inzercia

31.07.2013verzia pre tlač


Daňový bonus

Autor: Kristína Kováčiková

Aktualizované k 30.7.2013

Daňový bonus upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba „zákon“). V § 33 zákona nájdeme vymedzené podmienky, pri splnení ktorých si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti.

Čo je daňový bonus?

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat. Daňový bonus možno chápať ako daňovú úľavu alebo daňové zvýhodnenie, ktoré sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

Aká je výška daňového bonusu?

Výška daňového bonusu za rok 2013 (ročný daňový bonus) predstavuje sumu 254,64 eur. Do 30. júna 2013 bola výška daňového bonusu v sume mesačne 21,03 eur na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Od 1. júla 2013 je daňový bonus v sume 21,41 eur mesačne.

  • Výška daňového bonusu za rok 2012 predstavuje sumu 249,24 eur. Do 30. júna 2012 bola výška daňového bonusu v sume mesačne 20,51 eur na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Od 1. júla 2012 je daňový bonus v sume 21,03 eur mesačne.

Podľa § 52 ods. 48 zákona sa daňový bonus zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima. Suma životného minima sa upravuje každoročne s účinnosťou k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Uvedená suma mesačného daňového bonusu (21,41 eur) tak bude aktuálna do 30. júna 2014.

Ktorý daňovník si môže uplatniť daňový bonus?

Daňovník, ktorý vyživuje dieťa žijúce s ním v domácnosti, a zároveň

  • mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona, t.j. príjmy zo závislej činnosti, aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (daňovník - zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus, ak ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy)

alebo

  • mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 zákona aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane z príjmov (daňovník - SZČO si môže uplatniť daňový bonus, ak ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov.

pozn.: Ak SZČO prekročí hranicu minimálnych príjmov, ale výdavky bude mať vyššie ako príjmy a vykáže stratu, nemôže si uplatniť daňový bonus.

Aká je hranica minimálnych príjmov na uplatnenie daňového bonusu?

Za rok 2012 predstavoval 6-násobok minimálnej mzdy sumu 1963,20 eur (327,20 x 6). V roku 2013 pôjde o sumu 2026,20 eur.

Ktoré dieťa sa považuje za vyživované dieťa na účely daňového bonusu?

Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa. Môže ísť o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo dieťa druhého z manželov.

Zákon nerozlišuje, či rodičia dieťaťa sú alebo nie sú manželia, takže nárok na daňový bonus má aj nezosobášený pár, ktorý má spolu deti. Daňovník môže bonus dostať aj na dieťa manžela či manželky z predchádzajúceho manželstva, teda na dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom. Avšak na dieťa druha alebo družky daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus.

Takisto si nárok na daňový bonus nemôže uplatniť starý rodič dieťaťa, hoci by žili v jednej domácnosti. Iná situácia by však bola, keby dieťa bolo zverené starému rodičovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Vtedy by si mohol uplatniť daňový bonus aj starý rodič.

V prípade tzv. náhradnej starostlivosti, napríklad pestúnskej starostlivosti, treba vychádzať z toho, že táto zaniká aj dosiahnutím plnoletosti. Po dovŕšení plnoletosti už pestún nemá nárok na daňový bonus.

Ak maloletému dieťa zomreli rodičia a bol mu súdom určený poručník, ktorý sa osobne stará o výchovu dieťaťa, môže si uplatniť nárok na daňový bonus aj on. Avšak súdom určený opatrovník, ktorý dieťa nevyživuje, iba sa stará o jeho majetok, nemá nárok na daňový bonus.

Moje dieťa má v občianskom preukaze iný trvalý pobyt ako ja.

Na účely daňového bonusu dieťa nemusí mať rovnaký trvalý pobyt ako daňovník. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti (napríklad dieťa študuje v inom meste a býva na internáte) nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Zákon nevyžaduje totožný pobyt daňovníka a dieťaťa, ale aby daňovník a dieťa žili v jednej domácnosti. V súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Do akého veku dieťaťa si môže rodič uplatniť daňový bonus?

Kým dieťa spĺňa definíciu nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého sa za nezaopatrené považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

Môžu si uplatniť daňový bonus viacerí daňovníci?

Ak vyživované dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. To znamená, ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka. Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí

  1. matka,
  2. otec,
  3. iná oprávnená osoba.

Môže daňový bonus za jednu časť roka poberať manžel, za druhú manželka?

Pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.

Sme rozvedení, deti žijú s matkou, platím výživné. Mám nárok na daňový bonus?

Daňový bonus si môže uplatniť ten daňovník, ktorý žije s deťmi v domácnosti. V súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Pokiaľ žijú deti v jednej domácnosti s matkou, daňový bonus si uplatní matka detí.

Kedy možno uplatniť daňový bonus?

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

V auguste som nastúpila na materskú dovolenku, v septembri sa mi narodilo dieťa. Mám nárok na daňový bonus? Manžel je nezamestnaný.

Ak zdaniteľné príjmy daňovníka zo závislej činnosti za rok 2013 dosiahli výšku aspoň 2026,20 eur, môže si uplatniť daňový bonus v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Daňovníkovi však možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov len o sumu daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie, to znamená najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo. V takomto prípade by mala matka nárok na daňový bonus za mesiace september až december (4 x 21,03 eur).

Mám nárok na daňový bonus za celý rok, ak som sa vrátila do práce z rodičovskej dovolenky k 1. októbru 2013? Som slobodná matka.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu je viazaný na výšku dosiahnutého zdaniteľného príjmu, nie na dĺžku zamestnania. Ak zdaniteľné príjmy daňovníka zo závislej činnosti za rok 2013 budú aspoň vo výške 2026,20 eur, môže si uplatniť ročný daňový bonus v plnej výške, t.j. 254,64 eur.

Ako a dokedy je potrebné uplatniť si nárok na daňový bonus?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi alebo daňovému úradu (ak podáva daňové priznanie). Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na daňový bonus, ak daňovník vyplní tzv. Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Ide o vyhlásenie zamestnanca, že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie (kalednárny mesiac, resp. kalendárny rok) si neuplatňuje nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a tiež, že nárok na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie si neuplatňuje iný daňovník. Vo vyhlásení sa zamestnanec zaväzuje oznámiť zmenu rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, ak by k takej došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukázať ich platiteľovi dane písomne najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Aké doklady je treba preukázať?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,

a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,

b) potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Je preto potrebné ho predložiť každý školský, resp. akademický rok od nástupu dieťaťa na strednú školu do jej ukončenia a od nástuu na denné štúdium vysokej školy do jej ukončenia, resp. do dovŕšenia 25 rokov veku.

Kedy mi zamestnávateľ vyplatí daňový bonus?

Zamestnávateľ zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu zamestnancovi, ktorý u neho podal (podpísal) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vyplatených zamestnancovi v tomto mesiaci je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamestnávateľ odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Mám nárok na daňový bonus za celý rok, ak som si daňový bonus uplatnil/a až v priebehu roka?

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období požadovanú výšku zdaniteľných príjmov a v priebehu roka mu bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch, môže si zostávajúcu časť daňového bonusu (prípadne plného daňového bonusu, ak mu nebol priznaný vôbec, lebo si ho dovtedy neuplatňoval) uplatniť pri podaní daňového priznania alebo u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie.

Môžem si uplatniť daňový bonus, ak mám daň nižšiu ako bonus?

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je daň za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Splnil som nárok na daňový bonus iba v niektorých mesiacoch. Musím daňový bonus vrátiť?

Ak zamestnanec v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, nemusí ho vrátiť.

Ako je to v prípade zamestnanca, ktorý je zároveň SZČO?

Daňový bonus si môže uplatniť aj zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy ako SZČO vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov. Ak zamestnanec v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

Moja dcéra sa deň po maturite zamestnala. Mám nárok na daňový bonus?

Nie, nakoľko sa prestala sústavne pripravovať na povolanie štúdiom. Posledný daňový bonus si môže daňovník v tomto prípade uplatniť za mesiac, v ktorom dieťa zmaturovalo. V prípade, že by si dcéra po maturite urobila ešte “prázdniny,” a nezamestnala by sa na pracovnú zmluvu, nanajvýš by brigádovala, mohol by rodič poberať daňový bonus až do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené, t.j. do 31. augusta.

Môj syn nespravil maturitu, v septembri ho čaká opravný termín. Ak uspeje, môžem si uplatniť daňový bonus za mesiac september? Ak neuspeje a bude opakovať ročník, môžem si uplatniť daňový bonus?

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené. Školský rok končí vždy 31. augusta. Ak má dieťa opravný termín až v septembri, daňovník má nárok na daňový bonus najdlhšie za mesiac august. Za september by už nárok na daňový bonus nevznikol. Opakovanie ročníka sa však považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa zákona o prídavku na dieťa, v takomto prípade by daňovník mal nárok na daňový bonus do ukončenia štúdia vykonaním maturitnej skúšky najdlhšie do konca školského roka (31. august). Za týmto účelom musí predložiť doklad o návšteve školy.

Môj syn bude študovať VŠ externe. Mám nárok na daňový bonus?

Nie. Nárok na daňový bonus nevznikne, nakoľko za nezaopatrené sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, pričom sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa zákona o prídavku na dieťa je štúdium

a) na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov,

 b) na vysokej škole okrem externého štúdia.

Mám nárok na daňový bonus, aj keď dieťa prerušilo štúdium na VŠ?

Nie. Podľa zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo, s výnimkou prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov, kedy sa daňový bonus poskytne aj v prípade prerušenia štúdia.

Dcéra študuje na VŠ (bakalárske štúdium). Jeden ročník si chce rozložiť na dva roky, celkovo tak bude študovať štyri roky. Budem mať nárok na daňový bonus?

Nie. Štúdium nesmie prekročiť štandardnú dĺžku. Ak má bakalársky štúdijný program trvať tri roky, za štvrtý rok už nebude patriť daňový bonus.

Budem mať nárok na daňový bonus, ak sa dcéra na VŠ (denná forma) zamestná (hlavný pracovný pomer)?

Áno. Ak dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti počas sústavnej prípravy na povolanie štúdiom poberá príjem, či už ako zamestnanec alebo SZČO, poberanie príjmu nezaopatreným dieťaťom nemá vplyv na daňový bonus.

Súvisiace články

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 81 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Komentáre

darina grofova napísané 12.10.2014 09:51 answer email

Váš komentár Dobry den chcela by som sa opytat syn pracuje moze si vybavit u zamestnavatela danovy bonus? a jeho priatelka je na materskej -ona si moze vybavit rodinne pridavky? dakejem za odpoved.

darina grofova napísané 12.10.2014 09:51 answer email

Váš komentár Dobry den chcela by som sa opytat syn pracuje moze si vybavit u zamestnavatela danovy bonus? a jeho priatelka je na materskej -ona si moze vybavit rodinne pridavky? dakejem za odpoved.

Martin napísané 26.12.2013 16:00 answer email

Chcel by som sa opýtať či si môžem uplatniť daňoví bonus keď sme s manželkou rozvedený a deti sú zverené jej a ja platím výživné ale bývame v jednej domácnosti a ona je nezamestnaná. Ďakujem za odpoveď.

sona napísané 20.08.2013 12:31 answer email

Dobrý den chcela by som sa opytat ak moj manžel neodovzdal potvrdenie zo strednej skoly za kalendarny rok 2012/2013 či sa to da spatne vybavit . Dakujem

gizela vidličkova napísané 23.02.2013 20:46 answer email

dobry den rada by som sa spytala že moj manzel ma odpracovanych 7 mesiacov vo firme kde mu bol danovy bonus vyplateny , chcela by som vediet ci si moze uplatnit bonus danovy aj na tych ostatnych 5 mesiacov dakujem

Stanislava Janková napísané 06.01.2013 01:04 answer email

Dobry den chcela by som sa spytat .....študujem študium jednotlivych premedtou mam narok na papier o navšete školy? pretože v škole mi ho nechcu dat že na to nemam na rok .... ale odomna to na urade stale pytaju musim im to predložit

Simková napísané 26.09.2012 09:31 answer email

Dobrý deň,

mám na Vás prosbu, som nováčik čo sa týka mzdového účtovníctva. Momentálne mi nosia potvrdenia na daňový bonus a preto som kontrolovala komu treba DB zobrať a naopak zistila som, že kolega má dcéru na VŠ denné štúdium a v 1.9.2011 mu bol DB zobraný neviem síce kvôli čomu, keď potvrdenie zo školy je priložené asi sa na to zabudlo. Chcem vedieť či sa dá uplatniť DB aj za tie 4 mesiace za rok 2011 v roku 2012. Ďakujem

Miroslav napísané 17.09.2012 14:13 answer email

Dobry den

Chcem Vas poziadat o radu. Tento rok v máji 2012 moja dcera dosiahla 18 rokov, stale studuje na gymnaziu. Po dosiahnuti 18. roku jej bol priznany invalidny dochodok z mladosti. Od toho datumu na nu nepoberam rodinne pridavky.

Otazka: Mam narok na danovy bonus na dceru, ked sa dalej sustavne pripravuje formou studia na povolanie aj ked pobera invalidny dochodok z mladosti?

Dakujem za radu.

Miroslav

Eva Malikova napísané 15.08.2012 20:39 answer email

chcela by som sa spytat ci mam narok na danovy bonus

ked za mesiac jul 2012 som mala odpracovanych 11 pracovnych dni.

Dakujem

MARTINA napísané 05.06.2012 09:37 answer email

Dbrý den chsem sa spítat kedy budu vyplácat danový bonus....

Mária napísané 29.05.2012 15:47 answer email

Aj mňa veľmi zaujíma,kedy sa konečne budú DB vyplácať. Dúfam,že to bude ešte tento rok.Dakujem za odpoved.

Viera napísané 23.05.2012 19:10 answer email

Ja sa chcem opýtať som rozvedená a mám tri deti. Najstaršie mám z prvého manželstva a dve mám s partnerom. Na spoločné deti si uplatňuje partner DB a na najstaršiu dcéru som si ho uplatňovala ja. Teraz som sa zamestnala a zamestnávateľ mi povedal, že si musím uplatňovať na všetky tri deti, že sa to nedá deliť. Partnerovi ale v práci zasa povedali, že to nevadí a môže sa to deliť. Prosím o odpoveď alebo nejaký odkaz na zákon ktorý toto rieši. Ďakujem

MARTINA napísané 05.06.2012 10:39 answer email

Už vám niekto odpovedal na vaše otázky????Lebo mne nie...tak načo to tu potom je...

Lenka napísané 09.05.2012 10:56 answer email

Dobrý den, mam otazku prosím Vas kedy začnú vyplacať DB za rok 2011??? Surprised Vidím otázky,ale odpoved žiadna! Dakujem Razz

Zichová Alena napísané 04.05.2012 10:44 answer email

Chcela by som sa opýtať,od ktorého mája začnú vyplácať živnostníkom daňový bonus?Ďakujem

Veronika napísané 30.03.2012 11:52 answer email

Dobrý deň,

chcem sa spýtať na DB.

Manžel je zamestnaný od 1. marca 2012 a máme 1 dieťa ktoré sa narodilo 13.9.2011 má manžel nárok na DB? pretože v zákone je písané zamestanec si môže uplatniť DB, ak ročne dosiahne min. príjmy vo výške 6 x min. mzda to je 6 x 327,2 = 1963,2. Tie príjmy sa rátajú za rok 2011 lebo mi to nedáva logiku ze za rok 2012 , lebo nevieme aké budú jeho príjmy.

No rok 2011 bol nezamestaný. Ďakujem

Mária napísané 29.03.2012 16:56 answer email

Dobry den,dokedy mi musia vyplatit danovy bonus?tato otazka tu uz bola no nevidim odpoved Big Grins

dakujem

Jan Pacaj napísané 29.03.2012 12:12 answer email

Chcem s pitat kedy sa vyplaca danovy bonus

zuzana napísané 27.03.2012 22:48 answer email

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, že ak som študentkou prvého ročníka na VS, poberám soc. štipendium, a obaja rodiča majú súdom určenú vyživovaciu povinnosť, a žijeme spolu v jednej domácnosti. Ako to je z daňovým bonusom, ktorý si mama na mňa uplatňuje?

Dakujem

dada napísané 13.03.2012 19:10 answer email

Prosím Vás o radu ohľadom daňového bonusu

Daňové priznanie FO B

prijmy podľa par.5-vyššie ako 1902 EUR-čiastočne vyplateny DB

podľa par. 6-daňová strata

môže si daňovnik uplatniť zostávajúci DB v daňovom priznaní

Dakujem za odpoved

sobichova napísané 13.03.2012 14:46 answer email

Váš komentárDobrý deň.Chcela by som sa opytat,či má na mňa moj manžel nárok na daňový bonus,som vydata žijem v spoločnej domacnosti s manželom,som študentkou denného študia VŠ a zároveň poberám rodičovský príspevok narodil sa nám syn.Manžel pracuje Českej rep. ako zamestnanec,poberam rodičovsky prispevok z Českej rep.Trvaly pobyt máme všetci na Slovensku,prechodne byvame v Českej republike.Manžel si podava daňove priznanie v Čechach i na Slovensku.Ďakujem

Angela Štefaniková napísané 12.03.2012 15:48 answer email

Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na daňový bonus, keď syn po 2.ročníku VŠ prestúpil na iný odbor tej istej VŠ? Dva roky študoval jeden odbor, potom si podal riadnu prihlášku na iný odbor, bol prijatý a teraz je v druhom ročníku. Ďakujem za odpoveď.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised


Poslať odkaz priateľovi

 
inzercia