radu, zamestnankyňa má dcéru, na ktorú si uplatňovala DB, je študentkou VŠ dennou formou, vydala sa, jej manžel je tiež študent VŠ dennou formou a pracuje na dohodu, rodinné prídavky poberá dcéra, naďalej žije v spoločnej domácnosti s matkou, môže si táto naďalej uplatňovať nárok na DB?

 

Ďakujem za pomoc

Katarína napísané 23.06.2015 13:18

Dobrý deň. Syn ukončil v máji 2015 stredoškolské štúdium maturitou. Od júna 2015 je zamestnaný. Nárok na rodinné prídavky mám do 31.08.2015. Platí to aj pre daňový bonus? Mám nárok do konca augusta?

ďakujem.

Erika napísané 14.04.2015 14:32

Komentár Dobry den, prosim o radu.Dcera sa rozviedla s byvalym žila v spoločnej domacnosti, on neplatil na deti vyživne čo mu nariadil sūd.Teraz to chce zaplatiť z daňoveho bonusu na deti, je to v poriadku?

lucia napísané 04.03.2015 10:27

Dobry den, budem mat narok na doplatenie danoveho bonusu ak v maji odchadzam na matersku dovolenku?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku
Iveta Dunkova napísané 19.11.2019 16:51

Pekny den prajem.Chcela by som sa opytat ci mam narok na danovy bonus na dieta ktore bolo zverene do nahradnej starostlivosti manzelovy v roku 2017.Toho casu sme boli druh a druzka no zili sme spolu v domacnosti aj z uvedenym dietatom.Nakolko sme sa 26.10 2019 zosobasili neviem ci mam narok si uplatnin bonus.Ak ano neviem od kedy mam ziadat.Som zamestnana manzel na rodicovskom do teraz od zverenia na dieta nebol uplatnovany bonus hoci pracujem uz 5 rokov a z toho 3 roky zije s nami v domacnosti zverene dieta.Za odpoved vam vopred dakujem.

Katka napísané 15.11.2019 10:31

Dobry den, som rozvedena a nezamestnana, prve dieta mam s byvalym manzelom a druhe s priatelom s ktorym teraz zijem. Prosim Vas mam narok na danovy bonus na deti? A ak ano ako si ho vyziadam

 

dakujem

Soňa napísané 12.02.2019 11:24

Dobrý deň , som od septembra študentkou VŠ . Má môj otec nárok má DB za celý rok 2018 alebo len za 4 posledné mesiace v roku ?

Ďakujem za odpoveď

Marek Marci napísané 21.03.2018 19:43

Dobry den...chcem sa opytat ci mam narok na danovy bonus ked som szco v zahranici nie na slovensku..(holandsko)..dcera bude mat 4 a este nikdy som neziadal o danovy bonus...vdaka

Zlatica napísané 27.02.2018 21:08

Dobrý večer, chcem sa spítať mám nárok na poberanie daňového bonusu, keď môj mesačný príjem je 300euro? A môžem si ho uplatniť v príbehu roka? Priateľ si ho uplatnil ale chcem si ho uplatniť na seba. Ďakujem

Slávka napísané 02.06.2017 17:38

Dobrý deň.

Ak mi súd zverí dieťa do pestúnskej starostlivosti len mne samej (teda NIE do spoločnej starostlivosti obom manželom), bude mať môj manžel nárok na uplatnenie daň. bonusu na toto dieťa? On bude zamestnaný a ja budem s dieťatkom na materskej a potom na rodičovskej dovolenke. Všetky ďalšie podmienky nároku bude spĺňať: príjem, spoločná domácnosť, spoločné vyživovanie nezaopatreného dieťaťa ...

Andrea napísané 17.03.2017 17:22

Dobrý den, ja som Slovenka otec dietata Čech. DB uplatnuje otec, jeho financný urad chce potvrdenie od mojho slovenskeho zamestnavatela ze DB si neuplatnujem. Mzdove uctovnicky mi ten dokument odmietaju potvrdit, ze staci ak napisem cestne prehlasenie. Napisala som, nestaci. Mozem ist na nas danovy urad a chciet od nich aby mi potvrdenie vystavili tam? dakujem dufam ze odpoviete.

Mariena napísané 06.03.2017 13:39

Dobry den, chcem sa Vas opytat, ci mame narok na danovy bonus za rok 2016 a za predchazajuce roky, ked celou rodinou zijeme a pracujeme v zahranici a deti navstevuju skolu tiez v zahranici.Rodinne pridavky si uplatnujeme tak isto v zahranici. Prosim o odpoved.

Dakujem

Ivana napísané 16.12.2016 14:36

Dobrý deň,

 

chcem sa opýtať: manžel už dlhšiu dobu nežije s nami v domácnosti. No stále poberá daňový bonus na naše dieťa. Odmieta mi ho dať, vraj mu neplatím nájomne za syna, pretože žijem v byte, ktorý je napísaný na neho, ale prerábali sme a zaradzovali spoločne.

Katarína napísané 03.12.2016 19:06

Dobrý deň, mám na Vás dakýto dotaz. Syn s celou rodinou žijú a pracujú v zahranicí a obidve deti tam navštevujú strednú školu. Všetci žijú v spoločnej domácnosti. Majú nárok na daňový bonus tu na Slovensku za rok 2015?

Dakujem

Katarina napísané 07.11.2016 22:35

Dobry den, s expartnerom nezijem v spolocnej domacnosti uz skoro rok. Mame spolu syna, ale nejavi onho zaujem. Sudny rozsudok este nebol stanoveny. Expartner si uplatnoval pocas nasho spolunazivania danovy bonus na syna. Kedze ja sa staram o syna a som pracujuca, rada by som si ten bonus uplatnila ja, ale neviem ako ho zrusit u expartnera kedze so mnou nekomunikuje. Da sa to nejak aj z mojej strany zrusit bez jeho vedomia? Ak ano, aky je prosim postup? Dakujem

Radka napísané 16.10.2016 11:11

Dobry den.

Chcem sa spytat, pre koho z manzelov je vyhodnejsie poberat danovy bonus? Suvisi to s vyskou prijmu - vratenie dani apod. :-)

dakujem pekne...

alexandra napísané 16.09.2016 11:55

Váš komentár

Dobry den chcem sa spytat otec maloletej s ktorym nezijem v spolocnej domacnosti poberal danovy bonus neopravnene a bol mu vyplateny za cely rok tak sa chcem spytat ci sa neda ten danovy bonus mu nejako odobrat kedze maloleta s nim nezije v jednej domacnosti. dakujem

Ruzena napísané 27.08.2016 15:24

Dobry den chcem sa opitat ci mam narok na danovy bonus ak som od aprila tohto roku na PN? A buduci rok mi hrozi ze ostanem na invalidnom dochodku ci aj potom budem mat narok na bonus na deti. Dakujem

Katka napísané 19.07.2016 18:41

Dobry den,mame s priatelom dieta a niesme zobraty,ale zijeme spolu v jednej domacnosti.Ma narok na danovy bonus?Dakujem smile

LukasZ napísané 07.07.2016 10:08

Ak som odložil podanie DP a podal som ho až koncom júna bude mi ešte vyplatený daňový bonus na dieťa a ak áno akú lehotu na to majú? Ďakujem

maria himalova napísané 05.07.2016 19:07

dobry den som zamestnana poberam bonus na deti kazdy mesiac toho casu som stvrty mesiac PN mam narok na bonus aj pocas PN

Katarina napísané 08.04.2016 15:04

Dobry den chcela by som sa spytat mi sme s manzelom rozvedeny 1rok a on si uplatnuje na dieta danovy bonus.Mali je zvereny do mojej opateri.Ked ze ja som nezamestnana tak si ho nemozem uplatnit ja.Ma moj byvali Ex_manzel nato narok aby si uplatnil na dieta donovy bonus?aj ked dieta snim nezije v jednej domacnosti? .Dakujem

jarmila napísané 17.03.2016 21:55

Dobry den. Mam moj manzel narok na DB,na moje dve deti

Ktore mam z prveho vztahu,zijeme na slovensku,deti maju slovensko irske obcianstvo,rodinne pridavky nepoberam,slovenske urady ich vybavuju z irska,doteraz mi ziadne pridavku neprisli.Deti maju 5 a 3 roky.Podla zakona.su vyzivovane osoby,mali by sme mat narok na D B ,len nemozeme predlozit potvrdenie o vyplatenych RP.Na purade mi povedali

Ze ked ich otec -ir pracuje v irsku mam mat RP z irska,i ked splname podmienky na vyplatebie RP na slovensku. Dakujem

Magdi napísané 16.03.2016 17:18

Dobry den prajem...mám otázku...s byv.manzelom sme sa rozviedli v novembri v roku 2015,ale nezili sme v jednej domacnosti ani predtym,deti su zverene mne .....moze si uplatnit na nase 2deti danovy bonus za rok 2015? on je zamestnany....na deti mi prispieva od decembra 2015...

Jalovičárová Dana napísané 14.03.2016 17:47

Manžel pracuje v Čechách, ja som dlhodobo v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚP a nepoberám žiaden príjem. Manžel v českom daňovom priznaní si uplatňuje bonus na 3 deti (aj je mu vyplatený)

Bude mu bonus na deti priznaný a vyplatený v slovenskom dańovom

priznaní ?

 

Ďakujem.

Lýdia napísané 03.03.2016 07:38

Dobrý deň,

po rodičovskej dovolenke som v marci 2015 začala pracovať.

dovtedy otec detí poberal daňový bonus. Pri nástupe do zamestnania daňový bonus som začala brať ja, s tým, že partnerovi mám povedať, aby si odhlásil poberanie DB.

S odstupom času som zistila, že DB si on nezrušil.

Ako postupovať správne ďalej

 

ďakujem za odpoveď

 

Lýdia

Jana napísané 21.02.2016 20:18

Dobry den,rozviedla som sa s manzelom v juli 2015,exmanzel do januara 2016 si uplatnoval danovy bonus na deti aj ked deti boli zverene mne a s exmanzelom od juna 2015 nezdielame spolocnu domacnost.Je mozne si spatne ziadat vyplatenie danoveho bonusu a a exmanzelovi za cas co nezijeme v spolocnej domacnosti,a peniaze na ktore nemal pravo odobrat?dakujem

Martina napísané 13.02.2016 08:15

Dobrý deň, prosím o radu. Som rozvedená s tromi deťmi ktoré sú zverené mne a už nebývame s exmanželom v spoločnej domácnosti 1 rok. On poberal daňový bonus na deti lebo ja som bola na materskej. Ked nastupim do zamestnania po ukončení materskej si chcem požiadať o danový bonus, len neviem či ho exmanžel stále nepoberá. Môžem to nejako zistiť alebo mu automaticky zanikne.

Za odpoved ďakujem

makova napísané 08.02.2016 17:39

DOBRY DEN.mozem poziadat o danove bonusy na deti ak pracujem v zahranici dlhsiu dobu.a deti ziju so mnou. studuju v zahranicnich skolach.

Otto Rapčak napísané 04.02.2016 15:20

Dobrý deň. Som zamestnaný ako štátny zamestnanec. Manželka do 14.10.2015 bola nezamestnaná a daňový bonus na deti som bral ja. Od 15. 10.2015 manželka nastúpila do zamestnania a daňový bonus poď. § 33 zákona poberala aj manželka. Aký je ďalší postup?

Mirka napísané 01.02.2016 12:32

dobrý den,chcem sa opýtat .

Mam syna z predchadzajuceho manželstva a žijeme teraz v spoločnej domacnosti s terajším manželom už 4 roky,som na Materskej dovolenke a dozvedela som sa že daňový bonus može na syna poberat aj moj terajšie manžel aj napriek tomu že nieje otec.ale zaujma ma či sa to da aj spatne doplatit za rok 2015 kde ja som počas PN dostala ukončenie zmluvy v zamestnani a bola som na PN v ochranej dobe a v novembri som nastupila na matersku ?zamestnanie mi bolo ukončene v juni minuleho roku.dakujem

katarina napísané 01.02.2016 10:16

Dobrý deň,chcem sa opýtať ,či mám nárok na výplatu daňového bonusu,ak som poberala nemocenské dávky.Som vdova a poberám vdovský a sirotský dôchodok,deti sú stredoškoláčka a žiačka základnej školy,ďakujem.

katka napísané 26.01.2016 13:28

Dobrý deň, prosím o radu vsade čítam a neviem sa dočítat či ma moj manzel narok na danovy bonus na deti v roku 2015 bol na urade a robil na dohodu od 1.10 sa zamestnal normalne a ja poberam rod.príspevok.Ďakujem za radu ak niekto vie poradit peký deŃ

Klára dubnica napísané 11.12.2015 19:41

Dobrý večer, ako a kde zistím, či bol manželovi vyplacany danovy bonus? A ak by nebol, dá sa to vybaviť spätne? Dajme tomu aj cca 4 roky dozadu? Ďakujem

andrea napísané 26.11.2015 12:33

Dobrý deň, prosím radu.

Syn má dva roky s jeho otcom nežijeme v jednej domácnosti. Napriek tomu on poberá daňový bonus. Môže si daňový bonus uplatniť stará mama dieťaťa pokiaľ bývame spolu?

Daniela napísané 07.10.2015 13:45

Dobrý deň

 

chcela by som sa opýtať. Som zamestnaná a v decembri sa mi narodí dieťa. Mám nárok na daňový bonus iba za mesiac december?

 

Ďakujem

Renáta napísané 05.10.2015 20:04

Dobrý deň,z prvého manželstva mám dve deti na ktoré si uplatňujem daňový bonus,keďže som pracujúca.Po rokoch som sa vydala,s terajším manželom žijeme v spoločnej domácnosti a stará sa o moje deti z prvého manželstva.O mesiac idem na materskú dovolenku,takže nebudem môcť poberať daňový bonus.Môže si na moje deti uplatniť daňový bonus môj terajší manžel,keďže žije s nami v spoločnej domácnosti a riadne sa stará o deti ? Ďakujem za odpoveď.

Maria, napisane 05.09.2015 napísané 06.09.2015 22:30

Dobry den, prosim Vas , mam nárok na danovy onus,ked nan zverene dieťa,ktorý navstevuje SoU a ja som uz poberatelkou predcasneho starobneho dochodku. Od marca 2016 budem uz na sarobnom dôchodku a dalsie dieta mam v nehradnej starostlivosti a je ziackou 2 rocnika na ZS.

 

Dakujem.

Maria, napisane 05.09.2015 napísané 06.09.2015 22:30

Dobry den, prosim Vas , mam nárok na danovy onus,ked nan zverene dieťa,ktorý navstevuje SoU a ja som uz poberatelkou predcasneho starobneho dochodku. Od marca 2016 budem uz na sarobnom dôchodku a dalsie dieta mam v nehradnej starostlivosti a je ziackou 2 rocnika na ZS.

 

Dakujem.

Marta Sahajová napísané 19.08.2015 10:33

DB poberá otec. Teraz chce DB poberať matka. Môže dôjsť k zmene poberateľa DB aj bez súhlasu otca?

Rodičia sú manželia, vedú spoločnú domácnosť.

Ďakujem!

JANKA napísané 17.08.2015 21:31

Váš komentár

Prosim o radu ,kde si uplatniť danovy bonus kedˇ manžel ma firmu v ktorej je zamestnaný na Cechách,ja pracujem ako opatrovatelka v Rakusku.trvaly pobyt mame na Slovensku,taktiež syn.Aj školu navštevuje tuna ?

Dakujem

Marta napísané 13.07.2015 11:07

Dobrý deň, prosím o radu, zamestnankyňa má dcéru, na ktorú si uplatňovala DB, je študentkou VŠ dennou formou, vydala sa, jej manžel je tiež študent VŠ dennou formou a pracuje na dohodu, rodinné prídavky poberá dcéra, naďalej žije v spoločnej domácnosti s matkou, môže si táto naďalej uplatňovať nárok na DB?

 

Ďakujem za pomoc

Katarína napísané 23.06.2015 13:18

Dobrý deň. Syn ukončil v máji 2015 stredoškolské štúdium maturitou. Od júna 2015 je zamestnaný. Nárok na rodinné prídavky mám do 31.08.2015. Platí to aj pre daňový bonus? Mám nárok do konca augusta?

ďakujem.

Erika napísané 14.04.2015 14:32

Komentár Dobry den, prosim o radu.Dcera sa rozviedla s byvalym žila v spoločnej domacnosti, on neplatil na deti vyživne čo mu nariadil sūd.Teraz to chce zaplatiť z daňoveho bonusu na deti, je to v poriadku?

lucia napísané 04.03.2015 10:27

Dobry den, budem mat narok na doplatenie danoveho bonusu ak v maji odchadzam na matersku dovolenku?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised