ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
streda 18.10.2017 | meniny má Lukáš  
Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Príspevok pri narodení dieťaťa

 Kristína Kováčiková   26.09.2017   89

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky - pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

 

Výška príspevku pri narodení dieťaťa

Suma príspevku je pre rok 2017 upravená nasledovne:

  • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
  • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

  • suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Zánik nároku: Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Na aké peňažné dávky máte nárok, keď sa staráte o dieťa? Pozrite si veľký prehľad peňažných dávok pre rodičov»»»

 

Kto má nárok na príspevok?

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa zákona, je

a) matka,

b) otec dieťaťa, ak

1. matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo

2. dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku na príspevok sú:

Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území SR a dieťa sa narodilo.

Podmienka "bydliska" je relatívne novou podmienkou, podľa ktorej sa vylučuje vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa pre osoby, ktoré nežijú na Slovensku, resp. centrum záujmov rodiny nie je v SR, avšak nezrušili si na území SR trvalý pobyt.

Bydlisko na účely príspevku je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivost, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.

Odporúčame tiež článok: Mám nárok na rodičovský príspevok, ak som v zahraničí - najčastejšie otázky.

 

Kedy nárok na príspevok nevznikne?

Nárok na príspevok nevznikne oprávnenej osobe, ak

a) pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,

b) pred uplatnením nároku na príspevok súhlasila s osvojením dieťaťa,

c) dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

d) najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodenm dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

e) dieťa sa narodilo mimo územia SR a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu alebo

f) je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.

Nárok na príspevok nevznikne matke, ak

a) od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine; za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo

b) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Koľko príspevkov môžem dostať?

Ide o jednorazový príspevok. Nárok na príspevok na to isté dieťa vzniká iba raz.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Koho požiadať o príspevok?

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej iba „úrad práce“) podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Táto žiadosť musí obsahovať osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené

c) adresa trvalého pobytu.

Dieťa sa narodilo v zahraničí

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok alebo k žiadosti o príspevok podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa.

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa, ktoré sa narodilo v zahraničí? Čítajte viac v článku Osobitná matrika»»»

Môžem si podať žiadosť o príspevok skôr, ako sa narodí dieťa?

Jednou z podmienok príspevku je narodenie dieťaťa. Príspevok teda môže byť vyplatený najskôr až po narodení dieťaťa.

Ak oprávnená osoba požiada o priznanie príspevku a preukáže splnenie podmienok nároku na príspevok pred uplynutím 28 dní od narodenia dieťaťa, úrad môže vyplatiť oprávnenej osobe príspevok v sume 151,37 eur a rozdiel do sumy 829,86 eur doplatí po uplynut 28 dní života dieťaťa.

Samozrejme, predpokladom výplaty príspevku je, že oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a uplatní si nárok na príspevok (podá si žiadosť). Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na príspevok, Úrad práce vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku.

Dokedy najneskôr si musím podať žiadosť o príspevok?

Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Kedy mi vyplatia príspevok?

Úrad práce vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o jeho priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok.

Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa osobitnému príjemcovi, ak

a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom využití príspevku

b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo

c) oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad. Osobitný príjemca zabezpečí účelné využitie príspevku.

Doplatky a neprávom vyplatené príspevky

Ak úrad vyplatil príspevok v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, doplatí rozdiel príspevku do sumy 151,37 eur, resp. 829,86 eur. Nárok na výplatu zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku v nižšej sume.

Ak oprávnená osoba spôsobila, že úrad vyplati príspevok neprávom, úrad rozhodne, že je povinná vrátiť príspevok alebo ich časť. Nárok na vrátenie príspevku alebo časti vyplatenej neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskô uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku pri narodení dieťaťa.

V hotovosti alebo na účet?

Úrad práce vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti na adresu určenú oprávnenou osobou na území SR alebo na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku určí úrad.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu, alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Najčítanejšie
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised