Všetko o pôrodniciachVšetko o Sprievodcovi pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami 2020. V čom pôrodnice v nových hodnoteniach prepadli?

 redakcia   01.01.1970   0

9. ročník Sprievodca pôrodnicami sme spustili v revidovanej verzii s novými otázkami. Prísnejšie kritériá vernejšie zobrazujú súčasný stav v pôrodniciach, i keď vo výsledku znamenajú horšie známky pre pôrodnice.

Prepadol aj parameter, za ktorý získali pôrodnice minulý rok najlepšie hodnotenie, a to umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby (91,94 %).

Namiesto otázky, či mamičky mohli mať sprievod pri pôrode, sme sa pýtali, akú dlhú dobu s nimi mohol byť partner alebo dula pri pôrode. Odpovede žien svedčia o inej realite v slovenských pôrodniciach: možno v záverečnej časti pôrodu sa ocitne pri rodiacej žene jej blízka osoba, inak je väčšinu času sama, a to nepovažujeme za dobrú správu.

V aktuálnom ročníku Sprievodca pôrodnicami uvádzame jednotlivé kritériá a hodnotenia, ktoré dostali pôrodnice minulý rok a porovnávame ich so súčasnými odpoveďami žien. Považujeme ich za lepšiu spätnú väzbu pre pôrodnice a pomenúvame jednotlivé oblasti, ktoré si zaslúžia zlepšiť.

Lebo na dobrých pôrodoch záleží.

 

Rodiaca žena je väčšinu času sama

Ak vynecháme ženy, ktoré rodili sekciou (v našom dotazníku 16,27 %) a mamičky, ktoré z rôznych dôvodov nevyužili možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu pri pôrode (takmer 22 %), sú to skôr ojedinelé prípady, v ktorých pôrodnica vôbec neumožňuje prítomnosť partnera alebo duly pri pôrode (4,85 %).

  • Počas celej doby trvania pôrodu, to znamená od prijatia do pôrodnice až po narodenie dieťaťa, malo pri sebe svoj sprievod iba 33,66 % rodiacich žien.
  • 22,34 % žien uviedlo, že im pôrodnica umožnila prítomnosť sprevádzajúcej osoby až po presunutí na pôrodnú sálu.

Je rozdiel, či s Vami môže byť partner po celý čas od príchodu do pôrodnice alebo je prizvaný iba na záverečnú časť pôrodu. Pôrody trvajú rôzne dlhú dobu, rodiaca žena potom musí byť väčšinu času sama.

Umožnila vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu?

netýka sa ma, rodila som sekciou

16.27%

neumožnila

4.85%

umožnila po príjme (úvodnom vyšetrení)

0.07%

umožnila po presunutí na pôrodnu sálu

22.34%

umožnila pocas celej doby trvania pôrodu (od prijatia do pôrodnice až po narodenie dieťaťa)

33.66%

túto možnosť som nevyužila

21.78%

 

Na získanie dobrej známky pre pôrodnicu nestačí, aby sa partner pri pôrode mihol zlomok času.

Z tohto pohľadu máme za to, že ide o najväčší prepad v hodnotení pôrodníc.

Súkromie a intimita počas pôrodu

V dotazníku Sprievodca pôrodnicami sa zvykneme pýtať žien, ako boli spokojné s dodržiavaním súkromia a intimity počas pôrodu. V minulom ročníku vyjadrilo spokojnosť v tejto oblasti 86,72 % žien.

Aby sme mali lepšiu predstavu, ako sa v pôrodnici dodržiava súkromie rodiacej ženy - s ohľadom na ďalšie rodičky, ich sprievod, nemocničný personál a pod., upravili sme otázku na konkrétnejšiu mieru – pýtali sme sa žien, či mali k dispozícii samostatnú pôrodnú miestnosť od prijatia do pôrodnice po narodenie dieťaťa.

Na túto otázku odpovedalo kladne len 66 % opýtaných mamičiek.

Mali ste k dispozícii samostatnú pôrodnú miestnosť od prijatia do pôrodnice po narodenie dieťaťa?

nie

31.85%

áno

66.02%

O 

O čom tieto čísla vypovedajú?

Ak rodiaca žena nemá k dispozícii samostatnú pôrodnú miestnosť, je väčšia pravdepodobnosť, že jej pôrod bude rušiť neželané publikum, ktoré tam nemá čo robiť. Či už sú to iné rodičky, ich partneri, ktorí chcú byť pri pôrode, tehotné ženy čakajúce na rutinnú kontrolu alebo nezdravotnícky personál.

Niektoré ženy opisujú, že strávili počas pôrodu osem a viac hodín na nemocničnej chodbe (BA-Ružinov), prípadne sa musia presúvať na poslednú fázu pôrodu cez celú chodbu (Trnavská pôrodnica).

Rodičkám chýbajú obyčajné „dvere,“ aby mohol pôrod prebehnúť dôstojnejšie. Túto tému rozoberáme aj v článku: 8 hodín na chodbe, neželané publikum. Ako sa dodržiava súkromie rodiacej ženy?

Pôrodné želania

V minuloročnom hodnotení Sprievodca pôrodnicami patrila medzi 3 najslabšie hodnotené parametre „ochota personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky. Tento rok sme chceli zobrať tému širšie a individuálne priania a potreby rodiacich žien sme preto viac konkretizovali.

Podľa WHO by každá rodiaca žena mala mať počas prvej doby pôrodnej možnosť jesť, piť, chodiť, stáť a voľne sa pohybovať v priebehu prvej doby pôrodnej. Počas druhej a tretej doby pôrodnej by mala mať možnosť vlastného výberu polohy, ak to nie je medicínsky kontraindikované.

V tomto duchu sme revidovali otázky v dotazníku a odpovedali nasledovne – zoradené podľa najlepších/najhorších výsledkov:

Mohli ste sa počas pôrodu slobodne pohybovať?

Nie

17.06%

áno

70.47%

neviem

9.46%

 

Mohli ste počas pôrodu využiť úľavové prostriedky?

Nie

20.01%

áno

63.02%

neviem

12.37%

 

Mohli ste si zvoliť polohu pri pôrode?

Nie

45.85%

áno

28.33%

neviem

 

20.69%

Považujeme za problematické, ak každá p

 

Považujeme za problematické, ak každá piata žena nedostane počas pôrodu možnosť úľavy od pôrodných bolestí.

Takisto nie je dobrou známkou pre pôrodnice, že takmer polovička žien si nemôže zvoliť polohu pri pôrode. V tomto bode majú pred sebou pôrodnice na Slovensku ešte veľa práce.

Bonding a rooming-in

V minuloročnom dotazníku Sprievodca pôrodnicami získali pôrodnice najmenej bodov za podporu skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom.

Necelých 78 % žien uviedlo, že im bolo umožnené prvé priloženie bábätka ešte na pôrodnej sále. Iba 66 % žien mohlo byť so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode. Bonding sa teda dodržiava iba formálne, na krátky čas a novorodenci sú odnášaní preč od matiek.

Súčasné Štandardy Starostlivosti o matku a novorodenca podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) odporúčajú, aby kontakt matky a dieťaťa koža na kožu začal okamžite alebo do 5 minút po narodení a trval neprerušovane aspoň 60 minút.

Kontakt koža na kožu definuje nasledovne: nastáva vtedy, keď je dieťa položené na brucho alebo hrudník matky bez akéhokoľvek oblečenia, ktoré by ich oddeľovalo. Všetky matky by mali byť nabádané k čo najskoršiemu začatiu dojčenia, a to do jednej hodiny od pôrodu.

Podľa WHO štandardov je jedným z bodov "Umožniť matkám a ich deťom zostať spolu a praktizovať systém rooming-in 24 hodín denne." Ukazovateľom má byť % matiek fyziologických novorodencov, ktorých deti boli s nimi hneď od pôrodu a neboli od nich odlúčené na viac než jednu hodinu."

V aktuálnom ročníku Sprievodca pôrodnicami sme sa preto pýtali:

  • či mali mamy po pôrode umožnený kontakt „koža na kožu,“
  • či boli podporené dojčiť do jednej hodiny od pôrodu,
  • aj na 24-hodinový rooming-in, ktorý predpokladá, že dieťa nie je oddelené od matky na viac ako hodinu.

Prísnejšie položené otázky priniesli vo výsledku horšie známky pre pôrodnice.

Ako spĺňajú slovenské pôrodnice BFHI kritériá?

Na otázku „Bol vám umožnený kontakt matky a dieťaťa "koža na kožu" do 5 minút od narodenia a trval aspoň 1 hodinu?“ odpovedali mamičky nasledovne:

nie

37.95%

áno

 

54.75%

nemala som záujem

4.61%

 

Na otázku „Boli ste podporená k začatiu dojčenia do jednej hodiny od pôrodu?“ odpovedali mamičky nasledovne:

nie

35.59%

áno

59.05%

nemala som záujem

 

2.57%

 

Na otázku „Mala vaša pôrodnica 24-hodinový rooming-in? (dieťa nie je oddelené od matky na viac ako hodinu)

nie

25.07%

áno

72.35%

Tejto téme sa viac venujeme v článku: Bonding a rooming-in. Slovenské pôrodnice ešte stále tápajú.

Podpora dojčenia

Podpora dojčenia v slovenských pôrodniciach je dlhodobo pod paľbou kritiky mamičiek a patrí medzi parametre, s ktorými sú najmenej spokojné.

V aktuálnom ročníku Sprievodca pôrodnicami sme sa pýtali mamičiek, či v pôrodnici dostali potrebné informácie a pomoc pri dojčení, a to v nasledovných oblastiach: vysvetlenie techniky dojčenia a správneho prisatia, polohy pri dojčení, riešenie bežných problémov ako naliate prsníky, zvýšená teplota, ploché bradavky.

Zároveň sa mohli vyjadriť, či túto pomoc potrebovali.

Z ich odpovedí vyplýva, že len zlomok žien v pôrodnici si vystačí bez intervencie laktačnej zdravotnej sestry. Zo všetkého najviac potrebujú vysvetliť techniky dojčenia a správneho prisatia, a to nehovoríme len o neskúsených prvorodičkách. V tomto parametri uvádzajú aj najmenšiu spokojnosť, pokiaľ ide o to, či bola poskytnutá pomoc dostatočná.

 

Dostali ste v pôrodnici potrebné informácie a pomoc pri dojčení: vysvetlenie techniky dojčenia a správneho prisatia

nie


7.68%

áno


60.64%

poskytnutá pomoc nebola dostatočná


17.78%

nepotrebovala som žiadnu pomoc


12.9%

 

Dostali ste v pôrodnici potrebné informácie a pomoc pri dojčení: polohy pri dojčení

nie


11.58%

áno


55.42%

poskytnutá pomoc nebola dostatočná


15%

nepotrebovala som žiadnu pomoc


16.53%

 

Dostali ste v pôrodnici potrebné informácie a pomoc pri dojčení: riešenie bežných problémov ako naliate prsníky, zvýšená teplota, ploché bradavky

nie


13.35%

áno


50.78%

poskytnutá pomoc nebola dostatočná


11.15%

nepotrebovala som žiadnu pomoc


23.21%

Nakoľko dojčeným novorodencom by sa nemala poskytovať žiadna inú stravu alebo žiadne iné tekutiny než materské mlieko, pokiaľ to nie je lekársky indikované, doplnili sme náš dotazník o nasledovnú otázku:

Bolo vaše dieťa v pôrodnici dokrmované umelým mliekom bez vášho súhlasu?

nie

71.79%

áno

14.17%

neviem

12.64%

 

Odbornosť a komunikácia

V minulých rokoch mohli mamičky v dotazníku Sprievodca pôrodnicami ohodnotiť „odbornosť zdravotníckeho personálu." Bol to parameter, v ktorom pôrodnice získavali najviac pozitívnych bodov - cez 90 %.

V aktuálnom ročníku Sprievodca pôrodnicami sme sa namiesto ich subjektívneho názoru na „odbornosť zdravotníkov“ pýtali, či sa cítili v prostredí pôrodnice bezpečne a či dôverovali personálu.

Máme za to, že pri takto formulovanej otázke matky nepotrebujú poznať zdravotnícke štandardy, aby boli kompetentné vyjadriť svoj dojem, ktorý v nich zanechal pobyt v pôrodnici.

Na otázku „Cítili ste sa v prostredí pôrodnice bezpečne, dôverovali ste personálu okolo vás?“ odpovedali mamičky nasledovne:

nie


7.52%

áno


91.33%

 

Viac ako 91 % žien sa v slovenských pôrodniciach cíti bezpečne.

Toto je zároveň najlepšia správa pre pôrodnice z celkového vyhodnotenia aktuálneho ročníka Sprievodca pôrodnicami, aj keď na otázku, ktorá ostala nezmenená aj v novej podobe dotazníka – „Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?“ odpovedali mamičky menej ochotne (84,6 %) ako minulý rok (87,75 %).

Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť znova?

nie

7.15%

áno

84.6%

neviem

7.18%

 

Z odpovedí mamičiek v dotazníku Sprievodca pôrodnicami pozorujeme, že spokojnosť žien v pôrodniciach klesá po presunoch z pôrodnej sály na oddelenie šestonedelia, resp. novorodenecké oddelenie.

Kým takmer 70 % žien hodnotí komunikáciu a správanie personálu počas pôrodu na jednotku, novorodenecké oddeleniu by výbornú známku udelilo necelých 61 %.

Ako ste boli spokojná s komunikáciou a správaním personálu počas pôrodu (podávanie informácií o zdravotných úkonoch, ochota odpovedať na otázky, podpora personálu)?

Ako ste boli spokojná s komunikáciou a správaním personálu počas pôrodu (podávanie informácií o zdravotných úkonoch, ochota odpovedať na otázky, podpora personálu)?

1

69.28%

2

11.29%

3

6.67%

4

4.79%

 

Ako ste boli spokojná so starostlivosťou o vás ako rodičku po pôrode, na oddelení šestonedelia?

1

68.35%

2

12.74%

3

7.39%

 

Ako ste boli spokojná s novorodeneckým oddelením (komunikácia, správanie, ochota odpovedať na otázky, pomoc, rešpektovanie požiadaviek matky)?

1

60.98%

2

14.78%

3

9.85%

4

6.33%

5

6.73%

Predpôrodná príprava

V minuloročnom dotazníku Sprievodca pôrodnicami bolo s predpôrodnou prípravou v pôrodnici spokojných takmer 86 % žien. V aktuálnom ročníku sme mamičkám dali možnosť ohodnotiť predpôrodnú prípravu aj známkou. Aké sú výsledky?

Na Slovensku je len málo pôrodníc, ktoré neponúkajú žiadnu prípravu tehotným. Iba 6,73 % opýtaných žien uviedlo, že ju neabsolvovali z tohto dôvodu.

Takmer 33 % tehotných žien, ktoré možnosť využili, sú spokojné „na jednotku.“

Len tri percentá žien považujú prípravu za nedostatočnú a udelili by pôrodnici päťku.

Čo však stojí za povšimnutie: takmer polovička žien (47,23 %) v našom dotazníku uviedla, že o prípravu v pôrodnici nemala záujem.

Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici (napr. cvičenia, prednášky, konzultácie, prehliadka pôrodnice)?

pôrodnica žiadnu prípravu neponúka

6.73%

1

32.78%

2

 

3.94%

3

3.33%

4

1.64%

5

3.07%

nemala som záujem o prípravu v pôrodnici

47.23%

 

Prečo je dobré absolvovať predpôrodnú prípravu? Prečítajte si viac v článku Ako predpôrodná príprava ovplyvní náš zážitok v pôrodnici?

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
zdravedieta.sk

Aktuálne články

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

###F_BANNER###