ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
sobota 19.08.2017 | meniny má Lýdia  
Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Daňový bonus

 Kristína Kováčiková   04.05.2016   0

Daňový bonus upravuje zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ďalej iba „zákon“).

V § 33 zákona nájdeme vymedzené podmienky, pri splnení ktorých si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti.

 

Čo je daňový bonus?

Daňový bonus možno chápať ako daňovú úľavu alebo daňové zvýhodnenie, ktoré sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat.

Aká je výška daňového bonusu?

Daňový bonus je v sume 21,41 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu (za rok 2015) predstavuje sumu 256,92 eur.

Podľa § 52 ods. 48 zákona sa daňový bonus zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

Suma životného minima sa upravuje každoročne s účinnosťou k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Výnimkou bol rok 2014 a 2015, kedy došlo k zmrazeniu súm životného minima, výška daňového bonusu ostala na rovnakej úrovni.

Kto si môže uplatniť daňový bonus?

Daňovník, ktorý vyživuje dieťa žijúce s ním v domácnosti, a zároveň

 • mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona, t.j. príjmy zo závislej činnosti, aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (daňovník - zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus, ak ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy)

alebo

 • mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 zákona aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane z príjmov (daňovník - SZČO si môže uplatniť daňový bonus, ak ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov.

pozn.: Ak SZČO prekročí hranicu minimálnych príjmov, ale výdavky bude mať vyššie ako príjmy a vykáže stratu, nemôže si uplatniť daňový bonus.

6-násobok minimálnej mzdy predstavuje aktuálne sumu 2430 eur (6 x 405 eur). Hranica príjmu pre priznanie daňového bonusu zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy, t.j. 202,50 eur.

Ingimage

 

Ktoré dieťa sa považuje za vyživované dieťa na účely daňového bonusu?

Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa.

 • Môže ísť o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo dieťa druhého z manželov.
 • Zákon nerozlišuje, či rodičia dieťaťa sú alebo nie sú manželia, takže nárok na daňový bonus má aj nezosobášený pár, ktorý má spolu deti.
 • Daňovník môže bonus dostať aj na dieťa manžela či manželky z predchádzajúceho manželstva, teda na dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom.
 • Na dieťa druha alebo družky daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus.
 • Takisto si nárok na daňový bonus nemôže uplatniť starý rodič dieťaťa, hoci by žili v jednej domácnosti. Iná situácia by však bola, keby dieťa bolo zverené starému rodičovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Vtedy by si mohol uplatniť daňový bonus aj starý rodič.
 • V prípade tzv. náhradnej starostlivosti, napríklad pestúnskej starostlivosti, treba vychádzať z toho, že táto zaniká aj dosiahnutím plnoletosti. Po dovŕšení plnoletosti už pestún nemá nárok na daňový bonus.
 • Ak maloletému dieťa zomreli rodičia a bol mu súdom určený poručník, ktorý sa osobne stará o výchovu dieťaťa, môže si uplatniť nárok na daňový bonus aj on. Avšak súdom určený opatrovník, ktorý dieťa nevyživuje, iba sa stará o jeho majetok, nemá nárok na daňový bonus.

Na účely daňového bonusu dieťa nemusí mať rovnaký trvalý pobyt ako daňovník. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti (napríklad dieťa študuje v inom meste a býva na internáte) nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Zákon nevyžaduje totožný pobyt daňovníka a dieťaťa, ale aby daňovník a dieťa žili v jednej domácnosti. V súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Do akého veku dieťaťa si môže rodič uplatniť daňový bonus?

Kým dieťa spĺňa definíciu nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého sa za nezaopatrené považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

Môžu si uplatniť daňový bonus viacerí daňovníci?

Ak vyživované dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. To znamená, ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka.

Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí

 1. matka,
 2. otec,
 3. iná oprávnená osoba.

Pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.

Pokiaľ sú rodičia rozvedení, daňový bonus si môže uplatniť ten daňovník, ktorý žije s deťmi v domácnosti: v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Pokiaľ žijú deti v jednej domácnosti s matkou, daňový bonus si uplatní matka detí.

Kedy si možno uplatniť daňový bonus?

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ako a dokedy je potrebné uplatniť si nárok na daňový bonus?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi alebo daňovému úradu (ak podáva daňové priznanie).

Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na daňový bonus, ak daňovník vyplní tzv. Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

 • Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Ide o vyhlásenie zamestnanca, že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie (kalednárny mesiac, resp. kalendárny rok) si neuplatňuje nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a tiež, že nárok na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie si neuplatňuje iný daňovník.

Vo vyhlásení sa zamestnanec zaväzuje oznámiť zmenu rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, ak by k takej došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukázať ich platiteľovi dane písomne najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Aké doklady je treba preukázať?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,

a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,

b) potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Je preto potrebné ho predložiť každý školský, resp. akademický rok od nástupu dieťaťa na strednú školu do jej ukončenia a od nástuu na denné štúdium vysokej školy do jej ukončenia, resp. do dovŕšenia 25 rokov veku.

 

Kedy mi zamestnávateľ vyplatí daňový bonus?

Zamestnávateľ zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu zamestnancovi, ktorý u neho podal (podpísal) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vyplatených zamestnancovi v tomto mesiaci je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamestnávateľ odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Mám nárok na daňový bonus za celý rok, ak som si daňový bonus uplatnil/a až v priebehu roka?

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období požadovanú výšku zdaniteľných príjmov a v priebehu roka mu bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch, môže si zostávajúcu časť daňového bonusu (prípadne plného daňového bonusu, ak mu nebol priznaný vôbec, lebo si ho dovtedy neuplatňoval) uplatniť pri podaní daňového priznania alebo u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie.

Môžem si uplatniť daňový bonus, ak mám daň nižšiu ako bonus?

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je daň za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Splnil som nárok na daňový bonus iba v niektorých mesiacoch. Musím daňový bonus vrátiť?

Ak zamestnanec v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, nemusí ho vrátiť.

Ako je to v prípade zamestnanca, ktorý je zároveň SZČO?

Daňový bonus si môže uplatniť aj zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy ako SZČO vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov.

Ak zamestnanec v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

Moja dcéra sa deň po maturite zamestnala. Mám nárok na daňový bonus?

Novela zákona o prídavku na dieťa účinná od 1.2.2014 priniesla v tomto bode zmenu, na ktorú upozorňuje Ing. Bibiána Kamenská z Finančného riaditeľstva SR:

"Podľa zákona o prídavku na dieťa sa za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie považuje aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. T.j. bez obmedzenia. To znamená, že v školskom roku 2013/2014 má rodič nárok na daňový bonus aj počas posledných prázdnin po skončení strednej školy (do 31.8.2014) bez ohľadu na to, či sa toto dieťa zamestná alebo eviduje na úrad práce."

Môj syn nespravil maturitu, v septembri ho čaká opravný termín. Ak uspeje, môžem si uplatniť daňový bonus za mesiac september? Ak neuspeje a bude opakovať ročník, môžem si uplatniť daňový bonus?

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené. Školský rok končí vždy 31. augusta. Ak má dieťa opravný termín až v septembri, daňovník má nárok na daňový bonus najdlhšie za mesiac august. Za september by už nárok na daňový bonus nevznikol.

Opakovanie ročníka sa však považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa zákona o prídavku na dieťa, v takomto prípade by daňovník mal nárok na daňový bonus do ukončenia štúdia vykonaním maturitnej skúšky najdlhšie do konca školského roka (31. august). Za týmto účelom musí predložiť doklad o návšteve školy.

Môj syn bude študovať VŠ externe. Mám nárok na daňový bonus?

Nie. Nárok na daňový bonus nevznikne, nakoľko za nezaopatrené sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, pričom sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa zákona o prídavku na dieťa je štúdium

a) na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov,

 b) na vysokej škole okrem externého štúdia.

Mám nárok na daňový bonus, aj keď dieťa prerušilo štúdium na VŠ?

Novela zákona o prídavku na dieťa, ktorá je účinná od 1.2.2014, vypustila znenie o štandardnej dĺžke štúdia.

"V prípade uvedenom v otázke má rodič nárok na daňový bonus do skončenia prvého stupňa vysokej školy (dennou formou). Ak bude pokračovať na druhom stupni, do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku (čo nastane neskôr)," upresňuje Ing. Bibiána Kamenská z Finančného riaditeľstva SR.

Dcéra študuje na VŠ (bakalárske štúdium). Jeden ročník si chce rozložiť na dva roky, celkovo tak bude študovať štyri roky. Budem mať nárok na daňový bonus?

Nie. Ak má bakalársky štúdijný program trvať tri roky, za štvrtý rok už nebude patriť daňový bonus.

Budem mať nárok na daňový bonus, ak sa dcéra na VŠ (denná forma) zamestná (hlavný pracovný pomer)?

Áno. Ak dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti počas sústavnej prípravy na povolanie štúdiom poberá príjem, či už ako zamestnanec alebo SZČO, poberanie príjmu nezaopatreným dieťaťom nemá vplyv na daňový bonus.

Máte otázku?

Desať otázok našich čitateľov k téme Daňový bonus sme posunuli Finančnej správe SR - prinášame Vám desať odborných odpovedí - v článku 10 otázok na tému Daňový bonus.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 89 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Tehotenský kalendár
Najčítanejšie