Príručka pre rodičaRodič a práca

Kedy a ako oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi?

 Kristína Kováčiková   22.02.2022   0

Musím zamestnávateľovi oznámiť, že som tehotná? Kedy informovať zamestnávateľa o tehotenstve? Akú formu zvoliť - postačí ústna alebo je treba písomná? Čo má obsahovať oznámenie o tehotenstve pre zamestnávateľa?

 

Prečo oznámiť zamestnávateľovi, že som tehotná

Zákonník práce vyslovene neukladá žene povinnosť oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi. Závisí to od rozhodnutia zamestnankyne, či svoje tehotenstvo zamestnávateľovi oznámi a kedy.

Má to však jedno "ale."

Ak žena neoznámi zamestnávateľovi svoje tehotenstvo, a to spôsobom, ktorý určuje zákon, nebude sa považovať za "tehotnú zamestnankyňu" podľa Zákonníka práce.

To znamená, nebude jej prislúchať osobitná právna ochrana tehotných žien, ktorá sa týka napríklad úpravy pracovných podmienok, pracovného času, taktiež sa na ňu nebude vzťahovať zákaz výpovede v ochrannej dobe.

Pokiaľ žena stojí o práva a výhody "tehotnej zamestnankyne," bude zamestnávateľa o svojom tehotenstve informovať.

Podľa Zákonníka práce sa za "tehotnú zamestnankyňu" považuje iba tá zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie (§ 40 ods. 6 Zákonníka práce).

Na mieste sú teda otázky - kedy a ako to urobiť?

Kedy oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi?

 

Kým niektoré ženy opatrne čakajú s oznamovaním tehotenstva aspoň na záver prvého trimestra, iné zaujíma, kedy najskôr mu to dať na vedomie, napríklad preto, aby sa to nedozvedel z iného zdroja.

Nakoľko k oznámeniu o tehotenstve je potrebné predložiť aj lekárske potvrdenie, najčastejšie sa na tieto účely prefotí tehotenská knižka, ktorú vystaví gynekológ na tehotenskej poradni približne v 10. týždni tehotenstva.

iStock

Ako oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi?

Veľa tehotných žien rozmýšľa nad formou oznámenia tehotenstva zamestnávateľovi. Pokiaľ majú spolu dobré vzťahy, o tehotenstve mu jednoducho povedia bez veľkých formalít.

Napriek tomu takúto formu oznámenia tehotenstva zamestnávateľovi neodporúčame.

Zvoliť si ústnu formu predstavuje pre tehotnú riziko, že nebude považovaná za "tehotnú zamestnankyňu" v zmysle Zákonníka práce - nakoľko ten vyžaduje od zamestnankyne písomné informovanie zamestnávateľa s predložením lekárskeho potvrdenia.

Týmto by mohol zamestnávateľ argumentovať v prípade, že by sa rozhodol dať tehotnej zamestnankyni výpoveď bez ohľadu na tzv. ochrannú dobu, ktorá by jej inak patrila.

Takisto sporným môže byť hoci písomné informovanie zamestnávateľa o tehotenstve prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nemôžete preukázať, že bol e-mail doručený.

Ideálne je oznámiť zamestnávateľovi tehotenstvo listom, ktorého prevzatie vám zamestnávateľ, resp. osoba splnomocnená preberať zásielky určené firme, potvrdí svojim podpisom alebo je tu ešte jedna možnosť, a to využiť poštovú službu - doručenku.

Obálku s doručenkou si môžete zakúpiť aj na pošte. Adresát alebo oprávnený prijímateľ potvrdí tlačivo doručenky pri preberaní zásielky dátumom a svojim podpisom. Doručenka by sa vám mala vrátiť najneskôr štvrtý pracovný deň po dni prevzatia zásielky.

 

Čo má obsahovať písomné oznámenie o tehotenstve?

Zákonník práce nepredpisuje žiadne obsahové náležitosti oznámenia o tehotenstve. Zamestnankyňa si vôbec nemusí za tým účelom študovať Zákonník práce, aby vedela, na ktoré paragrafy sa treba odvolávať - tie v jej oznámení môžu chýbať, sú iba ak na okrasu.

 

Celkom postačí, ak tehotná zamestnankyňa napíše jednou vetou adresovanou zamestnávateľovi "Týmto listom Vás informujem o svojom tehotenstve, o čom predkladám aj lekárske potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia."

Netreba zabudnúť na dátum a podpísať sa:)

Všetky ďalšie informácie, ktoré zamestnankyňa v oznámení o tehotenstve uvedie, napríklad odhadovaný dátum pôrodu alebo nástup na materskú dovolenku k tomu-ktorému dátumu, sú na jej ľubovoľnom zvážení, samy o sebe sa však na účely oznámenia o tehotenstve nevyžadujú (navyše informácia o predpokladanom dátume pôrodu je uvedená v tehotenskej knižke).

Takisto netreba v oznámení o tehotenstve zamestnávateľa vyslovene žiadať, aby umožnil zamestnankyni absolvovať tehotenské prehliadky, ktoré jej určí ošetrujúci lekár, nakoľko zamestnávateľovi vyplýva zo Zákonníka práce povinnosť poskytnúť tehotnej zamestnankyni pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času.

Viac o právach/povinnostiach si môžete prečítať v článku Tehotná a zamestnávateľ.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 17 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP