ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
streda 18.10.2017 | meniny má Lukáš  
Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Rodičovský príspevok 2017

 Kristína Kováčiková   01.05.2017   66

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky: 213,20 eur mesačne (suma platná od mája 2017).

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 213,20 eura sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Rodič dvojičiek tak dostane rodičovský príspevok vo výške 266,50 eur a rodič trojičiek vo výške 319,80 eur.

Pozor:

Od januára 2018 sa rodičovský príspevok zvýši na sumu 214,70 eur mesačne.

rodicovsky prispevok davky pre rodica
Shutterstock

 

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa

Dokedy trvá nárok: najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Kedy požiadať o rodičovský príspevok?

O rodičovský príspevok je možné najskôr požiadať, až keď sa dieťa narodí, nie skôr.

Vzor žiadosti o rodičovský príspevok si môžete stiahnuť tu.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a zároveň má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Oprávnená osoba je

a) rodič dieťaťa (matka alebo otec)

b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo

c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Kto nemá nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok nemá každý rodič. Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

 

Mám nárok na rodičovský príspevok, ak som v zahraničí?

Mnoho slovenských rodičov, ktorí pracujú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú na Slovensku, zaujíma otázka, či môžu poberať rodičovský príspevok zo Slovenska, a to najmä vtedy, pokiaľ v krajine, kde pracujú, takýto príspevok neexistuje, prípadne je nižší ako na Slovensku.

V tomto článku nájdete najčastejšie otázky na túto tému - rôzne modelové situácie a ich riešenia, t.j. ktorý štát v prípade kolízie je príslušný vyplácať rodičovský príspevok.

Dieťa a riadna starostlivosť o dieťa na účely rodičovského príspevku

Dieťa je podľa zákona o rodičovskom príspevku dieťa

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo

c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Riadna starostlivosť o dieťa v zmysle zákona o rodičovskom príspevku je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak oprávnená osoba zabezpečí riadnu starostlivosť inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Záleží len na rodičovi, či sa o dieťa bude starať osobne, alebo sa oň postará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka, či jasle.

 

Žiadosť o rodičovský príspevok

O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu.

Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Vzor žiadosti o rodičovský príspevok môžete nájsť aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tu. Na výzvu Úradu práce oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

Narodilo sa vám dieťa v zahraničí?

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok alebo k žiadosti o rodičovský príspevok podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa. Ako vybaviť slovenský rodný list? Nápomocný vám môže byť článok venovaný téme: Osobitná matrika.

 

Výplata rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

  • ak vznikne v priebehu mesiaca nárok na materské, oprávnená osoba bude mať nárok na rodičovský príspevok za tento mesiac, lebo splnila podmienky nároku len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

  • dieťa dovŕši v máji 3 roky. Posledný rodičovský príspevok bude vyplatený mesačne pozadu, najneskôr do konca júna.
  • od januára sa zvýši rodičovský príspevok. Vyplatený vo vyššej sume však bude až vo februári.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, Úrad práce je povinný jej žiadosti vyhovieť. Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ.

Zánik rodičovského príspevku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom určený vek. Príklad: ak dieťa dovŕši vek 3 roky 15. mája, nárok na rodičovský príspevok zanikne 1. júna.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká inak smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

 

Môžem poberať rodičovský príspevok, aj keď pracujem? Koľko rodičovských príspevkov možno poberať? Môžem poberať rodičovský príspevok, aj materské?

Prečítajte si viac v článku: 4 najčastejšie otázky na tému rodičovský príspevok

 

Povinnosti oprávnenej osoby

Informačná povinnosť. Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť Úradu práce zmeny týchto skutočností. To neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Povinnosť vrátiť rodičovský príspevok. Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela alebo musela z okolností predpokladať, že sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril. Právo na vrátenie rodičovského príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku.

Zastavenie výplaty rodičovského príspevku, krátenie a odňatie rodičovského príspevku

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, na jeho výplatu alebo či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume, alebo na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu. Podrobnosti o zastavení výplaty rodičovského príspevku ustanovuje zákon.

Krátenie rodičovského príspevku. Ak rodič poberá rodičovský príspevok a zároveň má doma aj staršie školopovinné dieťa alebo viac detí, môže prísť o časť rodičovského príspevku, ak školopovinné dieťa vymešká 15 a viac neospravedlnených hodín v období troch mesiacov po sebe. Vtedy sa rodičovský príspevok kráti o 50 %. Rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil, ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na rodičovský príspevok, ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom, ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako je ustanovené v zákone, ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok, alebo na žiadosť oprávnenej osoby.

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Najčítanejšie
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised