Ktoré vyšetrenie v tehotenstve môže tehotná odmietnuť?

Kristína Kováčiková 1

V diskusii pod článkom Všetko, čo chcete vedieť o amniocentéze, pribudol príspevok od našej čitateľky Lucie, ktorá opisuje nátlak svojej gynekologičky, aby podstúpila vyšetrenie kvôli svojmu veku.

shutterstock

„Mám čerstvých 37 rokov a zdravú 5-ročnú dcéru. Moja nová gynekologička ma doslova tlačí a núti na amniocentézu len kvôli veku. Keď som povedala, že sú aj možné riziká a som proti, doslova začala psychický nátlak, že ubližujem bábätku, ešte kým sa nenarodilo.

Nerozumiem jej prístupu, žena má predsa právo sa rozhodnúť. Čo je na tom ubližujúce, ak chcem dieťa nechať v kľude vyvíjať sa tak, ako je, až do pôrodu, bez zbytočných stresov a neistoty, najmä ak záruku na správny výsledok nedá nikto?“ Celý príspevok si môžete prečítať tu.

„Vyšetrenie povinné zo zákona“

Žiaľ, nejde o ojedinelý prípad podobného jednania vo vzťahu lekár – pacient. Na našej stránke sme v minulosti publikovali podobnú skúsenosť inej tehotnej ženy v súvislosti s odmietnutím vaginálneho vyšetrenia, kedy gynekologička tvrdila svojej pacientke, že „ide o vyšetrenie povinné zo zákona.“

Je to však zavádzajúce tvrdenie.

Povinnosti zo zákona má ošetrujúci lekár, nie tehotná žena. Ošetrujúci lekár je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne, preto má navrhnúť tehotnej žene všetky vyšetrenia, na ktoré má v tehotenstve zo zákona nárok.

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem prípadov ustanovených cit. zákonom.

Žiadne vyšetrenie, ktoré tehotnej žene lekár navrhne počas návštevy tehotenskej poradne (amniocentéza, vaginálne vyšetrenie, atď.), nie je žena povinná absolvovať, dokonca ani samotné preventívne prehliadky v tehotenstve nie sú pre tehotnú povinné.

Nemali by sme hovoriť o povinnosti, ale o práve tehotnej ženy na vyšetrenie.

Tehotná žena má právo navrhnuté vyšetrenia, postupy, zákroky odmietnuť. Aj vtedy, ak svojmu lekárovi dala informovaný súhlas so zákrokom, má právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Prečítajte si tiež: Ďakujem, vaginálne vyšetrenie si neprosím

Právo na vyšetrenie v tehotenstve

Na základe verejného zdravotného poistenia sa tehotnej žene plne uhrádza jedna preventívna prehliadka raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

(§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Žena má počas tehotenstve právo na všetky vyšetrenia, ktoré sú náplňou preventívnej prehliadky v tehotenstve podľa cit. zákona. Čo je náplňou preventívnej prehliadky v tehotenstve, ustanovuje Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Práva tehotnej ženy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má podľa § 9 zákona č. 577/2004 Z. z. každý právo za podmienok ustanovených zákonom na

a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,

b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,

c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (informovaný súhlas)

d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,

i) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

Prečítajte si tiež: Všetko, čo chcete vedieť o amniocentéze

Poučenie lekára

§ 6 ods. 1 zákona 576/2004 zákona č. 576/2004 Z. z.

Osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak zákon neustanovuje inak.

§ 6 ods. 2 a 3 zákona 576/2004 Z. z.:

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

Informovaný súhlas pacientky

§ 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z.:

Informovaný súhlas dáva osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. Je to preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa zákona.

Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje napríklad aj pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze. Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie.

Thinkstock

Keď vás lekár tlačí do vyšetrenia, či zákroku

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má tehotná žena právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

Ak ošetrujúci lekár komunikuje s tehotnou ženou nezrozumiteľne, nevie dostatočne vysvetliť a zdôvodniť navrhované postupy, je neohľaduplný, prípadne na ženu tlačí, aby podstúpila vyšetrenie, žena môže zmeniť ošetrujúceho lekára.

Ak sa tehotná žena domnieva, že prístup ošetrujúceho lekára je v rozpore s etikou, môže sa so žiadosťou o prešetrenie obrátiť na riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia, príslušnú komoru zdravotníckych pracovníkov alebo orgán príslušný na vydávanie povolenia – VÚC alebo MZ SR.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. samozrejme žiadne vyšetrenie nie je pre tehotnú povinné, môže odmietnuť čokoľvek. Lekár môže tak akurát povedať svoje stanovisko, zrozumiteľne vysvetliť prečo to odporúča, prínosy i riziká a potom akceptovať rozhodnutie „pacientky“

Pridaj komentár