inzercia

14.12.2014verzia pre tlač


Rodičovský príspevok 2015

Autor: Kristína Kováčiková

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa

Dokedy trvá nárok: najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Výška dávky: 203,20 eur mesačne, rodič dvojičiek dostane 254 eur mesačne, rodič trojičiek 304,80 eur mesačne. Táto suma bude aktuálna aj v roku 2015.

 

Kedy požiadať o rodičovský príspevok? O rodičovský príspevok je možné najskôr požiadať, až keď sa dieťa narodí, nie skôr.

Vzor žiadosti o rodičovský príspevok môžete nájsť aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, stiahnite si tu.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a zároveň má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Oprávnená osoba je

a) rodič dieťaťa (matka alebo otec)

b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo

c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Kto nemá nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok nemá každý rodič. Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Mám nárok na rodičovský príspevok, ak som v zahraničí?

Mnoho slovenských rodičov, ktorí pracujú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú na Slovensku, zaujíma otázka, či môžu poberať rodičovský príspevok zo Slovenska, a to najmä vtedy, pokiaľ v krajine, kde pracujú, takýto príspevok neexistuje, prípadne je nižší ako na Slovensku. V tomto článku nájdete najčastejšie otázky na túto tému - rôzne modelové situácie a ich riešenia, t.j. ktorý štát v prípade kolízie je príslušný vyplácať rodičovský príspevok.

Dieťa na účely rodičovského príspevku

Dieťa je podľa zákona o rodičovskom príspevku dieťa

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo

c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Čo je to riadna starostlivosť o dieťa?

Riadna starostlivosť o dieťa v zmysle zákona o rodičovskom príspevku je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Záleží len na rodičovi, či sa o dieťa bude starať osobne, alebo sa oň postará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka, či jasle. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak oprávnená osoba zabezpečí riadnu starostlivosť inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Rodičovský príspevok a zárobková činnosť:

Podľa aktuálne platných predpisov môže oprávnená osoba pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok. Oprávnená osoba môže byť v pracovnom pomere, môže byť zamestnaná na dohodu, môže podnikať a zároveň poberať rodičovský príspevok. Podrobnosti nájdete v článku Môžem mať príjem na materskej?

Ak rodič pracuje a dieťa je zatiaľ v jasliach alebo škôlke, v tomto prípade môže zvážiť, či sa mu viac neoplatí príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov na starostlivosť v tomto zariadení, najviac však vo výške 230 eur. Nemôže však poberať oba príspevky naraz, ale iba jeden z nich - vyberie si ten, ktorý mu viac vyhovuje.

Nárok na dva rodičovské príspevky?

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody. Môžete mať hoci tri deti vo veku do troch rokov, budete poberať len jeden rodičovský príspevok, tak ako rodič, ktorý má jedno dieťa do troch rokov veku. Viac si môžete prečítať v článku: Dve deti po sebe a dávky.

Materské a rodičovský príspevok

V prípade, že ste tehotná a poberáte rodičovský príspevok na staršie dieťa, nárok na rodičovský príspevok zanikne, akonáhle vznikne nárok na materské.

Ak máte materské nižšie ako je suma rodičovského príspevku, máte nárok na rozdielový doplatok medzi sumou rodičovského príspevku a materským. Rodičovský príspevok Vám bude vyplácaný vo výške rozdielu medzi sumou RP a sumou materského. Podrobnosti nájdete v článku: Dve deti po sebe a materské.

Žiadosť o rodičovský príspevok

O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu. Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Vzor žiadosti o rodičovský príspevok môžete nájsť aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tu. Na výzvu Úradu práce oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

Narodilo sa vám dieťa v zahraničí?

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok alebo k žiadosti o rodičovský príspevok podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa. Ako vybaviť slovenský rodný list? Nápomocný vám môže byť článok venovaný téme: Osobitná matrika.

Výplata rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

  • ak vznikne v priebehu mesiaca nárok na materské, oprávnená osoba bude mať nárok na rodičovský príspevok za tento mesiac, lebo splnila podmienky nároku len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

  • dieťa dovŕši v máji 3 roky. Posledný rodičovský príspevok bude vyplatený mesačne pozadu, najneskôr do konca júna.
  • od januára sa zvýši rodičovský príspevok. Vyplatený vo vyššej sume však bude až vo februári.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, Úrad práce je povinný jej žiadosti vyhovieť. Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ.

Povinnosti oprávnenej osoby

Informačná povinnosť. Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť Úradu práce zmeny týchto skutočností. To neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Povinnosť vrátiť rodičovský príspevok. Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela alebo musela z okolností predpokladať, že sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril. Právo na vrátenie rodičovského príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku.

Zastavenie výplaty rodičovského príspevku

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, na jeho výplatu alebo či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume, alebo na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu. Podrobnosti o zastavení výplaty rodičovského príspevku ustanovuje zákon.

Odňatie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil,

  • A/ ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na rodičovský príspevok,
  • B/ ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
  • C/ ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume, ako je ustanovené v zákone,
  • D/ ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok, alebo
  • E/ na žiadosť oprávnenej osoby.

Zánik rodičovského príspevku

Nárok na rodičovský príspevok zanikne, ak si ho oprávnená osoba neuplatní včas:

  • nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom určený vek:

  • ak dieťa dovŕši vek 3 roky 15. mája, nárok na rodičovský príspevok zanikne 1. júna.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká inak smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Krátenie rodičovského príspevku

Ak rodič poberá rodičovský príspevok a zároveň má doma aj staršie školopovinné dieťa alebo viac detí, môže prísť o časť rodičovského príspevku, ak školopovinné dieťa vymešká 15 a viac neospravedlnených hodín v období troch mesiacov po sebe. Vtedy sa rodičovský príspevok kráti o 50 %.

Rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Súvisiace články

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 71 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Komentáre

nozkar napísané 21.03.2015 13:03 answer email

Dobrý deň,

 

ja by som poprosil o radu. Pradujem v Rakúsku na zmluvu. Ako je to v prípade, ked priatelka caka dieta, nebudeme manželia, ja priznám otcovstvo. Je v takomto prípade možné požiadať a poberať rodičovský príspevok, rodinné prídavky, popr. iné platby? Na čo mám nárok?

Lydia napísané 18.03.2015 09:23 answer email

Dobry den mohla by som sa opytat ci mam narok na matetsku ak som studentka sice teraz mam odlozene studium a som vedena na urade prace

kikus napísané 03.03.2015 19:04 answer email

Dobry den, poprosila by som Vas o odpoved na moju otazku, ktorej som sa nedopatrala ani po poriadnom googlovani. Momentalne som v sluzobnom pomere profesionalnej vojacky. Zvazujem odchod do zalohy a tym padom by som mala byt poberatelom vysluhoveho dochodku. Chceli by sme dalsie dieta. V pripade, ze by som bola poberatelom vysluhoveho dochodku, budem mat narok na materske a nasledne na rodicovsky prispevok? Vraj je rozdiel ci by som isla na matersku do 6 mesiacov odo dna zacatia poberania vysluhoveho dochodku, alebo neskor?

Dakujem velmi pekne.

Katarína napísané 22.01.2015 08:00 answer email

Dobrý deň, ak som SZČO a nie som 270 dní pred pôrodom nemocensky poistená, teda nemám nárok na materské, mám od narodenia dieťaťa až do troch rokov nárok na rodičovský príspevok?Ďakujem

Adriana napísané 07.02.2015 23:41 answer email

potrebovala by som poradiť: dcérai bola evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, bola tehotná, ale nemala nárok na materské a čom dostala aj rozhodnutie zo soc. poisťovne a toto bolo odovzdané na úrad práce po narodení dieťaťa spolu s rodným listom /tak požadovali/ a so žiadosťou o poberanie rodičovského príspevku /keďže nemá nárok na materské - aby aspoň niečo dostala/. Dieťa sa narodilo 10.12.2014 a úrad práce jej zaslal dňa 05.02.2015 oznámenie o tom, že je vyradená z evidencie uchádzačov dňom narodenia dieťaťa. Veď nepoberá ani dávku nezamestnanej a pri rodičovskom by sa mohla aj zamestnať /mala vo výhľade prácu, ale keď ju vyradili, tak ju ten zamestnávateľ nechce/ Len by ma zaujímalo, či je to takto správne? Predsa popri rodičovskom môže byť aj zamestnaná, tak celkom nechápem takému postupu a keď som sa informovala, tak mi pracovníčka povedala, že ona ešte ani nepočula aby niekto nepoberal materskú ... Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Adriana napísané 07.02.2015 23:44 answer email

potrebovala by som poradiť: dcérai bola evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, bola tehotná, ale nemala nárok na materské a čom dostala aj rozhodnutie zo soc. poisťovne a toto bolo odovzdané na úrad práce po narodení dieťaťa spolu s rodným listom /tak požadovali/ a so žiadosťou o poberanie rodičovského príspevku /keďže nemá nárok na materské - aby aspoň niečo dostala/. Dieťa sa narodilo 10.12.2014 a úrad práce jej zaslal dňa 05.02.2015 oznámenie o tom, že je vyradená z evidencie uchádzačov dňom narodenia dieťaťa. Veď nepoberá ani dávku nezamestnanej a pri rodičovskom by sa mohla aj zamestnať /mala vo výhľade prácu, ale keď ju vyradili, tak ju ten zamestnávateľ nechce/ Len by ma zaujímalo, či je to takto správne? Predsa popri rodičovskom môže byť aj zamestnaná, tak celkom nechápem takému postupu a keď som sa informovala, tak mi pracovníčka povedala, že ona ešte ani nepočula aby niekto nepoberal materskú ... Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

kudrlinka napísané 19.01.2015 16:48 answer email

Dobrý deň,chcem sa spýtať či môžem poberať rodičovský príspevok

keď malá má tri roky až v máji a ja by som ju dala do škôlky už v marci na také zaučenie a ja by som bola doma a išla by som do roboty až v máji.Mám nárok na rodičovský tie tri mesiace?Ďakujem

Lucka napísané 06.01.2015 01:30 answer email

Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať či mám nárok poberať rodičovský príspevok na Slovensku keď som ho predtým poberala v ČR z dôvodu že tam pracuje exmanžel . Trvalý pobyt máme na Slovensku a syn má 2 roky.

Vopred ďakujem.

Katka napísané 04.01.2015 21:22 answer email

Zdravim, chcem sa spytat: momentalne som na rodicovskej dovolenke s prvym synom, v marci nastupujem opat na matersku. Tym padom mi RP stopnu a budeem poberat matersku. Po skonceni MD budem dostavat opat RP na druhe dieta len? A co treba komu oznamovat, ak budem z RP prechadzat na matersku? Dakujem

Anička napísané 14.12.2014 17:13 answer email

Dobrý deň.

Chcela by som sa opýtať od kedy je nárok na ten rod.príspevok hned od kedy sa narodí alebo až od 6.mesiacov?Dakujem veľmi pekne vopred.

Andrea napísané 10.12.2014 17:51 answer email

Dobrý deň chcela by som sa pýtať, či treba ísť na mestský úrad s potvrdením zo sociálnej poisťovne ohľadom rodičovského príspevku už pred narodením dieťaťa, alebo až následne s rodným listom novorodenca. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

kika, redakcia napísané 12.12.2014 09:03 answer email

O rodičovský príspevok si môžete požiadať až keď sa dieťa narodí. Nie skôr.

katarina napísané 23.11.2014 21:32 answer email

dobry vecer,chcela by som sa opytat,ci mozem poberat rodicovsky prispevok,ked som na opatrovatelskej...dakujem

Petra napísané 03.11.2014 22:49 answer email

Dobrý večer, chcem sa opýtať na moju situáciu. V decembri mi končí rodičovský príspevok. Od januára by som mala ísť na úrad práce a ten by mi platil zdravotné poistenie a na sociálke by som si nahlásila riadnu starostlivosť o dieťa do 6 rokov bez nároku na financie. Platil by mi sociálne poistenie štát? Môže byť dieťa v škôlke na celý deň? Mohol by manžel, ktorý je SZČO požiadať o riadnu starostlivosť o dieťa do 6 rokov bez nároku na financie a platil by mu štát sociálne poistenie?

Ďakujem za odpoveď

Veronika napísané 27.10.2014 10:03 answer email

Dobrý deň, máme dieťa, ktoré má 1 rok ja by som chcela ukončiť rodičovský príspevok, nakoľko manžel chce nastúpiť na materskú dovolenku a ja nastúpim naspäť do práce. Rodičovský príspevok však chcem ukončiť v priebehu mesiaca okolo 15-teho. Na sociálke mi však povedali, že rodičovský príspevok nemôžem zrušiť v priebehu mesiaca, ale len posledným dňom v mesiaci. Chcem sa opýtať či je to pravda nakoľko som sa pýtala troch zamestnankýn a každá mi povedala niečo iné.

ĎAKUJEM

kika, redakcia napísané 04.11.2014 07:39 answer email

Dobrý deň,

neviem o tom, že by zo zákona vyplývala povinnosť ukončiť RP k poslednému dňu v mesiaci, opýtajte sa preto na úrade, na základe akého ustanovenia zákona o RP majú taký pocit.

Vychádzala by som z toho, že podľa zákona o RP "Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca." To znamená, ak vznikne mužovi nárok na materské 15., za tento mesiac by ste ešte mali mať nárok aj na RP.

Gabika napísané 07.03.2014 20:34 answer email

Dobry den,poprosila by som o radu.som na predlzenej rodicovskej dovolenke,ktora mi konci 4.4.2014 zaroven budem ziadat o opatrovatelsky prispevok na opatrovanie mojho syna. Chcem sa opytat ako postupovat v case od ukoncenia RD a rozhodnutia o priznani alebo nepriznani opatrovatelskeho prispevku, kedze som zamestnanec. Do prace nastupit nemozem,kedze syn, sice chodi do specialnej materskej skoly, ae len na dva hodiny denne. Dakujem.

YWETKA napísané 25.02.2014 02:20 answer email

Dobry den ! Prosim vas o radu . Som slobodna termin porodu je august .Uz tri roky som nezamestnana . pracovala som len na dohodu Mam narok na matersku dovolenku. popripade rodicovsky ????? napiste mi o tom viac. dakujem!

monika tichá napísané 21.02.2014 15:55 answer email

Váš komentár

Dobrý DEŇ.Moje dieťa sa narodilo v júli 2011.materský príspevok som dostávala na účet 6 mesiacov.zistila som však,že moja ekonómka nepodala žiadosť o rodičovský príspevok,teda od apríla 2012 som nedostávala žiaden rodičovský príspevok.som SZČO od roku 2001,ani raz som nebola PN.Na Úrade práce mi dnes bolo oznámené,že po podaní žiadosti mi vrátia spatne sumu len za 6 mesiacov.je to správne?už sa k ostatným peniazom nedostanem?ide totižto o sumu za zhruba 18 mesiacov.nedá sa táto suma vrátiť,nepomože ani právnik?ako to,že ma no nikto z uradu neupozornil,že nemám podanú žiadosť o rodičovský príspevok?je v dnešnej dobe také bežné ,aby sa o tento príspevok nežiadalo?

viem,že som to mala preverovať skor,ale teraz je to aj tak druhoradé.ja by som len potrebovala vedieť,či už s tým fakt nepohnem.ďakujem za pochopenie a odpoveď.

Jana napísané 19.02.2014 17:57 answer email

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, nakoľko som študentka vysokej školy a z dôvodu tehotenstva som musela prerušiť štúdium. No po pôrode by som chcela znovu nastúpiť a dokončiť si školu, prosím vás po opätovnom nástupe na vysokú školu budem aj naďalej môcť poberať rodičovský príspevok ?

Za skorú odpoveď vopred ďakujem,

s pozdravom Jana

Janka napísané 16.10.2014 14:30 answer email

Dobrý deň. Chcem dať dieťa na pol roka do jaslí a potom od septembra do škôlky. Požiadam o príspevok na starostlivosť o dieťa (230 eur), čo je poplatok za jasle. Ale keď mi nastúpi do štátnej škôlky, kde už sa toľko neplatí, tak mi príspevok na starostlivosť o dieťa vezmú, ale vrátia mi rodičovský príspevok, až kým nebude mať dieťatko 3 roky? Ďakujem za odpoveď.

monika napísané 03.12.2014 19:27 answer email

Jana napísané 19.02.2014 17:57ntár vaša ekonomka nieje povinná za vás žiadať o rodičovsky príspevok nakolko to je štatna socialna dávka o neho ste povinná žiadať bud vi osobne alebo manžel nikto iný on nemôže za vás žiadať bohužial na peniaze máte nárok len za posledných 6 mesiacov tak ako je uvedené v žiadosti a v zákone nepomôže vám žiaden právnik bohužial je to vaša chyba,že ste si to neustriehli predpokladám že ked nemáte r.p tým pádom ste sa nezaevidovali v soc.poistovni aby štat za vás dôchodkové poistenie teda sa vám doba dokým sa neprihlásite neráta do dôchodku a popracujete si o tú dobu dlhšie,ak ste tak neurobili urobte tak čo najskôr vypíše tel tlačivo FO a odovzdade na prislušnej pobočke,pozor pokial by ste pracovali na dohodu zanika to treba po skončení opätovne podávať žiadosť.

Lenka napísané 03.02.2014 20:23 answer email

Dobry den chcem sa opitat ket sa mi dieta narodilo 30 januara tak mam narok na rodicovsky prispevok aj za januar ci uz nie?

eva napísané 03.02.2014 17:15 answer email

Dobrý deň,

 

 

 

som na rodičovskej dovolenke, malý ma 1 rok a sedem mesiacov, v apríli mám nastúpiť do pracovného pomeru, chcem sa opýtať,či mám nárok na vyplácanie rodičovského príspevku do 3 rokov dieťaťa, keď nastúpim do pracovného pomeru na zmluvu.A ako je to s čerpaním dovolenku, ktorá mi vzníkla počas materskej a následne rodičovskej dovolenky. A na aké úrady treba nahlásiť násstup do zamestnania. Ďakujem

Lubica napísané 30.01.2014 13:41 answer email

Dobry den, ja by som sa chcela informovat, ako postupovat ked RP pobera manzel (je zamestnany) a ja som evidovana na urade prace ako nezamestnana. Od februara by som mala nastupit do prace a zaujimalo by ma ci by sme mali narok na prispevok na starostlivost o dieta 230eur, ked uz budeme obaja zamestani... ak ano, co je potrebne nahlasit na urad prace? Moju pracovnu zmluvu ked rodicak pobera manzel?? Dakujem velmi pekne za odpoved, Lubica

jana napísané 22.01.2014 20:28 answer email

Dobri den chcem Vas poprosit o radu,8.1 2014 som sa zamestnala a medzi tym mi schvalili rodicovsky do 6 rokov z dovodu nepriazniveho zdrav. stavu chcem sa spitat ci mozem pracovat a ci mozem dacat do skolky ked bude zdravy dakujem

sylvia napísané 17.01.2014 13:14 answer email

Váš komentárDobry deň chcem sa opýtať či mam nárok na rodičovsky príspevok ak žijeme v UK kde taky príspevok neexistuje.Aj ja a aj manžel pracujeme v Uk .Ďakujem

Andrea napísané 14.01.2014 22:18 answer email

Dobrý deň! Vybavujem si rodičovský príspevok z dôvodu dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa. V zdravotnej poisťovni som sa pýtala, či môže dieťa navštevovať škôlku, ak mi tento príspevok priznajú. Pracovníčka poisťovne mi povedala, že len na 4 hodiny denne. Teraz som v pomykove. Niekde čítam, že môže na celý deň a niekde je písané len na 4 hodiny. Vedeli by ste mi poradiť?

Gabika napísané 14.01.2014 12:19 answer email

Dobry den, poprosila by som o radu ohladne RP.Pocas poberanie RP som nastupila na TPP, poziadala som o prispevok na jasle. Po 2mesiacoch som rozviazala TPP dohodou, zrusila prispevok na jasle a isla poziadat o RP. Pani na UPSVAR mi nepriznala narok na RP, lebo som nezamestnana a muz pracuje v AT. Prosim ako mam postupovat dalej, ked mam podla zakona narok na RP. Dakujem.

kristína/redakcia napísané 14.01.2014 13:40 answer email

Dobrý deň, informujte sa o dávkach na príslušných úradoch v Rakúsku, nakoľko tam pracuje muž. Prečo? Tu nájdete odpoveď:

tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/davky-zakony-slovenky-v-zahranici/rodicovsky-prispevok-v-zahranici-narok/

Gabika napísané 14.01.2014 15:27 answer email

Dakujem velmi pekne, mam v tom jasnejsie smile

Lucia napísané 05.06.2014 14:13 answer email

Dobrý deň, chcem sa opýtať či mám nárok na materké, ak som teraz na rodičovskej dovolenke. malý má 2 roky a v júli sa nám má narodiť druhé dieťa. na materskú by som mala nastúpiť 13.6. Pred nástupom na prvú rodičovskú dovolenku som bola študentkou, čiže pred prvým pôrodom som nikde nepracovala. ďakujem

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised


Poslať odkaz priateľovi

 
inzercia