Príručka pre rodičaNarodenie bábätka a úrady. Ako vybaviť

Cestovný pas pre dieťa: od akého veku, ako a kde vybaviť, koľko to trvá, koľko stojí

 Kristína Kováčiková   08.04.2022   0

Vedeli ste, že každý človek, aj malé bábätko, novorodenec, potrebuje na cestovanie do zahraničia vlastný cestovný doklad?

canva.com/rodinka.sk

 

Cestovný pas alebo občiansky preukaz?

Dospelý člen rodiny alebo vaše "bábätko," ktoré už malo 15 rokov, môže na cesty do zahraničia v rámci EÚ používať ako cestovný doklad občiansky preukaz.

Takisto môžete požiadať o vydanie OP s podobou tváre aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov, má však obmedzenú platnosť, podobne ako cestovné doklady, pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre.

Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú rovnocenne, tak ako je to u občanov starších ako 15 rokov a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb.

Avšak, ak cestujete mimo EÚ, vaše dieťa musí mať cestovný doklad - cestovný pas.

»»»»»»»»»» Narodilo sa vám dieťa v zahraničí? Prečítajte si článok Osobitná matrika.

Cestovný pas

Cestovný pas je druh cestovného dokladu. Preukazujeme ním svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade.

Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu.

 

Máte platný cestovný pas?

Ak plánujete cestu do zahraničia, pred vycestovaním je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.

Ako dlho platí cestovný pas pre dieťa?

Cestovný pas sa vydáva občanovi:

  • staršiemu ako 16 rokov s platnosťou na 10 rokov;
  • mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a
  • mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky.

Ak je občan držiteľom platného cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov a požiada o vydanie druhého cestovného pasu, pričom bude následne držiteľom dvoch platných cestovných pasov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Cestovný pas pre deti

V júni 2012 vstúpilo do platnosti Nariadenie EP a Rady (ES), ktoré vychádza zo zásady "jeden človek, jeden doklad," čo znamená, že vlastný cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nezáleží na tom, či má 5 dní, 5 mesiacov alebo 5 rokov!)

Od júna 2012 sa tak nevykonávajú zápisy detí mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča a členské štáty EÚ majú povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Pasy pre deti všetkých vekových kategórií majú slúžiť aj ako ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi.

canva.com/rodinka.sk

 

Kto vydáva cestovný pas - kde ho vybaviť

Cestovný pas vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu (kde sa zdržiava).

Ako vybaviť cestovný pas

Každý občan, bez ohľadu na vek, je povinný byť pri podaní žiadosti osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu.

V súčasnosti sa vydávajú cestovné pasy s biometrickými údajmi, ktorými sú podoba tváre a odtlačky prstov.

Podobu tváre i podpis v elektronickej forme nasnímajú pracovníci oddelení dokladov priamo pri podaní žiadosti, netreba nosiť žiadne fotografie, treba doručiť seba, aj dieťa, ktorému chceme vybaviť pas a byť psychicky pripravený, keď dieťa nebude mať náladu na fotenie ;-)

Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami.

Deťom do 12 rokov odtlačky prstov odoberané nebudú, nakoľko sa pred týmto vekom stále menia, a preto nie sú spoľahlivým údajom na identifikáciu.

Takisto nebude nikto nútiť, aby sa podpisovalo na doklad dieťa, ktoré nevie udržať v ruke ceruzku. Podpis sa uvádza zhruba od veku školskej dochádzky, kedy je dieťa schopné sa podpísať.

 

Aké doklady potrebujem, aby mi vydali cestovný pas?

  1. skôr vydaný cestovný pas (ak už občan mal vydaný cestovný pas)
  2. originál/úradne osvedčenú kópiu rodného listu občana, ak nie je držiteľom skôr vydaného cestovného pasu,
  3. občiansky preukaz (v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky; predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov)
  4. správny poplatok.

Vybavujem cestovný pas pre dieťa

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom.

Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo zastupiteľským úradom.

Rozvedení rodičia a cestovný pas

Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

canva.com/rodinka.sk

Koľko zaplatím za vydanie pasu?

Závisí od veku občana a času, za ktorý chceme, aby nám bol doklad vydaný. Urýchlenie vydania cestovného dokladu nás môže stáť dvojnásobok, prípadne trojnásobok príslušnej sadzby:

vek/doba vydania dokladu

do 30 dní

do 10 prac. dní

do 2 prac. dní

občan starší ako 16 rokov

33 €

66 €

99 €

občan od 6 do 16 rokov

13 €

26 €

39 €

občan mladší ako 6 rokov

8 €

16 €

24 €

Zvýšený správny poplatok môžete zaplatiť pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu.

  • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.

Rada: Správny poplatok sa dá zaplatiť aj v hotovosti priamo na mieste.

 

Kedy si môžem vyzdvihnúť nový pas?

Po podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu si na stránke ministerstva vnútra môžete zistiť, v akom štádiu je spracovaná.

Ak v žiadosti na seba uvediete číslo mobilného telefónu alebo e-mailový kontakt, polícia vás môže prostredníctvom sms-správy alebo e-mailu informovať, že váš doklad je vyhotovený a pripravený na vydanie.

Podľa údajov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR, si možno vyhotovený cestovný pas vyzdvihnúť na oddelení dokladov v mieste, kde bola prijatá žiadosť o jeho vydanie.

Deťom môže pas vyzdvihnúť iba rodič osobne

Za občana mladšieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať.

Za občana staršieho ako 15 rokov môže pas vyzdvihnúť aj iná osoba na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Ak občanovi staršiemu ako 15 rokov má jeho vyhotovený cestovný pas prevziať iná než blízka osoba, nie je potrebné predkladať osvedčenú plnú moc na zastupovanie, postačuje ak žiadateľ túto skutočnosť uvedie priamo do žiadosti o vydanie cestovného pasu pri jej podaní.

Bez úradne overeného splnomocnenia môže za tohto občana vyzdvihnúť pas rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách

Pozrite si tu.

Cestovanie detí do zahraničia bez rodiča

Plánujete ísť na dovolenku s deťmi bez druhého rodiča? Prípadne posielate deti na dovolenku s tetou, či starými rodičmi? Prečítajte si aj článok Cestovanie detí do zahraničia, súhlas rodiča s vycestovaním.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.8 z 5. Celkom 58 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised