RodímePôrod po slovensky

Porušovanie ľudských práv v pôrodniciach

 Mária Kopčíková   06.05.2015   0

Minulý týždeň zverejnilo Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť tlačovú správu o výskume, ktorý sa venoval dodržiavaniu ľudských práv žien v období pôrodu a krátko po ňom. Na samotnom prieskume toto združenie spolupracovalo so združením Ženské kruhy a viacerými nezávislými expertkami.

 

Okrem samotných výstupov výskumu a diskusie k nim, prezentovali aj publikáciu  Ženy - Matky - Telá. Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Ide o prvú publikáciu u nás, ktorá prináša výsledky výskumu a monitoringu o dodržiavaní ľudských práv žien pri pôrodoch v zdravotníckych zariadeniach v SR.

Ľudské práva v pôrodnici?

Tejto téme – i keď nie presne nazvanej ako ľudské práva – sa dlhodobo venujeme aj na našom portáli. Už štyri roky prebieha hodnotenie pôrodníc samotnými ženami a po celý tento čas zbierame ich skúsenosti a vyjadrenia k jednotlivým pôrodniciam. Témy, ktoré sledovali autorky výskumu a publikácie sa v týchto vyjadreniach žien v rámci hodnotenia „Sprievodcu“ objavujú pomerne často.

Koordinátorka realizačného týmu Šarlota Pufflerová hovorí, že „pôrodnice sú jediným miestom na Slovensku, kde štát ženám garantuje pôrodnú zdravotnú starostlivosť. Sú to relatívne uzatvorené a zvonku ťažko dostupné inštitúcie, kde prijíma rozhodnutia a určuje pravidlá ich vedenie a lekársky a iný zdravotnícky personál.“

Pre väčšie dobro

Konštatuje tiež, že ženy sú v tomto období nesmierne zraniteľné a je hodné zreteľa sledovať dodržiavanie ľudských práv žien práve v tomto špecifickom a citlivom období. 

 

A ktoré že tie práva vlastne majú autorky na mysli?

Okrem obligátnych: práva na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov, zmiernenie utrpenia, sem zahrnuli napr. aj právo každého človeka kontrolovať svoje zdravie a telo vrátane sexuálnej a reprodukčnej slobody a právo nebyť podrobená / podrobený zásahom, právo nebyť podrobená/podrobený liečbe bez predchádzajúceho súhlasu či experimentovaniu.

Ďalej citujú medzinárodne platné zdroje a sledujú, či všetky služby týkajúce sa zdravia boli „v súlade s ľudskými právami žien, vrátane práva na autonómiu, súkromie, dôvernosť, informovaný súhlas a slobodnú voľbu“..

Kvalitatívny výskum – rozhovory so ženami

V rámci prípravy publikácie autorky realizovali hĺbkové rozhovory so ženami, ktoré v posledných troch rokoch rodili vaginálne v niektorej z pôrodníc v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji. Z nich vyplynulo, že v nich dochádzalo k častým porušeniam práv žien.

„Porušenia sa vyskytovali v každej fáze pôrodu, od príchodu do pôrodnice až do konca hospitalizácie. Jedným z najvypuklejších problémov bol nedostatok informácií, ktorý ženy po celý čas pociťovali. Ten sa pretavoval nielen do pocitu nedostatku bezpečia na ich strane, ale aj do skutočnosti, že ženy boli často tlačené do roly pasívnych prijímateliek prianí a vôle zdravotníckeho personálu, namiesto toho, aby o priebehu pôrodu autonómne rozhodovali,“ priblížila právnička ODZ Janka Debrecéniová.

Dokedy ešte?

 

„V pôrodniciach je rutinnou praxou, že ženy krátko po príchode podpisujú formulár tzv. informovaného súhlasu, často v kontrakciách a bez akéhokoľvek sprievodného vysvetlenia. Personál sa ani neuistí, či je ich súhlas skutočný a informovaný. Takto získaný podpis potom pôrodniciam často slúži na vykonávanie úkonov nielen bez súhlasu, ale aj bez vedomia, a často dokonca aj proti nesúhlasu dotknutých žien.“ Debrecéniová zdôraznila, že ide o prax, ktorá je v rozpore so zákonom a s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi.

Zuzka Krišková z občianskeho združenia Ženské kruhy upozornila aj na ďalšie porušenia práv, najmä porušenia práva na súkromie. Prejavy tohto porušenia sú veľmi rôzne – od otočenia pôrodných kresiel smerom k dverám, cez pôrody viacerých rodičiek v jednej miestnosti, až po prístupy zdravotníckeho personálu nerešpektujúce súkromie a intimitu žien. Krišková doplnila, že porušovanie práva na súkromie sa prejavovalo napríklad aj v nemožnosti zvoliť si pôrodnú polohu.

Je to jedna z podstatných okolností pôrodu, o ktorých ženy majú právo autonómne rozhodovať. Upozorňuje, že medzinárodné zdravotnícke štandardy prijaté na pôde WHO či Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO) považujú možnosť slobodne si zvoliť polohu pri pôrode za jeden zo základných štandardov.

Autorky konštatovali, že existuje množstvo rôznorodých prejavov zdravotníckeho personálu, ktorými ženy znevažoval, zosmiešňoval, vyvíjal na ne nátlak alebo inak narúšal ich dôstojnosť a integritu. „Zdá sa, že hoci náš výskum a monitoring je iba prvou sondou do stavu dodržiavania ľudských práv pri pôrodnej starostlivosti, identifikoval viacero vážnych porušení, ktoré podľa všetkého majú aj systémové a inštitucionálne rozmery. Hoci tieto rozmery nezbavujú nikoho individuálnej zodpovednosti, je zrejmé, že riešenia možno prijímať iba za aktívnej účasti štátu a iných zodpovedných subjektov.“

Publikácia Ženy – matky – telá

 

Je výstupom zo zberu, spracovania a analýzy dát rôzneho druhu – počnúc hĺbkovými autentickými výpoveďami žien s osobnou skúsenosťou s pôrodnou starostlivosťou v nemocniciach na Slovensku cez dáta obsiahnuté na stránkach nemocníc a pôrodníc, či získavanými od nich priamo a adresne s rôznou mierou oficiálnosti, až po dáta oficiálne získavané od Ministerstva zdravotníctva SR ako hlavného zodpovedného subjektu na úrovni exekutívy za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Autorský tím svoju prácu priebežne konzultoval aj s expertkami a expertmi, vrátane osôb so vzdelaním a praxou v oblasti gynekológie a pôrodníctva a pôrodnej asistencie. Viaceré aspekty konzultovali s osobami, ktoré poskytujú rôzne formy poradenstva ženám pred pôrodom, ale aj po ňom (obzvlášť v prípadoch traumatizujúceho alebo inak ubližujúceho pôrodného zážitku), a tiež s dulami, ktoré sprevádzajú ženy počas pôrodov na Slovensku i v zahraničí.

Hľadám pôrodnicu – Zn.: pre dospelých

Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola ponúka prehľad základných medzinárodných a vnútroštátnych štandardov v oblasti ľudských práv žien, ktoré musia byť napĺňané pri pôrode. Druhá kapitola sumarizuje medzinárodne uznávané zdravotnícke štandardy týkajúce sa pôrodnej starostlivosti, ktoré sú zároveň relevantné aj z pohľadu dodržiavania ľudských práv žien.

Tieto ľudskoprávne štandardy a zdravotnícke štandardy boli zároveň východiskom konceptualizácie a spracovania tretej aj štvrtej kapitoly. Tretia kapitola prezentuje výskumné zistenia z kvalitatívneho výskumu o skúsenostiach žien s pôrodmi v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku spracované na základe 15 semištruktúrovaných rozhovorov.

 

Štvrtá kapitola prezentuje výsledky monitoringu mapujúceho poskytovanie informácií pôrodníckymi zariadeniami na Slovensku pred pôrodom, a to najmä v kontexte potreby informácií zo strany rodiacich žien s cieľom rozhodnúť sa o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Bojíme sa rodiť?

Publikácia Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku sa snaží ponúknuť obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy – t. j. perspektívy autentickej ženskej skúsenosti i perspektívy ľudskoprávnej –, pričom tieto perspektívy vzájomne dopĺňa a kombinuje.

Publikácia je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, poskytnutou a získanou práve cez optiku týchto ľudskoprávnych štandardov.

Publikácia je odbornej aj širokej verejnosti dostupná aj v elektronickej forme na www.odz.sk/zeny-matky-tela/.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised