Príspevok pri narodení dieťaťa 2024

Kristína Turnerová Kováčiková 107

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky – pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

V článku si môžete prečítať:

 • aká je výška príspevku pri narodení dieťaťa,
 • kto má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa,
 • aké sú podmienky získania príspevku pri narodení dieťaťa,
 • kedy nárok na príspevok nevznikne a kedy nárok na príspevok zanikne

Príspevok pri narodení, výška, podmienky nároku, žiadosť

Príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát aj niektoré obce.
Shutterstock

Výška príspevku pri narodení dieťaťa

Suma príspevku je pre rok 2024 upravená nasledovne:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu

Od mája 2023 je suma príspevku:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu

* Podmienka dožitia aspoň 28 dní od apríla 2022 neplatí.

Výška príspevku pri narodení dvojičiek

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

 • suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

 • Na aké peňažné dávky máte nárok, keď sa staráte o dieťa? Pozrite si veľký prehľad peňažných dávok pre rodičov»»»

suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Plus príspevok pri narodení dieťaťa od obce

Okrem toho poskytujú ďalší jednorazový príspevok pri narodení aj niektoré obce a mestá, a to v rôznej výške od 50 do 200 eur. Prečítajte si viac v článku: Príspevok pri narodení dieťaťa od obce.

 

Príspevok pri narodení elektronicky a automaticky

Jednou z podmienok príspevku je narodenie dieťaťa. Príspevok teda môže byť vyplatený najskôr až po narodení dieťaťa.

Splnenie podmienok pre vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa sa posudzuje elektronicky.

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na príspevok, Úrad práce vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím dvanástich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Ziadost o príspevok pri narodení treba podat po narodeni - po 28 dni.
Shutterstock

Kto má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa?

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa zákona, je

a) matka,

b) otec dieťaťa, ak

1. matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo

2. dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa

Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak má

 • trvalý pobyt a bydlisko na území SR a
 • dieťa sa narodilo.

Bydlisko na účely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa je miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:

a) vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku,

b) dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

1. so všeobecným lekárom a

2. s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,

c) povinné verejné zdravotné poistenie,

d) návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

Podmienka bydliska na území Slovenskej republiky sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z týchto kritérií.

Rodičia dvojičiek dostanú vyšší príspevok pri narodení.
Shutterstock

 

Kedy nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevznikne?

Nárok na príspevok nevznikne oprávnenej osobe, ak

a) pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,

b) súhlasila s osvojením dieťaťa,

c) dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

d) ďalšie dieťa oprávnenej osoby je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

e) dieťa sa narodilo mimo územia SR a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu alebo

f) je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.

Podmienka návštevy tehotenských poradní

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevznikne matke, ak sa od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine (ak nechodila na tehotenské poradne).

Za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Opustenie zdravotníckeho zariadenia

Príspevok pri narodení dieťaťa nevznikne ani matke, ktorá po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Nárok na príspevok pri narodení nevznikne, ak matka nechodila na tehotenské poradne.
Shutterstock

 

Koľko príspevkov môžem dostať?

Ide o jednorazový príspevok. Nárok na príspevok na to isté dieťa vzniká iba raz.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa sa už nepodáva

Oprávnená osoba si uplatní nárok na príspevok automaticky, pričom nie je potrebné podávať akúkoľvek žiadosť (ani v listinnej, ani v elektronickej forme) a takisto nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie potvrdenia.

Úrad začína konanie o príspevku pri narodení dieťaťa dňom doručenia informácie o zápise dieťaťa do Registra fyzických osôb, pričom na rozhodnutie má 60 dňovú lehotu.

V rámci tejto lehoty preverí informácie z NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií) – preventívne prehliadky, poradie pôrodov, opustenie nemocnice, dohoda s pediatrom, dohoda matky so všeobecným lekárom + gynekológom). Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytne informáciu o tom, či osoba má povinné verejné zdravotné poistenie.

Ak úrad údaje nezíska preverovaním z iných informačných systémov verejnej správy, osloví matku na doloženie potrebných údajov alebo dokumentov, aby mohol rozhodnúť o nároku na príspevok.

Ako zistí Úrad číslo účtu oprávnenej osoby?

Získam príspevok pri narodení dieťaťa, aj keď som nikde nenahlásila číslo svojho účtu v banke?

Áno, a to vďaka prepojeniu so Sociálnou poisťovňou, ktorá Úradu posúva údaje o mieste výplaty podľa tehotenského, prípadne starostlivosti o dieťa do 6 rokov.

Ak si matka žiada poukázať príspevok na iné miesto výplaty, oznámi to Úradu na tlačive Oznámenie o mieste výplaty (dostupné na stránke Úradu).

* Do marca 2022 si oprávnená osoba uplatňovala nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej iba „úrad práce“) podaním písomnej žiadosti, ktorej súčasťou bolo niekoľko ďalších potvrdení – od gynekológa, pediatra, či vyhlásenie o bydlisku.

Dieťa sa narodilo v zahraničí – ako získam príspevok pri narodení?

Ak sa dieťa narodilo mimo územia SR, od 1. apríla 2022 oprávnená osoba nepredkladá žiadosť, ale dokladá v listinnej alebo elektronickej forme:

 • Úradný preklad rodného listu dieťaťa narodeného v zahraničí (úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje) alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení mimo územia SR.
 • Potvrdenie o účasti na gynekologických prehliadkach, o poradí pôrodov, o prípadnom opustení pôrodnice a dieťaťa bez súhlasu.
 • Doklad o tom, že príslušná inštitúcia štátu (mimo SR) vyplatila/nevyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu.

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa začína dňom

a) doručenia informácie úradu o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo

b) preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky.

 

Kedy mi vyplatia príspevok pri narodení?

Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.

Narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky sa považuje za preukázané aj doručením úradného prekladu rodného listu tohto dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení do slovenského jazyka; úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Výplata osobitnému príjemcovi 

Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa osobitnému príjemcovi, ak

a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom využití príspevku

b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo

c) oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad. Osobitný príjemca zabezpečí účelné využitie príspevku.

Doplatky a neprávom vyplatené príspevky

Ak úrad vyplatil príspevok v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, doplatí rozdiel príspevku do sumy 151,37 eur, resp. 829,86 eur. Nárok na výplatu zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku v nižšej sume.

Ak oprávnená osoba spôsobila, že úrad vyplatí príspevok neprávom, úrad rozhodne, že je povinná vrátiť príspevok alebo ich časť. Nárok na vrátenie príspevku alebo časti vyplatenej neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskô uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku pri narodení dieťaťa.

V hotovosti alebo na účet?

Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa

1. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý oprávnená osoba oznámila úradu, prípadne na účet, na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, alebo

2. v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú oprávnená osoba oznámila úradu, prípadne na adresu, na ktorú sa poukazuje tehotenské,

3. resp. na adresu, na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak nemožno postupovať podľa prvých 2 bodov.

Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku určí úrad.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (68 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Dobry den chcem sa spytat babätko sa narodilo 27.7. A kedy dostanem tych 826 eur od štatu??hned po dožiti babätka keď prejde tych 28 dni ???

 2. Dobry den chcem sa spytat babätko sa narodilo 27.7. A kedy dostanem tych 826 eur od štatu??hned po dožiti babätka keď prejde tych 28 dni ???

 3. Dobry den babätko sa mi narodilo 27.7 chcem sa spytat ze kedy dostname peniaze od statutych 829€ hned ako sa dozije 28 dni ??? Alebo ako dlho sa čaka a matersku tiež som este stale som nedostala dostanem naraz peniaze od statu aj plus matersku ??? Ďakujem

 4. Dobrý deň chcela by som sa opýtať ak mám dieťa ešte V nemocnici tak kedy si mám podať žiadosť už žiadosť som dostala od matriky ale správu Z nemocnice ešte nemám. ..

 5. Dobry deň.chcela by som sa opytat ci mám nárok na príspevok ked som zamestnaná v ČR ale v 6 mesiaci idem na SK lebo chcem rodiť doma.Lekara gynekológa budem mat aj na SK aj pediatra pre male.Dakujem za odpoved. smile

 6. Dobry deň.chcela by som sa opytat ci mám nárok na príspevok ked som zamestnaná v ČR ale v 6 mesiaci idem na SK lebo chcem rodiť doma.Lekara gynekológa budem mat aj na SK aj pediatra pre male.Dakujem za odpoved. smile

 7. Dobry deň.chcela by som sa opytat ci mám nárok na príspevok ked som zamestnaná v ČR ale v 6 mesiaci idem na SK lebo chcem rodiť doma.Lekara gynekológa budem mat aj na SK aj pediatra pre male.Dakujem za odpoved. smile

 8. Dobry deň.chcela by som sa opytat ci mám nárok na príspevok ked som zamestnaná v ČR ale v 6 mesiaci idem na SK lebo chcem rodiť doma.Lekara gynekológa budem mat aj na SK aj pediatra pre male.Dakujem za odpoved. smile

 9. Dobry deň.chcela by som sa opytat ci mám nárok na príspevok ked som zamestnaná v ČR ale v 6 mesiaci idem na SK lebo chcem rodiť doma.Lekara gynekológa budem mat aj na SK aj pediatra pre male.Dakujem za odpoved. smile

 10. suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

  TAKZE (829,86+ 75.69) * 2 AK IDE O DVOJICKY? Ďakujem

 11. suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

  TAKZE (829,86+ 75.69) * 2 AK IDE O DVOJICKY? Ďakujem

 12. suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

  TAKZE (829,86+ 75.69) * 2 AK IDE O DVOJICKY? Ďakujem

 13. Dobry vecer…Chcem sa spytat ci dostane moja dcera este prispevok pti narodeni ked teraz 10.marca bude mat 6 mesiacov.Dakujem za odpoved

 14. Prosim Vas, chcem sa opýtať. Ked poberam matersku,tak mi príspevok pri narodeni daju az po uplynuti materského prispevku? Lebo mi povedali, ze príspevok pri narodeni dietata mi uhradia po skonceni materského prispevku ked budem poberat uz len rodicovsky príspevok.

 15. Prosim Vas, chcem sa opýtať. Ked poberam matersku,tak mi príspevok pri narodeni daju az po uplynuti materského prispevku? Lebo mi povedali, ze príspevok pri narodeni dietata mi uhradia po skonceni materského prispevku ked budem poberat uz len rodicovsky príspevok.

  1. Dobrý deň. Prosím je možné požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa po termíne? Dočítala som sa, že ak neoprávnene boli peniaze vyplatené a úrad sna chybu príde, termín vrátenia je až 3 roky a na vyplatenie len šesť mesiacov. Dáp sa odvolať a porosíť o vyplatenie?
   Ďakujem a odpoveď. S pozdravom mamička

 16. Dobry den,chcem sa spytat,ci mam narok na prispevok pri narodeni druheho dietata,ak je prve zverene mojej mame. Vsetci mame rovnake trvale bydlisko.. Dakujem za skoru odpoved

 17. Dobry den,chcem sa spytat,ci mam narok na prispevok pri narodeni druheho dietata,ak je prve zverene mojej mame. Vsetci mame rovnake trvale bydlisko.. Dakujem za skoru odpoved

 18. Dobry den prajem,chcela by som sa opytat či mam narok na porodne zo Slovenska s tym,že mam na slovensku trvaly pobyt ked budem rodit v Čechach.Bolo mi povedane ,že ked sme obydvaja slovaci s trvalym pobytom na slovensku možem si poziadat o porodne na slovensku aj ked budem rodit v čechach,že stači doložit rodny list po narodeni miminka.Dakujem

 19. Dobry den prajem,chcela by som sa opytat či mam narok na porodne zo Slovenska s tym,že mam na slovensku trvaly pobyt ked budem rodit v Čechach.Bolo mi povedane ,že ked sme obydvaja slovaci s trvalym pobytom na slovensku možem si poziadat o porodne na slovensku aj ked budem rodit v čechach,že stači doložit rodny list po narodeni miminka.Dakujem

 20. Dobry den prajem,chcela by som sa opytat či mam narok na porodne zo Slovenska s tym,že mam na slovensku trvaly pobyt ked budem rodit v Čechach.Bolo mi povedane ,že ked sme obydvaja slovaci s trvalym pobytom na slovensku možem si poziadat o porodne na slovensku aj ked budem rodit v čechach,že stači doložit rodny list po narodeni miminka.Dakujem

 21. Dobri vecer som jana a teraz chcem napisat moj pribech lebo mi narodil sincek v minuli rok septembri a vibavilizme setki papieri vsetko a napriektomu sme nedostali peniaze sincek mi je 3 deta a ked sme spitali ze preco povedali nam ze gvoli tomu ze 1 deta mam nachradnej starostlivosti mojej matki a gvoli tomu a jasom spitala ze akojeto ze na starsiu deta som dostala peniaze ze vraj tedi este nebolo sudne papier otom ze mamzverejnene deta matke apreto chcem si spitat abi mi poradili ci je to mozne ci ne ?

 22. Chcela by som vediet ako by som mala pocitat pol roka dietata.tyzdnovo alebo ako mesiace. Myslim tym po tyzdnoch presne ak as narodil priklad v utorok 31.01 tak kazdy utorok je tyzden alebo ako jeden mesiac cely nezalezi kolko ma dni ten mesiac ,proste je to jeden mesiac babatka.

 23. Dobry den…mam narok na prispevok ak pracujem a byvam v Rakusku?…trvaly pobyt mam nadalej na Slocensku a na Slovensko by som sa chcela aj vratit koli pôrodu a case po pôrode.Dakujem

 24. Môžem sa opýtať či moja priateľka ma nárok na pôrodné aj keď išla ku gynekologovi až v siedmom mesiaci? Za odpoveď ďakujem

 25. Váš komentár

   

  Je pravda, že po pôrode 7 dieťatka nie je nárok na príspevok pri narodení dieťatka?

 26. Dobry den,

   

  Dietatko sa nam narodilo na Slovensku ale kedze som bola zamestnana v CR (odtial poberam aj matersku), tak UPSVaR prerusil konanie na 30 dni a vyzval ma na preukazanie, ze mi nevznikol narok na prispevok z CR. Vsetky papierovacky vsak zaberaju tolko casu (podavanie neuplnych informacii uradmi + dorucovanie do CR, mnozstvo roznych priloh a pod.), ze to zrejme v tom termine nestihnem. Je mozne poziadat UPSVaR o predlzenie lehoty na doplnenie podkladov?

   

  Vopred vdaka

 27. Dobry den,

   

  Dietatko sa nam narodilo na Slovensku ale kedze som bola zamestnana v CR (odtial poberam aj matersku), tak UPSVaR prerusil konanie na 30 dni a vyzval ma na preukazanie, ze mi nevznikol narok na prispevok z CR. Vsetky papierovacky vsak zaberaju tolko casu (podavanie neuplnych informacii uradmi + dorucovanie do CR, mnozstvo roznych priloh a pod.), ze to zrejme v tom termine nestihnem. Je mozne poziadat UPSVaR o predlzenie lehoty na doplnenie podkladov?

   

  Vopred vdaka

 28. Dobry den,

   

  Dietatko sa nam narodilo na Slovensku ale kedze som bola zamestnana v CR (odtial poberam aj matersku), tak UPSVaR prerusil konanie na 30 dni a vyzval ma na preukazanie, ze mi nevznikol narok na prispevok z CR. Vsetky papierovacky vsak zaberaju tolko casu (podavanie neuplnych informacii uradmi + dorucovanie do CR, mnozstvo roznych priloh a pod.), ze to zrejme v tom termine nestihnem. Je mozne poziadat UPSVaR o predlzenie lehoty na doplnenie podkladov?

   

  Vopred vdaka

 29. Dobry deň ja by som sa chcel opýtať že koľko by sme malý dostať do kopy aj z materskou aj s príspevkom pre narodení dieťaťa .máme nse prvé bábätko .

 30. Dobry deň ja by som sa chcel opýtať že koľko by sme malý dostať do kopy aj z materskou aj s príspevkom pre narodení dieťaťa .máme nse prvé bábätko .

 31. Dobry deň ja by som sa chcel opýtať že koľko by sme malý dostať do kopy aj z materskou aj s príspevkom pre narodení dieťaťa .máme nse prvé bábätko .

 32. Dobry den, zaujima ma, ci budem mat sancu na vyplatenie porodneho na Slovensku v pripade, ze sice teraz pracujem a byvam v CR, ale vdaka babatku sa chcem vcas vratit na SR s tym, ze sa moje miesto trvaleho pobytu stane vlastne znovu stredom vsetkych zaujmov. Proste sa uz do CR neplanujem vratit. Prichod planujem cca. 2-3 mesiace pred porodom. Bude urad prace posudzovat tuto moju dobu pobytu na SR a zamer zostat uz na SR a nevracat sa do zahranicia ako dostatocny dovod na vyplatenie porodneho? Alebo budem uplne bez sance? Budem rada za kazdu odpo ed, pripadne dobry tip… Dakujem

  1. Dobry den, chcem sa opytat preco mi prispevok neprisiel nakolko mi bolo povedane pri odovzdani dokumentov ze tento mesiac nabehnu na ucet. Dakujem

  2. Dobry den, chcem sa opytat preco mi prispevok neprisiel nakolko mi bolo povedane pri odovzdani dokumentov ze tento mesiac nabehnu na ucet. Dakujem

 33. Dobry den, zaujima ma, ci budem mat sancu na vyplatenie porodneho na Slovensku v pripade, ze sice teraz pracujem a byvam v CR, ale vdaka babatku sa chcem vcas vratit na SR s tym, ze sa moje miesto trvaleho pobytu stane vlastne znovu stredom vsetkych zaujmov. Proste sa uz do CR neplanujem vratit. Prichod planujem cca. 2-3 mesiace pred porodom. Bude urad prace posudzovat tuto moju dobu pobytu na SR a zamer zostat uz doma a nevracat sa do zahranicia ako dostatocny dovod na vyplatenie porodneho? Alebo budem uplne bez sance? Budem rada za kazdu odpo ed, pripadne dobry tip… Dakujem

 34. Dobry chcem sa spytat ze ci mam narok na prispevok pri prvom dietati ked otec dietata nie he plnolety ale ha som uz plnoleta dakujem

 35. Dobry chcem sa spytat ze ci mam narok na prispevok pri prvom dietati ked otec dietata nie he plnolety ale ha som uz plnoleta dakujem

 36. Dobrý deň,

  mňa by zaujímalo to, že či naozaj dostávam príspevok len vtedy keď som začala chodiť k doktorovi od 4.mesiaca tehotenstva. Pretože ja som bola uňho prvýkrát keď som už bola v 21.týždni 🙂

 37. Dobrý den chcem sa opytat na prispevok na dieta ak manzelka mala uz poradi stvrty porod no tretie babetko nam zomrelo nedozilo sa len desat dni a ten prispevok sme nedostali patri nam teda teraz ?? vopred dakujem za odpoved .

 38. Dobrý den chcem sa opytat ci nam patri prispevok na dieta ked manzelka mala teraz poradi stvrty porod ale tretie babetko nam zomrelo po desiatich dnoch a prispevok sme vtedy nedostali vopred dakujem za odpoved.

 39. dobrý ja by som sa chcela opytovať či ma nárok na príspevok pri narodení prvého dietata Slovenka ktorá porodila v zahranici dlhodobo žije aj pracuje v zahranici rodičia sú Slováci a aj diéta bude mat slovenske rodne číslo trvalý pobyt máju na slovensku.

  Dakujem za odpoved

 40. Dobry den chcem sa vas spytat ze v januari 2016 som porodila druhe dieta. Prvy ma 2 roky . Moje rodicia aj priatel vela piju a bala som sa o dieta ktore som mala doma a poziadala som hlavnu detsku sestru ci by som mohla ist domov , ona mi povedala ze kludne mozem aj mi dala telefonne cislo na ktore som volala za den trikrat, pre dieta som sa vratila bola som prec len jeden den a oni napisali do papiera ze som utiekla . Tak ako mozem mat ich tel.cislo. A tea mi nechcu dat tych 800 er. Bla mna aj socalka a videli ze je o deti postarane. Co mozem teraz urobit?

 41. dobrý deň.chcela by som sa spýtať ci mam narok na prispevok pri prvom narodeni dietata ak som Slovenka a mam aj trvali pobyt na Slovensku ale zijem momentalne v Cechach a otcom dietata je Cech a nase dieta bude mat otcove priezvysko a aj rodni list . Za otpoved vopret dakujem a kebi ste mi aj v tomto pripade poradili ako bi som mala postupovat .

 42. Dobry den. Chcem sa opytat. Mam exekutora moze mi siahnut na prispevok po narodeny dietatka a rodicovsky prispevok? Za skoru odpoved dakujem.

 43. Dobrý chcem sa opítat moja nevesta má len 16 rokou a čakajú zo synom dieta čitala som že nemá narok na príspevok ako je to vlastne

  1. Vasa nevesta nema narok na ziadne socialne davky. Nie je plnoleta, preto ak vas syn dovrsil 18 rokov, ma narok poziadat o tento prispevok a ine prispevky, popripade jej zakonny zastupca, po dobu kym nevesta nedovrsi 18 rokov. Najlepsie je ist sa priamo opytat na urad prace socialnych veci a rodiny, tam vam najlepsie poradia, co bude pre nich najvyhodnejsie.

  2. Vasa nevesta nema narok na ziadne socialne davky. Nie je plnoleta, preto ak vas syn dovrsil 18 rokov, ma narok poziadat o tento prispevok a ine prispevky, popripade jej zakonny zastupca, po dobu kym nevesta nedovrsi 18 rokov. Najlepsie je ist sa priamo opytat na urad prace socialnych veci a rodiny, tam vam najlepsie poradia, co bude pre nich najvyhodnejsie.

 44. Ja by som sa chcel spýtať. Ja pracujem v zahraničí – v Rakúsku, manzelka má termín pôrodu v auguste, môže požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa a má naň nárok, keď ja pracujem v zahraničí?

 45. Ja by som sa chcel spýtať. Ja pracujem v zahraničí – v Rakúsku, manzelka má termín pôrodu v auguste, môže požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa a má naň nárok, keď ja pracujem v zahraničí?

 46. Ja by som sa chcel spýtať. Ja pracujem v zahraničí – v Rakúsku, manzelka má termín pôrodu v auguste, môže požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa a má naň nárok, keď ja pracujem v zahraničí?

 47. Váš komentárdobry den,chcem sa spytat,či žena dostane jednorazovy prispevok,ak pojde na prvu poradnu až po 4 mes.tehotenstva,netyka sa to mna,ja mam už dve detičky,len presviedča ma jedna osoba,že prispevok aj tak žena dostane

 48. Váš komentárdobry den,chcem sa spytat,či žena dostane jednorazovy prispevok,ak pojde na prvu poradnu až po 4 mes.tehotenstva,netyka sa to mna,ja mam už dve detičky,len presviedča ma jedna osoba,že prispevok aj tak žena dostane

 49. rdobry vecer,mam malu otazocku.my sme obaja slovaci v cechach.priatelke vznikol narok na matersku lebo splnovala poziadavky,rodicak vznikol na zaklade mna a mojej prace,ale otayku mam na prispevok pri narodeni v cechach nam ho zamietli a nevieme ci mame narok na sk? vopred dakujem za odpoved

 50. rdobry vecer,mam malu otazocku.my sme obaja slovaci v cechach.priatelke vznikol narok na matersku lebo splnovala poziadavky,rodicak vznikol na zaklade mna a mojej prace,ale otayku mam na prispevok pri narodeni v cechach nam ho zamietli a nevieme ci mame narok na sk? vopred dakujem za odpoved

 51. Dobrý deň,chcem sa spýtať ,že keď žijem v ČR a tu sa mi narodili dvojičky či mám nárok na SR žiadať o pôrodné?Ak áno čo k tomu potrebujem?Mám jak ČR rodné listy tak aj SR.A mohla by som poprosiť o formulár k žiadosti? Moc Vám ďakujem za odpoveď

 52. Chcem sa spytat s byvalou priatelkou uz mame tri deti a cakame stvrte chcem si ho osvojit mam aj tak narok na porodny prispevok ak ano tak v akej vyske dakujem za rychlu odpoved Big Grins

 53. Mám narok na pôrodné keď som ešte v predbežnej adopcii? Dieťatko ma len 10 dni

  Po 9-tich mesiacoch bude dieťa moje preto chcem veďieť či mam nárok na pôrodne

  Ďakujem 🙂

  1. Dobrý deň,
   od roku 2014 platí, že oprávnené osoby, ktoré môžu požiadať o príspevok, sú iba biologickí rodičia dieťaťa: matka dieťaťa prednostne, otec dieťaťa v prípade, že matka dieťaťa zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo vtedy, ak bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe rozhodnutia súdu.
   Náhradní rodičia nemajú nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ale na jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Ten by mal byť vo výške 500 eur.

 54. Dobrý deň. Žijem a pracujem vo Švajčiarsku 5 rokov, aj si tu platím všetky poistenia. Manžel je zatiaľ prihlásený na Slovensku, kde si platí aj poistenie. Trvalý pobyt máme obaja na Slovensku. Čakáme dieťa, ktoré sa narodí vo Švajčiarsku. Máme nárok na príspevok? Ako treba postupovať?

 55. Máme nárok na pôrodné ak sme občania SR a máme trvalý pobyt na Slovensku ale žijeme v UK. Manželka porodila dcéru v UK ale sme počuli že už príspevok je zrušený.

 56. dobri den chcem sa opitat ci ma narok moj priatel na jednorazovi prispevok dieta sa nam narodilo na sk ale mi zme tuna na priechodni pobit a mne pobit visiel tak ci tou zjadost moze podat aj otec dietata.dakujem

 57. Dobrý deň,chcem sa opýtať do ktorej kategórie čo sa týka príspevku pri narodení dieťaťa patrím ja ,ak sa mi narodilo štvrté dieťa,ale z tretieho tehotenstva,čiže aj tretieho pôrodu.Keďže ako prvé sa mi narodili dvojičky.Ďakujem za odpoveď.

 58. Váš komentár Big Grins JE PRAVDA ZE AK SA MI NARODI DRUHE DIETA PO 8 ROKOCH OD NARODENIA PRVEHO,MAM NAROK O VYSZI PORODNY PRISPEVOK…

 59. Dobry den chcela by som sa spytat 2 dieta sa mi narodilo 28.4 2008 a ja som tie jednorazove peniaze ani nedostala som Slovenskou opcankou a aj moja dcerka a tak preco som nedostala tie peniaze a tiez som bola aj v hmotnej nudzi ked viete mi nato odpovedat niekto ???

 60. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či mi vzniká nárok na príspevok pri narodení dieťaťa keď sme s manželom občanmi SR a máme trvalý pobyt na SR.. Ale žijeme v ČR, aj som tu do nástupu na materskú 7 rokov pracovala., tj odvádzala zdravotné a sociálne tu v ČR…

  ďakujem za odpoveď

 61. chcela by som sa opytať som z manželom občianka Sr žijeme a byvame na slovensku a aj pracujeme na slovensku no predali sme byt a momentalne sme bez trvaleho pobytu čiže mame v občianskom napisane občan Sr žijuci v Martine mam narok na tento prispevok dakujem

  1. Pekny den.. Chcel by som sa opytat… Som 2 roky v irsku… Moja manzelka porodila tu dietatko…., vlastne ona prerusila skolu na rok koli tehotenstvu a bola tu pri mne …mame narok na prispevky na dietatko na slovensku tie jednorazove? Dakujem pekne

 62. dobry den chcela by som sa spytat ci mozem papiere poslat postov na urad prace na vybavenie porodneho dakujem

  1. Váš komentár Pekný deň. Chcem sa opýtať, či má dcéra /Slovenka/, ktorá je vydatá v Anglicku a má tam aj trvalý pobyt nárok na príspevok pri narodení dieťaťa na Slovensku. Ďakujem pekne za odpoveď

 63. dobrí deň chcela bi som sa spýtať načo mám nárok pri narodení štvrtého dieťaťa ?????????

  patrím do tejto Kategória aj ja………..S účinnosťou od 1. januára 2014 došlo k zlúčeniu príspevku pri narodení dieťaťa (v sume 151,37 eur) a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa (v sume 678,49 eur) do jednej štátnej sociálnej dávky – príspevku pri narodení dieťaťa

   

  za odpoved dakujem

 64. Dobry den .ja som slovenka zo slovenskym obcanstvom a trvalim bydliskom. na slovensku zijem v bulharsku narodilo sa mi tretie dieta pred tromi mesiacmi. povedali mi ze nemam narok na prispevok tu. ze si ho mam ziadat na slovensku mam teda narok na nho aj za prve dve deti ked maju 3a 4. roky ak mi nebolo vyplatene nic . Dakujem za odpoved

 65. Dobrý deň,

  chcela by som sa opýtať, či mám nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, keď sa nám narodila dcéra v decembri 2013 a s manželom žijeme a pracujeme v Nemecku, hoci trvalý pobyt máme na Slovensku? Vzťahuje sa na nás ešte pôvodný zákon? Predpokladám, že je rozhodujúci dátum narodenia dieťaťa.

  Ďakujem za odpoveď.

 66. dobry den ja by som sa chcela spytat ked nie som plnoleta a dosiahnem plnoletost po puorode muozem dostat prispevok na prve dieta aj ked otec nie je zo slovenska a on dostane narok na dieta

 67. Dobrý večer,chcem sa spýtať ohľadom prí platku pri narodení dieťaťa,som slobodná matka,druhé dieťa čakám po 20 rokoch.som teraz na pn,porodit mám v júni,mám nárok na tento príspevok a kedy mám oneho požiadať?ani na môjho prvého syna mi nepriznali tento príspevok-vtedy som bola na úrade práce vedená5 mesiacov.bývala som z rodičmi-otec-inv,dôch,-nevideli dôvod dať môjmu dieťaťu porodne.prosím o skorú odpoveď.ďakujem

 68. Dobry den ja by som sa chcela spitat ja som zo SR mam tu aj trvali pobyt ja som nastivila sestru v cehah a narodila sa mi cera nehceno ja by som sa hcela spitat mam narok na jednorazove dakujem

 69. Nespravodlivosť !!!

   

  Žijem v Čechách, manželku mám Rusku a obe deti sú Slováci. Ako to, že nemám sakra nárok na pôrodné ?!?!!!! Evil

   

  Účel dávky je – „pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.“

   

  Ja som Slovák a deti sú Slováci… ale nemáme nárok na pomoc s pokrytím výdajov len preto, že manželka je Ruska ?!? To je pekný „rasizmus“. Sú to slovenské deti !!! Slováci ! Čo spravili Slovensku, že nemajú nárok na podporu???

   

  A prečo je dávka viazaná na matku a nie na ľubovoľného rodiča? Ak mi žena ujde do ruska, ostanem sám Slovák, s 2 deťmi Slovákmi bez príspevku… Vzhľadom na deklarovaný účel dávky (viz vižšie) je to krajne neférové… Evil Evil Evil

  1. Dobrý deň,
   Vaše úvahy nie sú správne, príspevok pri narodení nie je nijako viazaný na občianstvo. Vaša manželka by mala nárok na príspevok pri narodení, pokiaľ by ste žili a pracovali na Slovensku. Nakoľko žijete a pracujete v Čechách, je treba sa obrátiť na príslušné úrady v ČR.
   Pokiaľ však mám správne informácie, tak v Čechách nie je takáto široká podpora v oblasti sociálnych dávok ako na Slovensku a nárok na príspevok pri narodení sa poskytuje iba pri narodení prvého dieťaťa, a to len vtedy, ak rodina nie je príliš „bohatá.“ Závisí to teda aj od príjmov.
   V tomto článku nájdete podrobnejšie informácie o tom, prečo žiadať dávky v krajine, v ktorej pracujete, bez ohľadu na to, ktorej krajiny ste občanom alebo kde máte trvalý pobyt.:
   tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/davky-zakony-slovenky-v-zahranic/davky-pre-rodica-zijuceho-v-eu/

 70. Váš komentár : dobri den prosim vas o skoru odpoved pracujem v anglicku 8.januara2014 sa mi narodil syn na slovensku mame slovenske statne obcianstvo na urade som sa dozvedela ze nemam narok na prispevok pri narodeni dietata je to moje prve dieta

  1. Ja žijem v Írsku a na prvé dieťa mi bol vyplatený tento príspevok slovenským úradom bez problémov. Len pýtali slovenský rodný list. V Írsku takýto príspevok neexistuje, takže podľa toho, čo je napísané v podmienkach žiadosti o tento príspevok, má naň nárok každý, kto síce žije – pracuje v zahraničí, ale v danom štáte tento príspevok neexistuje. Som zvedavá, či mi ho vyplatia aj teraz pri druhom dieťati.

 71. Prosím vás najprv si dobre prečítajte text : „Príspevok…“ a už sa nepýtaj čo je zjavné…

  Zaujímavé je štvrté dieťa „bielych ľudí“ nemá nárok a ten vyšší, resp aspoň polovičný finančný príspevok… Všetky deti sú riadne zaopatrené a chodia do školských zariadení, majú rodičovskú starostlivosť… Skúsime nad tým popremýšľať??? Neutral

 72. Dobrý den chcem sa opytat je možné že sa zruši prispevok pri narodeni dietata tých 679eur v roku 2014 kedy mam vlastne termin na januar a čakam tretie dieta po 7rokoch co už nemam nič pre take dieta a že či je tých 679 + 150 eur??takže do kopi mam dostat za pôrod okolo820eur??

 73. dobrry den chcem sa spytat ze ci mi moze exekutor siahnut aj na prispevok pri narodeni dietata???a dokedy mi moze prist postovou poukazkou ??dakujem

 74. dobrry den chcem sa spytat ze ci mi moze exekutor siahnut aj na prispevok pri narodeni dietata???a dokedy mi moze prist postovou poukazkou ??dakujem

 75. Dobry den ,chcela by som sa opytat, od 1.4.2012som vedena na urade prace som v 6mesiaci tehotna ,mam narok na priplatok pri narodeni dietata aj na prispevok na dieta. Termin mam v novembry ‚. Kedy mam poziadat o prispevok na dieta, mozem si dat aj ja danovy bonus na jedno dieta alebo musi manzel na 2 deti si dat on ,a ja si mam dat ako dan.dakujem pekne jana

 76. dobry den chcem sa spytat ja cakam dvojicky a onedlho sa mi maju narodit.kedy mam ist na urad prace si podat ziadost na prispevok?? dakujem zatial Rolleyes

 77. Dobry den, chcem sa opytat ci sa este aj v sucasnosti vyplaca rodicovsky prispevok pri narodeni tretieho dietata ak mam dva deti starsie o 18 rokov. Dakujem za skoru odpoved.

 78. Krásny den vam prajem, mala by som otazku ohlade pripevku pri narodeni dietata, nakolko som sloveský obcan a dlhodobo pracujem v anglicku, tohto casu na materskej, ktoru mi platia v anglicku , takze som aj poistena v anglicku a aj tam som chodila do poradne. Moja otazka je ci si mam podat jednorazový prispevok na dieta, ktore sa narodilo v anglicku v slovenskej republike, nakolko mi ho v anglicku odopreli, ze vraj nemam nan narok v anglicku. Dakujem pekne za vasu odpoved.

 79. dobry den ja by som sa chcela spytat ze co mam robit ked mi doktor v uk nechce potvrdit tlacivo koli slovencine?a ten odsek potvdrdenie od zamestnavatela to potrebujem aj ok mojho uk zamestnavatela ze si platim dane tu v uk?vopred pekne dakujem za odpoved zwinker

 80. chcela by som vediet ci materska pride źvlast,lebo som este nedostala.prisiel mi iba prispevok pri narodeni dietata.s

 81. Ak sa dieťa narodilo v cudzine a v čase podania žiadosti o príspevok nemá dieťa vydaný náš rodný list, oprávnená osoba priloží k žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa matke.

   

  v zahranici sice vydaju rodicom medzinarodny rodny list, napisany v 8.jazykoch, ale nasi uradnici nie su schopni porozumiet ani jednemu z nich Rolleyes ked si clovek prejde inzeraty s ponukou prace, dneska si bez znalosti cudzieho jazyka uz nikde neskrtnete… dokedy budu v statnej sprave zamestnavat ludi bez znalosti aspon jedneho cudzieho jazyka??? Evil

  1. Milá schamka to že ti niekde vydajú preložený rodný list v 8 jazykoch už neznamená že ti ho slovenský úradník musí akceptovať a to hlavne preto že na Slovensku je úradný jazyk SLOVENSKÝ tak sa nerob chytrá. Hovno o tom vieš ako to na úradoch funguje.

 82. dobry den! ako to ze prispevok pri narodeni dietata je 151,37 eura a co je potom tych 25 000,-sk

 83. dobrý deň.chcela by som sa spýtať na príplatok k príspevku.príspevok platí iba na prvorodené dieťa alebo aj druhé a tretie?

  dakujem za sorú odpoved

Pridaj komentár