Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Príspevok pri narodení dieťaťa od obce

 Kristína Turnerová Kováčiková   01.01.2022   1

Keď sa vám narodí dieťa, môžete si požiadať o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, čo je štátna sociálna dávka, na ktorú má nárok v zásade každý rodič, ak má trvalý pobyt a bydlisko na Slovensku.

Jednorazový príspevok pri narodení od obce

Okrem toho poskytujú ďalší jednorazový príspevok pri narodení aj niektoré obce a mestá.

To, či vaša obec poskytuje príspevok pri narodení, si musíte zistiť na stránke obce. Nie všetky totiž vítajú svojich nových obyvateľov peňažným príspevkom.

Od obce môžete dostať 50 aj 200 eur pri narodení dieťaťa.
Shutterstock

 

Výška príspevku pri narodení od obce

Výška príspevku pri narodení dieťaťa sa rôzni od obce k obce. Niekde získate 50 eur, niekde aj 200 eur.

Podmienky nároku na príspevok pri narodení

Odlišné sú aj podmienky na získanie príspevku pri narodení.

Obce si môžu klásť rôzne podmienky, ktoré treba splniť, keď si žiadate o príspevok, napríklad

 • trvalý pobyt rodiča a dieťaťa v obci,
 • dĺžka trvalého pobytu rodiča,
 • vek rodiča (nesmie mať menej ako 18 rokov),
 • vek dieťaťa (musí sa dožiť príslušný počet dní),
 • vysporiadané záväzky voči mestu
 • prehliadky počas tehotenstva
 • školská dochádzka starších detí a podobne.

Obce tiež majú inak nastavené lehoty, dokedy je možné podať žiadosť.

Ako to v praxi funguje, ilustrujeme na zopár príkladoch miest.

Príspevok pri narodení Bratislava, mestská časť Rača

Mestská časť Bratislava-Rača poskytuje jednorazovú peňažnú výpomoc (JPV) pri narodení dieťaťa. O tento príspevok (JPV) je nutné požiadať a odovzdáva sa na akcií „Slávnostné uvítanie detí do života“.

Jedná sa o finančný príspevok 100,- € na dieťa a vecný dar v hodnote 10,- €. Okrem žiadosti musí rodič dodať aj fotokópiu rodného listu. Na vybavenie príspevku má rok od narodenia.

Príspevok pri narodení Nitra

Mesto Nitra poskytuje jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 85 eur.

 • podmienkou je, že dieťa, ktoré sa dožije viac ako 28 dní, má trvalý pobyt na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia a po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť,
 • rodič musí vyplniť predpísané tlačivo mestského úradu,
 • ak sa dieťa narodí mimo SR matke, ktorá má trvalý pobyt v Nitre, o priznaní príspevku rozhoduje primátor mesta na základe individuálnej žiadosti matky.
 • ak bolo dieťa do 28 dní odo dňa narodenia zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a následne bolo osvojené, rodič môže o tento príspevok požiadať najneskôr do 24 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.
 • v prípade, ak má jeden z rodičov záväzok voči mestu, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške.

Príspevok pri narodení Púchov

Mesto Púchov diferencuje výšku finančnej podpory, podľa toho, či ide o prvé dieťa, vtedy je finančná podpora 200 eur, na ďalšie narodené deti 100 eur.

 • dieťa žiadateľa má trvalý pobyt na území mesta Púchov,
 • rodičia dieťaťa majú  trvalý pobyt na území mesta Púchov, pričom jeden z rodičov  má trvalý pobyt najmenej 2 roky od narodenia dieťaťa a druhý  rodič má trvalý pobyt  v čase narodenia dieťaťa,
 • finančná podpora na to isté dieťa sa poskytuje iba jeden raz, ak sa súčasne narodí viac detí, finančná podpora sa poskytuje na každé dieťa
 • žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok (finančný ani majetkový) voči   mestu, alebo jeho obchodnej spoločnosti, združeniu, či inej organizácii, ktorej je mesto členom alebo zakladateľom,
 • žiadateľ si riadne plní povinnosti rodiča voči svojim deťom, stará sa o svoje deti a  nezanedbáva o ne starostlivosť

Príspevok pri narodení Sereď

Mesto Sereď poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 eur. Podmienky sú nasledovné: 

 • jeden z rodičov musí mať trvalý pobyt na území mesta Sereď minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa, v čase podania žiadosti musia byť prihlásení na trvalý pobyt v meste obaja rodičia,
 • obidvaja rodičia musia mať minimálne 18 rokov,
 • jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje aj denná forma štúdia a samostatne zárobková činnosť, prípadne ich kombinácia,
 • dieťa sa musí dožiť minimálne 60 dní,
 • v prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny
 • rodičia dieťaťa nesmú mať záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Potvrdenie za mesto vyhotoví príslušné oddelenie mestského úradu, potvrdenia daňového úradu, sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne zabezpečí žiadateľ sám.
 • v období tehotenstva musí matka dieťaťa navštíviť gynekologickú poradňu minimálne štyrikrát,
 • o príspevok musí byť požiadané do 9 mesiacov od narodenia dieťaťa. 

»»»»»»»»»» Prečítajte si aj: Kedy si môžem uplatniť daňový bonus a do akého veku?

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.2 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Nikol Nagová napísané 28.03.2022 13:47

Veľmi dobrý článok. Po prečítaní tohto članku budem viac prezieravá a viac budem čítať články podobného zamerania. Ďakujem. Nikol Nagová

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Nikol Nagová napísané 28.03.2022 13:47

Veľmi dobrý článok. Po prečítaní tohto članku budem viac prezieravá a viac budem čítať články podobného zamerania. Ďakujem. Nikol Nagová

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised