Slovenské pôrodnice 2012

admin 0

Ktoré by si opäť vybrali mamičky? Ktoré sú najlepšie podľa expertov? A ktoré bodujú svojimi službami? Projekt Sprievodca pôrodnicami ukončil v januári 2013 svoj druhý ročník.

Vďaka 3165 hodnoteniam mamičiek, názorom 14-tich expertov z oblasti perinatológie (medicínskej vedy zaoberajúcej sa časovým obdobím okolo pôrodu) a koordinátorom projektu HPI a rodinka.sk, vznikol v roku 2012 rebríček pôrodníc, ktorý hodnotí ich služby, kvalitu zdravotnej starostlivosti i spokojnosť mamičiek.

>>Pozrite si rebríček najlepšie hodnotených pôrodníc

Od februára 2011, kedy tento projekt začal, sa doň zapojilo a ohodnotilo pôrodnice až 7500 mamičiek!

Hodnotenie pôrodníc v roku 2012

Zatiaľ čo v prvom ročníku projektu sme sa zamerali na mapovanie služieb pôrodníc a na hodnotenie spokojnosti mamičiek, druhý ročník prináša zásadné novinky. Tými sú hodnotenie služieb poskytovaných pôrodnicami a expertné hodnotenie, ktoré sa zameriava na hodnotenie medicínskej kvality zdravotnej starostlivosti slovenských pôrodníc.

Hodnotenie v roku 2012 teda pozostáva z troch častí, ktorým sme priradili rovnakú dôležitosť:

1.      EXPERTNÉ HODNOTENIE: hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti

2.      HODNOTENIE SLUŽIEB poskytovaných pôrodnicou

3.      HODNOTENIE SPOKOJNOSTI mamičiek

Kvalita zdravotnej starostlivosti – pôrodnice z pohľadu expertov

Jedným z najdôležitejších kritérií výberu „dobrej pôrodnice“ je kvalita zdravotnej starostlivosti. S pomocou 14 významných expertov z oblasti perinatológie na Slovensku sme stanovili desať parametrov na meranie medicínskej kvality zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach.

Vybrané indikátory kvality zdravotnej starostlivosti

1

Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok

2

Centralizácia – transport in utero

3

Perinatálna úmrtnosť

4

Podiel pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom

5

Podiel úmrtí donoseného plodu (váha 2500 g a viac) do 7 dní po pôrode

6

Podiel novorodencov s Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min

7

Frekvencia cisárskeho rezu

8

Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)

9

Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch (nad 2500g, jeden plod, prvorodička, hlavičkou) (NTSV)

10

VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze)

Výber zahŕňa parametre, ktoré sa u nás dlhodobo sledujú ako napr.: frekvencia cisárskych rezov, počet pôrodov v pôrodnici či perinatálna úmrtnosť. Obsahuje však i parametre, ktoré sú pre slovenské podmienky nové, ale na meranie medicínskej kvality vhodné. Je to napríklad meranie frekvencie cisárskych rezov u nízkorizikových rodičiek, ktoré umožňuje porovnať kvalitu zdravotnej starostlivosti v pôrodniciach, ktoré sa venujú rizikovým prípadom či ležia v oblasti s rizikovejšou populáciou. Pracoviská tohto typu by inak mohli dosahovať skreslené zhoršené výsledky.

  • Vysoké percento cisárskych rezov na Slovensku a jeho neustály nárast: v priemere 29,62 % (r. 2011), (WHO odporúča 15 %) hoci jednotlivé pôrodnice sa výrazne líšia: od 13,6 % (Kežmarok) do 52,9 % (Nové Zámky). Aj keď je cisársky rez život zachraňujúci výkon, jeho nadmerné využívanie bez medicínskej indikácie napr. na želanie matky zvyšuje riziko pre matku aj dieťa.
  • Veľké rozdiely v počte pôrodov v pôrodnici za rok: od 322 (Snina) do 2823 (Bratislava, Antolská). Nízky počet pôrodov môže viesť k nedostatočnej skúsenosti pri vedení komplikovaných pôrodov v malých pôrodniciach.
  • Veľké regionálne rozdiely v centralizácii transporte in utero (prevoz, kým je bábätko ešte v maternici). Úlohou centralizácie je zlepšiť starostlivosť o rizikové rodičky už v období tehotenstva a počas pôrodu a zároveň poskytnúť rizikovému novorodencovi špecializovanú zdravotnú starostlivosť v perinatologickom centre, ktoré je na to aj prístrojovo aj personálne pripravené.
  •  Veľké rozdiely v perinatálnej úmrtnosti (Perinatálna úmrtnosť vyjadruje počet mŕtvonarodených a zomretých detí do 7 dní na 1000 narodených.) V rámci Slovenska: priemerná hodnota na pôrodnicu je 4,8 ‰, pričom rozsah sa pohybuje od 0 ‰ (7 pôrodníc) do 20,69 ‰ (I. GPK Košice). Na perinatálnu úmrtnosť môže vplývať koncentrácia rizikových gravidít ako aj detí s vývojovými chybami.
  • Potreba zlepšenia zberu dát: štatistické dáta, ktoré pôrodnice zbierajú, nie sú na dostatočnej úrovni. Predstavujú problém pri spätnej väzbe z vyhodnotenia kvality práce pôrodných oddelení i pri porovnávaní výsledkov pôrodníc. Zistili sme, že najmä parametre, ktoré sú v literatúre najviac hodnotené a súčasne boli doporučené expertmi ako vhodné, sa na Slovensku nevykazujú a nie sú bežne na pôrodniciach ani evidované (napr. cisársky rez u nízkorizikových rodičiek – NTSV.)

V závere môžeme dúfať, že expertné hodnotenie bude podnetom na ďalšiu odbornú diskusiu s cieľom dosiahnuť konsenzus pri stanovení parametrov hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti v perinatológii a jej benchmarkoch (štandardov, podľa ktorých sa môže parameter merať alebo posudzovať); podnieti pôrodnice k zlepšeniu zberu dát; umožní čo najobjektívnejšie porovnanie výsledkov a poskytne pôrodniciam spätnú väzbu; a čo pokladáme za najdôležitejšie: bude fungovať ako nástroj na stimuláciu kvality a efektivity.

Hodnotenie služieb

Hoci projekt štandardne ponúka na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk údaje o poskytovaných službách, štandardných a neštandardných, rozhodli sme sa služby jednotlivých pôrodníc porovnať.

Oceniť sme chceli tie pôrodnice, ktoré napriek zložitej finančnej, personálnej ako aj materiálnej situácii svoje služby stále vylepšujú. Chceli sme tiež definovať „ideálny stav“, ku ktorému by sme služby mohli smerovať. Veľa zmien nie je zásadne podmienených len financiami, dôležitá je i ochota načúvať a rešpektovať potreby rodiacich žien a ich rodín.

V hodnotení sme sa zamerali najmä na nasledovné kľúčové oblasti:

  • Príprava na pôrod: možnosť oboznámenia sa s pôrodnicou pred pôrodom.
  • Doprevádzajúca osoba: rešpektovanie základných ľudských práv, znižovanie strachu z neznámeho nemocničného prostredia, redukcia stresu a následných komplikácií, podpora rodinných vzťahov.
  • Možnosti pôrodu a vybavenie pôrodníckeho traktu: s dôrazom na možnosť voľby, rešpekt k intimite a podporu dôstojného pôrodu.
  • Šestonedelie: podpora rozvoja rodinných väzieb a rodičovských kompetencií, rešpekt k intimite.
  • Bonding a dojčenie: podpora duševného zdravia a prirodzenej výživy novorodenca.

Najväčšie rezervy vidíme v podpore bondingu, teda prirodzeného procesu utvárania primárnej väzby medzi matkou, dieťaťom a oteckom. Rezervy sú tiež v rešpektovaní individuality ženy, jej intimity a podpory prirodzeného pôrodu v priestorových podmienkach našich pôrodníc.

Za dva roky trvania projektu však vidíme snahu podmienky zlepšovať, rekonštruovať oddelenia a viac načúvať potrebám rodičiek. Teší nás, že čoraz viac pôrodníc podporuje kontakt matky a dieťatka „koža na kožu“ bezprostredne po pôrode.

Hodnotenie mamičiek

V roku 2012 sme pokračovali so zisťovaním spokojnosti mamičiek so slovenskými pôrodnicami. Získali sme viac ako 3165 hlasov, čo predstavuje 5,8 percenta všetkých pôrodov v roku 2012.

Rovnako ako v roku 2011 mamičky vysoko hodnotia odbornosť zdravotníckeho personálu a zlepšuje sa i prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

V minulom i v tomto roku mamičky najnižšie hodnotia práve podporu bondingu a prvé minúty po pôrode. Oproti minulému roku sme však zaznamenali mierne zlepšenie i v tomto parametri.

Otázka

Počet bábätok

Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu?

4,38

Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode?

4,33

Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu?

4,17

Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko?

4,09

Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia?

4,06

Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu?

4,06

Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?

3,98

Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke?

3,93

Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu?

3,91

Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky?

3,75

Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia.

3,64

Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici?

3,37

Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále?

2,94

Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále?

1,92

V projekte Sprievodca pôrodnicami sa snažíme podieľať na lepšej informovanosti mamičiek o službách a kvalite pôrodníc, ale i na zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach.

Snažíme sa zdôrazňovať význam neprerušovaného kontaktu mamičky a bábätka bezprostredne po pôrode, podporovať vytváranie bezpečnej vzťahovej väzby ako prevencie psychických porúch a propagovať dojčenie.

Zapojte sa aj vy do hodnotenia pôrodníc!

Zapojte sa aj vy do hlasovania na základe vašich skúseností s pôrodom v slovenských pôrodniciach. Pomôžte tak pôrodniciam motivovať ich k zlepšeniu vlastných služieb. Kvalitu pôrodníc budeme monitorovať aj v roku 2013.

Sprievodca pôrodnicami 

Sprievodca pôrodnicami je internetová aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko – pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať. Vyplnenie dotazníka bolo pre oddelenia dobrovoľné, k dnešnému dňu odpovedalo 53 pôrodníc, z 54 pôrodníc, ktoré aktuálne na Slovensku fungujú. 

Projekt Sprievodca pôrodnicami prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Inštitútom zdravotnej politiky Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk  s podporou časopisu Mama a ja, a v roku 2012 i rádia Jemné melódie a Nadácie SPP.

Od vzniku v roku 2011 mal portál www.sprievodcaporodnicami.sk viac ako 155 000 unikátnych návštevníkov a viac ako 640 000 videní. Mamičky sa počas existencie projektu vyjadrili k pacientskej spokojnosti viac ako 7500-krát. V tomto ročníku to bolo 3165-krát, čo predstavuje 5,8 percenta všetkých pôrodov v roku 2012.

Ambíciou projektu je mapovať súčasný stav pôrodníc z pohľadu ich služieb, ponuky starostlivosti o rodičky a ich deti a z hľadiska kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento projekt, ako jeden z mála, sleduje kvalitu v slovenskom zdravotníctve už dva roky.

Zdroj:

www.rodinka.sk a HPI

PORTÁL RODINKA.SK je najväčším internetovým magazínom, ktorý sa venuje deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Jeho redakcia publikuje priemerne 100 redakčných článkov za mesiac. Návštevnosť presahuje 350 tisíc reálnych užívateľov mesačne.

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 4,70 z 5)
Loading...

Pridaj komentár