Príručka pre rodičaNarodenie bábätka a úrady. Ako vybaviť

Dieťa a štátne občianstvo

 Kristína Kováčiková   13.09.2021   1

Aké občianstvo bude mať naše dieťa - pokiaľ sa narodí v zahraničí alebo pokiaľ jeden z rodičov nie je slovenský štátny občan?

Ako dieťa získa občianstvo

Väčšina ľudí predpokladá, že môj syn narodený v Zadare je stopercentný Chorvát. Prípadne váha, či má dve občianstva. Keď podotknem, že obidvaja rodičia sme Slováci, majú ako argument: “No veď sa tam narodil.”

Je to však trochu zložitejšie. Narodenie v zahraničí ešte nič nemusí znamenať. A ani rodičia dvoch rozdielnych štátnych občianstiev ešte nie sú zárukou, že dieťa "zdedí" po nich obe občianstva.

Obcianstvo deti
Shutterstock

 

Nie každý štát túži za každú cenu po nových občanoch, a preto zvyčajne nenadväzuje štátoobčiansky vzťah s kýmkoľvek, kto sa narodí na jeho území, prípadne sa prižení či privydá.

Dedenie občianstva

Vo väčšine európskych štátov dominuje princíp krvi. Inak povedané, občianstvo dedíme po svojich rodičoch. Platí to aj pre Slovenskú republiku.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov štátne občianstvo SR narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom SR.

Rodič slovenský občan

Ak som Slovák/Slovenka, aj moje dieťa bude Slovák/Slovenka.

Nezáleží na tom, či je druhý rodič Slovák alebo štátny občan inej krajiny a nezmení na tom ani to, či sa dieťa narodí na Slovensku alebo ho porodíme v cudzine.

Dieťa slovenského občana sa stáva slovenským občanom automaticky narodením. Ak sa nám dieťa narodí v zahraničí, nie je treba mu slovenské občianstvo „vybavovať," nakoľko ho získalo samotným narodením.

Iná vec je požiadať úrady o slovenský rodný list (ak sa dieťa narodí v zahraničí, príslušná je osobitná matrika), ale o tom neskôr.

Druhý rodič cudzinec

Ak má dieťa jedného rodiča slovenského občana a druhý rodič je občan iného štátu, to, či bude mať dve občianstva, záleží od toho, či štát druhého rodiča povoľuje viacero občianstiev alebo naopak ich zakazuje. V niektorých krajinách dokonca pod hrozbou rôznych trestov (Saudská Arábia, India).

Dvojité občianstvo

Je mnoho krajín, ktoré nevylučujú možnosť dvojitého občianstva, ak s tým nemá problém štát, ktorého ste občanom (napríklad Veľká Británia).

Niekde však môže štát uložiť takémuto občanovi povinnosť ohlásiť svoje ďalšie občianstvo. Napríklad v Bulharsku je treba do istého času príslušným úradom oznámiť nadobudnutie preukazu totožnosti vydaného iným štátom.

Právny systém USA uznáva iba jedno občianstvo, ale nenamieta dvojité občianstvo. To znamená, že ak sa občan iného štátu kvalifikuje na udelenie amerického štátneho občianstva, je mu udelené bez ohľadu na to, či má ešte iné občianstvo.

Na území USA sa mu však uzná len americké štátne občianstvo a do USA musí tiež vstupovať ako americký občan, teda len s platným pasom USA. Taktiež sa na takého občana vzťahujú práva a povinnosti občana USA.

Shutterstock

 

Vylúčenie získania druhého občianstva

Sú štáty, kde nechcú dvojitých občanov, ale prižmúria oči v prípade, že sa dieťa narodí v zmiešanom manželstve, keďže občianstvo nadobúda po rodičoch (Slovinsko).

No niekde to legislatívu neobmäkčí. Príkladom je Čierna Hora: “Právo je striktné. Novonarodené deti môžu získať občianstvo Čiernej Hory iba v prípade, že sa preukáže, že nezískali občianstvo druhého rodiča,” hovorí Dragan Krivokapic z Čiernohorskej ambasády vo Viedni.

V prípade zmiešaného slovensko-bieloruského páru majú rodičia právo vybrať si z dvoch možností:

  • ponechať dieťaťu bieloruské občianstvo a vybaviť mu bieloruský pas (nepovažuje sa to za dvojité občianstvo, pretože v tomto prípade je dieťa pre bieloruské úrady iba občanom Bieloruska) alebo
  • úradne vybaviť pre dieťa vystúpenie z bieloruského občianstva (po registrácii vystúpenia z bieloruského občianstva bude dieťa potrebovať vízum pre vstup do Bieloruska).

Túto informáciu nám poskytla Alexandra Griďuško, konzulka Bieloruskej republiky.

Sú štáty, ktoré tolerujú druhé občianstvo, ale iba do určitého veku. Miroslav Macák z Japonskej ambasády v Bratislave vysvetľuje, že ak je jeden z rodičov japonský štátny občan, dieťa nadobudne japonské štátne občianstvo narodením, ale do 22. roku života sa musí rozhodnúť pre jedno zo štátnych občianstiev.

Občianstvo po mame alebo po otcovi?

Zaujímavým príkladom je Jordánske kráľovstvo. Ghadeer Majali z Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan približuje:

Dieťa získa jordánske občianstvo iba v prípade, že je otec dieťaťa jordánskym občanom. Nie ak je iba matka jordánskou občiankou. Nevylučuje sa dvojité občianstvo, ak ho dieťa zdedí po matke.”

Znamená to, že z kombinácie Slovák-Jordánka by dieťa získalo iba slovenské občianstvo, z kombinácie Slovenka-Jordánec slovenské aj jordánske občianstvo.

Občianstvo zosobášených rodičov

Na rozdiel od Jordánska, vo väčšine európskych krajín nezáleží na tom, či dieťa zdedí občianstvo po matke alebo po otcovi.

Niekde však býva zvykom, že po matke dedí občianstvo automaticky, kým po otcovi bez nejakých “vybavovačiek” len vtedy, ak sú rodičia zosobášení.

Spomeňme Francúzsko. Podľa Eriky Mokrej z konzulárneho oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave v prípade, že sú rodičia manželia a otec je Francúz, dieťa získa francúzske občianstvo automaticky. Ak rodičia nie sú manželia a otec je Francúz, mal by sa prihlásiť k dieťaťu pred alebo po narodení.

Shutterstock

 

Narodenie dieťaťa v cudzine a žiadosť o občianstvo

Podľa právneho poriadku Slovinskej rebubliky, ak sa dieťa narodí v zahraničí a aspoň jeden z rodičov je občanom Slovinskej republiky, dieťa síce získa občianstvo Slovinskej republiky, avšak treba oň požiadať, ako nás informovala Romana Marušková z Veľvyslanectva Slovinskej republiky.

Radkyňa Ivana Antolić Jurić z Veľvyslanectva Chorvátskej republiky: “Podľa chorvátskeho zákona o občianstve deti narodené v cudzine, ktoré mali v čase narodenia aspoň jedného rodiča chorvátskeho občana, do veku 18. rokov môžu na žiadosť rodiča – chorvátskeho občana a s písomným súhlasom druhého rodiča – cudzinca, nadobudnúť chorvátske občianstvo.”

Musím vždy občianstvo zdediť?

Nie. Príkladom je Veľká Británia. Ako nás upozornil Aleš Horváth z Britskej ambasády, nie všetky deti, ktoré majú jedného, resp. oboch rodičov s britským občianstvom, musia mať samy nevyhnutne nárok na britské občianstvo. Podľa Horvátha v zásade rozhoduje ako nadobudol britský rodič svoje občianstvo, kde má britský rodič trvalý pobyt, kde sa narodí jeho dieťa.

V Británii existuje dokonca viacero kategórií britského občianstva v závislosti od toho, komu, kedy a kde sa dieťa narodí (British Citizen, British Dependent Territories Citizen, British Overseas Citizen, British Subject, British Protected Person, British National Overseas).

Občianstvo tam, kde sa dieťa narodí

Častokrát sa práve štáty angloamerického právneho systému, kde má dominovať tzv. ius soli (právo získať občianstvo podľa miesta narodenia) núkajú ako protipól európskeho modelu udeľovania občianstva (princíp krvi), ale je to prinajmenšom zavádzajúce.

Je síce pravda, že môžete nadobudnúť napríklad kanadské občianstvo, keď sa tam narodíte, ale zároveň je treba, aby rodič dieťaťa bol kanadským občanom alebo mal v Kanade legálny pobyt. Takisto každý, kto sa narodí v Argentíne, získa argentínske občianstvo, ale zároveň nesmie po rodičovi získať iné.

Inak povedané, bez ohľadu na dominujúci princíp, štát od štátu sa zásady udeľovania občianstva líšia.

Občianstvo “zmiešaného” dieťaťa

V prípade, že ste zmiešaný pár a zaujímajú vás otázky okolo občianstva vášho spoločného potomka, zopakujeme si, že ak je jeden z rodičov slovenským štátnym občanom, bez ohľadu na to, kde sa dieťa narodí, získa slovenské občianstvo automaticky narodením, nie je treba oň špeciálne požiadať.

Pokiaľ ide o podmienky udelenia štátneho občianstva domovskej krajiny vášho partnera, zistite si:

1. či druhá krajina

  • zakazuje dvojité, resp. viacnásobné štátne občianstvo – ak áno, čo z toho vyplýva (dieťaťu bez ďalšieho nebude udelené občianstvo druhého rodiča alebo je nutné podať žiadosť o vystúpenie zo štátoobčianskeho zväzku, komu túto žiadosť podať, do akej lehoty)
  • alebo povoľuje dvojité, resp. viacnásobné štátne občianstvo – ak áno, overte si, či je treba v určitej lehote na príslušnom úrade hlásiť, že dieťa má aj slovenské občianstvo.

2. aké sú podmienky získania občianstva v tejto krajine:

  • získa dieťa druhé občianstvo na základe princípu krvi alebo podľa miesta narodenia dieťaťa alebo kombináciou oboch?
  • získa dieťa druhé občianstvo automaticky alebo je treba oň požiadať - v ktorých prípadoch, na koho sa obrátiť, v akej lehote?

3. aké možné komplikácie na vás čakajú pri “vybavovaní” druhého občianstva (dĺžka procesu, overovanie listín)

Komu tieto otázky smerovať?

Ak si nie ste istý, na koho sa obrátiť, skúste kontaktovať zastupiteľstvo domovského štátu vášho partnera (konzulárne oddelenie) na Slovensku. Pomôžu vám zorientovať sa vo vašich otázkach. A vy si možno odpoviete, kde bude najjednoduchšie – z hľadiska získania občianstva dieťaťa, porodiť.

Shutterstock

 

Ak ste zmiešaný pár a dieťa sa narodí na Slovensku:

  • zistite si, akým spôsobom druhý štát eviduje narodenie svojho občana. Napríklad, ak sa občanovi USA narodí dieťa v zahraničí a rodič spĺňa podmienky pre prenos občianstva, môže dieťa zaregistrovať na veľvyslanectve ako amerického štátneho občana.
  • kanadskí občania na Slovensku môžu požiadať o občianstvo prostredníctvom svojho zastupiteľského úradu. Na stránke www.cic.gc.ca si môžu žiadatelia zodpovedanim niekoľkých otázok overiť, či majú predpoklad občianstvo získať a následne im systém vygeneruje príslušné tlačivo žiadosti o občianstvo pre ich dieťa. Rozhodnutie o udelení kanadského občianstva je už v kompetencii kanadského Imigračného úradu.

Pri pôrode dieťaťa v zahraničí:

Údaje o narodení štátnych občanov SR, ktoré nastali mimo územia SR, sa zapisujú na základe oznámenia do tzv. osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra.

Ak narodenie neoznámite, neznamená to, že vaše dieťa nie je slovenským občanom. Iba nebude mať vydaný slovenský rodný list, na základe ktorého vám dieťa môžu zapísať do vášho slovenského cestovného pasu.

Informácie, ako ho vybaviť nájdete v článku o osobitnej matrike.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 33 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Samuel napísané 03.01.2022 18:03

Prepáčte, kde by som vedel získať viac informácií k tejto časti Vášho článku:

"Napríklad, ak sa občanovi USA narodí dieťa v zahraničí a rodič spĺňa podmienky pre prenos občianstva, môže dieťa zaregistrovať na veľvyslanectve ako amerického štátneho občana."?

Ďakujem.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Samuel napísané 03.01.2022 18:03

Prepáčte, kde by som vedel získať viac informácií k tejto časti Vášho článku:

"Napríklad, ak sa občanovi USA narodí dieťa v zahraničí a rodič spĺňa podmienky pre prenos občianstva, môže dieťa zaregistrovať na veľvyslanectve ako amerického štátneho občana."?

Ďakujem.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised