Príručka pre rodičaNarodenie bábätka a úrady. Ako vybaviť

Dieťa a štátne občianstvo

 Kristína Kováčiková   14.12.2015   32

Väčšina ľudí z nejakého divného dôvodu predpokladá, že môj syn narodený v Zadare je stopercentný Chorvát. Prípadne váha, či má dve občianstva.

Keď sa spýtam, prečo majú ten pocit, keď obidvaja rodičia sme Slováci, odpoveď je jasná: “No veď sa tam narodil.”

Keby to fungovalo takto, potom by pôrodná turistika len tak rozkvitala a doma by sme mali Američana, Číňana, Eskimáka, podľa toho, kde by to na nás doľahlo. Je to však trochu inak.

iStock

 

Nie každý štát túži za každú cenu po nových občanoch, a preto zvyčajne nenadväzuje štátoobčiansky vzťah s kýmkoľvek, kto sa narodí na jeho území, prípadne sa prižení či privydá. Platí to možno o Iráne, ak ste čítali Bez dcéry neodídem, ale tam by sme románové predstavy o udeľovaní občianstva ukončili.

Dedenie občianstva

U väčšiny európskych štátov dominuje princíp krvi. Inak povedané, občianstvo dedíme po svojich rodičoch. Platí to aj pre Slovenskú republiku.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov štátne občianstvo SR narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom SR.

Automaticky Slovák

Ak som Slovák/Slovenka, aj moje dieťa bude Slovák/Slovenka, a to bez ohľadu na to, či je druhý rodič Slovák alebo štátny občan inej krajiny, bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí na Slovensku alebo ho porodíme v cudzine.

Dieťa slovenského občana sa stáva slovenským občanom automaticky narodením. Ak sa nám dieťa narodí v zahraničí, nie je treba mu slovenské občianstvo „vybavovať.“ Nie je treba nikde chodiť, klopať a prosiť, aby mu ho udelili. Už ho získalo, a to len preto, že sa narodilo Slovákovi/Slovenke. Iná vec je slovenský rodný list, ale o tom neskôr.

Čo ak druhý rodič dieťaťa nie je Slovák?

Z našej strany bude dieťa Slovák. Či však bude zároveň občanom štátu druhého rodiča, a teda, či bude mať dve občianstva, záleží od toho, či ten-ktorý štát nežiarli na iné štátoobčianske vzťahy – či povoľuje viacero občianstiev alebo naopak ich zakazuje. V niektorých krajinách dokonca pod hrozbou rôznych trestov (Saudská Arábia, India).

Predsa len zo štátoobčianskeho vzťahu, tak ako každého iného právneho vzťahu, vyplývajú nejaké tie práva či povinnosti:

  • Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť a nemožno ho vyhostiť, na rozdiel od cudzinca.
  • Len občania majú právo k voleným a iným verejným funkciám. Rumun môže na Slovensku vŕtať do zubov, ale nemôže si obliecť talár a rozviesť vás.
  • Len občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Keby vám bolo divné, prečo v parlamente nemáme Stranu za ugrofínske dobro.
  • Povinnosťou a vecou cti občanov je obrana štátu. Keď príde na tretiu svetovú, v ktorom štáte dostanete menší hrdelný trest za dezerciu? Čo tak dve povinné vojenské služby? V takom Izraeli to berú dosť vážne, keďže sa týka aj žien.

Dvojité občianstvo: štáty majú rôzny prístup

Je mnoho krajín, ktorým je vaše dvojité či viacnásobné občianstvo ukradnuté a nevylučujú túto možnosť, ak s tým nemá problém žiaden štát, ktorého ste občanom (napríklad Veľká Británia).

Niekde však môže štát uložiť takémuto občanovi povinnosť ohlásiť svoje ďalšie občianstvo. Napríklad v Bulharsku je treba do istého času príslušným úradom oznámiť nadobudnutie preukazu totožnosti vydaného iným štátom.

Právny systém USA uznáva iba jedno občianstvo, ale nenamieta dvojité občianstvo. To znamená, že ak sa občan iného štátu kvalifikuje na udelenie amerického štátneho občianstva, je mu udelené bez ohľadu na to, či má ešte iné občianstvo. Na území USA sa mu však uzná len americké štátne občianstvo a do USA musí tiež vstupovať ako americký občan, teda len s platným pasom USA. Taktiež sa na takého občana vzťahujú práva a povinnosti občana USA.

Striktnejšie štáty

Sú štáty, kde nechcú dvojitých občanov, ale prižmúria oči v prípade, že sa dieťa narodí v zmiešanom manželstve, keďže občianstvo nadobúda po rodičoch (Slovinsko). No niekde to legislatívu neobmäkčí.

Príkladom je Čierna Hora: “Právo je striktné. Novonarodené deti môžu získať občianstvo Čiernej Hory iba v prípade, že sa preukáže, že nezískali občianstvo druhého rodiča,” hovorí Dragan Krivokapic z Čiernohorskej ambasády vo Viedni.

V prípade zmiešaného slovensko-bieloruského páru majú rodičia právo vybrať si z dvoch možností: ponechať dieťaťu bieloruské občianstvo a vybaviť mu bieloruský pas (nepovažuje sa to za dvojité občianstvo, pretože v tomto prípade je dieťa pre bieloruské úrady iba občanom Bieloruska) alebo úradne vybaviť pre dieťa vystúpenie z bieloruského občianstva (po registrácii vystúpenia z bieloruského občianstva bude dieťa potrebovať vízum pre vstup do Bieloruska). Túto informáciu nám poskytla Alexandra Griďuško, konzulka Bieloruskej republiky.

Sú štáty, ktoré tolerujú druhé občianstvo, ale iba do určitého veku. Miroslav Macák z Japonskej ambasády v Bratislave vysvetľuje, že ak je jeden z rodičov japonský štátny občan, dieťa nadobudne japonské štátne občianstvo narodením, ale do 22. roku života sa musí rozhodnúť pre jedno zo štátnych občianstiev.

Občianstvo po mame alebo po otcovi?

Zaujímavým príkladom je Jordánske kráľovstvo. Ghadeer Majali z Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan: “Dieťa získa jordánske občianstvo iba v prípade, že je otec dieťaťa jordánskym občanom. Nie ak je iba matka jordánskou občiankou.

Nevylučuje sa dvojité občianstvo, ak ho dieťa zdedí po matke.” Znamená to, že z kombinácie Slovák-Jordánka by dieťa získalo iba slovenské občianstvo, z permutácie Slovenka-Jordánec slovenské aj jordánske občianstvo.

Na rozdiel od Jordánska, vo väčšine európskych krajín nezáleží na tom, či dieťa zdedí občianstvo po matke alebo po otcovi. Niekde však býva zvykom, že po matke dedí občianstvo automaticky, kým po otcovi bez nejakých “vybavovačiek” len vtedy, ak sú rodičia zosobášení.

Spomeňme Francúzsko. Podľa Eriky Mokrej z konzulárneho oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave v prípade, že sú rodičia manželia a otec je Francúz, dieťa získa francúzske občianstvo automaticky. Ak rodičia nie sú manželia a otec je Francúz, mal by sa prihlásiť k dieťaťu pred alebo po narodení.

Zaváži aj miesto, kde príde dieťa na svet

Podľa právneho poriadku Slovinskej rebubliky, ak sa dieťa narodí v zahraničí a aspoň jeden z rodičov je občanom Slovinskej republiky, dieťa síce získa občianstvo Slovinskej republiky, avšak treba oň požiadať, ako nás informovala Romana Marušková z Veľvyslanectva Slovinskej republiky.

Radkyňa Ivana Antolić Jurić z Veľvyslanectva Chorvátskej republiky: “Podľa chorvátskeho zákona o občianstve deti narodené v cudzine, ktoré mali v čase narodenia aspoň jedného rodiča chorvátskeho občana, do veku 18. rokov môžu na žiadosť rodiča – chorvátskeho občana a s písomným súhlasom druhého rodiča – cudzinca, nadobudnúť chorvátske občianstvo.”

Musím vždy občianstvo zdediť?

Nie. Príkladom je Veľká Británia. Ako nás upozornil Aleš Horváth z Britskej ambasády, nie všetky deti, ktoré majú jedného, resp. oboch rodičov s britským občianstvom, musia mať samy nevyhnutne nárok na britské občianstvo. Podľa Horvátha v zásade rozhoduje ako nadobudol britský rodič svoje občianstvo, kde má britský rodič trvalý pobyt, kde sa narodí jeho dieťa.

V Británii existuje dokonca viacero kategórií britského občianstva v závislosti od toho, komu, kedy a kde sa dieťa narodí (British Citizen, British Dependent Territories Citizen, British Overseas Citizen, British Subject, British Protected Person, British National Overseas).

Tam, kde sa dieťa narodí

Častokrát sa práve štáty angloamerického právneho systému, kde má dominovať tzv. ius soli (právo získať občianstvo podľa miesta narodenia) núkajú ako protipól európskeho modelu udeľovania občianstva (princíp krvi), ale je to prinajmenšom zavádzajúce.

Je síce pravda, že môžete nadobudnúť napríklad kanadské občianstvo, keď sa tam narodíte, ale zároveň je treba, aby rodič dieťaťa bol kanadským občanom alebo mal v Kanade legálny pobyt. Takisto každý, kto sa narodí v Argentíne, získa argentínske občianstvo, ale zároveň nesmie po rodičovi získať iné.

Inak povedané, bez ohľadu na dominujúci princíp, štát od štátu sa zásady udeľovania občianstva líšia.

Občianstvo “zmiešaného” dieťaťa

V prípade, že ste zmiešaný pár a zaujímajú vás otázky okolo občianstva vášho spoločného potomka, zopakujeme si, že ak je jeden z rodičov slovenským štátnym občanom, bez ohľadu na to, kde sa dieťa narodí, získa slovenské občianstvo automaticky narodením, nie je treba oň špeciálne požiadať.

Pokiaľ ide o podmienky udelenia štátneho občianstva domovskej krajiny vášho partnera, zistite si:

1. či druhá krajina zakazuje dvojité, resp. viacnásobné štátne občianstvo – ak áno, čo z toho vyplýva (dieťaťu bez ďalšieho nebude udelené občianstvo druhého rodiča alebo je nutné podať žiadosť o vystúpenie zo štátoobčianskeho zväzku, komu túto žiadosť podať, do akej lehoty) alebo povoľuje dvojité, resp. viacnásobné štátne občianstvo – ak áno, overte si, či je treba v určitej lehote na príslušnom úrade hlásiť, že dieťa má aj slovenské občianstvo.

2. aké sú podmienky získania občianstva v tejto krajine:

  • získa dieťa druhé občianstvo na základe princípu krvi alebo podľa miesta narodenia dieťaťa alebo kombináciou oboch?
  • získa dieťa druhé občianstvo automaticky alebo je treba oň požiadať - v ktorých prípadoch, na koho sa obrátiť, v akej lehote?

3. aké možné komplikácie na vás čakajú pri “vybavovaní” druhého občianstva (dĺžka procesu, overovanie listín)

Komu tieto otázky smerovať?

Ak si nie ste istý, na koho sa obrátiť, skúste kontaktovať zastupiteľstvo domovského štátu vášho partnera (konzulárne oddelenie) na Slovensku. Pomôžu vám zorientovať sa vo vašich otázkach. A vy si možno odpoviete, kde bude najjednoduchšie – z hľadiska získania občianstva dieťaťa, porodiť.

Ak ste zmiešaný pár a dieťa sa narodí na Slovensku:

Zistite si, akým spôsobom druhý štát eviduje narodenie svojho občana. Napríklad, ak sa občanovi USA narodí dieťa v zahraničí a rodič spĺňa podmienky pre prenos občianstva, môže dieťa zaregistrovať na veľvyslanectve ako amerického štátneho občana.

Kanadskí občania na Slovensku môžu požiadať o občianstvo prostredníctvom svojho zastupiteľského úradu. Na stránke www.cic.gc.ca si môžu žiadatelia zodpovedanim niekoľkých otázok overiť, či majú predpoklad občianstvo získať a následne im systém vygeneruje príslušné tlačivo žiadosti o občianstvo pre ich dieťa. Rozhodnutie o udelení kanadského občianstva je už v kompetencii kanadského Imigračného úradu.

Pri pôrode dieťaťa v zahraničí:

Údaje o narodení štátnych občanov SR, ktoré nastali mimo územia SR, sa zapisujú na základe oznámenia do tzv. osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra. Ak narodenie neoznámite, neznamená to, že vaše dieťa nie je slovenským občanom. Iba nebude mať vydaný slovenský rodný list, na základe ktorého vám dieťa môžu zapísať do vášho slovenského cestovného pasu. Informácie, ako ho vybaviť nájdete v článku o osobitnej matrike.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 33 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Viera Blahova napísané 18.10.2018 01:47

Zdravim.Potrebujem poradit,som slovenka s trvalim pobytom v cechach.moj druh Je Kurd (irak) tiez ma trvali pobyt v CR.teraz momentalne zijeme v Kurdistane som tehotna a neviem co sa stane ak porodim dieta tu.ako vybavim rodny list a pas.ak to nepojde tak budem musiet na slovensko.co sa bojim koli letu v lietadle aby som nepotratila.mozete mi poradit v pripade keby som porodila tu Je nejaka moznost vybavit rodny list a pas cez urady.Vopred dakujem.Blahova

klaudia7 napísané 23.11.2017 11:35

Dobry den, prosim vas o radu, dcera ma syna narodeneho na slovensku a otec j anglican. Keby sa chcela vratit na slovensko moze jej v tom otec zabranit? Dieta ma slovensky rodny list a trvali pobyt na sk. Dakunem

Mária napísané 28.09.2017 18:25

Dobry den! Mala by som otazku....manzel je slovak, ja mám narodnost madarsky. Aky národnost zdedia automaticky nase dcerky po nas? Za odpoved vopred dakujem!!!

daniela napísané 06.06.2016 13:51

Dobrý den, chcem sa spýtat-syn aj nevesta su slovaci zijuci momentalne v anglicku. narodil sa im syn v anglicku, ma rodny list aj pas ako anglican. chcu sa vratit zit pat ma slovensko. kam sa ako prve obratit-kde zacat vybavovat malemu slovenske papiere.? bude mat ake obcianstvo? dakujem

Rose napísané 29.04.2016 09:13

Dobry den.mam otazku.ak sa mi narodil na Slovenku,ja som slovenka no otec dietata je madar.povedali Mi ze ma narok aj na maďarske obcianstvo.podali sme ziadost o madarske obcianstvo,napriek tomu mame trvaly pobyt na slovensku.v tomto pripade,pokial dostane madarske obcianstvo,nestrati slovenske obcianstvo?a treba to potom aj nahlasit na slovensku?ak ano,kde?dakujem

Angelika napísané 07.01.2018 09:58

Dobry den.Mam otazku.moja dcérka narodila na Slovenku,ja som slovenka no otec dietata je madarsky obcan.Nepodali sme ziadost o madarske obcianstvo.Potrebujem pre dietata cestovny pas. Ako to vybavujem? Dakujem za otpoved.

Miroslava napísané 18.04.2016 17:29

Dobrý deň, chcem sa informovať môj brat žije 10 rokov v Anglicku, má slovenské občianstvo keďže má na SK trvalý pobyt od narodenia, má partnerku s francúzskym občianstvom, porodila v Anglicku a chceli by dieťaťu dať dvojité občianstvo teda francúzske aj slovenské, čo všetko musia spraviť aby to dosiahli. Ďakujem pekne

Andrea napísané 01.04.2016 23:12

Dobry den.chcela by som sa informovat ohladom obcianstva; resp.dvojobcianstva mojej dcery ktira sa narodila pred mesiacom v Severnom Irsku (uk). Som obcankou slovenskej republiky ale otec je madar. Poziadali sme aj anglicke obcianstvo pre malu ale by som chcela aj slovensku.ako to funguje.ci mame na to narok? Ake papiere ktomu potrebujeme. Treba to vsetko vybavovat v Sr alebo aj tu u nas na slov.ambassade? Dakujem za odpoved.

Zuzana napísané 06.03.2016 19:54

Som Slovenka priatel je Američan. Žijem v Nemecku. Dieťa sa narodí tiež v Nemecku. Ktoré občianstvo môže mať naše dieťa. A ak by dieťa nadobudlo priateľovi meno a bude to dievča musí mať koncovku ona alebo môžeme použiť bez koncovky. Dakujem

NELI napísané 26.01.2016 20:57

smile smile smile zdravym vas chcela by som sa spitat ze ked som slovenka a mam za mandzela inda je mozne aby mal moj mandzel slovenske obcanstvo ....(obcianku..pass)ak a ake prava ma on ked ze ja som slovenka poprosim odpoved na moj gmail sidana.neligmail.com vdaka ...

Jana napísané 21.07.2015 10:08

Dobry den,ja mam ten isty problem.Narodilo sa mi dieta v aprili na slovensku,s talianom.Niesme zobrati,Mala ma jeho priezvisko,je uvedeny v jej rodnom liste.Ma na nu pravo?Mobil by mi Ju zobrat?prosim,poradte mi

Jana Olahova napísané 21.07.2015 10:05

Dobry den,ja man ten oath problem.Narodilo sa mi dieta v aprili na slovensku,s talianom.Niesme zobrati,Malawi ma jeho priezvisko,je uvedeny v Hej rodnom liste.Ma na nu pravo?Mobil by mi Ju zobrat?prosim,poradte mi

EVA napísané 10.04.2015 11:17

Váš komentár

Dobrý deň!Môj syn sa oženil so Španielkou,žijú v Španielsku,narodili sa im 2 dcéry,majú španielske občianstvo,chceli by sme im vybaviť aj Slovenské občianstvo,čo všetko treba na vybavenie slovenského občianstva?Teším sa na odveď!

eny napísané 23.03.2015 16:18

Chcela by som vediet ako mam postupovat, ked sa mi dcera narodila v usa, ma americky rodny list aj pas, rok po jej narodeni sme prisli domov na SR ale nekde na slovensku som neoznamila ze sa narodila, m. Teraz jej potrebujem vybavit slovenske obcianstvo..Je potrebny sudny preklad jej originalneho rodneho listu? A apostila? Neviem ako by ju bolo mozne vybavit kedze sme uz na slovensku...

Denisa Balázsová napísané 18.03.2015 21:10

Váš komentár

Dobry den prajem! Mám otázku ohľadom dvojitého občianstva,týkajúceho sa štátov Slovensko a Madarsko. Som Slovenka a priateľ Madar.Čakáme dieťa,ktoré sa narodí na Slovensku.Slovenské občianstvo bude mať automaticky,ale otázka je,či aj madarské bude mocť mať podľa našich platných zákonov automaticky? Dakujem vopred za odpoved!

25babo napísané 17.07.2014 18:20

Dobry den mam svagrinu ktora je Polka caka babetko

jej manzel je slovak ona je polka dieta porodí v polsku . Zo sobášený su v polsku obidvaja ziju na slovensku ona tu ma trvali pobyt no este nema slovenske obcanstvo Dieta ked sa narodi budu mu vybavovat slovenske obcanstvo . Chcela by som sa spitat ci bude mat narok na rodicovsky prispevok na slovensku alebo v polsku. Co vsetko jej treba k tomu aby jej vyplacali matersky prispevok do 3rokov dietata

ma narok na vyplacanie u nas ci len v Polskom state . Viete my niekto poradit kde sa mame obratit pripadne co nam k tomu treba

majka napísané 08.11.2015 19:45

Ak je dieta narodene v zmiesanom polsko-slovenskom pare. Dieta sa stava automaticky obyvatelom oboch statov. Zmluva medzi PL-SK. Rodinne pridavky sa poberaju v state v ktorom sa zdrziavate.

Marian napísané 22.04.2014 13:49

Zijeme s manzelkou (slovenskou) vo Velkej Britanii. Nasa 5 rocna dcera sa tu aj narodila. Ma samozrejme slovenske obcianstvo ale teraz sme jej vybavili aj anglicke. Zaujimalo by ma ci mam nejaku oznamovaciu povinnost nahlasit to niekde (niekomu) na Slovensku?

Vdaka za radu.

Posol dobrých správ? napísané 16.04.2014 02:07

Ma Slovenka, ktora porodi dietatko Talianovi v Taliansku tohto partnera uvedeneho ako biologickeho otca dietatka, alebo uvedeny v rodnom liste nie je? Ake su vase vztahy? Ide na SR s Vami, rozisli ste sa, chcete sa rozist, alebo len chcete prist na SR a...? Vam v tom brani?

mária šisková napísané 16.04.2014 13:30

Biologický otec je uvedený v rodnom liste. Je Talian. Nie sú zosobášení. Zatiaľ je všetko v poriadku, mňa skôr zaujímalo ( to bolo ešte pred narodením dieťatka, narodilo sa v apríli), keby nastali problémy (pretože prvý bezdetný vzťah sa jej rozpadol), ako je to s dieťaťom, komu by podľa zákona "patrilo", ak by chcela prísť späť na Slovensko? Samozrejme s dieťaťom.

michala napísané 30.09.2013 23:19

Váš komentárDobry den, ja by som sa chcela opytat.Moj syn sa narodil v Uk a ma slovenske obcianstvo,pas, rodny list, ak budem chciet pre neho vbavit britske obcianstvo bude to znamenat, ze strati slovenske obcianstvo, kedze je u nas povolene len jedno obcianstvo a musim to hlasit na urade , ze maly ma britske obcianstvo?

Daniela napísané 12.08.2013 14:09

Dobrý deň chcela by som sa spýtať, ak sú dvaja Slováci žijúci v Írsku a narodí sa im dieťa v Írsku, majú vybavený írsky pas a teraz prišli na Slovensko na návštevu, má matka právo zostať na Slovensku s dieťaťom proti vôli jeho otca a nevrátiť sa naspäť do Írska?

ďakujem

Anonym napísané 09.10.2012 13:20

Dieťa automaticky dedí občianstvo ak je hociktorý z jeho rodičov slovensky občan. Treba to ísť vybaviť na Obvodný úrad Oddelenie štátneho občianstva a matrík na Staromestku 6 Bratislava, treba zobrať rodný list dieťaťa úradne preložený do slovenčiny, rodný list rodiča ktorý je Slovenský občan a rodný list jedného zo starých rodičov ktorý je tiež Slovák. www.minv.sk

kika/redakcia napísané 04.05.2013 08:58

ak dieťa Slováka získa občianstvo SR automaticky, čo presne chcete na tej Staromestskej ulici vybavovať?

Maja napísané 08.10.2012 21:42

Som Slovenka žijúca v USA a rozmýšľal o americkom občianstve. Ked získam americké občianstvo, môžem si nechať slovenské občianstvo? Podporuje sa dvojité občianstvo na Slovensku? Alebo mi hrozí strata slovenského občianstva?

Ked dvojité občianstvo stále platí, platí to aj na moje deti keby som mala v budúcnosti?

 

Dajte mi vedieť. Ďakujem!

Luba napísané 03.10.2012 22:46

porodila som v Rakusku, zijem tu a dcera ma otca Rakusana, ale nie sme zosobasení. Da sa pre dceru ziskat aj rakuske (teda dvojite) obcianstvo?

dakujem

Luba

Ivana napísané 05.02.2016 18:43

Dobrý den,chcem sa opytat dcera je slovenka,porodila v Rakusku ,dieta ma rakusky rodny list aj otca rakušaka ktory je zapisany aj v rodnom liste ,nie su zosobašeni ,chcem sa opytat ci dieta ma automaticky aj obcianstvo po matke slovenske ,ked nie je na slovensku prihlasene ,a ci moze bez suhlasu otca vycestovat spolu s matkou na Slovensko a či jej može otec dietaťa narobit problemy keby sa rozodla byvat s dietatom na Slovensku, Dakujem

Ivana napísané 05.02.2016 18:52

Dobrý den,chcem sa opytat dcera je slovenka,porodila v Rakusku ,dieta ma rakusky rodny list aj otca rakušaka ktory je zapisany aj v rodnom liste ,nie su zosobašeni ,chcem sa opytat ci dieta ma automaticky aj obcianstvo po matke slovenske ,ked nie je na slovensku prihlasene ,a ci moze bez suhlasu otca vycestovat spolu s matkou na Slovensko a či jej može otec dietaťa narobit problemy keby sa rozodla byvat s dietatom na Slovensku, Dakujem

lubik0000 napísané 01.04.2012 12:40

Chcela by som sa spytat ak sestra Slovenka zijuca v CR porodila dieta a chce dat dcere Slovenske obcianstvo.Je tam problem?

Ona ma aj na Slovensku trvaly pobyt.Jej priatel je Rus a v CR ma len prechodny pobyt.Ale ich dcere dali Ruske obcianstvo.Ako mame jej vybavit Slovenske obcianstvo a Rodny list.Proste vsetko aby bola zapisana ako Slovenka a nemala ziaden problem.Musi jej priatel dat povolenie aby mohlo sa vybavit Slovenske obcianstvo?Proste da sa to vobec vybavit?

dakujem Lubica

Anonym napísané 08.02.2012 12:32

Chcela by som sa spýtať ak Slovenka porodí v Taliansku Talianovi dieťa ale nie sú manželia a ona by sa chcela vrátiť na Slovensko aj s dieťaťom má na to právo?

mária šisková napísané 16.03.2014 14:04

Dobrý deň, prečítala som si túto Vašu otázku a chcela by som Vás poprosiť o odpoveď, ktorú ste dostali. Ak mi ju, sa mozrejme, môžete a chcete prezradiť. Moja sestra bude riešiť presne takýto problém, preto ma veľmi zaujíma, ako to je v tomto prípade. Ďakujem za odpoveď.

Anonym napísané 18.03.2014 11:51

žial nedostala som odpoved, neviem Vam pomoct. :(

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku
Viera Blahova napísané 18.10.2018 01:47

Zdravim.Potrebujem poradit,som slovenka s trvalim pobytom v cechach.moj druh Je Kurd (irak) tiez ma trvali pobyt v CR.teraz momentalne zijeme v Kurdistane som tehotna a neviem co sa stane ak porodim dieta tu.ako vybavim rodny list a pas.ak to nepojde tak budem musiet na slovensko.co sa bojim koli letu v lietadle aby som nepotratila.mozete mi poradit v pripade keby som porodila tu Je nejaka moznost vybavit rodny list a pas cez urady.Vopred dakujem.Blahova

klaudia7 napísané 23.11.2017 11:35

Dobry den, prosim vas o radu, dcera ma syna narodeneho na slovensku a otec j anglican. Keby sa chcela vratit na slovensko moze jej v tom otec zabranit? Dieta ma slovensky rodny list a trvali pobyt na sk. Dakunem

Mária napísané 28.09.2017 18:25

Dobry den! Mala by som otazku....manzel je slovak, ja mám narodnost madarsky. Aky národnost zdedia automaticky nase dcerky po nas? Za odpoved vopred dakujem!!!

daniela napísané 06.06.2016 13:51

Dobrý den, chcem sa spýtat-syn aj nevesta su slovaci zijuci momentalne v anglicku. narodil sa im syn v anglicku, ma rodny list aj pas ako anglican. chcu sa vratit zit pat ma slovensko. kam sa ako prve obratit-kde zacat vybavovat malemu slovenske papiere.? bude mat ake obcianstvo? dakujem

Rose napísané 29.04.2016 09:13

Dobry den.mam otazku.ak sa mi narodil na Slovenku,ja som slovenka no otec dietata je madar.povedali Mi ze ma narok aj na maďarske obcianstvo.podali sme ziadost o madarske obcianstvo,napriek tomu mame trvaly pobyt na slovensku.v tomto pripade,pokial dostane madarske obcianstvo,nestrati slovenske obcianstvo?a treba to potom aj nahlasit na slovensku?ak ano,kde?dakujem

Angelika napísané 07.01.2018 09:58

Dobry den.Mam otazku.moja dcérka narodila na Slovenku,ja som slovenka no otec dietata je madarsky obcan.Nepodali sme ziadost o madarske obcianstvo.Potrebujem pre dietata cestovny pas. Ako to vybavujem? Dakujem za otpoved.

Miroslava napísané 18.04.2016 17:29

Dobrý deň, chcem sa informovať môj brat žije 10 rokov v Anglicku, má slovenské občianstvo keďže má na SK trvalý pobyt od narodenia, má partnerku s francúzskym občianstvom, porodila v Anglicku a chceli by dieťaťu dať dvojité občianstvo teda francúzske aj slovenské, čo všetko musia spraviť aby to dosiahli. Ďakujem pekne

Andrea napísané 01.04.2016 23:12

Dobry den.chcela by som sa informovat ohladom obcianstva; resp.dvojobcianstva mojej dcery ktira sa narodila pred mesiacom v Severnom Irsku (uk). Som obcankou slovenskej republiky ale otec je madar. Poziadali sme aj anglicke obcianstvo pre malu ale by som chcela aj slovensku.ako to funguje.ci mame na to narok? Ake papiere ktomu potrebujeme. Treba to vsetko vybavovat v Sr alebo aj tu u nas na slov.ambassade? Dakujem za odpoved.

Zuzana napísané 06.03.2016 19:54

Som Slovenka priatel je Američan. Žijem v Nemecku. Dieťa sa narodí tiež v Nemecku. Ktoré občianstvo môže mať naše dieťa. A ak by dieťa nadobudlo priateľovi meno a bude to dievča musí mať koncovku ona alebo môžeme použiť bez koncovky. Dakujem

NELI napísané 26.01.2016 20:57

smile smile smile zdravym vas chcela by som sa spitat ze ked som slovenka a mam za mandzela inda je mozne aby mal moj mandzel slovenske obcanstvo ....(obcianku..pass)ak a ake prava ma on ked ze ja som slovenka poprosim odpoved na moj gmail sidana.neligmail.com vdaka ...

Jana napísané 21.07.2015 10:08

Dobry den,ja mam ten isty problem.Narodilo sa mi dieta v aprili na slovensku,s talianom.Niesme zobrati,Mala ma jeho priezvisko,je uvedeny v jej rodnom liste.Ma na nu pravo?Mobil by mi Ju zobrat?prosim,poradte mi

Jana Olahova napísané 21.07.2015 10:05

Dobry den,ja man ten oath problem.Narodilo sa mi dieta v aprili na slovensku,s talianom.Niesme zobrati,Malawi ma jeho priezvisko,je uvedeny v Hej rodnom liste.Ma na nu pravo?Mobil by mi Ju zobrat?prosim,poradte mi

EVA napísané 10.04.2015 11:17

Váš komentár

Dobrý deň!Môj syn sa oženil so Španielkou,žijú v Španielsku,narodili sa im 2 dcéry,majú španielske občianstvo,chceli by sme im vybaviť aj Slovenské občianstvo,čo všetko treba na vybavenie slovenského občianstva?Teším sa na odveď!

eny napísané 23.03.2015 16:18

Chcela by som vediet ako mam postupovat, ked sa mi dcera narodila v usa, ma americky rodny list aj pas, rok po jej narodeni sme prisli domov na SR ale nekde na slovensku som neoznamila ze sa narodila, m. Teraz jej potrebujem vybavit slovenske obcianstvo..Je potrebny sudny preklad jej originalneho rodneho listu? A apostila? Neviem ako by ju bolo mozne vybavit kedze sme uz na slovensku...

Denisa Balázsová napísané 18.03.2015 21:10

Váš komentár

Dobry den prajem! Mám otázku ohľadom dvojitého občianstva,týkajúceho sa štátov Slovensko a Madarsko. Som Slovenka a priateľ Madar.Čakáme dieťa,ktoré sa narodí na Slovensku.Slovenské občianstvo bude mať automaticky,ale otázka je,či aj madarské bude mocť mať podľa našich platných zákonov automaticky? Dakujem vopred za odpoved!

25babo napísané 17.07.2014 18:20

Dobry den mam svagrinu ktora je Polka caka babetko

jej manzel je slovak ona je polka dieta porodí v polsku . Zo sobášený su v polsku obidvaja ziju na slovensku ona tu ma trvali pobyt no este nema slovenske obcanstvo Dieta ked sa narodi budu mu vybavovat slovenske obcanstvo . Chcela by som sa spitat ci bude mat narok na rodicovsky prispevok na slovensku alebo v polsku. Co vsetko jej treba k tomu aby jej vyplacali matersky prispevok do 3rokov dietata

ma narok na vyplacanie u nas ci len v Polskom state . Viete my niekto poradit kde sa mame obratit pripadne co nam k tomu treba

majka napísané 08.11.2015 19:45

Ak je dieta narodene v zmiesanom polsko-slovenskom pare. Dieta sa stava automaticky obyvatelom oboch statov. Zmluva medzi PL-SK. Rodinne pridavky sa poberaju v state v ktorom sa zdrziavate.

Marian napísané 22.04.2014 13:49

Zijeme s manzelkou (slovenskou) vo Velkej Britanii. Nasa 5 rocna dcera sa tu aj narodila. Ma samozrejme slovenske obcianstvo ale teraz sme jej vybavili aj anglicke. Zaujimalo by ma ci mam nejaku oznamovaciu povinnost nahlasit to niekde (niekomu) na Slovensku?

Vdaka za radu.

Posol dobrých správ? napísané 16.04.2014 02:07

Ma Slovenka, ktora porodi dietatko Talianovi v Taliansku tohto partnera uvedeneho ako biologickeho otca dietatka, alebo uvedeny v rodnom liste nie je? Ake su vase vztahy? Ide na SR s Vami, rozisli ste sa, chcete sa rozist, alebo len chcete prist na SR a...? Vam v tom brani?

mária šisková napísané 16.04.2014 13:30

Biologický otec je uvedený v rodnom liste. Je Talian. Nie sú zosobášení. Zatiaľ je všetko v poriadku, mňa skôr zaujímalo ( to bolo ešte pred narodením dieťatka, narodilo sa v apríli), keby nastali problémy (pretože prvý bezdetný vzťah sa jej rozpadol), ako je to s dieťaťom, komu by podľa zákona "patrilo", ak by chcela prísť späť na Slovensko? Samozrejme s dieťaťom.

michala napísané 30.09.2013 23:19

Váš komentárDobry den, ja by som sa chcela opytat.Moj syn sa narodil v Uk a ma slovenske obcianstvo,pas, rodny list, ak budem chciet pre neho vbavit britske obcianstvo bude to znamenat, ze strati slovenske obcianstvo, kedze je u nas povolene len jedno obcianstvo a musim to hlasit na urade , ze maly ma britske obcianstvo?

Daniela napísané 12.08.2013 14:09

Dobrý deň chcela by som sa spýtať, ak sú dvaja Slováci žijúci v Írsku a narodí sa im dieťa v Írsku, majú vybavený írsky pas a teraz prišli na Slovensko na návštevu, má matka právo zostať na Slovensku s dieťaťom proti vôli jeho otca a nevrátiť sa naspäť do Írska?

ďakujem

Anonym napísané 09.10.2012 13:20

Dieťa automaticky dedí občianstvo ak je hociktorý z jeho rodičov slovensky občan. Treba to ísť vybaviť na Obvodný úrad Oddelenie štátneho občianstva a matrík na Staromestku 6 Bratislava, treba zobrať rodný list dieťaťa úradne preložený do slovenčiny, rodný list rodiča ktorý je Slovenský občan a rodný list jedného zo starých rodičov ktorý je tiež Slovák. www.minv.sk

kika/redakcia napísané 04.05.2013 08:58

ak dieťa Slováka získa občianstvo SR automaticky, čo presne chcete na tej Staromestskej ulici vybavovať?

Maja napísané 08.10.2012 21:42

Som Slovenka žijúca v USA a rozmýšľal o americkom občianstve. Ked získam americké občianstvo, môžem si nechať slovenské občianstvo? Podporuje sa dvojité občianstvo na Slovensku? Alebo mi hrozí strata slovenského občianstva?

Ked dvojité občianstvo stále platí, platí to aj na moje deti keby som mala v budúcnosti?

 

Dajte mi vedieť. Ďakujem!

Luba napísané 03.10.2012 22:46

porodila som v Rakusku, zijem tu a dcera ma otca Rakusana, ale nie sme zosobasení. Da sa pre dceru ziskat aj rakuske (teda dvojite) obcianstvo?

dakujem

Luba

Ivana napísané 05.02.2016 18:43

Dobrý den,chcem sa opytat dcera je slovenka,porodila v Rakusku ,dieta ma rakusky rodny list aj otca rakušaka ktory je zapisany aj v rodnom liste ,nie su zosobašeni ,chcem sa opytat ci dieta ma automaticky aj obcianstvo po matke slovenske ,ked nie je na slovensku prihlasene ,a ci moze bez suhlasu otca vycestovat spolu s matkou na Slovensko a či jej može otec dietaťa narobit problemy keby sa rozodla byvat s dietatom na Slovensku, Dakujem

Ivana napísané 05.02.2016 18:52

Dobrý den,chcem sa opytat dcera je slovenka,porodila v Rakusku ,dieta ma rakusky rodny list aj otca rakušaka ktory je zapisany aj v rodnom liste ,nie su zosobašeni ,chcem sa opytat ci dieta ma automaticky aj obcianstvo po matke slovenske ,ked nie je na slovensku prihlasene ,a ci moze bez suhlasu otca vycestovat spolu s matkou na Slovensko a či jej može otec dietaťa narobit problemy keby sa rozodla byvat s dietatom na Slovensku, Dakujem

lubik0000 napísané 01.04.2012 12:40

Chcela by som sa spytat ak sestra Slovenka zijuca v CR porodila dieta a chce dat dcere Slovenske obcianstvo.Je tam problem?

Ona ma aj na Slovensku trvaly pobyt.Jej priatel je Rus a v CR ma len prechodny pobyt.Ale ich dcere dali Ruske obcianstvo.Ako mame jej vybavit Slovenske obcianstvo a Rodny list.Proste vsetko aby bola zapisana ako Slovenka a nemala ziaden problem.Musi jej priatel dat povolenie aby mohlo sa vybavit Slovenske obcianstvo?Proste da sa to vobec vybavit?

dakujem Lubica

Anonym napísané 08.02.2012 12:32

Chcela by som sa spýtať ak Slovenka porodí v Taliansku Talianovi dieťa ale nie sú manželia a ona by sa chcela vrátiť na Slovensko aj s dieťaťom má na to právo?

mária šisková napísané 16.03.2014 14:04

Dobrý deň, prečítala som si túto Vašu otázku a chcela by som Vás poprosiť o odpoveď, ktorú ste dostali. Ak mi ju, sa mozrejme, môžete a chcete prezradiť. Moja sestra bude riešiť presne takýto problém, preto ma veľmi zaujíma, ako to je v tomto prípade. Ďakujem za odpoveď.

Anonym napísané 18.03.2014 11:51

žial nedostala som odpoved, neviem Vam pomoct. :(

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised