Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri narodení bábätka II

 Kristína Kováčiková   01.01.2017   0

Aké povinnosti mám voči Sociálnej poisťovni pred pôrodom a po narodení dieťaťa? Pokračujeme vo výpočte informačných povinností poistenkyne v súvislosti so životnou situáciou, akou je narodenie dieťaťa.

 

Informačné povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Poistenkyňa je povinná preukázať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a na zánik nároku na dávku, na jej výplatu a jej sumu (zvyčajne do 8 dní).

  • Pod rozhodujúcimi skutočnosťami sa myslí napríklad narodenie dieťaťa, dvojičiek, rodné číslo dieťaťa, prevzatie dieťaťa, smrť dieťaťa, osamelosť (tzv. "slobodná matka") a pod.
  • Nahlásiť treba aj zmenu skutočností ako zmena mena a priezviska, zmena adresy, na ktorej sa osoba zdržiava, nastúpenie do pracovného pomeru počas poberania materského a pod.

Doklady musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do 3. až 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

Je treba oznámiť Sociálnej poisťovni narodenie dieťaťa, zaslať rodný list? v akej lehote? Hrozia nejaké sankcie, ak si poistenec nesplní túto povinnosť?

Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne:

"Čo najskôr po pôrode, aby neprišlo k prerušeniu vyplatenia dávky, je poistenkyňa povinná predložiť Sociálnej poisťovni (ktorá materské vypláca) fotokópiu rodného listu dieťaťa.

V opačnom prípade bude výplata materskej pozastavená až do doručenia fotokópie rodného listu dieťaťa."

 

Akým spôsobom a v akej lehote je treba oznámiť Sociálnej poisťovni skutočnosť, že ide o osamelú poistenkyňu?

Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne:

"Ak je poistenkyňa osamelá, zákon jej umožňuje poberať materské až do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku.

Osamelá osoba na účely poskytovania materského je poistenkyňa, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov, pričom osamelosť preukazuje predložením relevantných dokladov (rozhodnutie súdu o rozvode, úmrtný list manžela, čestné vyhlásenie o osamelosti a pod.).

Podmienka osamelosti nie je splnená, ak poistenkyňa žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti podľa § 115 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Podmienka osamelosti z iných vážnych dôvodov sa posudzuje v každom prípade individuálne. Splnenie podmienky osamelosti z iných vážnych dôvodov sa preukazuje jedine čestným vyhlásením poistenkyne, v ktorom poistenkyňa okrem iného uvedie, že si uvedomuje právne následky nepravdivého vyhlásenia. Čestné vyhlásenie o osamelosti je potrebné doložiť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá materské vypláca, pred uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské."

 

Je treba nahlásiť skončenie poberania materského? Kto má túto povinnosť? zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO, DPO?

Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne:

"Sociálna poisťovňa po zániku nároku na materské nemocenskú dávku automaticky zastaví. Poistenec nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni."

Poistné na dôchodkové poistenie. Môže za mňa platiť štát?

Ak sa staráte o dieťa, za určitých podmienok môže za vás štát platiť poistné na dôchodkové poistenie. Aké podmienky to sú? Môže platiť štát dôchodkové poistenie aj za vás?

Prečítajte si viac v článku Dôchodkové poistenie môže za rodiča platiť štát. 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised